Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monokryształy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2007 Z. 362 3-131
PL Praca przedstawia wyniki kompleksowych badań teoretycznych, dotyczących zagadnień związanych ze zjawiskami powierzchniowymi wplywającymi na prędkość wzrostu i jakość monokryształów otrzymywanych zroztworów. Badania oparto na analizie przesycenia powierzchniowego w stanie ustalonym i w stanach przejs[...]
EN The results of complex theoretical studies concerning problems connected with surface phenomena determining both crystal growth rate and the quality of single crystals obtained from solutions are presented in the dissertation. The theoretical investigations were based on analysis of surface upersatu[...]
2
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Fizyki
3
80%
Postępy Fizyki
PL Z okazji 100-lecia odkrycia metody wzrostu kryształów znanej dzisiaj jako „metoda Czochralskiego” przedstawiono krótki życiorys profesora dr Jana Czochralskiego z podkreśleniem jego tragicznej historii związanej z oskarżeniami. Dopiero w 2011 roku decyzją Senatu PW zostały one odwołane i staraniem w[...]
4
80%
Postępy Fizyki
PL Metody kierunkowej krystalizacji wykorzystywane są do wytwarzania materiałów o zaprojektowanych właściwościach. Metoda mikrowyciągania może być wykorzystywana do otrzymywania monokryształów i materiałów wielofazowych, w tym materiałów eutektycznych o ciekawych właściwościach elektromagnetycznych. Sz[...]
5
80%
Postępy Fizyki
PL Po długotrwałej chorobie 26 grudnia 2015 roku zmarł w Otwocku emerytowany docent Instytutu Energii Atomowej w Świerku, doktor habilitowany Edward Maliszewski, współtwórca polskiej szkoły neutronograficznych badań nad dynamiką wewnętrzną metali i ich stopów.
6
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań wpływu promieniowania gamma i protonów na absorpcję, luminescencję i dwójłomność optyczną czystych lub domieszkowanych Cu, Fe i Cr monokryształów LiNbO₃. Na przykładzie płasko-równoległych dużych płytek LiNbO₃ zilustrowano metodę testowania dwójłomności optyczne[...]
EN The results of investigations of the influence of gamma and proton radiations on absorption, luminescence and birefringence of either pure or Cu, Fe and Cr doped LiNbO₃ single crystals were presented. A method of birefringence dispersion testing on the entire areas of plane-parallel plates of LiNbO₃[...]
7
70%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Zbadano właściwości optyczne monokryształów YVO₄, YVO₄:Nd oraz YVO₃:Nd przed i po naświetleniu promieniowaniem gamma i elektronami. Badane monokryształy YVO₄:Nd (lat.% Nd) wykazały obecność mniejszej ilości defektów punktowych i w konsekwencji mniejszą czułość na uszkodzenia radiacyjne od monokrys[...]
EN Optical properties of YVO₄ and YVO₄:Nd crystals before and after ionizing radiation treatment with gamma quanta and electrons were presented. The obtained YVO₄ and YVO₄:Nd (1 at.% Nd) single crystals show lower content of point defects (growth defects, e.g. oxygen vacancies) and consequently, lower [...]
8
61%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy badano wpływ szybkości wzrostu monokryształów Zn-Ti0.1-Cu0.1 na morfologię, rozkład i zależności krystalograficzne fazy międzymetalicznej Zn16Ti. Do testów użyto kryształów wyhodowanych z prędkościami z zakresu od 1.8mm/h do 16mm/h. We wszystkich przypadkach zaobserwowano istnienie cząstek t[...]
EN The influence of growth rate on a morphology, distribution and crystallographic relationship of the intermetallic phase Zn16Ti in Zn-Ti0.1-Cu0.1 single crystals were investigated. The crystals obtained at rates in range of from 1.8mm/h to 16mm/h were tested. In all cases a strong elongation of the Z[...]
9
61%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 11 645-649
PL W niniejszym artykule przedstawiono mechanizm tworzenia się pasm ugięcia w ściskanych monokryształach Ni2MnGa o orientacji środka trójkąta stereograficznego. Przeprowadzone testy mechaniczne wykazały, że obszar sprężysty charakterystyki naprężenie-odkształcenie tego materiału jest zakłócony gwałtow[...]
EN In the present paper a mechanism of the kink bands formation in compressed single glide oriented Ni2MnGa single crystals is shown. The compression tests showed that the elastic part of the material stress-strain curve is interrupted by the entry of a heavy mechanical instability resulting from strai[...]
10
61%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of this work was to fabricate the doped with transition or rare earth metals the single crystals such as Bi12GeO20 (BGO) and Bi12SiO20 (BSO), showing the photochromic effect and to study this effect. Findings: To the study results we can count the development of the mentioned singl[...]
11
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Rozwój elektroniki zależy w dużym stopniu od będących do dyspozycji materiałów oferujących odpowiednie własności. W pracy przedstawiono kierunki działań w zakresie nowych materiałów monokrystalicznych prowadzonych na świecie. Zaprezentowano badania prowadzone w ITME, IOE WAT, IFT WAT w zakresie tech[...]
EN Very quickly developing of optoelectronics, specially practical application of laser technique in many domains, needs a many materials possesing suitable properties. For some years trends in optoelectronics are toward small solid state lasers pumped by laser diodes. The intensive search for new crys[...]
