Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 179
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mrozoodporność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ceramika Budowlana
2009 nr 4 15-16
2
100%
Materiały Budowlane
2010 nr 9 72-74
3
100%
Materiały Budowlane
2012 nr 5 65-66
EN Article presents results of freeze-thaw resistance of calcareous fly ash concretes investigations. Tests were made according to two different standard procedures: common method which allows to review internal destructions and surface method in deicing agents environment. Obtain results shows that co[...]
4
100%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badań odporności otrzymanych w laboratorium betonów wysokiej wartości na przyspieszone zamrażanie. Oznaczenia porowatości betonów po 150 cyklach zamrażania wykazały znaczny wzrost objętości porów kapilarnych i zmniejszenie zawartości małych porów kapilarnych. W mikropęknięciach [...]
EN The results of investigations on resistance of high performance concretes obtained in laboratory to accelerate freezing is presented. Determinations of concrete porosity after 150 cycles of freezing showed a substantial increase of capillary pores volume and decrease of small capillary pores content[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 24 61-70
PL Skuteczną metodą ochrony betonów przed wpływem środowiska zewnętrznego może być ich modyfikacja poprzez wprowadzenie, w trakcie przygotowania mieszanki betonowej, substancji bitumicznych. W pracy przedstawiono wyniki badań nad mrozoodpornością w obecności wody wodociągowej i 3% roztworu NaCl (soli o[...]
EN The modification by introducing bituminous addition, during mix preparation, may be an effective method of concrete, protection against external environment influence. The experimental results of resistance to cyclic freezing and thawing in the presence of water and 3% NaCl (deicing agent) of fine-g[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2002 Z. 22 141-155
PL W pracy przedstawiono przegląd metod określania mrozoodporności betonu oraz wyniki weryfikacyjnych badań własnych metody określania mrozoodporności opartej na ocenie kinetyki kapilarnego podciągania wody w podciśnieniu.
EN The review of methods of determining concrete freeze resistance and the results of laboratory tests of concrete freeze resistance based on kinetics of capillary pulling-up water under pressure are presented in this paper.
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 23 145-155
PL W artykule przedstawione są wyniki badań własnych mikrostruktury betonu poddawanego cyklom zamrażania i rozmrażania. Do badań zastosowano analizę mikroskopową odpowiednio przygotowanych fragmentów próbek betonu, metodę kapilarnego podciągania wody w ciśnieniu atmosferycznym oraz analizę termiczną za[...]
EN Experimental results of concrete microstructure after cycles of freezing and thawing are presented in this paper. The following methods were applied in determining the microstructure: scanning electron microscope (SEM) analysis, capillary pulling up water under atmospheric pressure and thermal anal[...]
8
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 7 52-55
PL Skład wysokowartościowego betonu (z ang. HPC), w tym samozagęszczalnego (HPSCC), powinien być tak zaprojektowany, aby miał małą porowatość kapilarną. W przypadku wysokowartościowego samozagęszczalnego betonu stosunek w/c nie jest wysoki. W konsekwencji objętość porów kapilarnych jest mniejsza i zani[...]
EN The composition of High Performance Concrete Mix (HPC), including High Performace Self-Consolidating Concrete (HPSCC), should be designed to have low porosity of the capillary. In the case of high-value self-consolidating concrete, the ratio w/c is not high. Consequently, the capillary pore volume i[...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 3 150-152
PL Przeprowadzono badania mrozoodporności betonu trzema sposobami: przez pomiar wytrzymałości na ściskanie, dynamicznego modułu sprężystości i wytrzymałości na uderzenie. Omówiono otrzymane wyniki.
EN Research of frost resistance of concrete were realized in threefold way by measurement of: compressive strength, dynamic moduls of elasticity and impact strength. The acquired results were analysed.
10
100%
Przemysł Chemiczny
PL Określono wpływ dodatku dekstryny na mrozoodporność betonów cementowych. Zastosowano dekstryny żółte i białe w ilości 0,35% mas. w stosunku do masy cementu. Obserwacje prowadzono dla 25 i 50 cykli zamrażania i rozmnażania. Uzyskane wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek poddanych badaniom mr[...]
EN Yellow and white dextrins were added (0.35% by mass) to the cement mortar. After 25 and 50 cycles of freezing and reproduction, the compressive strength was significantly increased. The durability of the designed concretes was hence improved.
11
88%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przeprowadzono analizę danych literaturowych oraz wyników badań własnych, dotyczących zmian wybranych właściwości lub wskaźników destrukcji próbek kapilarno-porowatych materiałów budowlanych w procesie zamrażania-rozmrażania do całkowitego zniszczenia. Potwierdzono, że w procesie destrukcji[...]
