Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  morze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 7-8 52-55
PL Nad morzem w okresie letnim chciałoby wypoczywać ok. 50% Polaków. Pojemność naszego wybrzeża pozwala - przyjmując średni komfort wypoczynku lub leczenia - na przyjęcie tylko 20% populacji. Choć po II wojnie światowej znacznie wydłużono naszą linę brzegową, to nadal jesteśmy w grupie państw o średnie[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 10 18-19
PL Blisko 11% powierzchni naszego kraju stanowi morze (Polskie Obszary Morskie - zgodnie z Ustawą z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej). Dla każdego turysty stojącego na brzegu czy na pokładzie statku morze to po prostu szaro-niebieska przestrzeń, p[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 851-859
EN The influence of sea as area of human activity influences on men's and behaviour collective consciousness, it is area manifold and multidirectional workings also. The sea as object of activity the state condition of existence of such fields how the navigation as well as indispensable for her the har[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono proces walki zbrojnej na morzu. Określono również warunki oraz czynniki determinujące ten proces.
5
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2007 nr 12 (84) 157-172
PL W artykule przedstawiono pojęcie i system gospodarki morskiej. Określono jej cechy specyficzne oraz rodzaje ryzyka i obszary niepewności. Dokonano próby określenia zakresu gospodarki morskiej. Podano syntetyczną ocenę stanu i struktury polskiej gospodarki morskiej w roku 2004 na tle tendencji przemi[...]
EN Polish maritime economy The article ilustrates the idea and system of maritime economy. It defines specific features, kind of risk and uncertain areas this economy. An attempt has been made to define the sphere of maritime economy. The article closes with the synthetic condition and structure of Po[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 861--864
PL Autorzy prezentują i uzasadniają nowe spojrzenie na obowiązujące przepisy odnoszące się do przeprowadzania akcji poszukiwawczo-ratunkowych przez statki handlowe na otwartym morzu. Proponują rozwiązanie pierwszego elementu, jaki stanowi wyznaczenie najbardziej prawdopodobnego obszaru poszukiwań przy [...]
EN The authors present and justify a new perspective on the existing provisions relating to the conduct of search and rescue action by commercial vessels in the open sea. They propose a solution to the first element, which is the determination of the most likely search area using the current state of k[...]
7
75%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2015 no. 2 33--44
EN The objective of this paper is computation of the corrections to sea level anomaly data due to center of Earth mass variations. The geocenter motion model was computed from the center of mass coordinates data determined from observations of space geodetic techniques such as Satellite Laser Ranging ([...]
8
75%
Logistyka
PL Sieć łączności w pasmie fal ultrakrótkich umożliwia prowadzenie komunikacji głosowej, transmisje danych cyfrowych oraz stosowanie cyfrowego selektywnego wywołania (DSC Digital Select Call). Stosowanie tej metody dla wezwania pomocy jest szczególnie cenne, gdyż pozwala unikać pomyłek podczas działań [...]
EN The communication net worked in VHF band gives possibility provided voice communication, digital data transmission and digital selected call-DSC used. The last method is very useful during marine accident because its help to avoid errors in work in stress. Search and rescue communication system is i[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe AON
10
63%
Napędy i Sterowanie
2007 R. 9, nr 7/8 148-154
PL Zastosowanie napędu elektrycznego zawsze cieszyło się zainteresowaniem producentów i użytkowników środków transportu. Już w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku fizyk niemieckiego pochodzenia - Moritz Hermann Jacobi, profesor uczelni w Dorpacie (Estonia) i członek Akademii Nauk w Petersburgu, w R[...]