12
61%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule omówiono wybrane materiały trudno obrabialne, takie jak: kwarc, krzem i mono-kryształy tlenkowe z fazy ciekłej. Opisano ich zastosowanie oraz rolę, jaką odgrywają w przemyśle. Przedstawiono dwa odmienne mechanizmy rozdzielania strunowego: pierwszy, gdy struna jest zbrojona trwale ziarnem [...]
EN The paper describes selected types of hard machinable materials. There have been discussed two methods of cutting single crystals with various coated wire tool and different kinematic sys¬tems. Presents different mechanisms of wire separation, first-when wire is permanently coated with abrasive grai[...]
13
61%
Archives of Metallurgy and Materials
2013 Vol. 58, iss. 4 1019--1022
PL W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych i mechanicznych monokryształów Zn-Ti0.2Cu0.15 otrzymanych metodą Bridgmana. Struktura badanego stopu składała się z monokrystalicznej osnowy - fazy (Zn) oraz cząstek fazy międzymetalicznej Zni6Ti. Cząstki fazy międzymetalicznej Zn16<[...]
EN Some structure observations for the Zn-Ti0.2Cu0.15 single crystal obtained by the Bridgman method are presented. The structure contains (Zn) - phase with inclusions of Zn16Ti inter-metallic compound. The Zn16Ti intermetallic compound is localized within the eutectic precipitate[...]
14
61%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Przeprowadzono analizę geometrii deformacji rozciąganych monokryształów miedzi o różnych wyjściowych orientacjach krystalograficznych. Na podstawie charakterystyk naprężenie rozciągania-odkształcenie sporządzonych dla kilkunastu różnie zorientowanych próbek zdecydowano się poddać szczegółowym badani[...]
EN In this paper, an analysis of deformation geometry of copper single crystals tested in tension was performed. Based on a large body of experimental results it was found that the onset of deformation stage IV is connected with the change of dominant deformation system. The paper also suggests that th[...]
15
61%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przedmiotem pracy jest wielomianowa aproksymacja powierzchni płynięcia monokryształów odkształcanych plastycznie na różnych systemach poślizgu, która ze względu na występujący wykładnik n nazywana jest ‘prawem wykładniczym’. Pokazano, że wprowadzając mierzalne odchylenia od prawa Schmidta, można zap[...]
EN A polynomial approximation of the flow surface of single crystals deforming plastically on various slip systems is considered. Because it involves an exponent n, it is known as ‘the power law’. It is shown that, by introducing deviations from the Schmid law (but deviations not discernible by measure[...]
16
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Opracowano warunki krystalizacji tantalanu litu domieszkowanego objętościowo jonami z grupy ziem rzadkich oraz warunki procesu dyfuzji w przypadku domieszkowania jonami z grupy metali przejściowych. Wyznaczono temperaturowe zależności przewodności i pojemności, określając dla każdego kryształu tempe[...]
EN Crystal growth onditions for lithium tantalate single crystals doped with rare-earth and conditions of diffusion process for doping with Cr and Cu have been described. Temperature dependences of conductivity and capacitance were measured and Curie temperature ( ~610°C) was determined for each crysta[...]
17
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Opisano warunki otrzymywania kryształów Y₃Al₅O₁₂ (YAG), Ce³⁺:Y₃Al₅O₁₂, (Ce:YAG) oraz Ce³⁺, Mg²⁺:Y₃Al₅O₁₂ (Ce, MG:YAG) metodą Czochralskiego oraz pokazano charakterystyki optyczne kryształów: CeYAG(0,05at.%Ce³⁺),CeYAG(0,1 at.%Ce³⁺), Ce:YAG(0,2 at.%Ce³⁺) oraz CeMg:YAG (0,2 at.%Ce³⁺ "+"0,1at.%Mg²⁺). Pr[...]
EN Crystal growth conditions of pure YAG single crystals doped with Ce and Mg ions: Ce:YAG (0,05, 0,1, 0,2 at. % Ce), Mg: YAG (0,6 at. %) and Ce, Mg:YAG (0,2 at. % Ce, 0,1 at. % Mg) were described. Influence of different types of ionizing radiation (gamma-quanta, electrons, protons) on absorption and l[...]
18
51%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of the paper is to present the technique of production and the analysis of the structures of CuZn30 monocrystals compressed at a temperature of 20°C up to 400°C at a strain rate of 10-5 sec-1 to 10-1 sec-1. Design/methodology/approach: The range of investigations comprised the produ[...]
19
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Badano monokryształy Zn-Ti o trzech składach chemicznych, wyhodowane metodą Brigmana. Mikrostruktura materiałów była obserwowana przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Badano także skład chemiczny osnowy oraz określono wydzielenia drugiej fazy. Faza ta została zidentyfikowana jako [...]
EN Zn-Ti single crystals of three different chemical compositions grown by the Brigman method were investigated. The microstructure of the materials was determined by scanning electron microscopy. The chemical composition of the matrix and of the second phase was also investigated. The second phase was[...]
20
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W celu uzyskania informacji na temat odkształcalności w temperaturze otoczenia stopów Ni-Mn-Ga, wykazujących magnetyczną pamięć kształtu, wykonano próby ściskania monokryształów tych stopów, które posiadały różną orientację krystalograficzną osi ściskania oraz różny skład chemiczny. Przeprowadzone p[...]
EN In order to obtain some information of the room temperature deformability of Ni-Mn-Ga single crystals, known from the literature as those revealing very strong magnetic shape memory effect [ l], the uniaxial compression test of the single crystals of different crystallographic orientation and chemic[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last