Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2842
first rewind previous Strona / 143 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zjawisko zapłonu chmury związane jest z tworzeniem si ę płomienia pyłowego w kotłach energetycznych oraz z wybuchami pyłu w instalacjach przemysłowych. W pracy teoretycznie analizowany jest zapłon chmury pyłowej umieszczonej w gorącym powietrzu. Model teoretyczny zapłonu chmury pyłowej jest opracowa[...]
EN In this work the thermal of fuel particle clouds, have been theoretically examined. The unsteady-state mass and energy equations have been set up for the case of a single and cloud particles plunged into hot air. These equations have been solved to give histories of histories of gas and particles. T[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy w oparciu o równania bilansu masy i ciepła dla przepływającej, reagującej mieszaniny pyłowo-powietrznej analizuje się proces tworzenia się płomienia pyłowego. W równaniach bilansu uwzględnia się wymianę ciepła między reagującą mieszaniną a ścianami komory, wypalenie ziaren pyłu wzdłuż przepł[...]
EN In this study based on the mass and energy equations the formation of pulverized fuel flame in gas-fuel mixture have been considered. These equations have been solved to give temperature, oxidizer and fuel concentration histories. Analysis of these histories allows to determine the flame formation p[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono zastosowanie metod kinematyki i dynamiki manipulatorów do modelowania pojazdów wieloczłonowych. Opracowane modele umożliwiają generowanie równań ruchu pojazdów z równań Lagrange'a II rodzaju. Do modelowania sił działających na koła pojazdu zastosowano model Dugoffa-Uffelmanna. [...]
EN The paper presents an application of methods developed for kinematic and dynamic analysis of manipulators for modeling of articulated lorries. The Dugoff - Uffelmann model has been applied in order to define forces acting on vehicle wheels. Dry friction in joints connecting bodies is taken into cons[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy przedstawiono metodę linearyzacji modelu matematycznego układu hydraulicznego i jego identyfikację. [1] Układ hydrauliczny zamodelowano w dwóch postaciach: w postaci równań różniczkowych, oraz modelu quasi-liniowego. Uzyskany model uproszczony poddano weryfikacji z modelem dokładnym. Dane do[...]
5
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W artykule scharakteryzowano system transportu zbiorowego w Zielonej Górze. Opisano również metodologię badań popytu, które zostały przeprowadzone w Zielonej Górze wiosną 2008 r. i przedstawiono ich wyniki. Na podstawie wyników badań popytu określono kierunki modelowania systemu transportu zbioroweg[...]
EN In the article public transport system in Zielona Góra was characterized, methodology of demand research, that were carried in Zielona Góra on spring 2008 was described and results of that research were presented. On the base of the results described the directions of public transport system in Ziel[...]
6
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 127-129
EN Modeling in construction and exploitation of electric machines has essential influence on efficiency all of real electro-machine system. Development of proper model is tied for electromechanical systems with project design of electric engine operational methods and prognostic solutions for modern dr[...]
7
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 1-6
EN A grid connected single-phase photovoltaic system is modeled and simulated using a geometrical core-type transformer model. The transformer model that is used takes into account the magnetic core geometry as well as the hysteresis loop of the core material. In particular, the hysteresis loop is intr[...]
8
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 11 32-37
PL Zaproponowano wykorzystania metody drganiowej do oceny stanu technicznego okrętowej linii wałów. Przedstawiono podstawowe uszkodzenia eksploatacyjne oraz przykłady ich identyfikacji przy zastosowaniu analiz sygnałów drganiowych. Przeprowadzono dyskusję nad wynikami badań, wrażliwością symptomów oraz[...]
EN There were proposed utilization vibrational method in evaluation of technical condition of shipping shaft line. Basic operating failures and examples of identification using vibrational signals analysis have been presented. Experimental results, sensitivity of symptoms and utilization of external in[...]
9
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 9 26-34
PL Celem pracy jest analiza stanów naprężenia i odkształcenia, jakie powstają w strefie materiału otaczającego dno karbu w wyniku działania niesymetrycznych obciążeń cyklicznych. Rozpatrywane zagadnienie obejmuje analizę zachowania się dwuwymiarowej płyty, z poziomą szczeliną środkową, pracującej w pła[...]
EN Reliability and fatigue life estimation of structural and mechanical components exercising multiaxial loads need predictions of evolution of stress and strain fields. The solution of the problem demands high accuracy regarding stress-strain distribution especially in zones affected by stress concent[...]
10
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 6 33-38
PL Projektowanie uzbrojenia w dużej mierze opiera się na metodach analitycznych, które obecnie nie pozwalają na znaczną poprawę parametrów broni. Szczególnie istotna jest analiza dynamiki dla ruchu pocisku w lufie na stożku przejściowym i ustalenie optymalnych parametrów procesu. W pracy przedstawiono [...]
