Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 622
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modernization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN The subject presented in this paper refers to measurements and assessment of the corrected sound pressure level values (noise) occurring around a medium-power transformer. The paper presents the values of noise accompanying the operation of the power object before and after its modernization, which [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 225--234
EN The paper presents the usefulness of a theoretical dynamic model of the industrial machine in the on-line diagnostic process. The application of such a combined system for determination of the dynamic state of a compressor and for ensuring its safe operation during the start-up following its moderni[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN The working life of electrical machines of great power (over 1MW) averages generally several decades. By the reconstruction of production aggregates due to saving of power in industrial or power enterprises and societies, the reconstruction of drive is often required but only with the existing elect[...]
4
100%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
2007 Vol. 7, nr 5 186-190
EN Safety in housing estate is a result of both elements shaping the space and quality of social bonds. In the paper, problems connected with safety in Silcsian worker's districts have been discussed. They arc nowadays a synonym of poverty and negligence, but they have some social values, which could b[...]
5
100%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 3 231-236
PL Celem pracy była ocena efektów wykorzystania środków UE na rozwój gospodarstw rolnych w powiecie biłgorajskim. Przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków publicznych służyły głównie poprawie organizacji i bezpieczeństwa produkcji, poprawie infrastruktury technicznej i poprawie jakości produkcj[...]
EN The purpose of the work was to assess the effects of using the EU means to develop farms in Biłgoraj Administrative District. Undertakings implemented with participation of public means mostly helped to improve production organisation and safety, technical infrastructure, and production quality by m[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe AON
7
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2009 Nr 5 107-114
EN During the past year culminating in the modernization of the Poznań Railway Node proved to be an extremely important technology overhaul and strengthening of railway viaducts on the streets of urban buildings in small towns. Paper discusses options considered for achieving this difficult task and th[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2012 nr 141 25-32
EN The experience of aerodynamic improvement of design of "I.P-L.P1" compartment of steam turbine Κ-325-23,5 is presented. The effect of elements of compartment flow path is discussed on the flow pattern and on the aerodynamic and power characteristics of compartment.
9
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2011 nr 139 15-20
PL Artykuł dotyczy uwarunkowań techniczno-ekonomicznych przeprowadzania modernizacji typu revamp lub rerate sprężarek i dmuchaw przepływowych. Omówiono wpływ zmian charakterystyki układu technologicznego oraz rolę infrastruktury sprężarkowni. Podano potencjalne zalety modernizacji w stosunku do wymiany[...]
EN The technological and economic aspects of revamp or rerate type modernizations of compressors and blowers have been discussed. An influence of changes in the technological system characteristics and a role of the compressor hall infrastructure have been described. Potential benefits coming from the [...]
10
100%
Elektro Info
2006 nr 10 28-32
PL Modernizacje oświetlenia ulicznego są jedynymi inwestycjami komunalnymi, które zwracają poniesione nakłady. Przykłady takich inwestycji znajdują się w artykule, w którym dla kilku miast podano techniczne i ekonomiczne efekty realizacji modernizacji oświetlenia, na podstawie których można ocenić efek[...]
11
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The paper presents a methodology which has led to improvement of the turbine stage performance in the regenerative steam extraction chamber area by introducing a ring which collects the leakage flow from the gaps over unshrouded rotor blade tips and directs it to the extraction chamber. A comparison[...]
12
100%
Elektro Info
2008 nr 11 64-71
PL Polskie sieci trakcyjne ze względu na zaniedbania materiałowe, konstrukcyjne oraz brak inwestycji przez szereg lat szczególnie pilnie wymagają w tej chwili działań mających na celu ich modernizację, dostosowanie do standardów międzynarodowych oraz parametrów jazdy pociągów, zgodnie z obowiązującymi [...]
13
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 10 19-23
EN Estimation of the range of declared needs in the field of modernization of installations connected with water inta-king and treatment. (Modernization plans concern the intakes bringing ca 70% of all questioned companies" production).
