Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 130
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nagniatanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Badano skład fazowy, stan naprężeń, twardość oraz odporność na zużycie przez tarcie powierzchni stali austenitycznej N27T2JMNb w stanie wyjściowym po polerowaniu oraz poddanej szlifowaniu, nagniataniu i azotowaniu. Zastosowane obróbki w różnym stopniu inicjowały powstawanie martenzytu odkształceniow[...]
EN It was found that applying surface treatments like burnishing and nitriding caused large compressive residual stresses, phase transformation of austenite, and plastic deformation zone in thin surface layer. In some cases i.e. after grinding and polishing tensile surface stresses were found. The defo[...]
2
100%
Tribologia
2008 nr 4 59-68
PL W referacie przedstawiono cztery metody technologiczne stosowane do kształtowania określonych cech geometrycznych powierzchni (kieszeni smarnych), jakie opracowano w ostatnich latach w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej. Zamieszczono również wybrane wyniki [...]
EN Selected technological methods used for forming specific geometrical features of surface (oil pockets) worked out in recent years in the Department of Manufacturing Processes and Production Organisation are described. Chosen results of tribological examinations confirm the profitable influence of oi[...]
3
100%
Inżynieria Materiałowa
2008 Vol. 29, nr 6 1058-1063
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu nagniatania na odporność na zacieranie adhezyjne zimne. Badania przeprowadzono na maszynie tarciowej Amsler A135 dla skojarzeń materiałowych: stal 45-stal 45 i stal 45-mosiądz MO59. Skojarzenia smarowano jedną kroplą oleju parafinowego lub oleju Tranself EP.[...]
EN Results of research concerning the influence of pressure burnishing on the cold adhesive scuffing were presented in this paper. Research was carried out on the Amsler A135 friction machine, for material pairs of 45 steel-45 steel and 45 steel-MO59 brass. They were lubricated by one drop of paraffin [...]
4
100%
Inżynieria Materiałowa
2008 Vol. 29, nr 6 1044-1046
PL Na podstawie danych literaturowych omówiono udarowe ugniatanie umacniające i kształtujące, zaproponowano podział metod ugniatania udarowego na młotkowanie (i przyporządkowano im odpowiednie metody obróbki: młotkowanie, młotkowanie-mechaniczne, elektromagnetyczne) i kulowanie- odśrodkowe, pneumatyczn[...]
EN On the base of literature data the impact strengthening and forming is presented. The division of impact strengthhening methods on: hammering and shot peening was proposed: hammering - on mechanical, electromagnetic and centrifugal, shoot peening - on centrifugal, pneumatic, detonation, water jet an[...]
5
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu frezowaniá z jednoczesnym nagniataniem płaszczyzn. Obróbka jest wykonywana oryginalnym narzędziem - głowicą frezarską skrawająco-nagniatającą Określono warunki obróbki, parametry technologiczne oraz podano wyniki badań kształtowania stanu geometrycznego pow[...]
EN In this paper, the face milling the with burnishing is presented. The results of the investigations of machining with this tool is showed, too. The results indicate that the tool possibile better surface profiles than in face miling without the simulataneous burnishing. The surface roughness and wav[...]
6
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Praca obejmuje wyniki badań wpływu odkształcania plastycznego głowicą wielorolkową na skutki azotowania (krótkookresowego metodą MITREG i azotowania jonowego) pięciu gatunków stali: E04J, 40H, 18HGT, 38HMJ i 33H3MF. Oceniano profile twardości, chropowatość powierzchni i strukturę próbek, obrobionych[...]
EN The paper contains results of the research on the influence of plastic deformation by surface rolling on the effect of short time nitriding ( by NITREG method and ion nitriding) of five steels: E04J, 40H, 18HGT, 38HMJ and 33H3MF. The hardness profiles, the roughness and the structure of specimens in[...]
7
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 1019--1026
PL W opracowaniu opisano zespół zjawisk zachodzących w nagniatanej warstwie wierzchniej w początkowym momencie formowania deformacji. Analizy dotyczą pierwszego etapu obróbki, w którym dochodzi do wstępnego kontaktu narzędzia nagniatającego (kulki, krążka) z materiałem obrabianym i zagłębienia narzędzi[...]
EN A set of phenomena occurring within the burnished top layer at the initial moment of setting up deformation is described in the paper. The analyses concern the first stage of the working, in which the initial contact between the burnishing tool (a ball or a disc) with the material being worked and t[...]
8
100%
Mechanik
9
100%
Mechanik
PL Przedstawiono możliwość pomiarów stereometrii strefy kontaktu narzędzia z materiałem podczas nagniatania. Opisano możliwość wykorzystania zintegrowanego stanowiska pomiarowego do kompleksowej analizy stereometrii powierzchni nagniatanych zrealizowanego przy zastosowaniu profilografometru ze stolikie[...]
EN The paper demonstrates the possibility of using contemporary computerized measuring equipment for the measurements of the stereometry of the tool-to-material contact zone during burnishing treatment. It describes the possibility of using a computerized, integrated measuring stand designed for the co[...]
10
100%
Tribologia
2009 nr 3 51-58
PL W referacie przedstawiono przykładowe powierzchnie cylindryczne z kieszeniami smarowymi wykonane w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej oraz zaprezentowano możliwości poprawy odporności na zatarcie węzłów ślizgowych typu stal–brąz z wykonanymi mikrozasobnikam[...]
EN The paper shows the examples of cylindrical surfaces with oil pockets created in Rzeszów University of Technology, Department of Manufacturing Processes and Production Organisation. Possibilities of improvement in seizure resistance of the frictional pair, steel-bronze, by creation of oil pockets ar[...]
