Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanomateriał
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL W artykule omówiono genezę, największe osiągnięcia i kierunki rozwoju nanotechnologii. Poruszono kwestie wykorzystania osiągnięć nanotechnologii w inżynierii materiałów budowlanych, a także możliwości jej stosowania w obserwacji podstawowych procesów. Autorzy podjęli również temat szans i zagrożeń t[...]
EN The article discusses the genesis, the greatest achievements and development perspectives of nanotechnology. It also raises the subject of employing nanotechnology achievements in engineering of construction materials, as well as the possibility to use it in order to observe the basic processes. The[...]
2
100%
Postępy Fizyki
2009 T. 60, z. 4 151-158
PL Metoda zol-żel jest stosowana w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) do otrzymywania nanoproszków wieloskładnikowych tlenków. W pracy jest opisane znaczenie nanoproszków dla zastosowań w optoelektronice i fotowoltaice. Przedstawiono opis procesu metody zol-żel na przykładzie gran[...]
EN The sol-gel method is used to obtain nanopowders of polycomponent oxides at Institute of Electronic Materials Technology. The role of nanopowders in optoelectronics and photovoltaic technology is described. The garnet of Y3Al5O12 (YAG) is used to describe the details of sol-gel procedure. It is show[...]
3
88%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 9 465-469
PL Podano podstawowe definicje, omówiono rozwój nanotechnologii i jej podstawowe obszary badawcze. W rozważaniach odniesiono się do inżynierii materiałów budowlanych, w tym technologii betonu.
EN The basic definitions are given, the development of nanotechnology and its principle areas of research are discussed. The considerations are oriented on engineering building materials incuding concrete technology.
4
75%
Postępy Fizyki
2008 T. 59, z. 5 200-203
EN Nanosized materials (nanoparticles, nanocrystals, quantum dots) have different properties than their conventional coarse-grained polycrystalline or bulk counterparts. The most characteristic feature of nanocrystals is the existence of the grain size-driven structural phase transitions. The literatur[...]
5
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Niektóre stopy metaliczne oraz metaloceramiczne, wytwarzane są tylko metodami mechanicznymi z zastosowaniem urządzeń mechanicznych – młynów. Największe zastosowanie metody mechaniczne znalazły przy wytwarzaniu stopów amorficznych, chociaż w wielu przypadkach stosuje się je przy wytwarzaniu stopów kr[...]
EN Some metallic alloys, and especially the ceramic-metallic ones, are produced using mechanical methods only by application of mechanical devices – mills. These mechanical methods are applied mostly for production of amorphous alloys, however in many cases they are also applied for production of cryst[...]
6
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mechanicznych i obserwacji mikrostruktury miedzi i technicznego tytanu poddanych plastycznej przeróbce metodą wyciskania w kanale kątowym (ECAP), walcowania pakietowego ze spajaniem (ARB) oraz skręcania pod wysokim ciśnieniem (HPT). Porównano rozdrobnienie ziarn[...]
EN Three methods of intensive (severe) plastic deformation, i.e. Equal-Channel Angular Pressing (ECAP), Accumulative Roll-Bonding (ARE) and High Pressure Torsion (HPT), were used to
7
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The main purpose of the article is to present interesting forms of platinum at a nanometric scale. There are multiple fabrication methods of nanoparticles, nanowires and other forms of platinum, and the methods proposed in the article are simple and effective. They employ carbon nanotubes i[...]
8
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 205--215
EN Application of ablation and deposition of the plume is a method to produce nanomaterials. At present, it is intensivelly studied due to possibility of deposition of various materials. Flexability of the method and transfer of stoichiometry as well as possibility to influence the plume by atmosphere [...]
9
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych uzyskane za pomocą komercyjnego oprogramowania do termomechanicznej analizy procesów przeróbki plastycznej Forge 2009 procesu naprzemiennego wyciskania przeciwbieżnego i ściskania wieloosiowego. Zaproponowana przez autorów nowa metoda naprzemienneg[...]
EN The paper present the results of numerical simulations of the alternate indirect extrusion and multiaxial compression process, performed using commercial software designed for the thermomechanical analysis of plastic working processes, Forge 2009. The novel method of alternate indirect extrusion and[...]
10
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono genezę, obserwowanego w ostatnich latach, dynamicznego rozwoju nanotechnologii na świecie, zapoczątkowanego w Stanach Zjednoczonych ze względu na największe skupienie potencjału naukowego i kapitałowego. Omówiono rodzaje nanomateriałów i ich już wdrożone zastosowania technic[...]
