Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 197
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanomateriały
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Wraz z postępującym rozwojem nanotechnologii i coraz powszechniejszym wykorzystaniem rożnych nanomateriałów w produktach codziennego użytku konieczne jest określenie realnego zagrożenia, jakie niesie nanotechnologia. Problem potencjalnej szkodliwości nanomateriałow dla człowieka i środowiska natural[...]
EN Within the field of nanomaterials the main emphasis has been placed, so far, on the development of technology and applications, while the potential risks for human health and the environment received marginal attention. The specific properties which make nanomaterials so interesting for industrial a[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Mechanizmy formowania struktury nanometrycznej w litych materiałach poddanych dużym odkształceniom plastycznym nie są do tej pory do końca rozpoznane. W badaniach prowadzonych przy użyciu metody Cyklicznego Wyciskania Ściskającego {CWS) oraz Wyciskania Hydrostatycznego {HE) i Równokanałowego Wyciska[...]
EN The mechanisms of formation of nanometric microstructure in bulk nanomaterials, produced by severe plastic deformation, till now are not sufficiently recognized. In the investigations performed by the Cyclic Extrusion Compression Method (CEC), Equal Channel Angular Extrusion (ECAE) and Hydrostatic E[...]
3
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 1 4-7
PL W artykule przedstawiono problemy i niezbędne działania, jakie należy podjąć w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z produktami nanotechnologii. Wydaje się, że obecnie największe ryzyko związane z nanotechnologią polega na braku jej kontroli, tj. niewystarczających środkach do monitorowania śr[...]
EN This article presents the problems and necessary actions that should be taken in the field of health and safety at work in relation to nanotechnology products At present, it seems that lack of control is the greatest risk associated with nanotechnology. It consists in insufficient methods of monitor[...]
4
80%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL Zastosowanie nanomateriałów obejmuje coraz szersze obszary działalności człowieka. Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania aspektami nanotechnologii w metalurgii ciekło-fazowej, zwłaszcza w odlewnictwie. Materiały nanokrystaliczne mogą być wytwarzane nie tylko technikami krzepnięcia zaawanso[...]
EN Nanomaterials extend the range of their application in human activities. The past few years have faced a considerable increase of interest in various aspects of the application of nanotechnology in liquid phase metallurgy, especially in metalcasting. Nanocrystalline materials are fabricated not only[...]
5
80%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
6
80%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
PL Przedstawiono główne aspekty i elementy ochrony ciała żołnierza przed rażeniem amunicją małokalibrową, jak kamizelka, które zawierają części wykonane z zastosowaniem nanotechnologii. Wyszczególniono również kierunki uzyskiwania materiałów z użyciem nanotechnologii. Opisano także różne nanomateriał[...]
EN Main aspects of soldier's body protection against small caliber ammunition and the protection compounds, like the vest with nanotechnology applied have been shown. The trends of developing ma- terials with nanotechnology are specified. Variety of nanomaterials for soldiers' body armour, like diverse[...]
7
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono perspektywy rozwoju nanotechnologii do 2015 roku (rys. 1). Zastosowanie nanomateriałów w masowo produkowanych wyrobach nadal napotyka wiele trudności, jakich nie oczekiwano przy ich wdrażaniu do praktyki przemysłowej i powoduje wydłużenie czasu do wdrożenia nawet do kilkunastu [...]
EN This paper presents an example of the potential developments for nanotech-nology up to the year 2015 (Fig. 1). There continues to be numerous obstacles in the use of nanomaterials in mass produced products. These problems were not expected when originally introduced into industry practice, which has[...]
8
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2008 nr 7 35-37
9
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Opracowanie zawiera przegląd wybranych pozycji literaturowych pod kątem badań i zastosowania nanomateriałów na osnowie żelaza.
EN This paper includes a review of selected bibliographical items from the point of view of testing and application of iron-based nanomaterials.
10
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Nanomateriały wykazują wiele interesujących właściwości fizykochemicznych, bowiem reprezentują stan materii w obszarze przejściowym pomiędzy objętościowym ciałem stałym, a pojedynczą molekułą. Redukcja rozmiarów cząstek skutkuje tu zwiększeniem objętości fazy międzyziarnowej. Efekt ten determinuje w[...]
EN Nanomaterials have many interesting physicochemical properties because they represent the state of matter in the transition region between a volume solid and a single molecule. The reduction of particle size results in the increase of intergranular phase volume. This effect is determined by many uni[...]
