Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitorowanie stanu konstrukcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
PL Artykuł przedstawia wyniki testów laboratoryjnych przeprowadzonych dla systemu monitorowania stanu technicznego konstrukcji opracowanego w Katedrze Robotyki i Mechatroniki AGH w Krakowie. Zbudowane stanowisko pomiarowe umożliwiło pomiar impedancji elektromechanicznej za pomocą przetworników piezoele[...]
EN The paper presents the results of laboratory testing procedure applied for the SHM system developed at AGH-UST Department of Robotics and Mechatronics, Poland. Experimental setup has allowed for the measurement of electromechanical impedance with piezoelectric transducers bonded on an aluminum panel[...]
2
100%
Diagnostyka
2008 nr 3(47) 143-152
PL W pracy przedstawiono współczesna problematykę diagnozowania konstrukcji mechanicznych. Przedstawiono diagnostykę konstrukcji jako dziedzinę interdyscyplinarną, stanowiącą integrację mechaniki, elektroniki, informatyki i inżynierii materiałowej. Pokazana zostanie analogia pomiędzy mechatroniką, a di[...]
EN This paper deals with current problems of diagnosing mechanical structures. The structural diagnostics have been presented as an interdisciplinary area integrating the fields of mechanics, electronics, computer science and materials engineering. The analogy between mechatronics and structural diagno[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 9 699-702
PL Detekcja uszkodzeń jest istotnym czynnikiem technicznym i ekonomicznym w eksploatacji urządzeń i konstrukcji. Za Inman i inni [1] uszkodzenie definiuje się jako zamierzoną lub niezamierzoną zmianę własności materiałowych lub geometrycznych obiektu, włączając w to warunki brzegowe, która ujemnie wpły[...]
EN Damage detection is an important issue in contemporary engineering. Following Inman et. al. [1] damage in a structural system can be defined as intentional or unintentional change to the material and/or geometric properties of the system, including changes to the boundary conditions and system conne[...]
4
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Niniejszy artykuł dotyczy opracowania kompletnej sieci czujnikowej oferującej wielopunktowy pomiar temperatury lub też temperatury i wilgotności, przewidzianej do zastosowania w budownictwie. Sieć, o której mowa, powstała jako jedno z zadań projektu badawczego finansowanego z Siódmego Programu Ramow[...]
EN This paper deals with development of the complete sensor network dedicated to the multi-point measurement of the temperature and relative humidity, targeted to buildings. This network was designed within one of the research activities of the FP7 project SESBE (Smart Elements for Sustainable Building[...]
5
100%
Diagnostyka
PL W artykule przedstawiono wyniki prac nad wyznaczaniem stanu amortyzatorów w zawieszeniu samochodów osobowych. Badania obejmowały weryfikację modeli 3D w programie Virtual.Lab z modelami matematycznymi wykonanymi w środowisku Matlab/Simulink. W pracy przedstawione będą wyniki analiz uproszczonego mod[...]
EN This paper presents a method for evaluation health condition of car suspension. Research covered verification between 3D model from Virtual.Lab and mathematical models created in the Matlab/Simulink environment. All the analysis is performed for the full car model. Created models are used for verifi[...]
6
100%
Mosty
2018 nr 2 32--37
PL W artykule opisano wybrane zagadnienia dotyczące diagnostyki konstrukcji betonowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych, specyfikę i wymagania związane z projektowaniem remontów przy zastosowaniu specjalistycznych materiałów do napraw, wzmocnień i zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji[...]
EN The article presents selected issues concerning the structural condition monitoring of concrete structures using modern measurement methods, the character and requirements related to the design of repairs with the use of specialised materials for repair, reinforcement and anticorrosion protection of[...]
7
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 579--588
PL Detekcja uszkodzeń konstrukcji jest jednym z elementów monitorowania stanu konstrukcji, prężnie rozwijającej się dziedziny mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu i minimalizację kosztów jego eksploatacji. W artykule przedstawiono wyniki detekcji uszkodzeń stalowej, dwukondygn[...]
