Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 108
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modernism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Architektura
2009 vol. 4, nr 1 125-132
EN The European reaction of the leading architects towards the period of international style, "The idea of style has yet again become up-to-date. The modern style, covering the whole world, is uniform and coherent..." [4], promoted at the exhibition "Modernist architecture" organized in Museum of Art i[...]
2
100%
Architectus
2006 Nr 2(20) 61--67
PL Współczesna architektura mieszkaniowa, zarówno w warstwie ideowej, jak i formalnej, odwołuje się do myśli teoretycznej i dorobku realizacyjnego architektów okresu modernizmu, zwłaszcza w zakresie kształtowania domu dostępnego i taniego dla warstw społecznie nieuprzywilejowanych. Architektura moderni[...]
EN Contemporary housing architecture, both on the ideological and formal levels, is based on the theoretical ideas and on the architectural heritage of modernism, especially, in the range of shaping accessible housing for low-income people. In the broad stream of socio-architectural ideas of modernism,[...]
3
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2017 Nr 51 95--103
PL Okres powojenny oznaczał dla architektury polskich ziem, a szczególnie dla terenu Pomorza Zachodniego „nowe otwarcie” pozbawione ‘naturalnej’ ciągłości tradycji i sentymentów. Przed pierwszymi, wykształconymi już w utworzonej w Szczecinie w 1947 roku Wyższej Szkole Inżynierskiej absolwentami skupion[...]
EN The post-war period had become for the architecture of Poland, in particular the West Pomerania, a “new opening” divested of a ‘natural’ continuity of tradition and sentiments. The first graduates, educated at the Higher School of Engineering established in Szczecin in 1947, grouped in the Szczecin-[...]
4
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2018 z. 65, nr 3 111--118
EN According to the tendency that was observed at the turn of the 1940s and 1950s, each provincial town, including Zielona Góra, was to be expanded. At that time in every area of social life, including architecture, there was a fixed set of values and symbols. Urban planning and architecture were to be[...]
5
75%
Zieleń Miejska
2013 Nr 9 24--26
PL Kopenhaga – miasto Hansa Christiana Andersena, wyszukanej architektury i uroczych zakątków, pełne wspomnień i zabytków, oferuje dzieciom wiele miejsc, w których mogą rozwijać swą kreatywność. Tam, gdzie dawne rozwiązania architektoniczne przeplatają się z nowoczesnym modernizmem, miejsca zabaw wyglą[...]
6
75%
Architektura Krajobrazu
2013 nr 1 64--75
PL Klokkergården, położony w północnej części Kopenhagi, zaprojektowany został w latach 1938–1939 przez duńskiego architekta krajobrazu Carla Theodora Sørensena. Jest niewielką przestrzenią zieleni otoczoną zabudową wielorodzinną. Określany jako przykład modernizmu w sztuce planowania przestrzeni, opró[...]
EN Klokkergården, located in the northern part of Copenhagen, was designed by Danish landscape architect Carl Theodor Sørensen in 1938–1939. It is a small area of greenery surrounded by multi-family blocks of flats. It is considered to be an example of modernism in the art of spatial planning, and in a[...]
7
75%
Budownictwo i Architektura
2010 vol. 6, nr 1 119-135
PL Wybudowane w latach 1928-1939 osiedle "Dyrekcja" ze względu na swoją powierzchnię, ilość i kubaturę budynków uważane było za drugą po Gdyni największą inwestycję okresu międzywojennego. Osiedle reprezentuje cały zespół wartości, wynikających z jego programu ideowego (symboliki państwowej), układu pr[...]
EN District "Dyrekcja" built in the year 1928-1939 was regarded the second after the Gdynia largest investment of the period between world wars due to its size number of houses. The district represents the whole set of the values resulting the ideological programme (national symbolism), spatial composi[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL To, co niegdyś zakryte, dziś staje się chciane i pożądane. Rehabilitacja architektury modernistycznej w tkance współczesnego Szczecina, stanowi o nowej jakości estetycznej i użytkowej XXI-wiecznego miasta. Są to realizacje znanych architektów niemieckich, zaliczanych do światowej awangardy poprzedni[...]
EN What was once hidden now becomes wanted and desired. Rehabilitation of modernistic architecture in the contemporary Szczecin defines a new aesthetic and usable quality of the 21st c. city. The majority of inhabitants in the region are not even aware that some facilities in the region were designed b[...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Dzieła prezentujące przemijający styl architektoniczny były często przebudowywane lub wyburzane, by dać miejsce nowym budynkom. Obecnie takie zjawisko spotyka spuściznę architektury modernistycznej. Narażone na niszczące działania są nawet budynki najwybitniejszych twórców. W artykule zaprezentowano[...]
EN Buildings of passing architectural styles were often rebuilt or demolished in order to give place new buildings. Nowadays such tendency is related to heritage of modernist architecture. Even masterpieces of the most outstanding architects are exposed to destruction. Author of the article presents di[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W Krakowie wzrasta świadomość potrzeby ochrony wybitnych dzieł modernizmu z pierwszej połowy lat 60. XX wieku jako kolejnej składowej bogatego dziedzictwa historycznego. Jednocześnie tendencji tej nie towarzyszy spontaniczne upodobanie do architektury tamtej doby. Wydaje się, że sytuacja ta nie jest[...]