11
100%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono możliwość prognozowania właściwości eksploatacyjnych wyrobu już na etapie projektowania. Do rozwiązania problemu zastosowano Metodę Elementów Skończonych (MES). Opracowane dyskretne przyrostowe modele w uaktualnionym opisie Lagrange'a pozwalają na symulację numeryczną dowolnej [...]
EN In the work was presented the possibility of exploational forecasting in design stage of object. The solutions of stated problem were conducted using of Finite Elements Method (FEM). Worked out discreet incremental models in updated description Lagrange'a they permit on numerical simulation any phas[...]
12
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This work presents information about the influence of shot-peening, nickel and chromium galvanic metallization on the fatigue properties of S235JRG2 steel in the ultra-high-cycle region of loading […] obtained at high-frequency fatigue testing […]. Shot-peening is a technological process during whic[...]
13
75%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Obróbka nagniataniem jest jedną z metod obróbki wykańczającej metali, która polega na wykorzystaniu miejscowego odkształcenia plastycznego, wytwarzanego w warstwie wierzchniej przedmiotu wskutek określonego, stykowego współdziałania twardego i gładkiego narzędzia (o kształcie kuli, krążka, wałka lub[...]
EN The processing is burnishing one from the methods of processing finishing off the metals, depending on utilization the local plastic deformation, produced in top layer of object as a result of definite, meeting co-operation hard the and smooth tool from worked surface. The plastic deformations be ca[...]
14
75%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 6 196-201
PL Opisano zintegrowaną technologię tulei cylindrów hydraulicznych polegającej na obróbce skrawaniem i powierzchniowej obróbce plastycznej przez nagniatanie. Przedstawiono konstrukcję specjalnych głowic roztacząjąco-nagniatających, stanowisko obróbkowe i rezultaty obróbki tulei o średnicy otworu 100H7 [...]
EN The integrated technology of sleeves of hydraulic cylinders presented in this article is based on the machining process combined with plastic processing of burnishing. There is the construction of special chambering–burnishing heads the scribed and analyzed together with the process on machining sta[...]
15
75%
Archiwum Odlewnictwa
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań mikrogeometrii powierzchni stopu aluminium PA10 po nagniataniu tocznym w szerokim zakresie średnich nacisków jednostkowych. Określono wartości parametrów wysokościowych, wzdłużnych oraz funkcję gęstości widmowej mocy profilu chropowatości. Badania poszer[...]
EN The article presents results of the microgeometry researches of surface alloy aluminium PA10 after rolling burnishing in wide range of mean unit pressure. The value of height, longitudinal parameters and power spectral density function of profile roughness were qualified. The researches broaden by m[...]
16
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 4 196-199
PL Praca dotyczy problematyki zwiększenia jakości technologicznej i użytkowej wyrobu nagniatanego tocznie. Wykazano istotność tych rodzajów jakości od stanu powierzchni przedmiotu po obróbkach poprzedzających nagniatanie. Badano dwa technologiczne sposoby przygotowania powierzchni do nagniatania: tocze[...]
EN The paper concerns problematics of increasing technological and useable quality of burnished products. The significance of these qualities from the state of workpiece surface after previous treatment but before burnishing rolling was indicated. Two technological methods of surface preparation before[...]
17
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 7 421-424
PL Praca dotyczy problematyki przygotowania powierzchni w procesie toczenia w aspekcie jakości technologicznej wyrobu nagniatanego. Badania przeprowadzono w celu ustalenia zależności pomiędzy wybranymi parametrami chropowatości powierzchni wyrobu po nagniataniu a warunkami obróbki toczeniem. Określono [...]
EN In the paper problems of surface preparation in turning process in aspect of technological quality of burnished product is shown. The aim of the researches was to determine the dependence between the chosen roughness parameters of the burnished product and conditions of turning process. The object o[...]
18
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 7 433-435
PL Praca dotyczy problematyki zwiększenia jakości technologicznej i użytkowej wyrobu nagniatanego tocznie. Stwierdzono, że jakość wyrobu nagniatanego zależy od stanu powierzchni po obróbkach poprzedzających oraz od parametrów technologicznych procesu nagniatania. Badano zmiany nacisków w strefie kontak[...]
EN The paper concerns problematics of increasing technological and useable quality of burnished product. Affirm, that the quality of burnishing object depends from state of surface after previous processes and from technological parameters of burnishing. It the changes of contact pressures were in cont[...]
19
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 192-201
PL W referacie przedstawiono technologię oraz problemy zwiazane z procesem nagniatania. Zaprezentowano narzędzie oraz zasilacz hydrauliczny wykonany w Instytucie Technologii Mechanicznej. Opisano również koncepcję, będącego w fazie budowy, zautomatyzowanego systemu sterowania i nadzorowania procesu nag[...]
EN In the paper are introduced the technology and problems which connect with the process of pressing. The tool and the hydraulic power pack made in the Institute of Manufacturing Engineering are presented. They are described also the conception of automated control system (now in the phase of the crea[...]
20
75%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono wyniki dotyczące wpływu nagniatania na zmianę twardości czopów stosowanych na wały pomp okrętowych. Do badań wykorzystano stal nierdzewną X5CrNi 18-10 (304L). Analizie poddane zostały wyniki po wstępnej obróbce skrawania oraz po przeprowadzonym cyklu nagniatania. Dodatkowo o[...]
EN The article presents the research results referring to the analysis of the influence burnishing process on the hardness of steel applied to marine pump shafts. The research was performed shafts made of stainless steel X5CrNi 18-10 (AISI 304 L).The results of research was analyzed after prelathing an[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last