Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 186
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  morfologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Bezniklowe austenityczne stale z nanostrukturą zostały wytworzone poprzez kombinację procesów mechanicznej syntezy, obróbki cieplnej i azotowania z wykorzystaniem czystych proszków metali Fe, Cr,Mn,Mo. Przedstawiono w niniejszej pracy parametry procesu, morfologię mikrotwardość i krzywe potencjodyna[...]
EN Ni-free austenitic stainless steel with nanostructure has been synthesized by the combination of mechanical alloying (MA), heat treatment and nitrogenation of elemental microcrystalline Fe, Cr, Mn and Mo powders. The process parameters, morphology, microhardness, EDX-analysis and potentiodynamic cur[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 299-302
EN The morphological structure of the segmented polyetherurethanes (PU) has been studied using atomic force microscopy. The polymers were synthesized from poly(oxytetramethylene)diol (PTMO), 2,4-TDI and various low molecular weight diols or diamines as chain extenders. The length of the PTMO based soft[...]
3
100%
Reports on Geodesy
2000 z. 7/53 107-121
EN This paper presents the available pieces of evidence on neotectonic structural evolution of the Polish segment of the Outer Carpathians. During the Late Neogene, structural development was largely controlled by normal faulting and block uplift. However, there are also indications of compressional st[...]
4
100%
Engineering of Biomaterials
PL Oceniano właściwości morfologiczne osierdzia włóknistego świni stabilizowanego za pomocą kwasu taninowego (TA) i/lub penicyliny (P). Obserwacje prowadzono z wykorzystaniem mikroskopu optycznego. Wykazano, że oddziaływanie TA lub P nie powoduje istotnych zmian cech morfologicznych badanych tkanek. Ud[...]
EN Morphological properties of porcine fibrous pericardium stabilized by tannic acid (TA) and/or penicillin (P) were evaluated. Observations have been carried out using optical microscope. It was shown that interaction between TA and P do not result in significant changes in morphological features of e[...]
5
88%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1040-1043
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na utlenianie stopu y-TiAl. Test utleniania przeprowadzano w atmosferze czystego tlenu lub w atmosferze otoczenia przy temperaturze 1173 K w czasie od 120 godzin. Do badania odporności na utlenianie próbek przy wysokich temperaturach stosowano analizę mi[...]
EN The resistance to oxidation of the y-TiAl alloy have been investigated in this work. Oxidation tests have been performed in pure oxygen atmosphere or in the air under atmospheric pressure at temperature 1173 K during 120 hours. The resistance to high-temperature oxidation has been investigated by me[...]
6
88%
Reports on Geodesy
2000 z. 7/53 77-79
7
88%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 121-123
PL Zastosowanie austenityzowania w obszarze międzykrytycznym (alfa+gamma) oraz powyżej temperatury Ac3 pozwoliło na uzyskanie zróżnicowanych struktur pod względem morfologii oraz zawartości austenitu szczątkowego (rys. 2). W próbie ściskania określono wpływ wielkości odkształcenia na zmianę zawartości [...]
EN The application of two kinds of austenitizing, intercritical (in the alpha+gamma range) or in the austenite range, resulted in different structures as regards their morphology and retained austenite content. Subsequently to the compression test the influence of the degree of deformation on retained [...]
8
88%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2005 nr 4 87-98
PL Odpady komunalne to mieszanina bardzo wielu materiałów o zróżnicowanych właściwościach, występujących w różnych proporcjach w zależności od wielu czynników. Mimo licznych badań, prowadzonych w kraju i za granicą, nie opracowano wystarczających podstaw teoretycznych określania właściwości odpadów w k[...]
EN Municipal waste consists of a mixture of many materials having diversified properties, and occurring in various proportions, depending on many factors. In spite of extensive investigations conducted in this country and abroad, sufficient theoretical grounds to determine the properties of the waste i[...]
9
75%
Polish Hyperbaric Research
2008 Nr 2(23) 25-34
PL Uraz ciśnieniowy płuc (PB), choroba związana z nurkowaniem lub stosowaniem mechanicznej wentylacji jest istotnym, choć mało znanym problemem baropatologii. Jedynym sposobem leczenia zatorowości gazowej w przebiegu PB jest rekompresja i dekompresja lecznicza. W niniejszej pracy chcieliśmy przedstawić[...]
EN Pulmonary barotrauma (PB), complicating scuba - diving or mechanical ventilation is the most important problem of modern baropathology. In the treatment of PB the method of choice is oxygen and/or air hyperbarism. In the current paper we would like to present a simple microscopic method of an invest[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 5 196-199
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących filtra typu Top-hat w zastosowaniu do obróbki obrazu oraz jego porównania z filtrem erozyjnym. Określono wpływ rozmiaru filtra na estymację kierunku spojrzenia osoby na zdjęciu. Analizie poddano 9 zdjęć obrazujących 9 różnych kierunków patrzenia.
EN In this study, the effect of the size of filters on the use of tophat and open filters on the use of tophat and open filters that have a quite common application on the processes of images. The effect of the sizes of filters is tested on the gaze estimation application which is one of the popular su[...]
11
75%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 6 269-272
PL Powłoki cynkowe ogniowe są powszechnie stosowane w infrastrukturze miejskiej i drogowej jako samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne lub w systemie duplex. W obu zastosowaniach zdarzają się przypadki obniżenia trwałości zabezpieczenia w stosunku do oczekiwań oraz problemy z adhezją międzypowłokową [...]