EN In Cracow, the awareness of the need to protect the outstanding modernist works dating back to the first half of the 60's of the XX century - as yet another component element of the rich historical heritage, is constantly on the increase. At the same time, this trend does not seem to be accompanied [...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2011 Z. 23 39-48
PL Tel Awiw powstał w 1909 roku jako osiedle na obrzeżach Jaffy, starożytnego miasta portowego. Związana z wydarzeniami politycznymi imigracja z Europy spowodowała, że w 1925 roku zlecono Patrykowi Geddesowi opracowanie planu rozwoju miasta. W latach dwudziestych i trzydziestych, po dojściu nazistów do[...]
EN Tel Aviv was founded in 1909 as a settlement on the outskirts of Jaffa the ancient port town. Politically inspired Jewish immigration from Europe resulted in commission in 1925 a complex plan of its development to Patrick Geddes. In the twenties and thirties, when Nazis came to power in Germany, Jew[...]
12
75%
Architecture Civil Engineering Environment
PL przypadku Łodzi okresu międzywojennego, nie bez znaczenia dla rozmiarów i jakości procesu kształtowania wielkomiejskiej przestrzeni mieszkalnej był fakt nominowania miasta w 1920 roku do godności ośrodka wojewódzkiego. Powiększająca się rzesza wyższych urzędników państwowych i miejskich, adwokatów ([...]
EN In case of interwar Łódź, the nomination of the city to the rank of the province centre (1920) was of no small importance to the size and quality of the formation of the housing space. The growing number of high ranking officials, solicitors (county court), doctors (local Health Service), officers ([...]
13
75%
Zieleń Miejska
2015 Nr 2 24--26
PL Dyskurs pomiędzy istotą wizji architekta a preferencjami użytkowników jest zawsze aktualny. Niezaprzeczalny atut dobrego projektanta stanowi umiejętność wyważenia własnych umiejętności i kreatywności z kulturą i potrzebami społecznymi. Czyż bowiem osiągnięcie takiego właśnie stanu nie jest świadectw[...]
14
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 46--47
15
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Na podstawie modernistycznego „drapacza chmur" autorstwa E. Chmielewskiego w Katowicach zaprezentowano znaczenie detalu w architekturze. W momencie powstania tego obiektu nie została zrealizowana większość detali zaprojektowanych przez jego autora. Kolejne lata przyczyniły się do utraty dalszych det[...]
EN On the basis of modern "skyscraper" by E. Chmielewski, Katowice presents important piece of architecture.. At the time of this object has not been implemented most of the details designed by its author.. The subsequent years have contributed to the loss of further details.. The made in 2011 it becam[...]
16
75%
Architectus
2014 Nr 1(37) 29--39
PL W latach 1927–1929 powstał w Miliczu gmach szkolny dla nowo utworzonego Reformowanego Gimnazjum Realnego. Placówka ta była odpowiedzią na duże zapotrzebowanie społeczeństwa milickiego na szkołę średnią kończącą się maturą. Popularnie nazwana „Ostlandschule”, z założenia miała być wzorem dobrej szkoł[...]
EN A new school building came into existence in the years 1927–1929 for the newly created Real Reformed Gymnasium. This facility was the response to the high demand of the Milicz community for a high school ending with school leaving exams. Popularly called “Ostlandschule”, it was supposed to be a mode[...]
17
75%
Architectus
2012 Nr 1(31) 117--123
PL Krajobraz miejski rumuńskiej stolicy stanowi szczególnie interesujące zjawisko w aspekcie urbanistyki i form architektonicznych na tle wielkich metropolii Europy Środkowej i Południowej. Oryginalna kompozycja przestrzenna jest zapisem specyficznych uwarunkowań kulturowych, historycznych i naturalnyc[...]
EN Bucharest – the capital city and the most important center of industry and services in Romania – is in many respects an exceptional city compared to other Central European metropolises. The article presents an outline of the spatial layer structure of the town which is formed by the particular styli[...]
18
75%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 23(4) 111--123
PL Artykuł dotyczy remontu budynku Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, uszkodzonego w wyniku bombardowań w trakcie kampanii wrześniowej 1939 roku. Budynek w stylu modernistycznym wzniesiono według projektu Rudolfa Świerczyńskiego w końcu lat 20. XX wieku. Budynek spełniał wymogi stawiane obiektom[...]
EN The Polish national historiography remains silent on the reconstruction of damaged towns and cities that was undertaken by the German administration after capturing Poland in September 1939. This paper, on the war-time restoration of the National Economy Bank’s headquarters in Warsaw, is an attempt [...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2016 Z. 22 (172) 286-290
PL Artykuł prezentuje architektoniczne i społeczne aspekty budynku Klubu „Politechnik”, wchodzącego w skład kampusu uczelnianego Politechniki Częstochowskiej. Obiekt Klubu „Politechnik” (obecnie Akademickie Centrum Kultury i Sportu), zrealizowany pod koniec lat sześćdziesiątych, nawiązuje do najlepszyc[...]
EN The article presents formal and functional solutions of the “Politechnik” Club of Czestochowa University of Technology. Attempt to look at the times of modernism aims to give an understanding of building’s architecture, which still is timeless and current.
20
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL XX wiek był okresem wielu rewolucji, m.in. w architekturze. Z jednej strony zaangażowanie społeczne z drugiej poszukiwania nowej estetyki doprowadziły do eksperymentu społecznego ze wszystkimi jego konsekwencjami oraz późniejszą krytyką. W czasie tego eksperymentu zaistniał architekt demiurg, artyst[...]
EN The 20th century was a period of many revolutions, including in architecture. On the one hand, public engagement with the second search for a new aesthetic led to a social experiment with all its consequences and subsequent criticism. During this experiment the Demiurge architect, the art[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last