Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2005 Z. nr 5 191-195
PL Artykuł zawiera krótki przegląd metod opisu mowy ludzkiej, ze wskazaniem ich wykorzystania w określonych etapach analizy głosu ludzkiego. Celem publikacji nie jest przedstawienie szczegółowych opisów analitycznych wzorów i zaawansowanych aparatów matematycznych, ale zaprezentowanie podstawowych zał[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 132 5-19
PL W pracy opisano przykładowy system rozpoznawania poleceń głosowych, wyposażony w bazę wiedzy zawierającą 21 słów. W systemie sygnał mowy jest dekomponowany za pomocą transformacji falkowej. Poszczególne pasma zdekomponowanego sygnału są poddawane analizie cepstralnej, w wyniku czego ekstrahowane są [...]
EN This work describes an example of voice commands recognition system, equipped with a database with 21 words included. The speech signal in the system is decomposed using Wavelet Transformation. Individual sub-bands of the decomposed signal are then analysed using cepsrtal analysis, and the features [...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Elektronika / Politechnika Śląska
2000 z. 12 123-133
PL Technika filtracji bazująca na estymacji widma szumu, z wykorzystaniem rozkładu na wartości szczególne, jest jedną ze skutecznych metod filtracji szumu. Rozkład na wartości szczególne, SVD, jest techniką, która umożliwia szybsze obliczenia, gdzie istnieje konieczność odwracania jedynie macierzy dia[...]
EN Filtration's techniques using estimation of the spectrum of the clear speech from noisy speech is based on Singular Value Decomposition is one of the efficient method of the denoising. SVD requires less computing burden that is limited to inversion of the only diagonal matrixes.
4
70%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 437-444
PL W pracy przedstawiono wpływ czasu pogłosu na współczynniki RASTI, określające zrozumiałość mowy w pomieszczeniu. Do tego celu wykorzystano wyprowadzone przez Houtgasta i Steenekena [4] oraz opisane przez Rutkowskiego [7] zależności funkcji MTF od czasu pogłosu pomieszczenia, a następnie zastosowano [...]
EN The paper desribes the influence of the reverberation time on the RASTI-index, defining the speech intelligibility in rooms. To gain this aim the relation between the MTF function and the reverberation time, derived by Houtgast and Steeneken [4] and developed by Rutkowski [7], has been used. The sam[...]
5
61%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2003 nr 8-9 418-423
PL Omówiono zjawiska, które wpływają na jakość mowy transmitowanej w sieciach telekomunikacyjnych. Przedstawiono przegląd subiektywnych i obiektywnych metod oceny jakości mowy.
EN Causes of speech signal degradations in telephone chains are described. There are given some subjective and objective methods of speech quality evaluation.
6
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2001 z. 6 95-113
PL W artykule tym autor próbuje przybliżyć teorie, które rozpatrują język w kategoriach jego użycia. Podstawą do stworzenia tych teorii było rozpoznanie wykonawczej funkcji języka, natomiast same teorie są próbą zrozumienia możliwości zachodzenia tego typu czynności. Artykuł opisuje dwie teorie, Austin[...]
EN In this article the author tries to approach theories which present language in category of its using. The basis for creation of these theories are an attempt to understanding this kind of acting. The article describes two theories: Austin's and Searle's.
7
61%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2011 Vol. 17 141--147
EN The therapy of stuttering people is based on a proper selection of texts and then on a practice of their articulation by reading or narration. The texts are chosen on the basis of kind and intensity of dysfluencies appearing in a speech. Thus there is still a requirement to find effective and object[...]
8
61%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2010 Vol. 15 145--152
EN In the work algorithms commonly utilized in continuous speech recognition systems were applied to detection of speech disorders. The used algorithms were briefly described and the final method of speech disorders detection was presented. The article includes the results of the short test performed i[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2009 Nr 26 33-36
PL W pracy opisano nowy sposób wykorzystania filtracji adaptacyjnej do poprawy jakości dźwięków użytecznych nagrywanych w obecności zakłóceń. Przedstawiono stworzony algorytm adaptacji, omówiono możliwości przetwarzania dźwięku dodatkowymi algorytmami, opisano przeprowadzone eksperymenty. Zamieszczono [...]
