Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 264
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanokompozyty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering of Biomaterials
EN The great technological development in materials engineering together with quantum mechanical effect called giant magnetoresistance (GMR) observed in thin film structures composed of alternating ferromagnetic and nonmagnetic metal layers have evolved to the point where their synergistic combination [...]
2
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 12 1683-1687
3
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 12 1694-1696
4
80%
Energetyka
2008 nr 3 183-183
PL Przeszkodą w szerokim zastosowaniu nanokompozytów są trudności w sporządzeniu wypełniacza o wysokim stopniu rozdrobnienia. Podano sposób otrzymywania nowego materiału będącego nanokompozytem żywicy epoksydowej i siarczku miedzi tworzącego się w wyniku reakcji między składnikami kompozycji podczas ut[...]
EN One of barriers stopping nanocomposites from wide applications is problem of preparing the filler with high level of granularity. The paper presents easy way of new material's production, which is nanocomposite of epoxy resin and copper sulfide, created during the process of resin's hardening. As a [...]
5
80%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 7-8 43-47
PL Przedstawiono technologię wykonania materiałów nanokompozytowych na bazie żywic poliestrowych oraz wyniki badań wybranych właściwości mechanicznych otrzymanych kompozytów. Zaprezentowany został również sposób przetwarzania kompozytów na osnowie żywic poliestrowych za pomocą technologii odlewania w f[...]
EN Manufacturing technology of polyester resins nanocomposite materials and selected mechanical properties of obtained composites were presented. Method of processing composites with polyester resin matrix using silicon casting technology in the atmospheric pressure casting and vacuum pressure casting [...]
6
80%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 6 1306-1314
PL Celem pracy było otrzymanie wzmocnionych nanokompozytów zawierających minerały warstwowe typu montmorylonitów. Wybrano montmorylonity pochodzenia naturalnego oraz syntetycznego. Określono wpływ następujących parametrów na właściwości kompozytów: rodzaj modyfikatora, obecność grup funkcyjnych w kaucz[...]
EN The aim of the present study was to obtain reinforced elastomeric nanocomposites filled with layered phyllosilicates – montmorillonites. The fillers were of synthetic and natural origin. The effect of the modifer type of montmorillonite, the present of functional groups in elastomer, dispersing agen[...]
7
80%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 1 11-14
EN The autors discuss the microstructure, producing and methods for consolidation of new hard magnetic materials obtained by modyfying the microstructure of magnets, , consisting in reducing the grains of material to a nanometric size thus gaining a rise of magnetic properties by increasing the interch[...]
8
71%
Polimery
2009 T. 54, nr 4 299-302
PL Na podstawie wyników badań określono główne parametry procesu termoformowania dwóch typów pojemników polilaktydowych o różnych kształtach i zbliżonej objętości. Do wytwarzania tych pojemników zastosowano folię polilaktydową oraz folie z nanokompozytu polilaktydowego zawierającego 5 % mas. nanonapełn[...]
EN Experimental results of thermoforming of two kinds of polylactide containers of similar capacity but differing in shape were used to determine the basic parameters of this process. The films made of both pure polylactide or polylactide nanocomposites, the latter including a montmorillonite nanofille[...]
9
70%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opracowano metodykę pomiarów fotoindukowanych zmian absorbancji w krystalicznych nanokompozytach oraz warstwach stymulowanych laserami o promieniowaniu ciągłym i impulsowym. Pokazano możliwość detekcji zmian absorbancji w czasie rzeczywistym z dokładnością do kilku cm⁻¹ przy ogólnym pochłanianiu rzę[...]
EN The authors have proposed a method of precise measurements of photoinduced changes in crystalline nanocomposites. It was shown a possibility of detection of photoinduced absorption in the real time of illumination. It was shown a possibility of photoinduced absorpance with precision up to 10⁻³ cm⁻¹ [...]
10
70%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 9 1221-1224
11
70%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Nanokompozyty polipropylenu i polietylenu z glinkami wielowarstwowymi typu Montmorylonit sporządzono metodą mieszanie w stanie stopionym. Stwierdzono, że efektywność rozwarstwienia glinek zależy od rodzaju dodanego kompatybilizatora i relacji lepkościowych między polimerem matrycą i kompatybilizator[...]
EN Nanocomposites of polypropylene and low density polyethylene with Montmorillonite nanoclays were elaborated and prepared by melt mixing. The effectiveness of exfoliation depends on type of a compatibilizer used and viscosity matching between components, which influence ability of a polymer to penetr[...]