EN The paper presents a genesis of observed in last years dynamic development of nanotechnology originated in USA because of biggest concentration of scientific and capital potential. Types of nanomaterials are discussed and their technical applications first of all in the fields of electronics, inform[...]
11
75%
Logistyka
2014 nr 6 5809-5817
PL Nanomaterials become more and more popular in technical applications because of their extraordinary and advantageous properties (especially mechanical and electrical) in comparison with traditional materials as well as permanently decreasing costs of production. Up till now scientists and technician[...]
12
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2013 R. 6, nr 13 60--67
PL Wykorzystanie porowatych układów krystalicznych naturalnych zeolitów rozpoczęto pod koniec lat czterdziestych XX w. Początkowo używano ich do oczyszczania i uzdatniania wody pitnej. Na przestrzeni lat intensywne badania doprowadziły do opracowania metod selektywnej syntezy struktur krystalicznych o [...]
EN The use of porous crystalline systems such as natural zeolites began in the late 40’s . Initially, they were used for the purification and waste water treatment. Over the years, intensive research led to development of methods for selective synthesis of the crystal structure with desired topology. C[...]
13
63%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL Inteligentne nanomateriały to takie, których struktury i elementy wykazują osobliwe i doskonale rozwinięte właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne spowodowane ich nanorozmiarami. Otrzymywaniem i zastosowaniem inteligentnych nanostruktur, w których co najmniej jeden wymiar jest wyrażony w skali [...]
EN Smart nanomaterials are those whose structures and components exhibit peculiar and well-developed physical, chemical, and biological properties caused by their nanosized dimensions. It is nanotechnology that deals with the problem of obtaining and using smart nanostructures, in which at least one di[...]
14
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: of this paper is to present the research results of silicon nitride SiNx films used for industrial silicon solar cells and for third generation solar cells. Design/methodology/approach: The SiNx films were deposited using RF- and LF-PECVD methods. The optical and structural properties were [...]
15
63%
Materiały Ceramiczne
2009 T. 61, nr 3 173-178
PL W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne formowania tworzyw ceramicznych metodą odlewania, w której masa lejna odwzorowuje powierzchnię porowatej formy. Metoda odlewania jest metodą znaną i chętnie stosowaną w technologii ceramiki, w produkcji wyrobów sanitarnych oraz ceramiki stołowej. Jednakż[...]
EN In the paper, basic principles of slip casting are presented. Slip casting is a forming method in ceramic technology in which ceramic slurry poured into a porous mould replicates its negative. This method is well known and widely used in ceramic technology, in the manufacture of sanitaryware and tab[...]
16
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: In the combat vehicles many materials can be used for the armour. Application of the monolithic armour plates in light combat vehicles is limited by the high armour weigh. Introduction of the layered armour plates is a way to limit the vehicle weight. In the paper test results of graded and[...]
17
63%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 266-269
PL Istotnym etapem w procesie przetwarzania nanoproszku ceramicznego w produkt końcowy jest zapobieganie utracie jego potencjalnych wyjątkowych właściwości - co rozumie się jako zapobieganie utracie nanometrowych rozmiarów cząstek proszku (a potem ziaren w produkcie finalnym). Tę trudną sztukę warto po[...]
EN Prevention of the loss of nanometric size of nanopowder particles is a crucial point during powder processing into the final item. It is worth to combine this difficult task with a technically easy way of product forming [1] - method of slip casting. The objective which is to be gained using this me[...]
18
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Celem niniejszej pracy było wytworzenie nanokompozytowych biomateriałów typu Ti-SiC>2 (3, 10% wag.) metodą mechanicznej syntezy i metalurgii proszków. Mikrostruktura wytworzonych kompozytów była badana przy użyciu dyfrakcji promieni rentgenowskich, skaningowego mikroskopu elektronowego z mikroanaliz[...]
EN In this investigation Ti-SiC>2 (3, 10 vol%) nanocomposites were produced by the combination of mechanical alloying (MA) and powder metallurgical process. The resulting microstructures were characterized using X-ray difFraction, scanning eleclron microscope with energy dispersive X-ray spectrometry a[...]
19
63%
Wiadomości Chemiczne
2006 [Z] 60, 9-10 569-607
EN The discovery of carbon nanotubes (CNTs) and the recognition of their exceptional properties have generated a great deal of interest. The possible applications arise from the remarkable properties of CNTs such as the highest Young's modulus, highest thermal conductivity, ballistic electron transport[...]
20
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: One of the methods of plastic deformation under complex deformation path conditions is compression with oscillatory torsion. The observable effects in the form of changing force parameters and structure changes confirm the possibility of deformation to a value many times higher than in the [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last