Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1355
first rewind previous Strona / 68 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 437-448
EN Each well designed project, related to digital modelling for the needs of assessment of conditions of an engineering structure, contains comparison of results of numerical calculations with results of surveying, Usually, results of levelling, which determine differences of elevation of controlled po[...]
2
100%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 331--340
EN Traditional visual inspection tools, which are typically carried out annually, can only detect obvious damages like disruption, cracks or rust on the surface of bridges. Advanced non-destructive and destructive inspection tools are usually applied when visual inspection can’t provide sufficient info[...]
3
100%
Reports on Geodesy
2006 z. 2/77 61-68
EN Monitoring of damaged historical structures and modern buildings may be carried out by similar methods but not according to the same program. The monitoring of damaged historical buildings should be focused on identifications trends of asymptotic and cyclic properties of displacements and deformatio[...]
4
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 6 16-21
PL System monitorowania sieci polskich stacji referencyjnych. W pracy przedstawione zostały problemy monitorowania stacji referencyjnych na obszarze Polski. Pokazano sposób monitorowania stacji permanentnych w sieci IGS i EPN oraz krótko scharakteryzowano historię rozwoju stacji referencyjnych na teren[...]
EN Polish reference station monitoring system. The paper presents issues related with reference stations monitoring in Poland. Monitoring of permanent IGS and EPN stations is presented and a short characteristics of the reference stations development in Poland is provided. A lack of a standard concerni[...]
5
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 7 20-25
PL System monitorowania sieci polskich stacji referencyjnych - część II. W pracy przedstawiono założenia teoretyczne, algorytmy i strategie obliczeniowe wykorzystane w systemie monitorowania stacji referencyjnych GNSS. Pokazano sposoby nawiązania sieci geodezyjnych zakładanych technikami satelitarnymi [...]
EN Polish reference stations monitorings system - part II. In this work the theoretical assumptions, algorithms and computing strategies which are used for GNSS reference stations monitoring system were shown. Also the methods of reference of geodetic networks established by satellites techniques in gl[...]
6
100%
Instal
2009 nr 7/8 14-15
PL Monitoring parametrów fizykochemicznych na krytej pływalni umożliwia ich analizę i, w powiązaniu z danymi dotyczącymi zużycia mediów (wody, energii elektrycznej, ciepła itp.), prowadzi do oszczędności w zużyciu nośników energii. Ciągły nadzór parametrów fizykochemicznych, prowadzony za pomocą system[...]
EN Monitoring of physicochemical properties in the indoor pool enables their analysis and linked with data concerning water and energy consumption leads to great energy savings. Constant supervision of physicochemical properties conducted by a digital system also leads to a prevention of failures in th[...]
7
100%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 461--467
EN Cliff shores are those objects which due to their dynamics should be subject to periodic measurements in order to determine their displacement. These measurements need to be cyclically performed in an established time interval according to specific criteria. In this article, the methodology develope[...]
8
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 2 44-48
9
100%
Technologia Wody
2010 Nr 3 (5) 6-15
PL Monitoring w nowoczesnych przedsiębiorstwach eksploatujących systemy wodociągowe jest niezbędny dla utrzymania prawidłowego poziomu świadczenia usług. Przy prawidłowym doborze urządzeń i dobrze rozwiązanym systemie monitoringu można bardzo łatwo i precyzyjnie kontrolować, regulować , a w razie potrz[...]
EN Monitoring in modern water distribution companies is essential to keep high quality service. If equipment is correctly chosen and monitoring system is well designed then we have possibility to control, regulate and if necessary find and eliminate leakages. Obtained data allows planning and executing[...]
10
100%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 3 136-138
PL Rozproszone systemy [3] monitorowania parametrów pracy bezobsługowych obiektów infrastruktury przemysłowej nie są dziś niczym niezwykłym. W ostatnich latach bardzo rozwinęła się dziedzina zdalnego monitorowania, w tym szczególnie z wykorzystaniem sieci komputerowych [6]. Jednym z ciekawych i coraz b[...]
EN In the article author considers the possibility of using a wireless distributed system to create a computer system dedicated to monitoring physical parameters of industrial objects. Nowadays, there are a few technical solutions dedicated to monitoring values in distributed way. Properly designing a [...]
11
100%
Przegląd Geodezyjny
PL W pracy przedstawiono aktualnie wykorzystywane systemy informatyczne wewnętrznych branż spółki PKP PLK SA przeznaczone do zastosowania i monitoringu w inżynierii kolejowej, mogące być wykorzystane do zastosowania w prowadzeniu ciągłego monitoringu stanu infrastruktury kolejowej w odpowiednio stworzo[...]
EN The paper presents information systems which are currently utilised by internal sectors of the PKP PLK SA company and which are to be applied for monitoring in railway engineering works, which may also be used for permanent monitoring of conditions of the railway infrastructure within an appropriate[...]
