Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanocząstki srebra
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering of Biomaterials
PL Prezentowane badania opisują prace doświadczalne nad nanocząstkami srebra otrzymywanymi poprzez redukcję jonów srebra za pomocą pochodnej dekstranu w roztworze wodnym. W przedstawionej metodzie wykorzystano polialdehydo-dekstran jako czynnik redukujący i ochronny, a także jako ligand umożliwiający f[...]
EN Presented study describes the experimental work on silver nanoparticles production by the reduction of solver ions by dextran derivative in water solution. In the presented method we used polyaldehyde-dextran as a reductive and protective agent and also a functionalisation ligand. The influence of p[...]
2
88%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 6 1147--1150
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących otrzymywania proszków hydroksyapatytowych wzbogaconych nanocząstkami srebra o właściwościach antybakteryjnych. Do syntezy zastosowano metodę mokrego strącania, wykorzystując octan wapnia oraz wodorofosforan disodu jako źródła wapnia i fosforu. Otrzymane materia[...]
EN Suspension of Ag nanoparticles was prepd. by chem. redn. of AgNO₃ with NaBH₄ in aq. soln. of poly(vinyl pyrrolidone) and used for in situ modifying the hydroxyapatite produced by copptn. from aq. soln. of (CH₃)₂Ca and Na₂HPO₄ used as Ca and P sources, resp. The final product was studied for chem. an[...]
3
75%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2008 nr 4 99-113
PL Nanotechnologia jest obecnie najbardziej obiecującą i niezwykle szybko rozwijającą się dziedziną nauki, znajdującą zastosowanie zarówno w medycynie, włókiennictwie jak i wielu innych gałęziach przemysłu. Najbardziej rozpowszechnionym produktem o rozmiarach zawierających się w nanoskali jest srebro. [...]
EN Nanotechnology is the most promising field of science for generating new application in medicine, textiles and also in the other branch of industry. A most prominent nanoproducts are nanosilver particlrs. Usually nanosilver particles are smaller than 100 nm and contain 20-15.000 silver atoms. Resear[...]
4
75%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 8 683--692
PL Jednym z coraz bardziej niepokojących problemów dzisiejszej cywilizacji są przewlekłe infekcje bakteryjne. Częste i nieuzasadnione stosowanie antybiotyków spowodowało wytworzenie przez bakterie ewolucyjnych adaptacji, czyniąc je opornymi na działanie tradycyjnych leków. W ostatnich latach ogromnym z[...]
EN One of the most threatening problem of nowadays civilization are bacterial infections. Often unjustified administration of antibiotics have forced bacterial strains to develop evolutionary adaptations which make them more resistant for traditional drugs. Recently hybrid materials, based on silver na[...]
5
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 11 1996-2000
6
75%
Polimery
2014 T. 59, nr 7-8 585--591
PL Nanokompozyty zawierające 0,1, 0,2, 0,4 oraz 0,6 % mas. nanocząstek srebra (nAg) w matrycy izotaktycznego polipropylenu (iPP) otrzymano w procesie wytłaczania za pomocą wytłaczarki jednoślimakowej. Próbki poddano rekrystalizacji w warunkach izotermicznych, w temp. 50, 75, 100, 125, 130 i 135 °C oraz[...]
EN Isotactic polypropylene (iPP) nanocomposites containing 0.1, 0.2, 0.4 and 0.6 wt % of silver nanoparticles (nAg) were prepared by melt compounding in a one-screw extruder. Selected samples were isothermally recrystallized at different temperatures 50, 75, 100, 125, 130 and 135 °C, and under non-isot[...]
7
75%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 4 2631--2636
PL Praca przedstawia wyniki badań nad wpływem wybranych parametrów na proces syntezy i osadzania nanocząstek srebra na powierzchni tlenku grafenu. W badaniach uwzględniono wpływ następujących czynników: stężenie początkowe tlenku grafenu, stężenie początkowe prekursora oraz jego rodzaju. Jako reduktor [...]