EN Hot dip zinc coatings are commonly used in the urban and road infrastructure as individual corrosion protective coatings or as duplex system. The decreasing durability of protective systems below expectations and problems with adhesion between a zinc coating and an organic coating in duplex system o[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Praca przedstawia wyniki dotyczące ekstrakcji cew gruczołowych z obrazu mikroskopowego okrężnicy w stanach zapalnych jelit przy zastosowaniu metod morfologii matematycznej. Wydzielone obrazy cew poddawane są procesowi parametryzacji, której celem jest ustalenie wartości podstawowych parametrów geome[...]
EN The paper presents the method of the microscopic colon image processing for extraction and recognition of the glandular ducts in inflammatory bowel diseases. The ducts are first segmented from the image using mathematical morphology. The extracted ducts are subject to mathematical processing to dete[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN A tensegrity structure is a cable-bar and prestressable stable truss-like system. Unlike regular trusses, tensegrities involve cable elements that are capable of transmitting loads in one direction only. Admissible connections between elements are ball joints. External loads can only act at the join[...]
14
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Studies were performed on precipitation of silica in an emulsion system from aqueous solution of sodium metasilicate and hydrochloric acid. Cyclohexane formed the organic phase. Anionie, cationic and non-ionic surfactants were used as emulsifiers. The optimum composition of the emulsion and optimum [...]
15
75%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Przedstawiono właściwości kompozytów in situ utworzonych z udziałem trzech polimerów ciekłokrystalicznych całkowicie aromatycznych (temperatura przejścia nematycznego 280-300 C) i dwóch zawierających fragmenty alifatyczne, których budowa umożliwia przetwarzanie w temp. poniżej 250 C. W charakterze o[...]
EN In the dissertation the extensive experiments on the intelligent polymer processing have been presented being aimed at formation of the in situ composites. In the composites containing thermotropic liquid crystalline polymers (LCPs) a fibrous structure of LCP is formed in a matrix, thus providing th[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 4 201-206
PL Przetwórstwo PVC w istotny sposób zależy od liczby K i budowy ziaren. W pracy przedstawiono charakterystyk? ziaren suspensyjnego PVC (K=67) o różnej gęstości nasypowej. Stwierdzono, że zastosowanie analizy granulometrycznej, obserwacji mikroskopowych kształtu i powierzchni ziaren w potoczeniu z anal[...]
EN PVC processing significant depends on K value and morphology of grains. The characterization of grains suspension PVC (K = 67) with different bulk density was presented. It was found that the use of the granulometry analysis, microscopic observations of the grains surface with simultaneously the ana[...]
17
75%
Reports on Geodesy
2003 z. 1/64 273-280
EN The advantages of measurements during this quick and comfortable method and the positives of its application instead the classical ones are pointed in the paper. One thinks that the distribution, range and seasonal growth of the European and Polish plant communities changes are linked to the signifi[...]
18
75%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 11 1066--1071
PL Nanokompozyty poli(kwas metakrylowy-metakrylan metylu) (P(MAA-co-MMA)) / poli(N-winylo-2-pirolidon) (PVP) / wielościenne nanorurki węglowe (MWNT) otrzymano na drodze wspomaganej ultradźwiękami polimeryzacji wolnorodnikowej w roztworze z emulgatorem. Stwierdzono, że przy małych stężeniach MWNT dysper[...]
EN Poly(methacrylic acid-co-methyl methacrylate) (P(MAA-co- MMA))/poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) (PVP)/multiwalled carbon nanotubes (MWNTs) nanocomposites were prepared via ultrasonic assisted emulsifier solution free radical polymerization technique. It was found that, at low concentration of MWNTs, it c[...]
19
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 452 87--100
PL Badania mineralogiczne żużli stalowniczych dostarczają informacji na temat faz powstających w piecu hutniczym. Ich skład chemiczny często jest bogatszy od ich naturalnych odpowiedników, tworzą one zróżnicowane formy będące wynikiem zmienności warunków krystalizacji ze stopu żużlowego. Wpływa to na t[...]
EN Mineralogical research on iron slags provides information on the phases that come into being in metallurgical furnaces. Their chemical composition is often richer than that of their natural counterparts; they create diverse forms resulting from the variability of crystallization conditions of a slag[...]
20
75%
Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe
1998 nr 79 139-139
PL W pracy dokonano obliczeń składów równowagowych układów BN-metal, wykorzystując algorytm VCS. Obliczenia te wykonano dla układów: BN-Ti, BN-Zr, BN-Hf, Bn-V, BN-Nb, BN-Ta, BN-Cr, BN-Mo, Bn-Al, BN-TiH2 dla stosunków molowych BN-metal równych 1 : 1, 2 : 1 i w niektórych przypadkach 9 : 1, w bardzo szer[...]
EN In above study equlilibrium composition in the systems BN-metal have been calculated using the VCS algorithm. Calculations have been carried out for the following systems: BN-Ti, BN-Zr, BN-Hf, BN-V, BN-Nb, BN-Ta, BN-Cr, BN-Mo, BN-Al, and BN-TiH2 for the BN : metal molar ratios equal to 1 : 1, 2 : 1 [...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last