Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 205
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanocząstki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Artykuł dotyczy aplikacji osiągnięć tribologii i nanotechnologii w eksploatacji środków transportu. Zostały w nim przedstawione wybrane metody konstytuowania warstw ochronnych na współpracujących tarciowo powierzchniach elementów węzłów kinematycznych, minimalizujące niekorzystne skutki tarcia, taki[...]
EN The paper concerns application of tribology and nanotechnology achievements in means of transport operation. Selected methods were presented of protective layers constituting on rubbing surfaces of kinematic joints elements minimizing effects of friction like motion resistance and wear. The proposal[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
3
100%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 4 561-564
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2010 z. 50 5-20
PL pracy przedstawiono niektóre nowoczesne środki kosmetyczne, zawierające między innymi nanocząstki różnych materiałów, oraz omówiono wyniki badań ankietowych wybranej grupy kobiet w zakresie ich ogólnej wiedzy na temat stosowanych kosmetyków, z punktu widzenia ich jakości oraz potencjalnego wpływu na[...]
EN In this work some modern cosmetic products containing, between others, nanoparticles of different materials were presented and results of a questionnaire survey of a chosen group of women concerning their general knowledge on the used cosmetics from the point of view of their quality and potential i[...]
5
100%
Polimery
2007 T. 52, nr 5 362-366
PL Celem badań przedstawionych w niniejszej publikacji było opracowanie technologii wytwarzania nanocząstek o właściwościach antybakteryjnych/bakteriostatycznych i warunków zastosowania tego rodzaju cząstek we włókienno-tworzywowych materiałach powłokowych o trwałych właściwościach bakteriostatycznych.[...]
EN The aim of the present study was to develop a process for the preparation of nanoparticles with antybacterial/bacteriostatic properties including the conditions of using these particles in textile-polymeric coating materials with stable bacteriostatic properties. The developed functional particles c[...]
6
88%
Logistyka
PL Artykuł dotyczy aplikacji osiągnięć tribologii w eksploatacji kinematycznych węzłów maszyn. Została w nim przedstawiona metoda konstytuowania warstw ochronnych na współpracujących tarciowo powierzchniach elementów węzłów kinematycznych, minimalizująca niekorzystne skutki tarcia, takie jak opory ruch[...]
EN The paper concerns application of tribology achievements in operation of machines kinematic joints. The method of protective layers constituting on rubbing surfaces of kinematic joints elements were presented which minimize adverse effects of friction like motion resistance and wear. The idea was pr[...]
7
88%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2006 Vol. 26 99-106
PL W pracy przedstawiono wysokotemperaturowe syntezy nanocząstek (NCz) złota, które prowadzą do większych rozmiarów cząstek metalu w porównaniu z syntezami przeprowadzanymi w temperaturze otoczenia. zastosowano dwa rodzaje prekursorów atomów złota: kwasu tetracholrozłotowego HAuCl4ܩH2O oraz oksoniowej [...]
EN We report high-temperature pathways for the synthesis of gold nanoparticles (NPs) which lead to larger particles and to narrower polydispersity of their dimensions. Two kinds of gold atom precursors: chloroauric acid HauCl4, and triphosphinogold oxonium salt, {O(AuPPh3)3}BF4, were used. The synthesi[...]
8
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Nanocząstki metali np. srebram, dzięki swym szczególnym właściwościom mogą być zastosowane jako plazmoniczne struktury przeciwodbiciowe o wymiarach w skali nano. Dużym wyzwaniem pozostaje sposób wytwarzania takich struktur. W niniejszej pracy przedstawiono założenia trzech metod wybranych do tego ce[...]
EN Plasmonic metal particles such silver particles, due to its special properties can be applied as an nanoscaled antireflection structure. Big challenge remains process of fabrication such structures. This paper introduces basics of three method selected for that purpose. Microscopic observations of o[...]
9
75%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 6 1214-1218
10
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 5 415--416
PL Artykuł przedstawia wyniki badań nad otrzymywaniem nanocząstek srebra i miedzi w procesie przepływowym wspomaganym oddziaływaniem jednorodnego pola mikrofalowego. Syntezy prowadzono z zastosowaniem glikolu etylenowego jako reduktora, AgN03) AgOAc i Cu(OAc)2jako prekursorów nanocząstek i poliwinylopi[...]
EN The paper presents investigation results dealing with the fabrication of silver and copper nanoparticles in the microwave assisted flow process. The synthesis were carried out with application of ethylene glycol as reducer, AgN03, AgOAc and Cu(OAc)2 as precursors of nanoparticles and polyvi- nylpirr[...]
11
75%
Composites Theory and Practice
2012 R. 12, nr 2 142-145
PL Przedmiotem badań jest określenie wpływu dodatku zawiesin koloidalnych nanoczastek tlenku cynku na właściwości szkła wodnego - spoiwa mas formierskich i rdzeniowych. Do szkła wodnego wprowadzano nanoczastki tlenku cynku w różnych zawiesinach i określano jego właściwości adhezyjne poprzez pomiar zwil[...]
