Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moduł odkształcenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The paper aims at presenting the influence of strain moduli chosen at the stage of designing on the values of foundation settlement. The settlement forecasting prevailing now is still based on the readings of the primary and secondary values of soil deformation moduli from standard PN- 81/B-03020 as[...]
2
63%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2015 Vol. 14, no. 2 143--157
PL Aktualne wymagania normowe oraz specyfikacje ogólne nie precyzują jednoznacznie, jak skonstruować przeciwwagę podczas pomiarów płytą statyczną VSS. Brak jest przede wszystkim szczegółowych wymagań dotyczących np. ciężaru pojazdu stanowiącego przeciwwagę w badaniu VSS. Autorzy na podstawie pomiarów t[...]
EN The requirements of the current standards and specifications do not give clear guidance as to the design of counterweight during the static plate load test. For example, there are nodetailed requirements concerning the weight of vehicle used as the counterweight. On the basis of field test results t[...]
3
63%
Archives of Transport
EN The deformation modulus and permissible stress are two independent parameters that depict the carrying capacity of foundations, including earthworks and ballast layer. Nevertheless, while designing the track superstructure or controlling its state, they are considered separate to each other, even th[...]
4
51%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 11 630-632
PL Opisano globalną procedurę szacowania modułu odkształcenia, zmiennego na głębokości, wykorzystującą analizę wsteczną wyników inklinometrycznych pomiarów poziomego przemieszczenia konstrukcji oporowej i metodę elementów skończonych.
EN The subject of the paper is the adaptation of the concept of layered elastic-perfectly plastic soil model with the Coulomb-Mohr plasticity criterion and the procedure of estimating its parameters. The back analysis of the inclinometer measurements of horizontal displacements of retaining structure -[...]
5
51%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
PL We współczesnym wykonawstwie drogowym bardzo częstym problemem jest uzyskanie wymaganej nośności podłoża koryta drogowego podczas pomiarów płytą statyczną VSS. Wynika to z faktu, że w badaniu tym nie analizuje się lepko-plastycznych cech materiału. W powszechnej praktyce pomiarowej analizowane są wy[...]
EN Achieving the required bearing capacity of a road subgrade during VSS static plate measurements is very often problematic in the contemporary road engineering execution. The problems arise during the test due to passing over a viscous-plastic characteristics of material. The fact remains that only e[...]
6
51%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 6 328--331
PL Przedstawiono techniki eksperymentalne związane z wyznaczaniem modułów G w zakresie małych odkształceń, zagadnienia związane z interpretacją wyników badań oraz perspektywami doskonalenia stosowanych rozwiązań. Poza wynikami przykładowych badań laboratoryjnych zaprezentowano również wyniki analiz num[...]
EN Experimental techniques related to the measurement of G modulus in the range of small strain, issues related to the interpretation of the test results as well as prospects for improving the solutions are presented. Apart from the results of chosen laboratory tests, the results of the numerical analy[...]
7
38%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono uaktualnione wytyczne stosowania i projektowania wgłębnego mieszania gruntu na mokro, oparte na polskich doświadczeniach. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości i zasady projektowania cementogruntu, które mają podstawowe znaczenie. Wykonawcze aspekty mieszania gruntu uwzględniono tyl[...]
EN Presented are updated recommendations of wet deep soil mixing implementation and design, with reference to Polish practice. Particular attention has been paid to the properties and principles of design of stabilised soil. Aspects related to the execution of soil mixing are only taken into account in[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last