EN Present work describes the influence of silver nanoparticles precursor form as well as the impact of graphene oxide initial concentration on deposition of the silver nanoparticles onto graphene oxide. Borane dimethylamine complex (DMAB) was used as the reducing agent. It was observed that applicatio[...]
8
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przedstawiono wyniki badań anodowego roztwarzania srebra w alkoholowych roztworach soli oraz możliwość wykorzystania tego procesu do syntezy nanoczastek metalicznego srebra. Elektroda srebrna roztwarza się w alkoholowych roztworach LiClO4 przy potencjałach anodowych wyższych od 0.6 V. Srebro przecho[...]
EN The results of study of anodic dissolution process of silver in alcoholic solutions of salts applied to the synthesis of nanoparticles of silver are presented. Silver electrode in alcoholic solutions of LiClO4 dissolves at anodic potentials, higher than 0.6 V. Silver passes to the solution in the fo[...]
9
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2019 Nr 3 101--105
PL Wymieniono choroby spowodowane drobnymi aerozolami w powietrzu i scharakteryzowano sprawność ich usuwania na filtrach mechanicznych w zależności od wielkości zawieszonych cząstek stałych i ciekłych. Zwrócono jednak uwagę na zagrożenia zdrowotne spowodowane wilgocią w nieczyszczonej klimatyzacji i rz[...]
EN Some most dangerous illnesses caused by small aerosol particles in air can be seriously reduced by applications of indoor filters. Common hazards resulted from high humidity in air conditioning systems, or by rarely removed indoor air filter systems, have been pointed out. Antibacterial agents have [...]
10
63%
Polimery
2011 T. 56, nr 2 140-145
PL Zbadano możliwość wykorzystania kosmopolitycznych pleśni z rodzaju Penicillium do zewnątrzkomórkowej syntezy nanostruktur srebra. Ocenie poddano kilkanaście pleśni wyizolowanych z naturalnego środowiska. Określono wpływ warunków reakcji, tj. wieku hodowli i stężenia biomasy na kształt, wymiary i sta[...]
EN Studies on the possibilities of the application of cosmopolitan moulds of the Penicillin group type for the extracellular synthesis of silver nanostructures have been presented. A number of moulds were isolated from their natural habitat and studied. The influence of reaction conditions such as the [...]
11
63%
Polimery
2011 T. 56, nr 10 765-768
PL Nanocząstki krzemionkowe syntetyzowano w procesie zol-żel. Syntezę prowadzono w kilku wybranych wartościach temperatury oraz stosując różną szybkość mieszania. Na podstawie badań wielkości i polidyspersyjności otrzymanych nanocząstek wybrano optymalne warunki prowadzenia tego procesu pozwalające na [...]
EN Silica nanoparticles (NP's) with immobilized NP's of copper or silver were synthesized by means of sol-gel process. The optimization of silica NP's synthesis was carried out under different conditions of temperature and stirring rate. Our results confirmed that the stirring rate plays an important r[...]
12
63%
Polimery
PL Artykuł stanowi przegląd literatury ostatnich 10 lat dotyczący nanokompozytów polimerowych z udziałem srebra. Przedstawiono właściwości i sposoby otrzymywania nanocząstek srebra, omówiono metody wytwarzania nanokompozytów polimer/Ag, rolę matrycy polimerowej oraz fizyczne, chemiczne i biologiczne ce[...]
EN This paper constitutes a review of the literature over the recent ten-year period in the field of application of silver as a component of polymeric nanocomposites. The methods of preparation of silver nanoparticles as well as their properties have been presented. The synthesis of polymer/Ag nanocomp[...]
13
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 7 1106-1109
PL Przedstawiono przegląd literatury z zakresu wpływu nanocząstek srebra na mikroorganizmy ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów działania biobójczego oraz potencjalnej toksyczności. Ujęto najpopularniejsze zastosowania oraz metody syntezy nanocząstek srebra. Opisano możliwości wystąpienia ryzyka ś[...]
