Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 152
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modernizm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architectus
2006 Nr 2(20) 61--67
PL Współczesna architektura mieszkaniowa, zarówno w warstwie ideowej, jak i formalnej, odwołuje się do myśli teoretycznej i dorobku realizacyjnego architektów okresu modernizmu, zwłaszcza w zakresie kształtowania domu dostępnego i taniego dla warstw społecznie nieuprzywilejowanych. Architektura moderni[...]
EN Contemporary housing architecture, both on the ideological and formal levels, is based on the theoretical ideas and on the architectural heritage of modernism, especially, in the range of shaping accessible housing for low-income people. In the broad stream of socio-architectural ideas of modernism,[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 143-157
PL Pierwsze budynki noszące cechy modernizmu zaczęły powstawać w centrum Katowic tuż po 1900 r. Najpełniejszą realizacją tego wczesnego okresu były jednak położone poza śródmieściem osiedla robotnicze: Giszowiec i Nikiszowiec. W okresie międzywojennym powstał jeden z najciekawszych przykładów polskiego[...]
EN The first modern buildings in the center of Katowice were erected just after 1900. The best examples of this early stage are however two workers settlements (outside the city center): Giszowiec and Nikiszowiec. During the inter wars period, one of the most interesting examples of polish modernism wa[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 169-182
PL Na tle powtarzalnej, systemowej architektury wielkopłytowych osiedli z lat siedemdziesiątych doby polskiego modernizmu istniał inny modernizm - modernizm niezwykłych, zaskakujących realizacji wyprzedzających teraźniejszość, zarówno w indywidualnej kreacji architektonicznej, jak również technice i te[...]
EN On a background of systemic architecture of reinforced concrete housing estates from the 1970s, the time of polish modernism existed the other modernism - modernism of unusual, suprising realizations, overtaking the present time by individual architectural creation and technique and technology as we[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 297-308
PL W początkach XX wieku architekci i artyści coraz częściej deklarowali ambicje kształtowania swojej współczesności. W referacie zamierzam przedstawić wybrane deklaracje i realizacje architektoniczne, w których ujawnia się cała skala odmiennych postaw myślowych i formalnych, dla których wspólnym punkt[...]
EN In the early twentieth century architects and artists are increasingly declaring ambition of shaping their present day. This paper will present some declarations and architectural projects revealing a range of different mental and formal attitudes, for which a common reference point is the concept o[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 359-367
PL Modernizm, jako empiryczny sposób kształtowania formy architektonicznej zakładał, że piękno formy tkwi w jej entelechii: ukształtowaniu nakierowanemu na cel, jaki ma pełnić. Piękno nie jest dane naocznie, można je odszyfrować w racjonalnych spekulacjach. Takie stanowisko jest formalnym redukcjonizme[...]
EN Modernism, as an empirical architectural modelling made the assumption that form followed function. Beauty of the building, deeply rooted in its structure is not given evidently. We can detect it in a way of rational speculation. Modernism is a kind of structural reduc-tionism, trying to redefine re[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 393-405
PL Próba wyznaczania zakresu pojęcia modernizmu w architekturze nie może pozostawać w oderwaniu od refleksji wypływających z innych dziedzin sztuki. W ostatnich latach bowiem głos na temat modernistycznej architektury często zabierali młodzi polscy artyści, w szczególności malarze, poświęcający temu te[...]
EN The attempt to determine the range of the term "modernism in the architecture" cannot remain separated from the reflections coming up from other fields of art. By devoting their works, many young Polish artists, painters above all, have recently expressed their opinions of the modern architecture. A[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 369-382
PL Termin modernizm używany w polskiej teorii i historii architektury jest pojęciem niezwykle nieprecyzyjnym i wieloznacznym. Istotnym problemem metodologicznym jest szeroki zakres pojęciowy zawierający się w przedstawianiu modernizmu jako nowego paradygmatu. Modernizm pierwotnie był zjawiskiem lokalny[...]
