Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modyfikacja asfaltu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 4 38--41
PL Asfalt drogowy jest materiałem wiążącym, powszechnie stosowanym do budowy dróg na całym świecie. Szacuje się, że drogi o nawierzchni asfaltowej stanowią ok. 95% wszystkich dróg o nawierzchni utwardzonej. Wzrost natężenia ruchu samochodowego oraz znaczny nacisk osi samochodów na nawierzchnię wymagają[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 339-342
PL Badano mieszaniny asfaltu z PE i EPDM zawierające 1, 3 i 5% tych polimerów. Mieszaniny poddano dodatkowo modyfikacji przez utlenienie PE powietrzem w obecności H2SO4 jako katalizatora. Modyfikowane asfalty w porównaniu z niemodyfikowanymi wykazywały obniżoną penetrację i wrażliwość na temperaturę or[...]
EN The modification of asphalt by PE and EPDM polymers was studied. Series samples of asphalt modified by PE and EPDM containing 1, 3, 5 mass % of polymers were prepared. The oxidation of PE by air was carried with sulphuric acid as catalyst. The penetration 25 degrees centigrade temperature, penetrati[...]
3
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 3 270-273
PL Przedstawiono wyniki wstępnych badań modyfikatora asfaltu. Analiza tych wyników wykazała istotny wpływ modyfikacji asfaltu imidazoliną na poprawę jego właściwości fizycznych. Nastąpiło wyraźne zwiększenie przedziału plastyczności asfaltu, zarówno przed i po starzeniu laboratoryjnym. Analiza wskaźnik[...]
EN Com. imidazoline was added (1% by mass) to a soft bitumen (softening temp. 40–42°C) to modify its phys. Properties before and after ageing at 163°C for 75 min. The addn. of the imidazoline resulted in a significant increase in resistance of the bitumen to aging.
4
63%
Polimery
2002 T. 47, nr 4 269-272
PL W wyniku prowadzonej w ciągu 3,5 h w temp. 270°C ter-molizy różniących się składem mieszanin odpadowego poli-węglanu (PC) z ekstraktem furfurolowym (EF) otrzymano ter-molizaty zawierające 95-80% mas. PC oraz 5-20% mas. EF. Scharakteryzowano właściwości termomechaniczne i reolo-giczne, a także twardo[...]
EN Thermolysis of waste polycarbonate (PC) mixes with furfurol extract (EF) having various compositions, conducted for 3.5 hours at 270degreesC led to thermolyzates containing 95-80% by weight PC and 5-20% by weight EF. Thermomechanical and rheological properties as well as hardness and impact strength[...]
5
63%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 1 101-109
PL Przedstawiono wyniki badania wolnorodnikowej polimeryzacji i kopolimeryzacji octanu winylu, kwasu metakrylowego, akrylanu butylu, metakrylanu butylu, metakrylanu allilu, metakrylanu glicydylu i etyloakrylanu etylu w p-ksylenie. Roztwory polimerów i kopolimerów dodano do stopionego asfaltu. W celu po[...]
EN A com. petroleum bitumen was modified by addn. of either (i) p-xylene solns. of acrylic polymers or copolymers produced sep. by radical polymerization or (ii) resp. monomers and their radical polymerization in the bitumen medium. The bitumens were addnl. filled with rubber dust or colloidal SiO2, us[...]
6
63%
Journal of Building Chemistry
EN This investigation tested the effects of asphalt binder modification, using polyethylene-type polymers. During the research, five different polymers were used: HDPE, LDPE, LLDPE, copolymer EBA (ethylene/butyl acrylate) and terpolymer EBM (ethylene/butyl acrylate/maleic anhydride). Those polyethylene[...]
7
63%
Budownictwo i Architektura
PL Celem badań była analiza porównawcza wpływu nowoczesnych modyfikatorów (Trynidad, Glisonit, wosk syntetyczny, środek adhezyjny) przeznaczonych potencjalnie do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w obniżonej temperaturze. Jako lepiszcze referencyjne wykorzystano asfalt o penetracji 35/50. Wpływ[...]
EN The aim of the study was a comparative feasibility studies of the influence of modern modifiers (Trinidad , Gilsonit , synthetic wax , adhesive agent ) for incorporating them to the bituminous mixture at low temperatures production. The bitumen of penetration grade 35/50 was used as reference binder[...]
8
51%
Izolacje
2015 R. 20, nr 9 46--51
PL W artykule przedstawiono sposoby modyfikacji asfaltu oraz scharakteryzowano najpopularniejsze modyfikatory. Porównano również właściwości produktów modyfikowanych elastomerami i plastomerami do asfaltów niemodyfikowanych.
EN The article presents methods of asphalt modification and characteristics of the most popular modifying agents. The properties of elastomer- and plastomer-modified products are compared to non-modified asphalts.
9
51%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 10 121--124
PL Z roku na rok w Polsce wzrasta ilość olejów odpadowych. Zarówno przemysł spożywczy, jak i samochodowy wytwarza niebezpieczne odpady wymagające kosztownej utylizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań autorskiego projektu badawczego zagospodarowania niebezpiecznych odpadów olejowych poprzez zasto[...]
10
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 50--51
PL Najczęściej stosowanym obecnie modyfikatorem asfaltu w różnego rodzaju budowlanych wyrobach hydroizolacyjnych jest kopolimer styren-butadien-styren (SBS).W przemyśle materiałów wodochronnych zarówno ilość, rodzaj, jak i jakość substancji użytej do modyfikacji asfaltu określana jest na podstawie obse[...]
EN Nowadays, the most commonly used asphalt modifier in various kinds of building articles waterproofing is a styrene-butadiene-styrene ( SBS). In industry, waterproof materials, both the quantity, type and quality of the material used in asphalt modification, is determined on the basis of practical ob[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last