Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motor vehicle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN In this paper research results of ability vibration's suppression steel and composite leaf springs were presented. Polymeric composite leaf springs and steel were studied. Composite leaf springs were made from epoxy-glass composite reinforcement by glass fibre. Composite springs became designed to c[...]
2
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 155--161
EN The methodology of the vehicle damage identification was presented in this article. Presented method used reverse engineering methodology for compare the shape of new vehicle, including CAD models of vehicle, and change of vehicle shape after damage. The method is based on three-dimensional scanning[...]
3
100%
Inżynieria Maszyn
2003 R. 8, z. 4 119-131
PL W artykule przedstawiono podstawowe możliwości rozwiązania problemu recyklingu w Polsce. Przedstawiono zarys obecnej sytuacji i problemów związanych z zagospodarowaniem samochodów wycofanych z użytku oraz określono czynniki, które będą odgrywały najważniejszą rolę w kształtowaniu sieci recyklingu. N[...]
EN The purpose of this article is to attempt to describe the alternative scenarios of end of life vehicles recycling system. It presents the main problems that are encountered in end of life vehicles treatment process in Poland as well as main factors that might influence the system. As a result, sever[...]
4
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN This paper presents the chosen significant parameters affecting vehicle fuel consumption during the vehicle operation. The conducted measurement results define important practical operational functions in the actual operation of the vehicle, which allows for further processing of the input data in o[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 761-768
PL W referacie zdefiniowano urządzenie zwane ogranicznikiem prędkości znajdujące się w pojeździe oraz przedstawiono aktualne wymagania dotyczące instalowania ogranicznika prędkości w pojazdach samochodowych zgodnie z Dyrektywą 92/6 EWG i Dyrektywą 2002/85 WE. Wymagania podano dla pojazdów samochodowych[...]
EN The paper describes a device, called a speed limiter, located in the vehicle and presents the current requirements for installing the speed limiter in motor vehicles in accordance with Directive 92/6 EEC and Directive 2002/85 EC. The requirements are for vehicles equipped with speed limitation devic[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2014 nr 39 (111) 169--174
EN The issue of passive safety of pregnant women travelling by car has been discussed. The pregnant woman’s body has been considered as a complex dynamic system subject to various impacts that take place during a car ride. In the field of motorization, much attention is paid (and rightly so) to the iss[...]
7
88%
Journal of KONES
EN Combustion engines drive motor vehicles, which are commonly used, and their efficiency does not exceed forty per cent. It is hard to accept such a waste of energy nowadays when there is less and less fossil fuel and the ecological norms are being tightened. That is why hybrid power transmission syst[...]
8
75%
Transport Samochodowy
2012 z. 4 57--68
PL W artykule zaprezentowano rodzaje i właściwości użytkowe kauczuków i elastomerów termoplastycznych stosowanych w pojazdach samochodowych. Przedstawiono przykłady zastosowania gumy na części i zespoły nadwozia, podwozia i silnika w aspekcie warunków pracy części i zespołów, wymieniono zalecane na te [...]
EN The article presents types and utility properties of caouthoucs and thermoplastic rubbers used in motor vehicles. Selected applications of rubber used in production of the body elements, the chassis and the engines, have been presented in the context of their operating conditions. The caoutoucs reco[...]
9
75%
Ekologia i Technika
2010 R. 18, nr 6 342-347
PL Omówiono podstawy funkcjonalności energetycznej układów napędowych pojazdów w krajowym systemie energetycznym i w realizacji dyrektywy o efektywności energetycznej Unii Europejskiej.
EN The paper outlines principles of energy functionality of the vehicle drive systems as reality scenario of the EU energy efficiency directive.
10
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2009 Vol. 14, no 4 1181-1187
EN In this paper, results of research on vibration suppression in steel and composite leaf springs are presented. Polymeric composite leaf springs and steel springs are studied. Composite leaf springs were made of an epoxy-glass composite reinforced with glass fibre. Composite springs were designed in [...]
11
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This work presents a possibility to find the optimum solution in the maintenance cluth of motor vehicle when the criteria functions are maximal avalability and minimal costs maintenance. These two criterions lead to several solutions of the maintenance of cluth systems therefore it was necessary to [...]
12
75%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2001 Nr 1 45-54
PL W pracy przedstawiono model dynamiczny ruchu pojazdu szynowego jako układu nieholonomicznego, przy uwzględnieniu zjawiska odbicia, występującego pomiędzy kołem a szyną. Rozpatrzono więzy nieholonomiczne w postaci "sań Czapłygina", opisujace ukosowanie pojazdu i jego ruch wężykowy, zwany shimmą. Różn[...]