12
70%
Przemysł Chemiczny
13
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 7 694-696
PL W pracy przedstawiono budowę i zasadę działania stanowiska pomiarowego do określania właściwości elektrycznych nanokompozytów o strukturze metal-dielektryk. Pomiary wykonywane są przy użyciu prądu przemiennego o częstotliwości z zakresu od 42 Hz do 5 MHz w przedziale temperatur od 77 K do 373 K. Wyz[...]
EN The paper presents design and a principle of operation of a measuring stand (Fig. 1) for determining electrical properties (phase shift angle Θ, loss tangent tgδ, capacity Cp, resistance Rp) of nanocomposites of the metal-dielectric structure designed and made in the Department of Elect[...]
14
61%
Polimery
2013 T. 58, nr 10 805--815
PL Zbadano wpływ dodatku różnego rodzaju i ilości POSS do trzech typów polimerów (PE-LD, iPP oraz POM), na krystalizację oraz właściwości reologiczne wytworzonych kompozytów. Zaobserwowano stosunkowo niewielki efekt zarodkowania heterogenicznego związków POSS, skutkujący wzrostem temperatury krystaliza[...]
EN The effect of the addition of various types and amounts of POSS (Table 1) to three thermoplastic polymers (PE-LD, iPP and POM) on the crystallization and rheological properties of the obtained composites was investigated. A relatively minor heterogeneous nucleation effect of POSS compounds, resultin[...]
15
61%
Przegląd Mechaniczny
2013 nr 5 40--44
PL Nanokompozyty, ze względu na ich szczególne właściwości i związane z tym potencjalne zastosowania, stanowią obecnie szczegółowo badaną grupę materiałów konstrukcyjnych. Popularne termoutwardzalne żywice epoksydowe mogą być stosowane jako matryce dla m.in. nanorurek węglowych i nanocząstek. W prezent[...]
EN Nanocomposites are nowadays one of the most promising materials due to their outstanding mechanical, electrical and thermal properties that make them useful in various applications. The matrices of popular and available epoxy resins have been already blended with such fillers as carbon nanotubes and[...]
16
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1635-1651
PL Przyczyną zainteresowania nanokompozytami są ich unikatowe właściwości fizyczne i chemiczne oraz rosnąca liczba potencjalnych zastosowań. Wykorzystywane są one w elektronice, ceramice, optyce, technikach laserowych, budownictwie, rolnictwie, medycynie, kosmetyce oraz kosmonautyce. Prowadzone są bada[...]
EN The growing interest in nanostructural materials and their common application in various areas of life and industry, results in their increasing emission into the natural environment. Most of the present research on the influence of nanoparticles on living cells is carried out using animal or cultur[...]
17
61%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy wykazano, że ukierunkowana cykliczna obróbka termiczna w przedziale od kriogenicznych do wysokich temperatur pozwala w sposób zauważalny zmienić strukturę i mechanizm zniszczenia poliamidowych kompozytów z dodatkiem nanocząstek i nanorurek węglowych.
EN It is exhibited, that directed thermocycling from cryogenic temperature up to heats allows to change noticeably structure and the mechanism of destruction of polyamide composites, filled with carbon nanoparticles and nanotubes.
18
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 307--309
PL Cienkie warstwy nanokompozytów ze względu na ciekawe właściwości znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, od elektroniki, przez mechanikę po fotowoltaikę. W pracy zostały przedstawione możliwości wykorzystania reaktywnego rozpylania magnetronowego do nanoszenia warstw kompo[...]
EN Nanocomposite thin films are popular in various industries, from electronics, mechanics to photovoltaics, because of their unusual properties. In paper, the possibility of composite deposition with characteristic size 10 to 300 nm (grains or single layers) with the use of reactive magnetron sputteri[...]
19
61%
Materials Science Poland
EN The preparation of polymer nanocomposites consisting of poly(vinyl) alcohol (PVA) network and RE3+:Y2Si2O7 nanocrystalline particles (RE=Yb, Er) is presented. The optical properties of the nanocomposite were preliminarily studied. In particular, efficient upconversion was observed in Er3+ and Yb3+ c[...]
20
61%
Polimery
2013 T. 58, nr 7-8 543--549
PL Metodą zol-żel otrzymano nowe nanokompozyty na bazie modyfikowanego octanomaślanu celulozy (MCAB). Fazę nieorganiczną wprowadzano do matrycy polimeru na drodze reakcji hydrolizy i kondensacji, jako prekursor stosując tetraetoksysilan (TEOS), w środowisku kwaśnym. Przebieg reakcji modyfikacji CAB kon[...]
EN Novel hybridnanocomposites were synthesized from modified cellulose acetate butyrate (MCAB)via sol-gel reaction at ambient temperature. The inorganic phase wasintroduced in situ by hydrolysis-condensation of tetraethoxysilane(TEOS) in different concentrations, using an acid catalyst, in the presence[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last