EN Determination of the influence of the colloidal nanoparticles of zinc oxide additions on the properties of water glass, a binder of moulding and core sands - is the subject of the paper. The nanoparticles of zinc oxide in various suspensions were introduced into water glass and the adhesive properti[...]
12
75%
Szkło i Ceramika
PL Metoda została opracowana w celu poprawienia struktury warstwy powierzchniowej szkieł sodowo - wapniowo - krzemianowych. W tym celu wykorzystano mieszaninę nanocząstek związków aluminium, które zapewniają korzystne właściwości, takie jak wzrost wytrzymałości na zginanie, udarności, mikrotwardości, o[...]
EN The method was worked out to refining the surface of soda - calcium - silicon glassy surfaces with aluminum compounds nano-molecules which assures simultaneously profitable properties usable glasses, such as increased bending strength, scratching resistance, micro-hardness and chemical resistance wi[...]
13
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this review is recapitulating the FMR study of low concentration of magnetic nanoparticles in non-magnetic matrices. Design/methodology/approach: Magnetic nanoparticles exhibit a variety of anomalous magnetic properties and they could be used for forming low concentration in dif[...]
14
75%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 7 209-216
PL Bardzo popularnymi defektami w nanokryształach o strukturze diamentu lub blendy cynkowej są bliźniaki typu {111}. Bliźniaki takie mają nie niskowskaźnikową orientację względem kryształu macierzystego. Dlatego na obrazach dyfrakcji elektronowej będą ujawniać się jako dodatkowe słabe refleksy. Przykła[...]
EN Twinnings of the type {111} are very popular in nanocrystals of the diamond or sphalerite structure. These twinnings have a high-indexed orientations in respect to mother crystal. Therefore they will create new week spots in electron diffraction patterns. As an example we analyse the electron diffra[...]
15
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 6 338-344
PL W artykule określono wpływ dodatku poli(alkoholu winylowego) (PVA) na stabilność nanocząstek złota w roztworach wodnych. Do syntezy nanocząstek zastosowano metodę redukcji. Prekursorem cząstek Au był kwas czterochlorozłotowy(III) (HAuCl4) a reduktorem borowodorek sodu (NaBH4). Do analizy obecności c[...]
EN The aim of this work was to determine the stability of Au nanoparticles in aqueous solutions in the presence of poli(vinyl alcohol) (PVA). For their synthesis, the reduction method was applied. As a precursor of Au particles and reductant of Au(III) ions, tetrachloroaurate(III) acid (HAuCl4) and sod[...]
16
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 4 200-207
PL W artykule określono możliwości syntezy nanocząstek złota w roztworach wodnych oraz ich stabilności w czasie. Do syntezy zastosowano metodę redukcji. Prekursorem cząstek Au był kwas czterochlorozłotowy(III) (HAuCl4) a reduktorem borowodorek sodu (NaBH4). W części 1 artykułu, przedstawiono wyniki bad[...]
EN The aim of this work is Au nanoparticles synthesis in aqueous solution as well as determination of their stability in time. For the synthesis, the reduction method was applied. As a precursor of Au particles and a reductant of Au(III) ions, tetrachloroaurate(III) acid (HAuCl4) and sodium borohydride[...]
17
75%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 4-5 116-119
PL Zastosowanie nanocząstek w farbach antykorozyjnych jest jedną z możliwości wyeliminowania toksycznych pigmentów. Nanotechnologie pozwalają na połączenie właściwości powłok organicznych, takich jak giętkość i niska temperatura mięknienia z właściwościami powłok nieorganicznych, takich jak twardość i [...]
EN The application of nanoparticles in anticorrosive paints is one of the possibilities to eliminate toxic pigments. The nanotechnologies allow to combine the properties of organic coatings like fl exibility and low softening temperature with the properties of inorganic coatings like hardness and weath[...]
18
75%
Wiadomości Chemiczne
2001 [Z] 55, 5-6 547-565
EN The stability of colloidal dispersions is often modified by addition of polymers which, depending on the conditions, can induce repulsion or attraction between particles. The repulsion contributes to the stabilization of dispersions, whereas the interparticle attraction results in the dispersion flo[...]
19
75%
Materials Science Poland
2007 Vol. 25, No. 1 167--175
EN Magnetic powders based on metallic nickel nanoparticles encapsulated in submicron-sized spherical silica shells have been obtained and investigated. The nickel clusters were produced by the exploding wire method. The silica shells were prepared via the modified sol-gel Stober method, and the metalli[...]
20
75%
Chemik
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad syntezą ultra drobnokrystalicznych zawiesin bromku srebra, uzyskiwanych w postaci stężonych zoli stabilizowanych nadmiarem jonów bromkowych oraz żelatyną. Zbadano wpływ szybkości dozowania substratów do mieszaniny dyspersyjnej na wielkość powstających kryształó[...]
EN This work present the results of research in ultra-fine crystals suspension of silver bromide crystals, which were received as high concentration sols stabilized by excess of bromide ions and gelatin. Relation between dosing rate of reactants to dispersion system and size of obtained silver bromide [...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last