Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie symulacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono zasadnicze kwestie związane z procesem pozyskiwania i analizowania danych wejściowych do modelu. Omówiono wagę etapu gromadzenia danych dla modelowania symulacyjnego, przytoczono typowe błędy popełniane na tym etapie procesu modelowania (skupiono się przede wszystkim na mode[...]
2
63%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule zostaną wyróżnione i omówione zalety i techniki Monte Carlo, jednej z metod symulacji stochastycznej, której zdaniem autorki świadczą o dużej użyteczności podejścia w procesie nauczania modelowania symulacyjnego na kierunku zarządzanie. Zaprezentowane zostaną przykładowe modele opracowane[...]
3
51%
Logistyka
2011 nr 3 2-6
PL Skutkiem postępującej specjalizacji w skali całej gospodarki jest gwałtowny wzrost znaczenia koordynacji działalności wielu wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, aby dostarczyć klientom złożone produkty i usługi. Współczesne procesy innowacyjne odbywają się w przestrzeni międzyorganizacyjnej, a nie w [...]
EN Gradual specialization of enterprises has caused a sharp in-l in the meaning of co-ordination of the activity of numerous |specialized businesses to provide their customers with corn-ducts and services. Contemporary innovative processes occur in the inter-organizational space and not within the fra[...]
4
51%
Logistyka
2011 nr 2 7-8
5
51%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2009 z. 287 235-242
PL W pracy przedstawiono dwa alternatywne modele symulacyjne, umożliwiające modelowanie zjawisk fizycznych zachodzących w pokładzie węgla nasyconym metanem. Podano przykłady obliczeniowe procesu eksploatacji metanu z pokładu węgla z uwzględnieniem modelowania zmian składu gazu wynikających z wprowadzan[...]
EN Numerical models used for modeling of coalbed methane production are briefly presented in the paper. The numerical example using compositional approach has been presented. The results of the numerical simulations are discussed for fictitious coal seam to show degassing efficiency depending on coal p[...]
6
51%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule podjęto dyskusję na temat celów edukacyjnych i strategii nauczania modelowania symulacyjnego. Dokonano przeglądu zawartości programów kilkunastu kursów z zakresu symulacji prowadzonych na polskich uczelniach. Wnioski przedstawiono w końcowej części referatu.
7
51%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2014 nr 2 48--53
PL Wyniki kompleksowych badań ruchu są wykorzystywane do budowy transportowych modeli symulacyjnych miast. Tego typu modele stanowią istotne narzędzie w kształtowaniu polityki transportowej miasta, a w coraz większej liczbie miast polskich są budowane lub aktualizowane – stąd duża waga wyników badań ru[...]
EN The results of a comprehensive study of traffic are used to build simulation models for urban transport. These types of models are an important tool in shaping of a transport policy of the city, and are built or updated in a growing number of Polish cities - hence the large importance of research re[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2014 Nr 63 21--32
PL W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania w procesie projektowania oraz diagnozowania warunków pracy aplikacji komputerowych zawierających cyfrowe modele człowieka (Digital Human Model – DHM). We wprowadzeniu scharakteryzowano podsta-wowe klasyfikacje modeli. Następnie określono metody ocen[...]
EN The article was presented the possibility of apply in the process of projecting and diagnosing of work conditions, computer applications including the digital human models (DHM). The basic classifications of models characterized in first chapter. The methods of estimation which were applied in quote[...]
9
38%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 13 14-24
PL W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania procesem produkcyjnym w dru-karni w oparciu o dynamiczne reguły priorytetowe. Koncepcja zakłada, że przed każdym stanowiskiem roboczym będzie podejmowana decyzja o wyborze kolejnego zadania do obsłużenia. Przedstawione w artykule badania symulacyjne pok[...]
EN In article was presented an approach in management of the printing production process based on dynamic priority rules. The concept assumes that before any working post a decision will be taken about the next task to handle. Presented in this paper simulation studies show how the efficiencyof product[...]
10
38%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Wyniki Kompleksowych Badań Ruchu stanowią podstawę do budowy modeli symulacyjnych miast. Model symulacyjny stanowi istotne narzędzie w kształtowaniu polityki transportowej miasta i w coraz większej liczbie miast polskich, modele takie są budowane lub aktualizowane - stąd duża waga wyników badań ruch[...]
EN Results of the Comprehensive Travel Study state the base for creation of simulation models of the city / agglomeration. The simulation model is very crucial tool supporting creation of the transportation policy for the city and in many Polish cities such models are built or updated. It confirms the [...]
11
38%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 84 55-67
PL W artykule rozważono podwykonawstwo operacji produkcyjnych w systemie dystrybucji z odroczoną produkcją. Współpraca nawiązywana z podwykonawcą dotyczy motywu realizacji wybranych operacji produkcyjnych u kooperanta dla potrzeb terminowej i kompletnej realizacji zamówień. Wskazano, że typ relacji ist[...]
