Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 116
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nadtlenek wodoru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 9 47-49
2
100%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 8 509-514
3
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN Research results determined the possibility of use of the hydrogen peroxide in the process of reduction Cr(VI) into Cr(III) in diluted solution of chromic wastewater. To decrease concentration of Cr(VI) in the infiltrate and model solution to the level below 0,1 ppm as required by Polish regulations[...]
4
100%
Przemysł Chemiczny
5
100%
Environment Protection Engineering
PL Porównano wyniki czasowego rozkładu stężeń nadtlenku wodoru i ozonu, zmierzonych w atmosferze miejskiej (51°07' N, 17°02' E, 116 m n.p.m.) i górskiej (50°79' N, 15°51' E, 1362 m n.p.m.) z wartościami uzyskanymi z prostego modelu kinetycznego opartego na schemacie OH-HO2-NOx-CO-HCHO-O3 i NOx-O3. Dla [...]
EN Field data on the temporal evolution of hydrogen peroxide and ozone concentrations in air coming from urban (51°07' N, 17°02' E, 116 m a.s.l.) and mountainous (50°79' N, 15°51' E, 1362 m a.s.l.) areas were compared to simple model results based on OH-HO2-NOx-CO-HCHO-O3 and NOx-O3 chemical kinetics. [...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 15 120-123
PL Wody powierzchniowe w wielu przypadkach stanowią podstawowe źródło zanieczyszczenia dużych aglomeracji miejskich. Na terenach słabo zurbanizowanych o poziomie zanieczyszczenia rzek i zbiorników zaporowych niejednokrotnie decydują naturalne domieszki związków organicznych pochodzenia humusowego. Subs[...]
EN The necessity of using surface water with high colour caused by humic substances becomes a real problem. The application of ozone, hydrogen peroxide, UV-radiation, single or in combinations, for the purpose of preliminary oxidation is an important part of the water treatment train. The objective of [...]
7
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN Methods of the synthesis and properties of hydrogen peroxide as well as methods of its activation: by peracids, and catalytic activation by metal compounds are descrobed. The application of hydrogen peroxide as an oxidant in different processe i.e. oxidation of olefins, hydroxylation of aromatic and[...]
8
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1023-1042
PL Postępujący rozwój przemysłu nierozerwalnie wiąże się z powstawaniem ścieków o złożonym składzie chemicznym, często charakteryzujących się obecnością substancji niebezpiecznych. Oczyszczanie tych ścieków, pomimo dostępności szeregu metod licznych, chemicznych i biologicznych, stanowi wciąż istotny p[...]
EN The paper discusses the efficiency of activated carbon used for removal of two dyes - crystal violet and phenol red - in aqueous solution by oxidation with hydrogen peroxide. The tests were conducted using four different activated carbons: two fresh carbons (WDex and WG-12), one used carbon (F-200S)[...]
9
75%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 12 2422-2424
10
75%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki dwu i trójwymiarowej symulacji działania proponowanego silnika pierścieniowego przeznaczonego do napędu statków powietrznych lub wytwarzania energii elektrycznej. Silnik charakteryzuje się najprostszą konstrukcją realizującą ideę spalania przy stałej objętości. Do jego n[...]
EN This paper presents an idea and results of 2D and 3D numerical CFD simulations of the proposed ring-engine construction dedicated for air propulsion or generation of electric power. The engine is designed as the simplest construction realizing the idea of pulsating reaction chamber utilizing a const[...]
11
75%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2008 T. 11, nr 3 375-386
PL Biologiczna produkcja wodoru w procesie fermentacji bez udziału światła jest jedną z bardziej atrakcyjnych metod pozyskiwania tego paliwa. Problemy związane z tą metodą są szeroko opisywane przez krajowych i zagranicznych badaczy. Kluczowym zagadnieniem jest opracowanie metody pozyskania z materiałó[...]
EN Biological hydrogen generation in dark fermentation is one of the most promising technologies of this fuel production. The researchers have widely discussed the advantages and disadvantages of this process. The key problem was identified as a development of the effective method of fermentation bacte[...]