EN This paper describes a technique of improving the quality of speech signals recorded under interference (adaptive filter based algorithm). Proposed algorithm is described and additional possibilities of speech intelligibility improvement are discussed. Results of the tests are presented. A way of in[...]
10
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 6 101--105
PL Niniejsza praca dotyczy rozpoznawania stanów emocjonalnych na podstawie głosu. W artykule porównaliśmy mowę spontaniczną z mową odegraną. Na potrzeby zrealizowanych badań zgromadzone zostały emocjonalne nagrania audio, stanowiące kompleksową bazę wejściową. Przedstawiamy nowatorski sposób klasyfikac[...]
EN This article presents the novel method for emotion recognition from polish speech. We compared two different databases: spontaneous and acted out speech. For the purpose of this research we gathered a set of audio samples with emotional information, which serve as input database. Multiple Classifier[...]
11
61%
Vibrations in Physical Systems
EN This paper presents results of research on effects of lossy coding on formant frequencies for japanese speech signals. Additionally changes in pitch of the voice were inspected. For this research four most popular lossy coding standards were chosen, MP3, WMA, AAC and OGG, and compared to original WA[...]
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono metody analizy języka arabskiego z wykorzystaniem sieci neuronowych. Analizowano możliwości rozpoznawania pisma odręcznego, drukowanego jak i mowy.
EN This paper is a quick review of some of the scholarly work aiming at solving various problems of the Arabic language using neural networks. It includes some research work concerning online recognition of handwritten Arabic characters, speech recognition, offline character text recognition, text cate[...]
13
51%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The therapy of stuttering people is a time-consuming and long-Iasting process which requires a great effort both from the logopaedist and patient. The process can be divided into three parts: recording of patient's utterances (reading, telling, conversation), 20-minute corrective exercises with the [...]
14
51%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2007 Vol. 11 293--297
EN The Hidden Markov Model (HMM) is a stochastic approach to recognition of patterns appearing in an input signal. In the work author's implementation of the HMM were used to recognize speech disorders - prolonged fricative phonemes. To achieve the best recognition effectiveness and simultaneously pres[...]
15
51%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2015 Vol. 24 31--37
EN In the work authors applied speech recognition techniques to find disfluent events. The recognition system based on the Hidden Markov Model Toolkit was built and tested. The set of context dependent HMM models was trained and used to locate speech disturbances. Authors were not concentrated on speci[...]
16
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono metodę i program służący do pomiaru czasów między środkami wyrazów lub wygrywanych dźwięków. Zaproponowany algorytm może być wykorzystany do oceny stanu osób z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego. Pokazano różnice między wynikami osób zdrowych i chorych.
EN In this paper the method and the program to measurement of time distances between middle points of speaking or playing sounds was presented. The proposed algorithm can be used to the score of the human state for persons with dysfunction of the central nervous system. The differences between results [...]
17
51%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2019 Nr 1-2 8--16
PL W referacie przedstawiono system automatycznego rozpoznawania mówcy zaimplementowany w środowisku Matlab oraz pokazano sposoby realizacji i optymalizacji poszczególnych elementów tego systemu. Główny nacisk położono na wyselekcjonowanie cech dystynktywnych głosu mówcy z wykorzystaniem algorytmu gene[...]
EN The paper presents automatic speaker recognition system, implemented in the Matlab environment, and demonstrates how to achieve and optimize various elements of the system. The main emphasis was put on features selection of speech signal using a genetic algorithm, which takes into account synergy of[...]
18
36%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2010 Vol. 15 135--143
EN The goal of the paper is to present a speech nonfluency detection method based on linear prediction coefficients obtained by using the covariance method. The application “Dabar” was created for research. It implements three different methods of LP with the ability to send coefficients computed by th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last