Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multimodal transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2010 Z. 24 85-97
PL Przewóz multimodalny jest procesem niezwykle skomplikowanym, wymagającym zaangażowania wielu środków materialnych oraz szerokiej wiedzy organizatorów na temat transportu ładunków z wykorzystaniem różnych gałęzi i środków transportu. W przewozach na duże odległości, szczególnie międzykontynentalnych,[...]
EN In the article on the basis of statistical data were introduced the characteristics of contemporary delivery services, a state of the world container fleet with taking into consideration of the influence on it the 2008 crisis and the world container park. The article is focusing on the subject matte[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 7 (79) 161-162
PL Unia Europejska, Europejska Konferencja Ministrów Transportu i Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych uznały, że transport multimodalny może odgrywać znaczącą rolę w kreowaniu europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju transportu. Działania związane z promowaniem rozwoju [...]
EN The European Union, the European Conference of Transport Ministers and the European Economic Commission of the United Nations have recognized that multimodal transport can create a significant role in creating European policy of balanced transport development. Activities connected with promoting the[...]
3
88%
Polish Maritime Research
2018 S 3 5--12
EN To realize “seamless” connection of ocean port container multimodal transport, efficiently carry out “door-to-door” transport of ocean port containers and overcome the shortcomings of existing highway and railway vehicles, this study takes the standard for heavy-duty container vehicles in TB1335-199[...]
4
75%
Archives of Transport System Telematics
EN Real-time transit management systems that can inform the public about transportation options and availability are gradually being deployed in many parts of the world. While many larger cities have been able to provide this information on web sites or through automated telephone systems for several y[...]
5
75%
Archives of Transport System Telematics
EN Multimodal transport implementation allows connecting the point of origin and the point of destination in an optimal way. The goal of multimodal transport is to maximize the efficiency in connecting the economic elements of various traffic branches, i.e. their operations related to transport and com[...]
6
75%
Logistyka
PL Powiązanie różnych środków transportu w sprawnie działający łańcuch multimodalny pozwala na uzyskanie wyższej efektywności ekonomicznej, przy jednoczesny ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jednak rozwój integracji międzygałęziowej w Polsce, podobnie jak w Europie, przebiega wol[...]
EN Connecting different transport modes into efficient and coherent multimodal network allows not only higher economic effectiveness but also curbing negative effects on natural environment. However, the process of multimodal transport development in Poland as well as in Europe, is rather slow. This pa[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 17 195--209
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu stosowania konwencji CMR do drogowego odcinka przewozu multimodalnego. Analizie poddano dotyczące tej kwestii orzecznictwo sądów zagranicznych oraz podjęto próbę sformułowania wniosków o charakterze ogólnym.[...]
EN The aim of the article is to present the problem concerning the application of the CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) to the road leg of multimodal transport. The problem is of great importance because there is no international convention regulating such[...]
8
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 687-697
PL Możliwości przeładunkowe głównych portów morskich. Możliwość obsługi portów morskich śródlądowego transportu wodnego. Wnioski.
EN Trans-shipment possibilities of main sea ports. Possibilities of services for inland water waterway transport by sea ports. Conclusions.
9
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 19-31
PL Opracowanie podejmuje tematykę związaną z opisem mulimodalnego łańcucha transportowego oraz identyfikuje ilość dokumentów przewozowych występujących w omawianym procesie transportowym.
EN The study enters upon the matter description of multimodal transport chain and identification quantity of freight documents which appear in this one.
10
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 3 53--60
PL [...] Jedną z najbardziej charakterystycznych cech europejskiej polityki transportowej jest zasada zrównoważonego rozwoju. Cele tej polityki mają byc osiągnięte poprzez zwiększanie udziału alternatywnych dla transportu drogowego gałęzi transportu, przede wszystkim kolejowego, wodnego i kombinowanego[...]
EN The article presents basic matters connected to the development of combined transport. The factors of the poor development of this form of transport have been analyzed.
11
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 3 99--109
PL [...] W warunkach globalizacji gospodarki wzrasta znaczenie transportu i usług logistycznych. Zmienia się również podejście do analizy problemów systemu transportowego i rynku usług transportowych. Definiowanie i rozwiązywanie ich w przestrzeni regionu, kraju, ugrupowania państw czy kontynentu staje[...]