EN In the paper the dynamical model of the railway vehicle drive in the nonholonomical constrains regard to the reflection phenomenon has been elaborated. There the nonholonomical constrains are considered in term of the 'Czaplygin's slege", that the bevel of motion are descripted and the shimme of the[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 67 23-30
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych, których celem była analiza drgań płyty podłogowej pojazdu samochodowego. Zarejestrowane sygnały przedstawiono w postaci widm. Umożliwiło to analizę dynamiki zjawisk drganiowych w wybranych pasmach częstotliwości. Uzyskane wyniki pozwalają na obserwacj[...]
EN The paper presents the results of preliminary research, which purpose was to analyze the vibration of vehicle floor panel. Recorded signals are presented in the form of frequency spectrum. This enabled the analysis of the dynamics of vibration phenomena in selected frequency bands. The obtained resu[...]
14
75%
Logistyka
2014 nr 6 1623-1633
PL Władze krajów europejskich dla zabezpieczenia się przed niekontrolowanym wprowadzaniem do ruchu nowych typów pojazdów prowadzą, poprzez swe wyspecjalizowane jednostki, badania sprawdzające, czy poszczególne typy pojazdów odpowiadają obowiązującym wymaganiom, tzw. badania homologacyjne. Zharmonizowan[...]
EN The authorities of European countries to protect against the uncontrolled introduction into service of new vehicles conduct verification tests, at their specialized facilities, whether different types of vehicles comply with the applicable requirements, the so-called, type-approval tests. Harmonised[...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 6 1605-1612
PL Zasady ustalania dopuszczalnych mas przyczep przeznaczonych do ciągnięcia przez pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t są złożone i większości nie są właściwie rozumiane i stosowane przez użytkowników pojazdów. Prawidłowe obliczenie dozwolonej masy przyczepy, która uzależniona[...]
EN The principles for determining permissible weights of trailers intended to be towed by motor vehicles with a total permissible weight up to 3.5 t are complex, and in most cases are not properly understood and applied by the vehicles users. The correct calculation of the permissible weight of the tra[...]
16
75%
Transport Samochodowy
2009 z. 2 5--22
PL W artykule podjęto próbę oszacowania realnej wielkości światowego parku pojazdów samochodowych w podziale na samochody osobowe, autobusy i autokary, lekkie samochody użytkowe oraz wysokotonażowe samochody ciężarowe. Podstawę szacunków stanowiły dane z 61 krajów posiadających w 2006 roku co najmniej [...]
EN The article attempts to assess the real size of the global motor vehicles fleet, split into passenger cars, buses and coaches, vans and high-tonnage lorries. The assessment is based on data derived from 61 countries which in 2006 possessed at least a few million vehicles. Moreover, the paper descri[...]
17
75%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 1 259--265
EN ABS (Anti-Locking) systems improve performance and safety of the braking systems. Use of ABS is now factory standard in both commercial and military aviation. ABS system in its origin was designed in order to prevent wheels from slipping and locking on the low friction surfaces such as ice. By preve[...]
18
75%
Eksploatacja i Niezawodność
PL W artykule scharakteryzowano ogólnie własności procesów semimarkowskich i uzasadniono możliwości ich zastosowania do określenia niezawodności samochodów i innych pojazdów drogowych. Przedstawiono formalny opis procesu zmian stanów technicznych samochodów uznanych za stany niezawodnościowe oraz model[...]
EN The properties of semi-Markov processes have been generally characterized and the applicability of the theory of such processes to the determining of the reliability of motor cars and other road vehicles has been explained. A formal description of the process of changes in the motor vehicle technica[...]
19
75%
Napędy i Sterowanie
2000 R. 2, nr 3 30--32
PL Każdy model dynamiczny składa się z poszczególnych elementów, których parametry określają właściwości częstotliwościowe całego układu napędowego. Przy projektowaniu pożyteczna jest znajomość tego, jaki wpływ na drgania własne każdego z elementów modelu układu mają parametry innych elementów. O wpływ[...]
20
75%
Logistyka
2014 nr 3 5467--5476
PL W artykule przedstawiono model matematyczny bateryjnego układu zapłonowego współpracującego z silnikami spalinowymi. Zbudowany model wykorzystano do analizy wpływu zmiany parametrów napięcia zasilania akumulatora na wartości wyładowania iskrowego. Do opracowania modelu matematycznego wykorzystano wy[...]
EN Mathematical model of a battery ignition system co-operating with combustion engines has been presented in the paper. The proposed model has been used for analysis of influence of battery voltage changes on value of spark discharge energy. Results of laboratory and exploitation experiments of the co[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last