Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 125
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  most stalowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Konstrukcje Stalowe
2010 nr 2 36-41
2
100%
Archives of Civil Engineering
PL Przeprowadzono analizę numeryczną pracy i wytrzymałości stalowych płyt przekładkowych ograniczających drgania, składających się z miękkiego rdzenia objętego dwiema stalowymi warstwami powierzchniowymi. Celem pracy jest potwierdzenie możliwości zastosowania takich płyt ograniczających drgania jako el[...]
EN A numerical study is made on the strength and behaviour of sandwich plates as the "vibration-mitigating" steel plate (or the laminated damping steel plates) which is a kind of a sandwich plate and is composed of a soft core (core lamina) subtended by two steel surface layers. The aim of this study i[...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono zrealizowane w Polsce (po raz pierwszy w Europie) dwa mosty drogowe o rozpiętości powyżej 10 m wg kanadyjskiej technologii, w której wykorzystuje się odpowiednio ukształtowane elementy z blach falistych, stanowiące deskowanie konstrukcji.
EN Construction of two road bridges of average span 10,0 m, using operative Canadian system of specially shaped corrugated steel sheets bolted together to obtain "loosing shuttering" for concrete works is described.
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano przygotowanie badań, sposób wykonywania obserwacji terenowych i analizę wyników pomiarów naturalnych odkształceń termicznych mostu stalowego metodą fotogrametryczną. Specyfika badań polega na próbie identyfikacji odkształceń przestrzennych bryły przęsła obiektu mostowego w warunkach zmiennyc[...]
EN The paper presents preparation, carrying out and analysis of measurement results concerning thermal movements of a steel bridge. The photogrammetric method was chosen as the best available method to identify spatial deformations of bridge superstructure caused by changes of daily and seasonal therma[...]
5
100%
Ochrona przed Korozją
2000 nr 11 285-286
PL Omówiono problemy przy zabezpieczaniu antykorozyjnym nowych i renowacji zabezpieczeń na istniejących stalowych obiektach mostowych. Uwzględniono zagadnienia związane z konstrukcją obiektów, narażeniem korozyjnym, terminami zabezpieczeń oraz stanem obiektów.
EN Problems arising during corrosion protection of new steel bridges and during mainteance of existing structures are discussed. The problems connected with structures design, corrosive environment, time limits of maintenance works and condition of protected structures are considered.
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 479-481
PL Konstrukcję mostu stanowią dwa stalowe dźwigary kratowe nitowane. Wzmocniono je dodatkowymi dźwigarami podwieszonymi za pomocą kabli sprężających. Podano wyniki pomiarów przemieszczeń po wzmocnieniu konstrukcji. Oceniono, że zastosowane wzmocnienie jest skuteczne.
EN The construction of riveted steel girdera has been strengthened by means of additional plate girders suspended on prestressing cables. Displacement measurements after finishing of strengthening works has been given. The applied strengthening method is appreciated as very effective one.
7
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Jest to most stalowy kratownicowy, składający się z dwóch oddzielnych konstrukcji. Został zbudowany w latach 1900-1903. Prace remontowe wykonano w latach 1997-1998. Opisano te prace remontowe, które chrakteryzują się rozwiązaniami niestandardowymi.
EN The steel trussed bridge was built in the years 1900-1903. The major repair was executed in the years 1997-1998. The non-conventional methods of repair works are described.
8
100%
Archives of Civil Engineering
PL Mosty stalowe w ciągu swojego „życia" co najmniej kilkakrotnie znajdują się, bądź mogą się znaleźć pod działaniem wysokich temperatur. Elementy składowe konstrukcji są obrabiane w procesach termo-mechanicznych w hucie. Następnie są nagrzewane kilkakrotnie w procesie fabrykacji podczas prostowania i [...]
EN The subject of the paper is the behaviour of steel bridge structures at elevated temperatures. The influence of high temperature for mechanical and thermal properties of steel (such as yield stress, modulus of elasticity, thermal conductivity etc.) is shown. The results of laboratory tests of mechan[...]
9
100%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy rozpatruje się jednotorowe wieloprzęsłowe stalowe mosty kolejowe, złożone z powtarzalnych belkowych przęseł swobodnie podpartych, z pomostem zamkniętym ciężkim. Przestrzenne nieustalone drgania mostu są wywołane przejazdem szybkiego pociągu, rozwijającego prędkości 100 - 260 km/h. Modelem fi[...]