EN A review, with 22 refs., of methods for synthesis, environmental risks and biocidic activity of Ag nanoparticles.
14
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 9 1816-1819
15
63%
Archives of Materials Science and Engineering
2013 Vol. 64, nr 2 237--242
EN Purpose: In this work, a new synthesis has been investigated to obtain a nano-silver soldering paste capable of sintering at low temperature. Design/methodology/approach: The nano-silver soldering paste has been obtained by chemical reduction, with sodium borohydride (NaBH4) in presence of polyvinyl[...]
16
63%
Archives of Environmental Protection
PL Nanocząstki srebra (AgNPs), ze względu na silne właściwości bakteriobójcze, mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, biomedycynie i produktach konsumenckich. Rozmiar cząstek jest istotnym, ale wciąż niewystarczająco zbadanym parametrem wpływającym na toksyczność nanosrebra. W pracy [...]
EN Silver nanoparticles (AgNPs) are widely used in numerous industries and areas of daily life, mainly as antimicrobial agents. The particles size is very important, but still not suffi ciently recognized parameter infl uencing the toxicity of nanosilver. The aim of this study was to investigate the cy[...]
17
63%
Inżynieria Powierzchni
2017 nr 1 5--10
PL Metodą anodowania folii aluminiowej w roztworze kwasu fosforowego wytworzono kompozyt w postaci porowatej warstwy tlenkowej ze srebrem. Morfologia warstw była badana za pomocą mikroskopii SEM. Na badanych powierzchniach zaobserwowano nanowymiarowe cząstki srebra. Wytworzone próbki były badane w zakr[...]
EN Aluminum foil was anodized in phosphoric acid bath and t hen composite have been prepared by electrodeposition silver into pores of anodic aluminum oxide. Morphology of obtained coatings were tested by SEM. These investigation revealed nanoparticeles visible on the top of anodized coatings. The spec[...]
18
63%
Polimery
2016 T. 61, nr 3 166--171
PL Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej sposobów otrzymywania nanocząstek srebra oraz wpływu warunków prowadzenia syntezy na ich właściwości. Omówiono działanie antybakteryjne nanocząstek srebra oraz możliwość ich wykorzystania w kompozytach polimerowych, które znajdują zastosowanie do wytwar[...]
EN This paper is a review of the literature related to the preparation methods for silver nanoparticles and effects of the synthetic conditions on the properties of nanosilver. Particular attention is paid on the antibacterial properties of silver nanoparticles and their possible use in polymer composi[...]
19
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 5 (101) 141--147
PL Materiały ekranujące przed wpływem pól elektromagnetycznych mają zastosowanie nie tylko dla ochrony elektronicznych urządzeń ale również dla zabezpieczenia personelu pracującego w szczególnych warunkach. Opublikowano szereg norm dotyczących zabezpieczenia przeciwko polom elektromagnetycznym i produc[...]
EN Electromagnetic shielding materials find use not only in electrical device construction, but also in personnel protective aids constructions for fitters and maintenance workers of power devices under operation. Standards for the effects of electromagnetic fields are published and producers manufactu[...]
20
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 5 (101) 91--96
PL Badano przeciwdrobnoustrojowe właściwości dwóch rodzajów skarpet zawierających cząsteczki nanosrebra. Pierwszy typ stanowiły lniane (100%) skarpetki impregnowane preparatem zawierającym cząsteczki nanosrebra. Drugi typ stanowiły handlowe skarpety bawełniane (55%) zawierające nanosrebro. Oddziaływani[...]
EN Antimicrobial properties of socks containing silver nanoparticles were investigated. Two types of socks were used for testing. The first were linen (100%) socks impregnated with a specimen containing silver nanoparticles. The second type were commercially available cotton (55%) socks containing nano[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last