12
75%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 8 515-518
13
75%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Przeprowadzono badania, mające na celu sprawdzenie skuteczności nadtlenku wodoru w procesie wspomagania flotacji ciśnieniowej wywołanej tlenem, dla ścieków technologicznych z uboju drobiu. Dla realizacji tego zamierzenia, przy optymalnym doborze dawek reagentów, przyjęto dodatkowo intensyfikację flo[...]
EN Thorough research was carried out, the aim of which was to test the efficiency of hydrogen peroxide application in the process of oxygen-induced, pressurized floatation applied to the poultry slaughterhouse wastewaters. To carry out this project, the additional intensification of floatation was real[...]
14
75%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 2 111-113
15
75%
Chemik
PL Przedstawiono w zarysie prace prowadzone w Instytucie Chemii Nieorganicznej związane z nadtlenkiem wodoru oraz otrzymywanymi na jego bazie wodoronadtlenowymi i nadtlenowymi związkami, takimi jak: nadboran sodu, wodoronadtlenek mocznika, addukt nadboranu sodu i wodoronadtlenku mocznika, nadwęglan sod[...]
EN Research conducted up to now on peroxy compounds in the Institute of Inorganic Chemistry were described. Peroxy- as well as hydroperoxy- compounds such as sodium perborate, urea hydrogen peroxide, sodium perborate and hydrogen peroxide adduct, sodium percarbonate, calcium peroxide and magnesium pero[...]
16
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 4 651-669
PL Opracowano model fotodegradacji chloropochodnych w obecności nadtlenku wodoru oraz zależności pozwalające obliczyć stałe kinetyczne dla układów wieloskładnikowych na podstawie danych eksperymentalnych dla reakcji degradacji pojedynczych związków. Dokonano weryfikacji modelu w procesach fotodegradacj[...]
EN A model of the photocatalytic degradation of chlorinated organic compounds in the presence of hydrogen peroxide as electron acceptors was elaborated. The model developed allows prediction of the kinetic constants for a multicomponent system from the constants obtained for a one-component system. The[...]
17
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W niniejszym artykule przedstawiono metody produkcji hydrolizatu białkowego oraz obszary jego zastosowań. Szczegółowo omówiono metodę produkcji hydrolizatu białkowego stosowaną w zakładach mięsnych DUDA-BIS w Sosnowcu, wraz z możliwą modyfikacją. Przedstawiono również wyniki badań prowadzonych nad z[...]
EN In this article are presented method production of protein hydrolysates, and area his application. Especialy was presented method of production used in meat plant DUDA-BIS in Sosnowiec, with possible modification. Aslo are presented result of tets over declourisation of protein hydrolysates from dep[...]
18
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1057-1059
19
75%
Chemik
2001 Nr 2 31-36
PL Przedstawiono zagadnienia degradacji zanieczyszczeń z wykorzystaniem zarówno samego H(2)O(2), jak i zaawansowanych metod utleniania na bazie ned-tlenku wodoru, stosujących UV/H(2)O(2), a także reakcje Fentona. Zaprezentowano również wyniki badań własnych autora dotyczące wykorzystania reakcji Fenton[...]
EN Problems of pollution degradation with using basically nothing but hydrogen peroxide, or advanced H(2)O(3) based oxidation methods, such as UV/H,O2 or the Fenton reaction are presented. The author's own findings concerning the employment of the Fenton reation to purify several kinds of the actual in[...]
20
75%
Chemik
PL W artykule omówiono procesy oksychlorowania różnych związków organicznych. Zwrócono również uwagę na proekologiczny aspekt stosowania tych metod. Omówione zostały również szczegółowo mechanizmy oksychlorowania aniliny i eterów tert-butylowych.
EN In this paper oxychlorination processes were reviewed. We paid special attention to the environmental and ecological aspects of these transformations. Mechanisms of aniline and tert-buthyl ethers oxychlorination were also discussed in detail.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last