EN One-track multi-span railway steel bridges, composed of repeatable simply supported beam spans with closed platforms, are considered. Spatial transient vibrations of the bridge are induced by a fast train moving at high speed 100 - 260 km/h. A physic model of the bridge span is assumed as a ballaste[...]
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 5 256-259
PL Omówiono przyczyny korozji atmosferycznej, którymi są głównie agresywne zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, chlorkami i pyłami przemysłowymi. Przedstawiono przykłady degradacji powłok ochronnych i stopnia skorodowania powierzchni wybranych obiektów mostowych.
EN Aggressive air pollutions mainly sulfur dioxide, chlorides and industrial dust are being considered as main cause of an atmospheric corrosion increase, and one of the most spread kind of corrosion is causing high losses in economy. Examples of protective coatings degradation and grade of surfaces co[...]
11
100%
Przegląd Spawalnictwa
12
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2015 Nr 19 33--43
PL Artykuł traktuje o historii budowy, użytkowaniu i stopniu uszkodzeń konstrukcji kratownicowego mostu drogowego przez rzekę Oławę we Wrocławiu. Prezentowane rezultaty analiz statycznych i wytrzymałościowych przedstawiają pracę elementów dźwigarów głównych i rusztu pomostu. Wyniki badań laboratoryjnyc[...]
EN The paper describes the history of the construction and the range of damage of the road bridge over Olawa River in Wroclaw. The results of static and strength analysis are shown due to truss span elements. Conclusions of laboratory tests show the grade of steel, which can be comparable to standard c[...]
13
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2008 Nr 4 71-82
14
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2007 Nr 2 97-109
15
100%
Konstrukcje Stalowe
2013 nr 2 24-27
16
88%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 1 22-23
PL Krótka relacja z Wrocławskich Dni Mostowych, które odbyły się w dniach 27-28 listopada 2008 r. w gmachu Politechniki Wrocławskiej.
17
88%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 4 212-214
PL Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań stali z kratownicowego mostu kolejowego oddanego do eksploatacji w roku 1882. Badania próbek starzonych i normalizowanych umożliwiły oszacowanie efektu starzenia stali zlewnej.
EN The results of some laboratory test carried out to determine properties of steel of a certain truss railway bridge have been presented. The truss was built by the Germans and put into use in 1882. The test, performed on aged specimens as well as on normalized ones, enabled to estimate the effect of [...]
18
88%
Archives of Civil Engineering
PL Praca zawiera wyniki obliczeń wytrzymałości i trwałości eksploatacyjnej dla charakterystycznych elementów konstrukcji mostów o zmiennej liczbie pasów ruchu, to jest dla belek głównych o różnych schematach statycznych i różnych rozpiętościach przęseł oraz dla elementów pomostów przy trzech typowych [...]
EN The paper contains results of strength and service life estimates for characteristic elements of bridges with varying number of traffic lanes, i. e. for the main girders in different static schemes and for deck elements, where the cross-beams have three typical flexibilities and different longitudin[...]
19
88%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 11 631-634
PL Most wiszący o konstrukcji stalowej, oddany do użytku w 1959 r., ma przęsła o rozpiętości 176 + 608 + 176 m. Ze względu na postępujący proces korozji i pękanie drutów każdy z istniejących dwu kabli zastąpiono dwoma nowymi. Omówiono sposób realizacji przedsięwzięcia.
EN Steel suspension bridge built in 1959 has three spans 176 + 608 + 176 meters. Considering the fact of increased corrosion process and breaking of some cable wires, the two cables had to be replaced. Method of execution works has been described.
20
88%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 507-510
PL Przedstawiono analizę geometrycznej nieliniowości płaskiego modelu mostu w Opolnicy (woj. dolnośląskie). Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę rozwiązania konstrukcji mostu, polegającą na sztywnym połączeniu pylonów z dźwigarami głównymi oraz uwzględnieniu przegubów występujących w pomoście. Oblicz[...]
EN The analysis of geometrically non-linear two dimensional model of cable-stayed steel bridge has been performed. Special attention was paid to the specific structural solution consisting of towers rigidly connected with deck girders and also taking into consideration hinges in this deck. Numerical ca[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last