11
63%
Acta Geologica Polonica
EN Extensive areas of the abyss represent a dynamic environment experiencing seasonally strongly fluctuating organic-matter deposition that in turn affects the oxygen content of the pore water. At high organic-matter deposition, oxygenation of the pore water decreases and forces organisms respiring thi[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 4 358-362
PL W pracy został przedstawiony algorytm ewolucyjny pracujący w trybie on-line do wyznaczania zbliżonej do optymalnej planowanej trajektorii statku w określonym środowisku nawigacyjnym. Biorąc pod uwagę występujące ograniczenia manewrowe i poruszające spotkane statki, problem unikania kolizji na morzu [...]
EN Evolutionary algorithm on-line mode has been used, for computing the near optimum trajectory plannig of a ship in given environment. Taking into account existing boundaries of the manoeuvring region, navigational obstacles, and moving strange ships, the problem of avoiding collisions at sea was redu[...]
13
63%
Zieleń Miejska
2017 Nr 6 27--28
PL Diagonal Mar w Barcelonie to niezwykły przykład partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach jednej inwestycji uporządkowano prawie 35 ha terenów poprzemysłowych, co znacząco wpłynęło na rozwój dzielnicy.
14
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 714--730
PL Aktywność ludzka na morzu w znacznie większym stopniu uzależniona od zabezpieczenia logistycznego, niż działalność na lądzie. Na przestrzeni wieków skala i zakres zabezpieczenia logistycznego działań okrętów ulegał zmianom, było to spowodowane m.in.: rozwojem uzbrojenia okrętowego, zwiększeniem licz[...]
EN Human activities at sea to a much greater extent dependent upon securing the logistics-go, than those on land. Over the centuries, the scale and scope of logistic activities purse-shapes was changing, it was caused by m.in .: development of weapons ship, increasing the number of crew members on ship[...]
15
51%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
16
51%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
17
51%
Logistyka
2015 nr 6 586--596, CD 2
PL Celem referatu było zaprezentowanie zaangażowania strony polskiej w międzynarodowych działaniach mających na celu zmniejszenie, a w efekcie końcowym wyeliminowanie zagrożeń jakie dla środowiska morskiego oraz dla użytkowników mórz stwarza zatopiona tam broń chemiczna. W referacie przedstawiono i[...]
EN The aim of this paper was to presented the involvement of Poland in international activities to reduction and elimination the threats of chemical weapons dumped in seas and oceans. The paper presents the most important regional and global initiatives and also the role of Poland to resolve the [...]
18
51%
Logistyka
2014 nr 6 586--596, CD 2
PL Celem referatu było zaprezentowanie zaangażowania strony polskiej w międzynarodowych działaniach mających na celu zmniejszenie, a w efekcie końcowym wyeliminowanie Zagrożeń jakie dla środowiska morskiego oraz dla użytkowników mórz stwarza zatopiona tam broń chemiczna. W referacie przedstawiono i d[...]
EN The aim of this paper was to presented the involvement of Poland in international activities to reduction and elimination the threats of chemical weapons dumped in seas and oceans. The paper presents the most important regional and global initiatives and also the role of Poland to resolve the [...]
19
51%
Logistyka
2014 nr 6 960--967, CD 2
PL W artykule przedstawiono narzędzia wykorzystywane dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statku w aspekcie spełnienia wymagań Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statku i Zapobieganiem Zanieczyszczaniu – ang. International Management Code for the Safe Operation of Ships an[...]
EN The article presents ensuring of a safe operation of a vessel in terms of meeting the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention. The objectives of the Code are to ensure safety at sea, prevention of human injury or lossof life and [...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł omawia jeden ze sporów morskich rozgrywających się obecnie na Pacyfiku. Jego przedmiotem jest pozostający pod jurysdykcją japońską atol Okinotorishima. Cechą szczególną sporu nie jest przy tym, jak ma to miejsce w większości przypadków, delimitacja obszarów morskich, ale status tworu geologi[...]
EN The article presents one of the maritime disputes, which currently take place in the Pacific Ocean. The subject of the controversy is Okinotorishima Atoll, which is under the control of Japan. The significant feature of the dispute is the fact that the international problem is not caused by the Krzy[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last