12
100%
Przegląd Geodezyjny
PL W pracy przedstawiono aktualnie wykorzystywane systemy informatyczne wewnętrznych branż spółki PKP PLK SA przeznaczone do zastosowania i monitoringu w inżynierii kolejowej, mogące być wykorzystane do zastosowania w prowadzeniu ciągłego monitoringu stanu infrastruktury kolejowej w odpowiednio stworzo[...]
EN The paper presents information systems which are currently utilised by internal sectors of the PKP PLK SA company and which are to be applied for monitoring in railway engineering works, which may also be used for permanent monitoring of conditions of the railway infrastructure within an appropriate[...]
13
100%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 3 119-120
PL Zastosowanie rozległych terytorialnie, jak również w sensie informatyki, rozproszonych systemów monitorowania z zastosowaniem technologii informatycznych jest powszechne. W przypadku produkcji i dystrybucji ciepła możliwość zdalnego monitorowania instalacji ciepłowniczych jest nie do przecenienia. Z[...]
14
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Przedstawiono koncepcję dobowego bilansowania produkcji zakładu wzbogacania węgla energetycznego w podziale na wydobycie brutto i netto z szybów, odpady ze wzbogacania, załadowane produkty handlowe i zmianę stanu materiału na zwałach. W projekcie bilansowania zastosowano minimalną liczbę wag przenoś[...]
EN A concept of production balancing in a coal preparation plant has been presented for total and net production, waste from washing processes, loaded products and change of material on stock-piles and in raw coal bunkers. The concept has been based on a minimum number of belt scales for mass balancing[...]
15
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono metody monitoringu przemieszczeń poziomych w przypowierzchniowych warstwach gruntu za pomocą inklinometrów. Przedstawiono charakterystykę i podstawowe dane techniczne najczęściej używanych w Polsce inklinometrów. Opisano zasady pomiarów, warunki wykonawcze monitoringu przemi[...]
EN This paper shows several methods of horizontal displacements monitoring in shallow soil layers utilising inclinometers. General description and basic technical data for inclinometers used in Poland are presented. The principles of measurements, conditions for correct monitoring of horizontal displac[...]
16
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Obudowy eksploatowanych szybów pracują w warunkach i sytuacjach nieporównywalnych z tymi, w jakich pracują obudowy wyrobisk poziomych. Jedną z takich sytuacji jest okresowe zatopienie odcinka szybu i związane z tym specyficzne oddziaływania na beton zmineralizowanych wód złożowych. Po odtopieniu wys[...]
EN The shaft linings are working in conditions and situations, which are incomparable with those in which horizontal galleries' linings are working. Such a situation takes place during the temporary flooding of the part of the shaft, and connected with it specific influences of mineral ledge waters. Af[...]
17
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 9, z. 2/1 327-335
PL Artykuł w głównej mierze przedstawia sposób wykorzystania grafiki komputerowej w monitorowaniu i rozwoju efektów górnictwa podziemnego. W konsekwencji ekspansji nowych technologii na styku fotogrametrii, teledetekcji i GPS zaczęły powstawać nowe typy danych geograficznych. Za pomocą nowych, rozwijaj[...]
EN This article deals especially with the utilisation of computer graphic in monitoring and evaluating the undermining effects. In consequence of the expansion of new technologies in framework of photogrammetry, remote sensing and GPS different types of geographical data started to be produced. By mean[...]
18
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Artykuł poświęcono zagadnieniom sterowania i kontroli pracy urządzeń chłodniczych na przykładzie systemu sterowania NEWEL firmy DIGITEL. Omówiono w nim główne zagadnienia związane z procesami monitoringu, a więc budowę sterowników, programowanie, komunikację pomiędzy sterownikami, budowę systemu kon[...]
19
100%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 4 168-173
PL Wyniki badań wprowadzonego w 1991 r. monitoringu reperowego wykazały, że stosowany w Polsce system oceny jakości wody jezior ma pewne wady. Wiele jezior zmienia klasę jakości z roku na rok. Błędna okazała się metodyka oceny podatności jezior na degradację - należy ją zmienić. Niepotrzebnie natomiast[...]
EN Results of water datum points monitoring of lakes which has been carried out in Poland since 1991 show that evaluation system of lake water quality has certain disadvantages. Many lakes change their purity classes from year to year. The assessment system of lake susceptibility to degradation is wron[...]
20
100%
Instal
2014 nr 12 100--102
PL W pracy przedstawiono wstępne wyniki analizy wpływu zmienności przestrzennej opadów na wielkość strumienia ścieków odprowadzanego systemem kanalizacyjnym. Analizę oparto o system monitoringu zlokalizowany na terenie miasta Głogowa.
EN The paper presents initial results of influence of the spatial and temporal variation of the rainfall on drainage sewage outfall analysis. The analysis was based on the results obtained from monitoring system lacated in Głogów.
first rewind previous Strona / 68 next fast forward last