Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 342
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  municipal waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 5 194-198
PL Autorzy proponują, w miejsce spalania zmieszanych odpadów komunalnych, podjęcie działań zmierzających do rozwoju sieci instalacji produkujących paliwa alternatywne. Pozwoli to na podniesienie i ustabilizowanie parametrów energetycznych odpadów, paliw z odpadów oraz przyczyni się do dywersyfikacji ry[...]
EN The authors propose to take steps to develop the installation of a network producing alternative fuels instead of the incineration of mixed municipal waste. This will allow raising and stabilising the energy performance of waste, waste fuels and contribute to the diversification of the fuel market. [...]
2
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 835--844
EN In article the results of neural network (NN) application connected with prediction of amount of municipal waste was presented. To neural network training about one hundred cases was used. One case mean household where a individual questionnaire enclosed fourteen questions was filed up. Finally only[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 503-505
PL W artykule opisano technologie stosowane w instalacjach do termicznej utylizacji odpadów komunalnych.
EN Technologies applied in the systems of thermal utilisation of municipal waste are described.
4
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi, takie jak zakłady segregacji, biologicznego przetwarzania oraz termicznego przekształcania, są potencjalnymi źródłami emisji substancji zapachowych, W ramach przeprowadzonych badań, w celu scharakteryzowania oddziaływania zapachowego, dokonano identyfikacji i[...]
EN Municipal solid waste management facilities, e.g. segregation plants, biological processing plants and thermal proecssing plants, are potential sources of olfactory substance emissions. Within the framework of the performed research. 114 municipal solid waste segregation plants, 29 biological proces[...]
5
100%
Archivum Combustionis
2010 Vol. 30 nr 4 315-325
EN Waste generation in Poland is increasing, just as it is in many other European countries. Currently in developing and developed countries, the interest in municipal and industrial waste as an important source of energy and material has increased. According to the statistics focused upon the whole Po[...]
6
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 2 120-124
PL Nowe kierunki badań z wykorzystaniem metody hydrofitowej. Wykazano, że może być ona zastosowana do podczyszczania odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych i składowiska odpadów komunalnych, a także renaturalizacji oczyszczonych ścieków. Wdrożenia indywidualnych systemów oczyszczania, których[...]
EN New research directions of hydrophyte method. Application of the method for pre-treatment of the leachates from dewatering of post - fermented wastes and from municipal landfills as well as for naturalization of purified wastewaters. Implementations of individual treatment systems, fulfilling main d[...]
7
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 171-173
PL Opisano projekt budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Krakowie. Spalarnia umożliwi nie tylko rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, ale także pozwoli na odzyskanie energii chemicznej zawartej w odpadach i wykorzystanie jej do produkcji ciepła i en[...]
EN The design of a municipal waste incineration plant in Krakow is described. The incinerator will allow not only the solution to the problem of biodegradable waste management, but also enables the recovery of the chemical energy contained in the waste and use it to produce heat and electricity.
8
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 177-179
PL Przedstawiono uwarunkowania energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych w procesie spalania., takie jak: społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, składu odpadów, ich wartości opałowej. Podano również orientacyjne koszty budowy spalarni odpadów komunalnych i możliwe do wykorzystania źródła finansow[...]
EN Conditions for the use of energy obtained from municipal waste incineration process are presented. The conditions include social, economic and environmental classification and waste composition, taking into account its calorific value. The paper gives also approximate construction cost of municipal [...]
9
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 202 169-177
PL W niniejszej pracy przedstawiono metodę termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w komorach przepychowych z nieruchomym rusztem schodkowym. Wydajność instalacji może być dostosowana do potrzeb miast małej i średniej wielkości oraz dużych aglomeracji miejskich. Podstawowe zalety metody, to: [...]
EN In this paper, thermal neutralizing of municipal waste in base unit gasification chambers with motionless step grate has been described. Efficiency of instalation can be readjusted to needs of small and average cities as well as large municipal agglomeration. Basic advantages of such neutralizing co[...]
10
100%
Piece Przemysłowe & Kotły
2014 7-8 / 9-10 36--41
EN In the face of intense development of our civilization, municipal waste contributes greatly to environmental pollution. In Poland, especially in large conurbations, municipal waste is a major category of waste. This paper discusses trends in municipal waste management, resulting from applicable stan[...]
11
100%
Przegląd Papierniczy
2016 R. 72, nr 7 419--420
PL Zanieczyszczenia obecne w makulaturze powodują wiele problemów technologicznych, zwłaszcza przy rozwłóknianiu i sortowaniu oraz generują koszty związane z ich utylizacją, które musi ponieść papiernia. Oznacza to, że konieczne jest odpowiednie postępowanie już na etapie zbiórki, zgodnie z zasadą, że [...]
12
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Municipal solid waste (MSW) contains mineral materials which are seldom considered as a potential resource. Currently, the waste management sector pays attention to recyclable parts, biodegradable material, waste-to-energy fraction, and residues after waste reuse and recycle. In contrast, this study[...]
13
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 4 255--263
EN Waste management is one of the most important problems concerning contemporary civilization. The increase of the number of population and consumerism, cause producing different kinds of waste. Along with the economic progress and the technical progress, humanity became the largest producer of waste [...]
14
100%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 2 157--165
EN Dumping municipal waste is the least expensive and most commonly used method of disposing solid waste. However, there is an alternative, two-in-one, solution: conversion of waste to energy. Non-recyclable waste can be turned into heat, electric power or fuel using various processes, such as gasifica[...]
15
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/3 1785--1797
EN The work examines the role of innovative solutions in order to make more efficient use of waste and the reduction of their storage. Such solutions are necessary in the transformation process of linear economy to circular model. In the new model, the role of waste is being changed. Waste has not yet [...]
16
100%
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
EN The proposed Municipal Solid Waste Settlement (MSWS) model is based on a superposition of load and time dependent settlements, as corroborated by experimental evidence obtained from field and laboratory investigations. Load dependent settlements, triggered each time a new waste layer is placed on th[...]
17
88%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 5 133--137
EN A growing interest in Renewable Energy Sources initiated the use of biogas as an energy generating material. Biodegradable waste coming from different streams is an important resource for biogas production. The studies were conducted on 20–80 mm fraction of municipal waste separated by rotary screen[...]
18
88%
Journal of Ecological Engineering
EN The aim of the study is to identify waste generated within the territories of tourist destinations in Carpathian Mountains in Ukraine and to classify it for the use of effective waste management methods. The dynamics of municipal waste generation in tourist destinations in Carpathian region has been[...]
19
88%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2005 nr 4 87-98
PL Odpady komunalne to mieszanina bardzo wielu materiałów o zróżnicowanych właściwościach, występujących w różnych proporcjach w zależności od wielu czynników. Mimo licznych badań, prowadzonych w kraju i za granicą, nie opracowano wystarczających podstaw teoretycznych określania właściwości odpadów w k[...]
EN Municipal waste consists of a mixture of many materials having diversified properties, and occurring in various proportions, depending on many factors. In spite of extensive investigations conducted in this country and abroad, sufficient theoretical grounds to determine the properties of the waste i[...]
20
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych frakcji biodegradowalnych pochodzących z odpadów komunalnych - papier, tektura, tekstylia pod kątem możliwości ich wykorzystania jako komponentu masy stosowanej do rekultywacji terenów zdegradowanych. Badania dotyczyły wybranych właściwości nawozowych [...]
EN Article presents the results of research selected from the biodegradable fraction of municipal waste - paper, cardboard and textiles in terms of their use as a component of material used for the reclamation of degraded land. Research related to the selected physicochemical properties of fertilizer a[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last