Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motion simulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The article presents the methodologies based on multi-body systems used to analyze the dynamics of rail vehicle in motion in a straight line. Study of the railway vehicles dynamics requires the creation of three mutually independent models: the model of the vehicle, the track model and a model of th[...]
2
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2002 Vol. 6, No 3 335-341
EN The problems of modelling, simulation and analysis of vibro-impact motion of compact hard bodies are considered. In particular, dynamic elasto-plastic contact is simulated by using Johnson's analytical model of spherical bodies' contact. The results are compared with behaviour of the system with dis[...]
3
75%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 10 5-13
PL W artykule zaprezentowano możliwości budowania wirtualnych złożeń na przykładzie silnika Wankla. Jest to zespół, który konstrukcyjnie i technologicznie stawia przed projektantami i wykonawcami znaczne trudności. Dlatego utworzenie modelu wirtualnego wraz z symulacją ruchu jest narzędziem, które może[...]
EN The paper presents opportunities to build on the example of virtual assembly Wankel engine. This is a team that structural and technological demands placed on designers and contractors considerable difficulties. Therefore the establishment of a virtual model with traffic simulation is a tool that ca[...]
4
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 279-286
PL W pracy przeprowadzono analizę dynamiczną żurawia samochodowego. Do budowy modelu numerycznego żurawia zastosowano metodę elementów skończonych. W oparciu o przyjęty algorytm obliczeń przeprowadzono symulacje numeryczne podnoszenia ładunku z podłoża. Analizowano ruch ładunku z różnymi prędkościami d[...]
EN Dynamic analysis of the mobile crane has been performed in this paper. The numerical modal of the crane was prepared by means of FEM. In depend on taken calculation algorithm, numerical simulations of lifting load from rigid ground were performed. Movement of the load with different speeds, for sele[...]
5
75%
Napędy i Sterowanie
PL We wszystkich nowych wersjach Solid Edge producent - firma UGS - koncentruje się na określonych obszarach zastosowań programu. Wynikiem tego jest dodawanie w niektórych modułach większej liczby nowych funkcji i poleceń niż w innych. W wersji 19. modułami, w których pojawiło się najwięcej nowości, są[...]
6
75%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2018 Vol. 7, No 1 137-143
EN Mathematical models of two electromechanical systems consisting of a DC motor and an AC motor were built. To determine the moment of active (driving) torque as a function of angular velocity, Kirchhoff voltage equations were used in the system with the DC motor. In the system with the alternating cu[...]
7
63%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2012 nr 3 (31) 133--144
PL Artykuł omawia wybrane, obecnie stosowane rozwiązania pozwalające na symulację ruchu w urządzeniach treningowych. Omówione w artykule obszary wykorzystania symulacji ruchu obejmują zastosowania zarówno cywilne (symulatory nauki jazdy samochodem, lokomotywą, samolotem), jak i wojskowe (symulator cz[...]
EN The paper discusses selected currently applied solutions for motion simulation in training equipment. The application areas of motion simulation discussed in the paper cover both civilian (car or locomotive driving simulators, aeroplane flight simulators) as well as military (tank, helicopter, aircr[...]
8
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 66 163--168
EN This paper presents the survey on the computer-based Simulator of motion of an underwater object. The Simulator is based on the 6-DOF dynamic equations of motion. The software is built with use of PhysX engine. The visual side is done by the OpenGL library. The application allows user to apply force[...]
9
63%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z percepcją bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Dokonano przeglądu stanu wiedzy teoretycznej i stosowanych metod badawczych subiektywnego bezpieczeństwa. Zaprezentowana próba identyfikacji zjawiska percepcji bezpieczeństwa obejmuje problematykę analiz ja[...]
EN In the paper the subjective safety in road transportation matters are discussed. The author presented the state of the art in the theoretical and empirical approach to the perceived safety in transportation. Qualitative analysis of safety perception questionnaire study has been conducted, in order t[...]
10
63%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2012 z. 11 11--18
PL W pracy przedstawiono analizę kinematyki i dynamiki oraz symulację ruchu uwzględniając takie czynniki jak: poślizgi gąsienic zależne od podłoża i odkształceń szponów, siłę wyporu robota znajdującego się w cieczy, siłę oporu hydrodynamicznego zależną od środowiska w którym pracuje robot, siłę oporu t[...]
EN In this article authors presenting problems connected with the dynamics modelling mobile robot with crawler drive. Modelling such objects is a complex issue, introduces a number of simplifications which cannot be ignored in the modelling process. This robot has been designed to enable monitoring and[...]
11
63%
Mechanik
2017 R. 90, nr 1 38--39
PL W artykule przedstawiono metodę wizualizacji 3D oraz symulacji pracy układu kinematycznego obrabiarki skrawającej (na przykładzie frezarki konwencjonalnej) w programie NX 9 z wykorzystaniem modułu Motion Simulation. Charakterystyki wybranych parametrów wyznaczono z zastosowaniem solvera RecurDyn.
EN The article presents a method of 3D visualization and motion simulation of cutting machine’s kinematic scheme, at example of conventional milling machine by using NX 9 system’s Motion Simulation module. Characteristics of chosen parameters were determined by solver RecurDyn.
12
63%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 249-254
PL W artykule przedstawiono proces tworzenia trójwymiarowej symulacji działania manipulatora, będącego elementem stanowiska pakującego, w programie NX 7.5 z wykorzystaniem modułu Motion Simulation. Symulację wykonano na podstawie danych i obliczeń zawartych w publikacji opisującej uzyskanie analogiczne[...]
EN The article describes the process of preparing the three-dimensional simulation of manipulator functioning (as an element of the virtual packing stand) in NX 7.5 program and its Motion Simulation module. The simulation was performed on a basis of data and calculations from a publication which includ[...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 205-210
PL W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania samochodowej skrzyni biegów w motocyklu. Na podstawie opracowanego wirtualnego modelu mechanizmu zmiany biegów, z zastosowaniem technik CAD/CAE, przeprowadzono jego symulację ruchu.
EN This article presents the concept of using a car's gearbox on the motorcycle. Based on the developed virtual model of the gear mechanism, using CAD/CAE, motion simulation was made.
14
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 199-204
PL W artykule przedstawiono przykład zastosowania oryginalnej konstrukcji złożonego napędu w motocyklu. Przekładnia ta stanowi połączenie łańcuchowej oraz stożkowej przekładni zębatej. Na podstawie opracowanego projektu, z wykorzystaniem systemu CAD, wykonano jej model fizyczny i wmontowano do motocykl[...]
EN This article presents an example of using the original design complex drive of a motorcycle. This gear is a combination of chain and bevel gears. Based on developed project, using the CAD system, the physical model was made and incorporated into Dniepr 16 motorcycle with a sidecar.
15
51%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 9 271--277
PL Stosując równania wektorów strumieni stojana i twornika oraz równania dynamiki układu dwumasowego, zbudowano model matematyczny układu elektromechanicznego, składającego się z silnika prądu zmiennego oraz reduktora, którego wał odbiorczy połączony jest z urządzeniem napędzanym podatnym wałem. W mode[...]
EN At application of flux vector equations for the stator and armature as well as an equation of two-mass system dynamics, a mathematical model of electromechanical system was developed. The system consisted of an alternating-current motor and reducer, the driving shaft of which was connected to driven[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last