14
100%
Przegląd Geodezyjny
PL Praca porusza problemy występujące przy modernizacji istniejącej sieci w celu podwyższenia jej dokładności i niezawodności. Proponowany system OPTY2002 pozwala na wskazanie podzbioru elementów, których pomiar doprowadza interesujący nas fragment sieci geodezyjnej do stanu spełniającego stawiane jej [...]
EN The paper discusses issues related to modernization of the existing network, aiming at increase of its accuracy and reliability. The proposed system OPTY2002 enables selection of a subset of elements, the survey of which allows the analysed fragment of a control network to meet particular requiremen[...]
15
100%
Przegląd Geodezyjny
PL W artykule opisano obszerny program modernizacji wszystkich trzech segmentów systemu GPS. Przedstawiono nowe elementy segmentu satelitarnego: nowe typy satelitów i nowe sygnały (nowe częstotliwości, nowe kody, sygnał cywilny i ich charakterystyki). W opisie uwzględniono również rozbudowę segmentu ko[...]
EN The wide programme of modernization of all three segments of the GPS system is described in the paper. In the space segment there are discussed new types of satellites and new signals (new frequencies, new codes, civil signals and their characteristics). Extension of control segment and modern GPS r[...]
16
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawy prawne procesu modernizacji ewidencji w Polsce. Druga część publikacji dotyczy modernizacji ewidencji przeprowadzonej na terenie miasta Krakowa. Przedstawiono tu, w postaci tabelarycznej, podstawowe dane ewidencyjne Krakowa. W dalszej części opisano[...]
EN The legal basis of cadastre modernization in Poland is described in the first part of the paper. Main section concerns cadastre modernization made in the city of Cracow. The essential data on Cracow cadastre are given in the beginning. Next, the process of modernization, that was made in the three c[...]
17
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2001 nr 2-3 26-41
PL W referacie podano chemiczną i toksykologiczną charakterystykę polichloropochodnych dioksyn ifuranów (PCDD/F) oraz przyczyny obecności tego rodzaju związków w spalinach silników ZI i ZS. Omówiono dotychczasowy stan wiedzy o wielkości emisji PCDD/F z tych źródeł oraz przypuszczalny mechanizm tworzeni[...]
EN In this paper it was presented chemical and lexicological characteristics for polychlorinated dioxins and furans (PCDD/F) as well described the reasons of presence of these compounds in exhaust gas of spark-ignition and compression-ignition engines. It was treated of a knowledge state existing hithe[...]
18
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2001 nr 5 62-65
PL W pracy przedstawiono możliwość optymalizacji operacji technologicznych obróbki tokarskiej z wykorzystaniem obrabiarek konwencjonalnych. Przedstawiono przykład adaptacji obrabiarki starszej generacji do pracy w gnieździe z obrabiarką sterowaną numerycznie.
EN This paper presented possibility of optimisation of technologic operation for lathe-machining with application of conventional machine tools. There are presented an example of adaptation the older generation machine tools for work in the line of machine tools numeric controlled.
19
100%
Mechanik
2001 R. 74, nr 12 797-799
PL Względy ekologiczne i ekonomiczne skłaniają do modernizowania używanych maszyn i do ograniczenia zakupu maszyn nowych. Przedstawiono wielorakie korzyści, jakie można uzyskać, modernizując obrabiarki, przede wszystkim korzystną relację cenową i lepsze przystosowanie maszyn do warunków produkcji.
EN Various advantages resulted from modernization of machine tools, above all profitable relation of prizes and better adaptation of the machine tools for production conditions.
20
100%
Logistics and Transport
EN The paper presents a proposal for the modernization of a district road No. 1592D relation Polwica-Wierzbno. The aim of the modernization is to improve communication accessibility, increase traffic safety, ride comfort, and to adapt the surface to the current requirements. The technical condition of [...]
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last