EN Design of armament, in large measure, is based on analytical methods, which at present not allowed for considerably improvement of armament parameters. Especially essential is analysis of motion dynamics of missile in the barrel on transient cone and establishment optimum parameters of the process. [...]
11
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 7-8 28-32
12
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 11 47-49
PL Przedstawiono propozycję postępowania w zadaniu identyfikacji modeli dla celów diagnostyki technicznej. Zwrócono uwagę na uzależnienie stopnia skomplikowania modelu od tego, jakiemu celowi ma on służyć. Wywody - poparte prostymi przykładami analizy pracy łożyska kulkowego - podsumowuje stwierdzenie,[...]
EN There were presented proposal of procedure in task of models identification for the technical diagnostic. The attention was given on dependence of complication level of the model depending on its appropriation and possibilities of identification. Arguments - supported by simple examples of analysis [...]
13
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 7-8 25-27
PL Przedstawiono metodę wyznaczania sił pionowych i bocznych w procesie kucia wspornika. Wykorzystano w tym celu modelowanie fizyczne i dynamometr sześcioosiowy, na którym zamontowano matrycę do kucia. Odkształcaniu poddano przedkuwki z materiału woskowego. Przedstawiono wykres ewolucji wypadkowej sił [...]
EN . A method to determine axial and lateral forces in bracket lever forging die has been presented. Physical modelling and six-axis transducer have been used in the experiments. Preforms have been made of wax material. As a result of experiments, a diagram showing evolution of lateral forces has been [...]
14
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2006 nr 6 5-9
15
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 186 3-108
PL Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom modelowania i symulacji w projektowaniu urządzeń medycznych, przy czym rozważania dotyczą jednostronnych (ang. unilateral) zewnetrznych stabilizatorów ortopedycznych. W pracy prezentowane są różnorodne techniki modelowania oparte na formalizmach mechaniki[...]
EN This paper presents selected issues involved with modelling and computer simulation of physical performance of a system: External Unilateral Mechatronic Orthopaedic Fixator - Bone (EUMOFB) intended for treatment of shafts of long bones. The model structure takes both nominal model of the system and [...]
16
100%
Zeszyty Naukowe. Hutnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 59 1-108
PL W pracy przedstawiono sposób kompleksowego podejścia do zagadnienia równowagi żuchwy ludzkiej. W warunkach naturalnych stan równowagi żuchwy zapewniany jest przez selektywne pobudzanie grup włókien odpowiadających poszczególnym mięśniom żwaczowym. W zastosowanym modelu podjęto próbę zastąpienia funk[...]
EN The present dissertation shows a comprehensive approach to the human mandible equilibrium issue. In normal conditions the state of equilibrium is provided by selective stimulation of fiber groups corresponding to the individual muscles of mastication. According to the chosen methodology of the compu[...]
17
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 319-325
PL W pracy przedstawiono dwie numeryczne metody modelowania nieustalonych przepływów występujących w powierzchniach konwekcyjnych oraz parownikach energetycznych kotłów parowych. Pierwsza z nich, uproszczona, bazująca jedynie na równaniu bilansu energii, oparta jest na schemacie różnicowym niejawnym i [...]
EN The paper presents two numerical methods for modelling transient flow in convection surfaces and boiler proper of the steam boilers. The first simplified method of space and time temperature distribution determination for the working media and separating wails is based on the implicit finite differe[...]
18
100%
Zeszyty Naukowe. Acta Physica / Uniwersytet Szczeciński
1998 Nr 9 13-21
PL W artykule proponuje się nowy model nadprzewodnika wysokotemperaturowego (HTSC), w którym uwzględnione jest magnetyczne oddziaływanie prądów, biegnących wzdłuż płaszczyzn kryształowych. Wszystkie znane dla HTSC właściwości znajdują w tym modelu odpowiednie tłumaczenie, łącznie z D-anizotropią przerw[...]
19
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy modelu obwodowego układu wyładowań niezupełnych, powstających w przestrzeni międzyelektrodowej aktywatora folii. Schemat zastępczy układu zasilacza, generatora, i transformatora wysokiego napięcia, stanowiących podstawowe części aktywatora, zbudowano korzystając [...]
EN This paper describes a model of corona discharge (CD) produced in the interelectrode gap of the foil activator. Equivalent circuits of the basic elements of the activator, including power supply, generator and high voltage transformer have been built based on the Thevenin's theorem. Parameters of va[...]
20
100%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 7-8 46-49
PL W pracy przedstawiono badania wykorzystujące modele zbudowane na bazie automatów komórkowych. Za pomocą modeli najpierw zbadano wpływ prędkości zarodkowania, prędkości rozrostu ziaren i kształtu ziarna na rozwój struktury krystalicznej. W drugiej częście badań porównano działanie dwóch modeli zarodk[...]
first rewind previous Strona / 143 next fast forward last