Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  municipal transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Popyt na usługi transportu miejskiego w Polsce. Klasyfikacja potrzeb przewozowych oraz ich cechy. Ruchliwość komunikacyjna mieszkańców miast. Potoki ruchu pasażerskiego.
EN Demand on the municipal transport services in Poland. Classification of the transport needs and their characteristics. Communication mobility of inhabitants. Streams of the passenger traffic.
2
80%
Journal of KONES
EN The paper presents possibilities of the carriage of disabled people and people with reduced mobility by available means of municipal transport in Szczecin. The carried out analysis was based on the comparison of the actual number of rides accomplished by bus and tram carriers, paying particular atte[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 67 45-54
PL Podmioty wykonujące usługi na rzecz KZK GOP mają różną formę własności. Zdecydowaną większość zadań przewozowych realizują przedsiębiorstwa będące własnością komunalną. Spośród reszty linii większość zlecana jest pojedynczo, z kilkoma wyjątkami. Tak naprawdę tylko w tej niewielkiej grupie linii możn[...]
EN The entities which provide services for KZK GOP are in a different position in terms of ownership. Most of those entities, which provide those services, are the enterprises which are municipal and owned by a given town or city. Among the rest of the bus lines, most of them perform their tasks indivi[...]
4
61%
Recykling
2009 nr 10 35-35
5
61%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 1 82-84
PL Jeszcze na moment przed powstaniem pierwszego projektu budowy myślano o kolei podziemnej, jako o sposobie transportu, który mógłby rozładować problem niewystarczającej - już w XIX w. - komunikacji naziemnej. Wstępny pomysł budowy metra (fr. Chemin de Fer Metropolitain) został uzgodniony przez władze[...]
6
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2007 z. 61 75-81
PL W aglomeracjach miejskich, takich jak GOP, problemy związane z transportem są najważniejsze i wymagają zastosowania natychmiastowych rozwiązań w ramach określonych przez państwo priorytetów. Prezentowany artykuł omawia wybrane problemy adaptacyjne związane z budową Zintegrowanego Systemu Sterowania [...]
EN In urban centers such as GOP, transportation problems are most visible and most urgent and intractable. National transportation priorities must be set and quickly implemented in this place. In the GOP area after creation GZM ship - state transportation programs do indeed provide for balanced transpo[...]
7
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2001 Nr 53 111-116
PL W referacie przedstawiono istotę tramwaju dwusystemowego, scharakteryzowano niektóre miejsca, gdzie zintegrowanie komunikacji tramwajowej i kolejowej przyczyniło się do wzrostu popularności transportu publicznego, zaprezentowano projekt zintegrowania sieci tramwajowej i kolejowej na terenie aglomera[...]
EN This paper introduces the essence of dual tramway system, characterizes some places, where integrated tram-train traffic have contributed to the growth of public transportation popularity. The special emphasis is placed on the project of tram and train net integration in the area of Poznan Metropoli[...]
8
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Systemy transportowe są systemami socjotechnicznymi, w których bezpośrednią realizacją zadań zajmuje się podsystem wykonawczy złożony z podsystemów elementarnych typu człowiek - obiekt techniczny (operator - środek transportu) realizujących zadania w otoczeniu systemu. Ze względu na człowieka umiejs[...]
EN The transport systems are sociotechnical systems in which direct realization of tasks is dealt with an executive subsystem consisting of the elementary subsystems of a human - a technical object (an operator - a means of transport) type realizing the tasks within the system environment. In respect o[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 68 65-72
PL Prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej w sytuacji rozdzielenia funkcji organizatora i przewoźnika wymaga stosowania określonych sposobów rozliczeń między zleceniodawcą usług (samorządem lub jego jednostką organizacyjną) a operatorem (przewoźnikiem). Konieczny jest dobór takich jednostek roz[...]
EN The correct functioning of municipal communication in case of function division of the organiser and the carrier requires the application of particular settlement methods between the service customer (local government or its organisational unit) and the operator - the carrier. It is essential to cho[...]
10
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 445-450
PL W artykule przedstawiono ocenę wybranych aspektów przewozów zbiorowych realizowanych tramwajami. Zwrócono uwagę na czynniki przemawiające za utrzymaniem sieci w mniejszych miastach, których opłacalność uzależniano wyłącznie od dużych oraz skupionych potoków pasażerskich. Analizę przeprowadzono dla [...]
EN In this paper is presented the evaluation of selected aspects of public passenger transport carried out by tramways. Attention was paid to the factors supporting the preservation of tramway networks in smaller cities, the profitability of which had been made conditional solely on large and dense p[...]
11
61%
Archiwum Motoryzacji
2010 Nr 2 87-97
PL Na podstawie identyfikacji podsystemu wykonawczego w rzeczywistym systemie komunikacji miejskiej i realizowanego w nim procesu eksploatacji środków transportu został zbudowany model tego procesu. W tym celu wyznaczono istotne stany procesu eksploatacji realizowanego w podsystemie wykonawczym oraz mo[...]
EN Based on the identification of the detailed subsystem in a real urban transport system and the process of transport means operation utilized therein, a model of such process was built. For this purpose, crucial states of operation process utilized in a detailed subsystem were determined as well as p[...]