EN Frost resistance of building materials is considered to be the main indicator of their durability. The analysis of degradation process of building materials subjected to cyclic freezing and thawing showed that the damages development in time runs according to two stages. The first stage is charac[...]
12
88%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie analizowano zagadnienie porowatości betonów samozagęszczalnych. Szczególną uwagę poświęcono procesowi tworzenia się struktury porowatości powstającej w wyniku odpowietrzania się mieszanki betonowej. Określenie efektywnego stopnia napowietrzenia mieszanki betonowej jest kluczowym parametr[...]
EN Concrete mix of self-compacting concrete self-eliminates needless air bubbles. As a result freeze resistance of self-compacting concrete depends on structure of porosity. Freeze resistance of concrete will be explored directly and indirectly and the results of the porosity structure tests will give [...]
13
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 10 95-95
14
88%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Porównano sposób zachowania skał wykorzystywanych do produkcji kruszyw poddanych naprężeniom wywołanym przez krystalizację siarczanu sodu i zamarzającej wody. Wykazano znaczne różnice w szybkości destrukcji i powiązano je z wykształceniem petrograficznym badanych skał.
EN The rocks of different lithological types used in aggregate production were subjected to stress provoked by crystallization of sodium sulphate and water freezing. The fracture appearance and samples condition were compared to the following properties: water absorptivity, apparent density and ultraso[...]
15
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2010 nr 12 72-75
PL Ważną dziedziną zastosowań chłodnictwa jest budowa i eksploatacja komór do symulacji warunków środowiskowych - wilgotności i temperatury powietrza, obecności innych gazów oraz zanieczyszczeń i czynników sprzyjających korozji. Szczególnym badaniom z racji odpowiedzialności poddaje się materiały budo[...]
16
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2007 nr 1 60-62
17
88%
Drogi i Mosty
2006 nr 3 17-42
PL Praca jest kontynuacją artykułu na temat zapobiegania łuszczeniu powierzchni betonowych przy użyciu nawilżonego kruszywa lekkiego, opublikowanego w kwartalniku- "DROGI i MOSTY" nr 2/2006. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych ketonów zawierających nawilżone, drobne frakcje kruszywa lekkiego. Ok[...]
EN The first part of the paper was published in 2/2006 issue. The salt scaling tests were performed according to the Swedish Standard S3 13 72 44 (so-called Boras method). Freeze/thaw exposure was carried out on the upper horizontal surface of the specimens - cast surface, while the remaining surfaces [...]
18
88%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 7 56-60
PL Beton jest materiałem coraz częściej stosowanym w budownictwie drogowym. Ze względu na możliwości modyfikowania właściwości staje się materiałem uniwersalnym. W budownictwie drogowym, ze względu na warunki pracy konstrukcji, zaleca się stosowanie betonu napowietrzonego o podwyższonej mrozoodporności[...]
EN Concrete is a material more often used in road construction. Because of the possibility of modifying the properties of the material, it becomes universal. In road construction, due to the working conditions of construction, it is advisable to use aerated concrete with high resistance to frost. This [...]
19
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
1999 Z.15 257-265
PL Praca przedstawia wyniki badań mrozoodporności świetlówek w warunkach dużego ruchu powietrza. Badaniom poddano świetlówki różnych typów: rurowe o średnicy 26 mm, kompaktowe niezintegrowane i zintegrowane oraz świetlówki wykonane w wersji mrozoodpornej, w których tę cechę uzyskiwano różnymi metodami.[...]
EN The aim of the investigations was to study the temperature characteristics of fluorescent lamps in airflow. Fluorescent lamps of different construction were investigated. The characteristics of the large majority fluorescent lamps were found to be much lower than those given in the catalogues especi[...]
20
88%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wpływ dodatku pyłu krzemionkowego do betonów z cementu portlandzkiego CEM l i hutniczego CEM IIIA i CEM IIIB na ich odporność na działanie ujemnej temperatury i środków odladzających. Uzyskane wyniki wykazują, że dodatek pyłu krzemionkowego zwiększa odporność betonu na ten rodzaj środo[...]
EN The effect of silica fume to concretes produced from Portland cement CEM I 32.5N and metallurgical cements CEM Ill/A 32.5N and CEM III/B 32.5N on the freeze-thaw resistance and resistance for the attack of de-icers was studied. The results show that silica addition improves the resistance of concret[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last