EN The term "Modernism", as used in the Polish theory and history of architecture, is extremely non-specific and ambiguous. The major methodological problem is posed by the wide conceptual range included in the presentation of Modernism as the new paradigm. Initially, Modernism was a local phenomenon w[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 91-101
PL Artykuł podejmuje próbę zdefiniowania szczególnej roli, jaką dla architektów i urbanistów awangardy początku XX wieku miał rysunek. Wiodące wówczas tendencje projektowe zmierzały do stworzenia jedynego, właściwego wzoru tworzenia nowej i przetwarzania starej przestrzeni miejskiej. Te zakrojone częst[...]
EN The paper tries to define especial means, which had image for the XX centuries forefronts architects and town-planners. At this time the main designing tendency tended towards making the best patterns of creation a new and transformation an old town space. This building intentions, which was planed [...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 209-216
PL W niniejszym artykule autor chciałby przybliżyć obraz miejskiej wielorodzinnej zabudowy socjalnej z lat 1918-1939. Zabudowy, która nie tylko w Gliwicach, ale i niemal w każdym większym mieście dawnego obszaru Republiki Weimarskiej i III Rzeszy stanowi znaczący procent tkanki architektonicznej miasta[...]
EN In this article author would like to present examples of apartment building built in 1918--1939 in Gliwice. These buildings are taken as a main part of architectonical structure of many cities including Gliwice. These buildings typical, functional but unnoticed by its users. Author would also like t[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 227-234
PL Celem pracy jest udokumentowanie wpływu modernizmu na sposób rozumienia budowy i funkcji detalu architektonicznego. W pracy przedstawiono typologię modernistycznych elementów wykończenia wnętrza i zewnętrza obiektu architektonicznego. Szczególna uwaga poświęcona jest inspiracjom z architektury włosk[...]
EN The aim of work is the impact of modernistic movement in architecture on the relation between construction, function and form within architectural detail. In this work a general typology of modernistic architectural elements has been presented and confronted with contemporary examples. Special atten[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 273-282
PL Poza oryginalnymi dziełami architektonicznymi, charakterystycznymi dla danego stylu, istnieją w krajobrazie obiekty będące efektem przebudowy, zmiany charakteru na bardziej „współczesny". W Polsce drugiej połowy dwudziestego wieku zmiany stylistyczne następowały wielokierunkowo i wielowarstwowo (np.[...]
EN Despite of the original examples of one style buildings, there are buildings which once were reconstructed to be more "contemporary". In Poland of second half of XX century the changes of styles went in many direction and on many levels. The paper shows the examples of these changes concerning build[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 7-15
PL Modernizm nie był jednolity w przekroju terytorialnym a zwłaszcza czasowym. Należy zwrócić uwagę na oryginalny nurt ekspresji fakturalnej (również w czasie wojny), na okres powojenny i „odrodzenia popaździernikowego". Osiągnięcia te, jak i dzieła z lat 70., pogardzane są dziś przez inwestorów, media[...]
EN Modernism wasn't monolith - both in the sense of geography and time. Factural expression movement in Poland (in 1930-ties, after war and after 1956) created very original architecture. Now this architecture (like from 1970-ies) is badly seen by investors, media, authorities. Contemporain trends are [...]
13
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 193-202
PL Artykuł prezentuje koncepcję niezrealizowanego zespołu Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, którego lokalizację planowano w latach 70. XX wieku w tak zwanym Północnym Paśmie Rozwojowym Miasta Poznania. Ukazano proces powstawania koncepcji założenia w kontekście ówczesnych metod planistycznych, tre[...]
EN The article describes history of conception of Police University School in Radojewo designed by Marian Fikus and Jerzy Gurawski. The project was one of the most interesting examples of modern architecture movement in Poznań. The article gives information about the vision of Police University School [...]
14
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 346-358
PL Powstawanie, rozwój i przemijanie kolejnych nurtów w architekturze i sztuce od czasów dawnych po współczesne wynika ze zmagania się różnych, nieraz przeciwstawnych tendencji. Znaczenie określenia „modernizm" do dzisiaj prowokuje dyskusje. Autorka artykułu doszukuje się tendencji modernistycznych prz[...]