12
61%
Transport Samochodowy
2017 z. 1 13--22
PL W artykule scharakteryzowano ekonomiczne aspekty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Polsce w latach 1990-2013. Charakterystyką objęto m.in. strukturę pasażerów podróżujących publicznym transportem zbiorowym, wielkość dopłat do lokalnego transportu zbiorowego w miastach, wielkość pracy eksploatac[...]
EN The article presents economic aspects of the functioning of municipal transport in Poland in the years 1990-2013. The characteristics includes the structure of public transport passengers, the amount of local urban public transport subsidies, the volume of urban public transport operational work, as[...]
13
61%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono ideę zamiany konwencjonalnego paliwa silnikowego na biometan. Przeprowadzono analizy efektów takiej zamiany dla autobusów komunikacji Miejskiej w Warszawie. Wykazano, że zamiana doprowadzi do znacznego ograniczenia emisji toksycznych składników spalin oraz do oszczędności ek[...]
EN An idea to replace the conventional engine fuel with biomethane has been described. The effects of such a swap have been analysed for municipal transport buses in Warsaw. The replacement has been shown to result in a significant reduction of toxic exhaust emissions and in economic savings. The analy[...]
14
61%
Archives of Transport
PL Na podstawie badań przeprowadzonych na przystankach w Krakowie i Warszawie dokonano identyfikacji procesów ruchu związanych z funkcjonowaniem przystanku autobusowego, opracowano model symulacyjny odwzorowujący jego pracę i dokonano jego weryfikacji. Rozważano przystanek jako system, w którym potok z[...]
EN On the basis of the research conducted at the bus stops in Krakow and Warsaw, the movement processes, related with functioning of a bus stop have been identified. As a result, the simulation model imitating its functioning has been formulated and verified. The stop has been analyzed as a system, in [...]
15
61%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 4 30-35
PL W artykule przedstawiono charakterystykę przewozów pasażerskich na terenie miasta Elbląga, ze szczególnym uwzględnieniem problemów osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo. Przeprowadzoną analizę oparto o statystyczne zestawienie rzeczywistej liczby kursów realizowanych przez przewoźników auto[...]
EN The paper presents a characteristics of passenger transport in the City of Elbląg, considering in particular the problems of disabled persons and people with reduced mobility. The carried out analysis was based on a statistical comparison of the actual number of rides being accomplished by bus and t[...]
16
51%
Archiwum Motoryzacji
2012 Nr 4 3-12
PL W niniejszym artykule przedstawiono wieloaspektową analizę możliwości wykorzystania sprężonego gazu ziemnego (CNG) w transporcie miejskim w Polsce. Polska ma bardzo duży potencjał rozwoju transportu opartego na gazie ziemnym. Związane jest to między innymi z ceną tego paliwa, niską emisyjnością oraz[...]
EN The paper presents multifaceted analysis of the possibilities of use of compressed natural gas (CNG) in the municipal transport in Poland. Poland has enormous potential for the development of the transport based on natural gas. This is connected with such factors as price, low emission characteristi[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 2/93 5--15
PL Dynamiczny rozwój miast wiąże się z szeregiem problemów komunikacyjnych i z zagrożeniami środowiskowymi obniżającymi komfort życia mieszkańców. Zwiększająca się liczba samochodów osobowych wpływa na powstawanie korków, wydłużenie czasu dojazdu, zanieczyszczenie środowiska, hałasem. Rozwiązaniem tego[...]
EN Dynamic expansion of cities relates with many traffic problems and environment hazards decreasing life comfort of inhabitants. Increasing number of cars causes traffic jams, elongation of travel time, noise and pollution of environment. Solution lies in development of balanced municipal transport. I[...]
18
51%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W artykule przedstawiono metodę wyznaczania gotowości obiektów technicznych, użytkowanych w złożonych systemach eksploatacji, z wykorzystaniem teorii dotyczącej procesów semi-Markowa. Całość rozważań przedstawiono na przykładzie wybranego rzeczywistego systemu eksploatacji środków transportu - syst[...]
EN The article presents a method of designing the availability of technological objects used in complex operational systems with the assistance of a theory pertaining to semi-Markov processes. The complete consideration was presented based on the chosen authentic system of transport means operation - m[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 68 59-64
PL Podmioty wykonujące usługi na rzecz KZK GOP mają różną formę własności. Zdecydowaną większość zadań przewozowych realizują przedsiębiorstwa będące własnością komunalną. Spośród reszty linii większość zlecana jest pojedynczo, z kilkoma wyjątkami. Tak naprawdę tylko w tej niewielkiej grupie linii możn[...]
EN The entities which provide services for KZK GOP are in a different position in terms of ownership. Most of those entities, which provide those services, are the enterprises which are municipal and owned by a given town or city. Among the rest of the bus lines, most of them perform their tasks indivi[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 68 73-82
PL Postulaty przewozowe są podstawowym kryterium oceny jakości usług transportu miejskiego. Na podstawie kryteriów jakości i za pomocą badań preferencji pasażerów można wyznaczyć standardy jakości. Wśród przykładów działań, związanych z poprawą jakości świadczonych usług znajdują się rozwiązania w post[...]
EN The requirements of transport are the main assessment criteria of service quality standards in municipal transport. Certain quality standards can be defined on the basis of quality criteria and with the use of passenger preferences tests. Among the examples of actions connected with the improvement [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last