EN Detection of structural damage is one of the elements of structural health monitoring, a rapidly developing area aimed at improving the reliability and minimize the construction maintenance costs. The article presents the results of damage detection of a steel, two-storey portal frame using dynamic [...]
8
84%
Archive of Mechanical Engineering
PL Sprawą o zasadniczym znaczeniu w monitorowaniu stanu istniejących konstrukcji jest identyfikacja aktualnych parametrów strukturalnych i kontrola nośności, jaką struktura zachowała w przebiegu procesu starzenia. Wykonuje się to zwykle przez pomiary deformacji/odkształceń wywołanych przez obciążenia t[...]
EN A crucial feature in health monitoring of already existing structures is to be seen particularly in identifying their topical internal structural parameters and controlling their remaining bearing capacity in the course of ageing processes. This is commonly carried out by measuring the deformations/[...]
9
84%
Diagnostyka
PL Nowoczesne systemy i metody Monitorowania Stanu Konstrukcji (ang. SHM) oraz techniki Badań Nieniszczących (ang. NDT) wymagają opracowywania coraz to nowszych typów przetworników. W artykule został przedstawiony nowy typ przetwornika do badań z wykorzystaniem fal powierzchniowych Lamb’a, opracowany n[...]
EN Modern systems and methods of Structural Health Monitoring (SHM) and Non Destructive Testing (NDT) require new types of transducers. In this paper, a new type of Lamb Wave transducer, the Tunable Interdigital Transducer (T-IDT), developed at AGH University of Science and Technology, is presented and[...]
10
84%
Diagnostyka
2019 Vol. 20, No. 1 103--110
PL Zintegrowane ultradźwiękowe pomiary transmisyjne mogą być efektywną pod względem kosztów i bardziej przyjazną dla użytkownika alternatywą w odniesieniu do często stosowanych systemów monitorowania stanu struktur w budownictwie w celu detekcji eksploatacyjnych lub środowiskowych zmian strukturalnych.[...]
EN Embedded ultrasonic transmission measurements can be a cost effective and more user-friendly alternative in comparison to commonly used structural health monitoring systems used in civil engineering to detect operational or environmental changes in structure. They can be used to detect small structu[...]
11
67%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 11 586--589
PL Zwrócono uwagę na celowość stosowania racjonalnie zbudowanych systemów obserwacji ciągłej budowli mostowych, umożliwiających ocenę rzeczywistego zagrożenia konstrukcji, przy założeniu akceptowanego ryzyka.
EN The consideration is focused on usefulness of sensible arranged systems of structural health monitoring, enabling evaluation of real structural safety at acceptable risk.
12
67%
Mechanics and Control
PL W ostatnich latach obserwowany jest gwałtowny rozwój technik monitorowania stanu konstrukcji (ang. SHM) opartych na metodach ultradźwiękowych. Jednym z typów fal, szczególnie przydatnych do monitorowania konstrukcji płytowych, są fale Lamba. Jednakże ich dyspersyjny i wielopostaciowy charakter powod[...]
EN In recent years an intensive research activity into the application of guided waves (GWs) for structural health monitoring (SHM) can be observed. For instance, Lamb waves (LWs) have shown a great potential in monitoring of thin, planar structures. However, due to the dispersive and multimodal nature[...]
13
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 74 [258] 127-134
EN This paper presents an application of non-destructive damage detection method based on structural wave propagation phenomenon. A set of laboratory experiments on aluminium strip was carried out. Several failure cases were introduce into the laboratory model. Elastic wave was actuated and received by[...]
14
59%
Composites Theory and Practice
2015 R. 15, nr 3 130--136
PL Zbadane zostało dynamiczne zachowanie próbek kompozytowych o osnowie termoplastycznej, wzmocnionych włókniną aramidową lub poliestrową. Wykazano, że zmiany w stanie struktury próbek, wywołane wierceniem otworów i uszkodzeniem udarowym, mogą być wykrywane w oparciu o zmiany parametrów modalnych. Prze[...]
EN The dynamic behaviour of thermoplastic samples reinforced with aramid or polyester based nonwoven fabrics has been investigated. Changes in the structural state of specimens through open hole and impact damage could be proved by changes in modal parameters. Furthermore a directionality study has bee[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last