EN Since the old days and as far as today, the emergence, development and passing of subsequent trends in architecture and in fine arts have all effected from the struggle of different, if not contradictory, tendencies. Even today the notion of 'modernism' arouses some stormy debates. The author has re[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 235-243
PL W przypadku architektury powojennego modernizmu największym zagrożeniem dla budowli jest brak świadomości ich wartości estetycznych czy historycznych. Remonty zachowawcze są właściwie niepodejmowane, budynki zużyte technicznie albo się rozbiera, albo przebudowuje i modernizuje, z reguły pozbawiając [...]
EN Modernist architecture of the 1920s and 1930s brought about many functional and constructional innovations, but thanks to its forms and spatial solutions it can be readily adapted to new functions. Housing architecture, specially of luxurious town tenements and elegant villas can still satisfy the r[...]
16
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 383-391
PL Modernizm oglądany z perspektywy ponowoczesności jawi się jako formacja niejednoznaczna i pełna sprzeczności. Wbrew ortodoksyjności haseł, deklarowanej zwartości i pozornej jednolitości, jego architektoniczny obraz obfituje w rysy i pęknięcia, a jego recepcja wywołuje wiele kontrowersji. Zarówno dys[...]
EN Modernism, when looked at from the perspective of post-modernity appears to be equivocal and full of contradictions. Contrary to the orthodox sounding of its slogans, declared consignees and seeming uniformity, its architectural shape is full of cracks and crevices, while its reception raises much c[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 59-70
PL W artykule przedstawiono pokrótce elementy modernistycznego dziedzictwa Krakowa różnych dekad XX wieku (głównie lat 30. oraz 60.). Następnie podjęto próbę przedstawienia określonego zjawiska - architektury modernistycznej Krakowa przełomu XX i XXI wieku - na 10 wybranych przykładach realizacji obiek[...]
EN The Cracow Modernist heritage of the 20th century, especially that of the 1930's and 1960's, has been briefly discussed in the article. Then an attempt to present the Cracow Modernist architecture at the turn of 20th century has been taken, exemplified by 10 selected examples of public, residential [...]
18
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 18-42
PL Łódź jest miastem stosunkowo młodym. Swą wielkomiejskość zawdzięcza erze maszyny parowej, a następnie okresowi międzywojennemu, kiedy to ośrodek nominowano do rangi miasta wojewódzkiego II RP. Jej przestrzeń kształtowali ludzie wywodzący się z różnych kultur i narodowości. Aspekt wielonarodowego poc[...]
EN Łódź is a relatively young city. It has grown in the age of the steam engine, and in time of interwar period, when the city was elevated to the rank of the capital of the province of the Und RP, when it has become a large urban structure. The city space was shaped by the people of various nationalit[...]
19
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 309-335
PL Pojęcie nowoczesności w polskim dyskursie architektonicznym po 1945 roku zajmuje szczególne miejsce. Nie tylko bowiem odnosi się ono do kwestii ściśle architektonicznych, ale wkracza także w obszar dyskusji ideowych, a nawet politycznych. Władze komunistyczne w powojennej Polsce reglamentowały bowie[...]
EN The idea of modernity in Polish architectural discourse after 1945 occupies a unique place. Not only does it pertain to narrowly architectural matters, but it also enters the arena of ideological, and even political discussions. The communist government in postwar Poland regulated and even defined m[...]
20
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 217-226
PL W poniższym opracowaniu autor pragnie przedstawić architekturę Filharmonii i Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku oraz postawić tezę, że ten obiekt z lat 70. XX wieku można uznać za przykład modernistycznego nurtu (najbardziej widocznego w Polsce w okresie międzywojennym oraz w końcu lat 50. i poc[...]
EN Modern architecture in Poland is clearly defined in the 20-ties and 30-ties of XX century. After the Second World War these ideas were continued. We can see that for instance during 40-ties in the social estates realized by WSM in Warsaw. Ideas of modern architecture were stopped in the period of so[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last