Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nagrzewanie mikrofalowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Monografie
2013 Vol. 89, nr 29 164--164
PL Przedstawiono problematykę wytwarzania materiałów kompozytowych metodą infiltracji ciśnieniowej obejmującą przygotowanie porowatych preform, nagrzewanie mikrofalowe, prasowanie ze stanu ciekłego oraz badania podstawowych właściwości mechanicznych. Zaadaptowano samorozprzestrzeniającą się syntezę wys[...]
EN Researches of pressure infiltrated composite materials included preparation of porous preform, mi-crowave heating, squeeze casting and determination of fundamental mechanical properties was presented. Self-propagation high temperature synthesis SHS was adopted for production of preforms from Al-Ni, [...]
2
86%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2003 nr 1 59-65
EN The FDTD (Finite Difference Time Domain) method has proven to be effective in modeling high-frequency electromagnetic problems in telecommunications industry. Recently it has been successfully applied in microwave power engineering. In order to accurately model scenarios typical in this field one ha[...]
3
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości zastosowania nagrzewania mikrofalowego w procesie regeneracji glikolu trietylenowego, który stosowany jest w instalacjach osuszających wydobywany gaz ziemny.
EN In paper, the results of investigation in possibility of applying microwave heating for dehydration process of triethylene glycol using in device of natural gas drying are presented.
4
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 5 89-95
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości zastosowania nagrzewania mikrofalowego w procesie regeneracji glikolu trietylenowego, który stosowany jest w instalacjach osuszających wydobywany gaz ziemny.
EN In paper, the results of investigation in possibility of applying microwave heating for dehydration process of triethylene glycol using in device of natural gas doing are presented.
5
86%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN The synthesis of new azo disperse dyes by healing of diazoaminobenzene with active methylene compouds under focused microwave heating in acetic acid solution, in the presence of few drops of hydrochloric acid were described. The dyeing of polyester fabrics with disperse dyes by using of high tempera[...]
6
86%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule opisano zastosowanie nagrzewania mikrofalowego do pomiaru wilgotności materiałów sypkich. Podano zasadę działania grawimetru mikrofalowego i opisano prototyp urządzenia przeznaczony do suszenia próbek o masie do 150 g. Opisano wyniki" testów urządzenia przeprowadzonych dla różnych materia[...]
EN This article contains applying of microwave rays to measure of humidity of loose sample materials. The rules of working of microwave gravimeter have been written and also the equipment prototype to drying samples to 150 g. Results of examines for various loose materials were given. It has been shown[...]
7
86%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 435--440
PL Przeprowadzono badania możliwości intensyfikacji z wykorzystaniem ługu sodowego procesu mikrofalowej utylizacji pięciu podstawowych rodzajów materiałów zawierających szkodliwe włókna azbestowe. Celem było sprawdzenie skuteczności procesu utylizacji dla każdej odmiany materiału, określenie zdolności [...]
EN A research on possible use of soda lye for intensification of the process of microwave utilisation of five basic materials containing harmful asbestos fibres was carried out. The purpose of the research was to prove the effectiveness of the utilisation process for each material variation, to determi[...]
8
86%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents a semi-industrial reactor designed for utilisation of waste moulds and cores made of thermosetting moulding sands by microwave incinerating. It was found that a possibility exists of effective incinerating residues of this kind waste cores or moulds left after casting. The researc[...]
9
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie możliwości zastosowania suszarki fontannowej z nagrzewaniem mikrofalowym surowca i uzyskanie informacji odnośnie przebiegu procesu i kinetyki ubytków wody oraz przedstawienie wpływu procesu suszenia na aktywność przeciwutleniającą i zawartość polifenoli w papryce czerwone[...]
EN The purpose of the study was to determine the applicability of spouted dryer heated by microwave material and obtain information about the process and the kinetics of water loss and of the effect of the drying process on antioxidant activity and polyphenol content of red pepper. During drying red pe[...]
10
72%
Archives of Foundry Engineering
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań wstępnych wpływu bezwęglowego dodatku - tlenku aluminium α - Al2O3 na wytrzymałość resztkową mas ze szkłem wodnym sodowym utwardzanych mikrofalami. Wytrzymałość oznaczano w temperaturze otoczenia na wygrzewanych w piecu próbkach walcowych.[...]
11
72%
Archives of Foundry Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wstępnych nad możliwością zastosowania różnych gatunków drewna do budowy oprzyrządowania odlewniczego, przewidzianego przy procesie nagrzewania mikrofalowego mas formierskich i rdzeniowych. Badania podjęto w celu oceny tych materiałów z punktu widzenia kryterium tr[...]
EN The paper presents the results of preliminary studies on the possibility of using different types of wood to construct foundry tooling, designed for microwave heating process of moulding and core sands. The study was undertaken to evaluate these materials from viewpoint of transparency criterion for[...]
12
72%
Archives of Foundry Engineering
PL W artykule przedstawiono wyniki badań gazów, powstałych podczas utylizacji wybranych mas formierskich w reaktorze mikrofalowym, z punktu widzenia ich szkodliwości dla otoczenia. Metodą chromatografii gazowej analizowano gazy z pięciu mas formierskich (cztery ze spoiwem organicznym i jedną z nieorgan[...]
EN In this work the influence of gases emitted from utilization of molding sand on the enviroment was studied. Five different molding sands were examined by gas chromatographic method. The analysis showed that the utilization of molding sands in the microwaves reactor found larger than allowable concen[...]
13
72%
Archives of Foundry Engineering
EN This work presents results of research on the influence of microwave heating time on the process of hardening of microwave cured molding sands. Essential influence of this drying process on basic properties such as: compression, bending and tensile strength as well as permeability and wear resistanc[...]
14
72%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2018 Vol. 58, no. 4 277--293
PL W artykule podjęto tematykę wpływu podwyższonej temperatury na oliwinowe masy formierskie i rdzeniowe ze spoiwem nieorganicznym z grupy niemodyfikowanych gatunków uwodnionego krzemianu sodu. Sporządzone w warunkach laboratoryjnych masy na osnowie piasku oliwinowego formowano w kształtki prostopadłoś[...]
EN The article raises the issue of the influence of increased temperature on olivine moulding and core sands with an inorganic binder from the group of unmodified kinds of hydrated sodium silicates. Produced at laboratory conditions, moulding sands with an olivine sand matrix were formed into cuboidal [...]
15
58%
Archives of Foundry Engineering
EN This work presents results of research on the influence of microwave heating time on the process of hardening of water glass molding sands. Essential influence of this drying process on basic properties such as: compression, bending and tensile strength as well as permeability and wear resistance, h[...]
16
58%
Archives of Foundry Engineering
EN This study is an attempt to determine by Hot Distortion Test (HDT) the impact of physical methods of hardening inorganic binders in the moulding sands on phenomena caused by influence of thermal energy from heating elements with a temperature of 900°C +/- 10°C. Medium silica sand-based moulding mixt[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last