Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nadleśnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Roczniki Geomatyki
2006 T. 4, z. 4 93-102
EN Regional Directorate of State Forests in Radom is the oldest regional directorate in State Forests. It consists of 22 forests districts, of which 12 were subject of investigation in this master.s degree thesis. The aim of this work was to examine actual use of a forest digital maps in forest distric[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 607--611, CD
PL W niniejszym artykule przeprowadzono analizę wydajności procesu wywozu drewna stosowego środkami transportu drogowego. Na podstawie badań przeprowadzonych w prywatnej firmie zostały określone wskaźniki techniczno-eksploatacyjne jednostki transportowej. Dzięki otrzymanym wskaźnikom możliwe było okreś[...]
EN The paper presents the analysis of effectiveness of stacked wood transportation by road transport. On the basis of research conducted in private company, the technical and exploitation indicators of transport unit were determined. Thanks to those indicators, it was possible to conclude company’s con[...]
3
84%
Roczniki Geomatyki
2006 T. 4, z. 4 193-204
EN When designing various applications for forest numerical maps to be used in the forest districts offices of State Forests, it is important to take into consideration preferences of workers performing different functions in these offices. In order to gather information regarding the ways forest maps [...]
4
84%
Ekologia i Technika
2010 R. 18, nr 3 148-154
PL Ciągła degradacja środowiska glebowego zmusza do stosowania zabiegów przeciwerozyjnych. Najskuteczniejszą naturalną ochronę przed procesami erozyjnymi stanowi roślinność leśna. Wraz z rozwojem cywilizacji zmieniało się postrzeganie roli lasu w środowisku i życiu człowieka. Z czasem zaczęto wydzielać[...]
EN Permanent degradation of the soil environment are forcing to practice anti-erosion measures. Forest vegetation is making the most effective natural anti-erosion protection. Along with civlization development parceling the role of forest in the environment and human life changed. With time wood-land [...]
5
84%
Przegląd Geodezyjny
PL Opracowanie zawiera wyniki badań dotyczących podziału obszarów państwowego gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe na działki ewidencyjne (katastralne). Przedmiotem badań było porównanie zgodności podziału kompleksów leśnych (działów leśnych) na działki ewidencyjne (katastralne) z aktualnie obowiązują[...]
EN The article contains the results of studies concerning the divisions of The State Forests National Forest Holding lands into cadastral parcels. The main topic of these analyses had been an investigation into the compliance of these divisions with the rules defined in the current Regulation of the Mi[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 260-265
PL Transport leśny definiowany jest jako dwuetapowy: zrywka i wywóz. Niezależnie od rejonu geograficzne i ukształtowania terenu o jakości transportu decyduje zbliżony zbiór czynników, który można usystematyzować w dwóch grupach: organizacyjnych i technicznych. Z przeprowadzonych na terenie województw[...]
EN Wood transport is come up for - pick and export. Independently from geographic land and territory configuration transport quality depend from organization and technical factors. The most problems appear in area of organization factors. Consider research in West Pomerania land. Technical factors come[...]
7
84%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 3 403--416
PL Przemiany gospodarczo-ekonomiczne, jakie wystąpiły w Polsce po 1989 roku objęty swoim zasięgiem również resort leśnictwa. Główne zmiany nastąpiły w organizacji Lasów Państwowych a w szczególności w zakresie działalności nadleśnictw. Bezpośrednio wpłynęło to na ograniczenie zatrudnienia w grupie prac[...]
EN Economic transition that Poland experienced after the year 1989 had its impact also on forestry resort. The major changes took place in the organisation of National Forests, especially in the functioning of forestries (nadleśnictw). Those changes directly affected forestry engineers and manuał worke[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last