EN In the article they considered shaping network relations for the motive for acquiring resources of partners for the purposes of the timely and complete order processing. They showed that the type of the relation indeed influenced the availability of the store of the partner. Types of the relation be[...]
12
38%
Architectus
2016 Nr 3 (47) 3--14
PL W artykule omawia się pewien zakres pola prac badawczych o silnym powiązaniu z praktycznymi zadaniami planowania przestrzennego. Planowanie przestrzenne postrzega się tu jako znajdowanie możliwie najlepszych form struktury definiowanej jako rozmieszczenie elementów oraz organizację połączeń między n[...]
EN The paper discusses a certain section of the field of research with strong links to the practical tasks of spatial planning. Spatial planning is seen here as finding the best possible forms of structure, defined as the distribution of elements and organization of connections between them for a syste[...]
13
38%
Transport Problems
2013 T. 8, z. 3 121--129
EN In terms of existent regime of transport-and-handling sites operation, the necessity in enhancing the efficiency of production and transport interaction is justified. For this purpose simulation model of transport-and-handling site, which provides reception of raw materials, is developed.
RU Обоснована необходимость повышения эффективности взаимодействия производства и транспорта в рамках существующего режима функционирования транспортно-грузовых комплексов металлургических предприятий. С этой целью разработана имитационная модель транспортногрузового комплекса приёма сырья.
14
38%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy przedstawiono wybrane problemy występujące w modelowaniu komputerowym eksploatacji gazu z pokładów węgla, złóż gazu zamkniętego (tightgas) oraz złóż gazu w łupkach (shale gas). Przedyskutowano specyficzne zjawiska fizyczne zachodzące w takich złożach oraz przedstawiono możliwości ich modelow[...]
EN The paper presents selected problems in computer modeling of unconventional gas reservoirs including coalbed methane, tight gas and shale gas. Selected physical phenomena occurring in such reservoirs are presented, and the possibility of mathematical modeling and numerical simulations is discussed. [...]
15
38%
Logistyka
2015 nr 3 423--431, CD 1
PL Właściciele wytwórni betonu towarowego dążą do maksymalizacji zysku, zwiększenia liczby zrealizowanych zamówień i racjonalnego wykorzystania potencjału produkcyjnego. Planowane terminy dostaw mieszanki betonowej muszą być dostosowane do harmonogramu prac betonowych na budowach. Zadaniem dyspozytora [...]
EN Ready mix concrete plant owners are focused on maximizing profit. This can be achieved by increasing the number of served orders thanks to optimal use of resources. The mix delivery schedules must stay in accordance with the schedules of construction work on the building sites. Therefore, the dispat[...]
16
38%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN In the article an open Queueing Network (QN) with positive and negative messages and incomes, which can be used in modeling of the behavior of viruses at the Information Systems and Networks (ISN), and also at forecasting costs taking into account virus penetration, was analyzed. Some numerical and [...]
17
32%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 3 14--17
PL Wybrane sposoby modelowania ruchu wzbudzonego i ruchu tłumionego przy wykorzystaniu programu symulacyjnego Visum. Przykład obliczeniowy dotyczy modelu transportowego Krakowa. Do analiz przyjęto trzy scenariusze obliczeniowe: stan istniejący, stały popyt, popyt zredukowany.
EN Some ways of induced and reduced traffic modelling using VISUM software. The counting example refers to transportation model for Krakow. There are three scenarios taken into account: existing stage, fixed demand and reduced demand.
18
32%
Logistyka
PL W artykule rozważono kształtowanie relacji sieciowych dla pozyskania zasobów partnerów dla potrzeb terminowej i kompletnej realizacji zamówień. Wskazano, że typ relacji istotnie wpływa na dostępność zasobów partnera. Typy relacji międzyorganizacyjnych pomiędzy partnerami w sieci oceniono z perspekty[...]
EN In the article they considered shaping network relations for the motive for acquiring resources of partners for the purposes of the timely and complete order processing. They showed that the type of the relation indeed influenced the availability of the store of the partner. Types of the relation be[...]
19
32%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Celem artykułu jest przedstawienie metody analizy niezawodnościowej systemów technicznych wykorzystującej symulację komputerową procesu ich eksploatacji. Przyjęto, iż adekwatnym modelem tego procesu jest zbiór jednorodnych ciągów zmiennych losowych. Przedstawiono algorytm symulacji metodą kolejnych [...]
EN An aim of the article is describing the method of reliability analysis of technical systems using a computer simulation of the process of their use. It is assumed that an adequate model of the process is a set of homogeneous sequences of random variables. An algorithm of the stochastic simulation us[...]
20
32%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 56 131-141
PL W artykule podjęto dyskusję nad modelowaniem sieci dostaw. Koncepcja badań obejmuje istotne aspekty związane z problemami adaptowania się do zmian otoczenia z perspektywy ogniwa łańcucha dostaw, budującego złożone relacje z innymi ogniwami w sieci.
EN In this article I'm discussing modeling the supply network. The conception of examinations includes essential aspects connected with problems of adapting themselves to changes of environment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last