11
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 2 2-4
PL Nanotechnologia - interdyscyplinarna dziedzina wiedzy jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się technologią, która pozwala sięgać po same elementarne cząsteczki materii - atomy i budować z nich urządzenia, maszyny i różne materiały. Niedawno odkryte nanocząsteczki materii zbudowanej z węgla - ful[...]
EN Nanotechnology – an interdisciplinary field of knowledge – is still the most dynamically developing technology. It makes it possible to reach for the most elementary particles of matter – atoms – and use them to build devices, machines and different materials. The recently discovered nanoparticles o[...]
12
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Na przykładach jedno-, dwu- lub trzywymiarowych nanoobiektów - elementów składających się z pojedynczych atomów, molekuł lub obiektów nieprzekraczających rozmiarów 100 nm - opisane zostaną sposoby wytwarzania oraz własności mechaniczne, elektryczne lub optyczne nanomateriałów. Przedstawione zostaną [...]
EN In this paper examples of the formation methods of one-, two- and three-dimensional nanoobjects - elements which consist of single atoms, molecules and other objects with dimensions smaller than 100 nm - and their mechanical, electrical and optical properties will be described. Furthermore, also som[...]
13
61%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The paper presents a short historical background concerning the development of nanotechnological science and its current application in various fields of science. Attention was paid mainly to the use of nanomaterials in agriculture and medicine, and to a lesser extent - in environmental protection, [...]
14
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 274--276
PL W artykule przedstawiono zastosowania plazmy termicznej ukierunkowane na zapewnienie zerowej emisji jakichkolwiek szkodliwych pozostałości. Końcowy materiał może powrócić do środowiska jako użyteczny produkt. Przedstawiono również plazmową metodę syntezy CNTs przy użyciu generatora mikrofal. Umożliw[...]
EN The paper presents thermal plasma applications directed towards receiving near zero emission of any hazardous residuals of wastes. The final material obtained after the plasma treatment is environmentally safe. It can return to the environment as a useful material or product. The paper also describe[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 193--200
EN Hydromechanical heterogeneous systems’ dispersion processes underlie many production technologies in various industrial branches: chemical, microbiological, pharmaceutical, paint working, radio engineering, machine-building and many others. Special place among them is occupied by the dispersion proc[...]
16
61%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Nanomateriały i nanorurki stanowią stosunkowo nowy obszar nauki i praktyki przemysłowej. Niniejszy artykuł obejmuje przegląd zastosowań nanomateriałów w przemyśle samochodowym. Obszary zastosowań nanomateriałów podzielono na dwie grupy w zależności od stopnia zaawansowania procesu wdrożeniowego nano[...]
EN The nanotubes and nanotechnologies are relatively new areas of science and engineering practice. This article should be concerned as a review of the selected nanotechnology applications in the automotive industry. The applications were divided into groups in respect of implementation advance level. [...]
17
61%
Inżynieria Materiałowa
PL Wysokokoercyjne proszki Nd-Fe-B otrzymuje się wieloma metodami (melt-spinning, HDDR, mechanical milling, mechanical alloying). W większości z wykorzystywanych procesów można wyróżnić etap destrukcji gruboziarnistej fazy Nd2Fe14B oraz etap jej rekombinacji do struktury o znacznie mniejszym ziarnie. T[...]
EN High-coercivity Nd-Fe-B powders are obtained using various methods (such as melt-spinning, HDDR, mechanical milling, mechanical alloying) - Figure 1. In most of these techniques the process is conducted in two stages: in the first stage the coarse-grained Nd2Fe14B phase is destructed and in the next[...]
18
61%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 12 2375-2381
19
61%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 6 535--538
PL Mielenie jest podstawową metodą modyfikacji rozkładu wielkości i kształtu cząstek proszków oraz ich właściwości. Od wielu lat proces mielenia jest wykorzystywany do syntezy nowych materiałów (tzw. mechaniczna synteza stopów). Obszerna literatura, którą poświęcono tej tematyce prezentuje ogromne możl[...]
EN Milling is the basic method of modifying the particle size distribution, shapes, and properties of powders. The milling process has long been used for producing new materials (known as the mechanical synthesis of alloys). The abundant literature devoted to this subject shows enormous possibilities o[...]
20
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Diamond nanoparticles are gaining much interest in biomedical applications due to the attractive chemical and biological properties. Studies have shown the potential of these “nanodiamonds” (NDs) for bioimaging, drug delivery, and biosensing. However, depending on the origin, the nanodiamon[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last