EN This paper is focused on some issues concern barriers of multimodal transport development. The following areas were analysed: technology and information, security and safety, equipment, legal aspects, access to the market. The question under consideration are essential for reduction of transport cos[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 25--40
PL [...] Globalizacja rynku, która powoduje między innymi skracanie się cyklu życia produktów i technologii, odzwierciedla dążenia przedsiębiorstw do poszukiwania jak najszybszego sposobu dostarczania swoich wyrobów do klienta. Warunek ten spełnia coraz bardziej popularny i potrzebny transport multimo-[...]
EN Multimodal transport is answer of each countries on their connected problems with capacity, „bottlenecks”, with ecology, with safety of traffic. Look,ng on investments of countries of European Union in development of combined transpo, : - especially our of western neighbour - only exit for Polands i[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1409--1414
PL W artykule przedstawiono znaczenie portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu jako krajowych i regionalnych (bałtyckich) węzłów transportu multimodalnego oraz śródlądowego transportu wodnego jako dostawcy i odbiorcy ładunków z tych portów. Wskazano na aspekty ekonomiczne i ekologiczn[...]
EN The article presents the importance of sea ports of Gdansk, Gdynia, Szczecin and Świnoujście as national and regional (Baltic) multimodal transport nodes and inland water transport as a supplier and recipient of goods from these ports. They pointed to the economic and ecological aspects of water tra[...]
14
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 117 249--258
PL Zrównoważony rozwój transportu stanowi ważny element wspierający realizację polityki podejmowania działań na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego w Unii Europejskiej. W ramach realizacji kolejnego etapu projektu ChemMultimodal przeprowadzono analizę czynników kształtujących elementy systemu [...]
EN Sustainable development of transport is an important element in supporting the implementation of the policy of taking action to improve the quality of the environment in the European Union. Within the framework of the next stage of the ChemMultimodal project an analysis was made of the factors deter[...]
15
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Podczas gdy samo zagadnienie dotyczące integracji transportu rowerowego i szynowego jest dosyć dobrze opracowane, wciąż brak usystematyzowanej wiedzy na temat wpływu obecności roweru na kształtowanie przestrzeni publicznych, w tym tych w okolicy dworców kolejowych. Wybran[...]
EN The main aim of this paper is to analyse forms of chosen bicycle parks in the context of railway station plazas. When many scientific texts deal with integration rail and bicycle transport, there is still lack in knowledge about creating urban spaces by bicycles. It turns out that it is possible to [...]
16
75%
Transport Problems
EN This paper includes a problem-oriented survey addressed at rail and multimodal freight, where the main objective is to discuss recently published works and documents dealing with drayage, rail haul, transhipment and standardisation. The general concepts are outlined and questions for further discuss[...]
17
75%
Transport Problems
EN This paper includes the Part II-2 of the series of problem-oriented surveys on rail and multimodal freight transportation services, which aim is to reveal the current situation in this sector and raises looming questions for discussion. The particular objective of Part II-2 is to discuss recently pu[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1149--1151
PL W artykule omówiony został projekt terminalu kontenerowego, którego zadaniem jest przeładunek oraz składowanie Zunifikowanych Jednostek Ładunkowych. Wskazano proponowane miejsce lokalizacji inwestycji oraz obliczono podstawowe parametry terminalu.
EN The article discussed the project of a container terminal, whose task is handling, and storage containers. Indicated the proposed location of the investment and calculated the basic parameters of the terminal.
19
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 9 1421--1425
20
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 29--46
PL Wykorzystanie kontenerów w transporcie wiąże się nie tylko z uproszczeniem i przyspieszeniem operacji przeładunkowych ale również z zapewnieniem bezpieczeństwa przewożonego ładunku. Pomimo, że sam kontener często stanowi wystarczające zabezpieczenie dla transportowanego w nim ładunku, to jednak umie[...]
EN The use of containers in transport is not only associated with the simplification and acceleration of transshipment operations but also with the security of the cargo carried. Although the container itself often provides sufficient protection for the cargo it transports, the individual load units pl[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last