Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modernizacja linii kolejowej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Istniejące obecnie połączenie kolejowe Krakowa z Nowym Sączem i z Zakopanem nie spełnia oczekiwań pasażerów. Rozwiązaniem może być dobudowa nowego, uzupełniającego odcinka linii i modernizacja istniejących. Wymaga to pilnego podjęcia działań, które w konsekwencji doprowadzą do uatrakcyjnienia kolejo[...]
DE Der gegenwartig bestehende Eisenbahnuerbindung von Krakau mit Nowy Sacz und Zakopane erfüllt nicht die Erwartungen von Fahrgästen. Eine Lösung kann der Anbau des neuen Erganzungsabschnittes und die Modernisierung der bestehenden Streckenabschnitten bilden. Es fordert die eiligen Handlungen, die in d[...]
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Istniejące obecnie połączenie kolejowe Krakowa z Nowym Sączem i z Zakopanem nie spełnia oczekiwań pasażerów. Rozwiązaniem może być dobudowa nowego, uzupełniającego odcinka linii i modernizacja istniejących. Wymaga to pilnego podjęcia działań, które w konsekwencji doprowadzą do uatrakcyjnienia kolejo[...]
EN Existing at present railway connection from Kraków to Nowy Sącz and Zakopane do not fulfil passengers' expectations. The solutions could be the construction of the new additional section of the line and modernisation of existing ones. It demands the urgent activities that bring up the market value [...]
3
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zespół pracowników naukowych Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w Radomiu opracował studium "Koncepcja realizacji modernizacji i przebudowy linii kolejowej Warszawa - Radom do prędkości 160 km/h w świetle analizy i oceny efektywności przedsięwzięcia".
4
100%
Logistyka
2014 nr 6 10440-10449
PL W artykule scharakteryzowano kontynuację prac nad programem komputerowym MUGO związanego z modernizacją linii kolejowych i bezpośrednio do obliczeń ziemnych. Metodologia obliczania wielkości prac ziemnych w obszarach nasypów i sadzonek jest szczegółowo omówione.
EN The article characterizes the continuation of ongoing work on the MUGO computer program. The analyzes refer to the modernization of railway lines and directly to the earthwork calculations. The methodology of calculating the earthwork size in the areas of fills and cuts is discussed in detail.
5
100%
Przegląd Komunikacyjny
6
88%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2011 Nr 9 39-62
PL W artykule przedstawiono ogólną analizę wpływu zmian wymagań w projektowaniu i wykonawstwie wzmocnień górnej strefy podtorza, wprowadzonych w ostatnich latach do przepisów o podtorzu na efekty jego modernizacji. Opracowano przykłady projektowe ze szczególnym uwzględnieniem objętości i kosztów robót.[...]
EN The paper presents a general analysis of the impact of recent changes in polish codes concerning design and construction of subgrade's upper layer on subgrade's modernization results. Included are examples of subgrade design with a focus on earth works volume and cost. The examples are based on resu[...]
7
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Organizacja przewozów pasażerskich powinna uwzględniać powstawanie potrzeb przewozowych w skupiskach ludności - takich jak wielkie miasta i aglomeracje miejskie. Takie skupiska ludności są miejscami rozpoczynania i kończenia wielu indywidualnych podróży, dlatego też są generatorami potoków pasażerów[...]
8
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 2(104) 145--165
PL Szczegółowej analizie poddano główny kolejowy korytarz transportowy aglomeracji trójmiejskiej, tj. fragment ciągu transportowego E 65 składającego się z linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny oraz linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński, a także linii kol[...]
EN Detailed analysis was performed for the main transport corridor of the Tri-City agglomeration, i.e. for the E65 high-speed railway line including the following sections: line #9 (Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdansk Glowny), line #202 (Gdansk Głowny–Stargard Szczecinski) and line #226 (Pruszcz Gdansk[...]
9
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 2(104) 167--182
PL W artykule zawarto analizę zdolności przepustowej przy różnych wariantach modernizacji linii kolejowej nr 201 na odcinku Kościerzyna – Gdynia Główna. Wykazano, że przeprowadzenie obszernych inwestycji infrastrukturalnych jest niezbędne nie tylko ze względu na możliwość zapewnienia alternatywy dla po[...]
EN In this article, the capacity analysis of the line #201 (Koscierzyna-Gdynia Glowna) taking into account different variants of its modernization has been presented. It has been shown that large infrastructure investments are necessary due to the predicted passenger train traffic as well as to provide[...]
10
75%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 10 42--45
PL Od wielu lat, przez praktycznie wszystkie środowiska budowlane, związane z inwestycjami infrastrukturalnymi – drogowymi i kolejowymi, zgłaszają problemy i bariery w realizacji dużych zadań. Szczególnie dużo uwag zgłaszanych jest przez wykonawców robót. Równie dużo problemów w przygotowaniu, wdrożeni[...]
EN For many years, almost all construction environments, related to infrastructural investments – for roads and railways, report problems and barriers occuring during implementation of large tasks. A lot of remarks are reported by the contractors of works particularly. As many problems while preparatio[...]
11
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 4 49--50
12
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W grudniu 2015 r. PKP Intercity wprowadziło do eksploatacji 20 elektrycznych zespołów Flirt Nowy tabor zastąpił dotychczasowe składy wagonowe prowadzone lokomotywami, a lepsza charakterystyka techniczno-ruchowa spowoduje m.in. niższe zużycie energii, czy obniżenie kosztów utrzymania. Wyższa prędkość[...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1604--1609, CD
PL W artykule dokonano oceny wpływu inwestycji związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej na połączenie kolejowe pomiędzy Wieliczką i Międzynarodowym Portem Lotniczym Kraków – Balice. Wykorzystano w tym celu dane dotyczące pomiarów napełnienia pociągów w relacji Wieliczka Rynek – Kopalnia – Kra[...]
EN The article discusses current issues associated with infrastructure investments on the railway Wieliczka - Balice Airport and their impact on the development of this connection. The work focusses on: evaluation of the daily passengers number and technical parameters of two lines before and after the[...]
14
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2014 R. 21, nr 3 33--36
PL W Opisach Przedmiotów Zamówienia (OPZ) i innych dokumentach wiążących zamawiających z wykonawcami modernizacji linii kolejowych mamy do czynienia z różnymi zapisami określającymi obowiązki wykonawców w zakresie dopuszczania podsystemów do eksploatacji. Pośrednio zapisy te w niektórych przypadkach de[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last