Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie rozmyte
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 274-284
PL W pracy przedstawione zostało komputerowe narzędzie wspomagania wielokryterialnej oceny efektywności planowanego wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego ERP w średnim przedsiębiorstwie. Proponowane narzędzie wykorzystuje modelowanie i wnioskowanie rozmyte i umożliwia prognozowanie efektów p[...]
EN The paper presents the computer tool supporting the multicriteril evaluation of efficiency of the planned ERP (Enterprise Resource Planning) system implementation in a medium enterprise. The proposed tool uses fuzzy modeling and inference and enables the forecasting of effects of the planned impleme[...]
2
100%
Instal
2011 nr 12 39-42
PL W artykule przedstawiono pierwszy etap tworzenia modelu matematycznego optymalnego doboru technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych z zastosowaniem rozmytych metod modelowania. Określono zmienne lingwistyczne modelu oraz ich przestrzenie zarówno lingwistyczne jak i numeryczne. Przedstawi[...]
EN The first stage of elaborating the mathematical model of trenchless pipe laying technologies optimum choice with the use of fuzzy logic has been presented. The linguistic variables of the model as well as their linguistic and numerical spaces have been defined. The attachment function and its grades[...]
3
100%
Metody Informatyki Stosowanej
2009 nr 3 (20) 179-187
EN The paper compares two different approaches in the application of modular fuzzy systems. The first approach is standard one – each fuzzy submodel works in 3 steps: fuzzification, inference and defuzzification. In the second approach, there are omitted some unnecessary fuzzification and defuzzificati[...]
4
100%
Journal of Applied Computer Science
EN In the paper a proposal for modeling of the Quality of Service requirements for e-Business transactions between the service requestor and the service providers by usage of fuzzy methods is introduced. The results achieved by the usage of the proposed method may be applied for formulating of the cont[...]
5
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 3 42--44
PL W artykule przedstwiono model rozmyty pozwalający odwzorować zmiany temperatury w płaskiej ścianie rezystancyjnego pieca komorowego. Reguły, na których bazuje model, związane są ze stanem cieplnym w jakim obiekt znajduje się w danej chwili, a dokładniej z chwilową szybkością zmian jego temperatury. [...]
EN The paper presents the fuzzy model which enables to calculate temperature changes in the flat resistive wall of the furnace chamber. The rules the model is based on, are associated with the thermal state of object, more specifically with the instantaneous changes of its temperature. By using the con[...]
6
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2011 T. 15, z. 3 613-624
PL W artykule przedstawiono metodę modelowania właściwości dynamicznych wybranej klasy obiektów cieplnych - rezystancyjnych pieców komorowych, jako przykładu układów o stałych rozłożonych. Zaproponowano opis tych właściwości w formie modelu rozmytego uwzględniającego zarówno znane sposoby modelowania t[...]
EN In the paper the method of modeling of chosen electroheat systems - electric resistance furnaces, as an example of thermal system with distributed parameters, has been presented. The proposed fuzzy description of dynamic properties of such a plant comprises typically used transfer function model (fi[...]
7
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Burzliwy rozwój informatyki przyczynił się w zasadniczy sposób do wzrostu znaczenia modeli matematycznych. Dzięki pojawieniu się wydajnych maszyn cyfrowych, efektywnych języków programowania oraz skutecznych metod projektowania oprogramowania, możliwe stało sie praktyczne wykorzystanie modeli matema[...]
8
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2004 T. 8, z. 3 247-252
PL W pracy zaprezentowano nową metodę rozmytego modelowania. Polega ona na odpowiednim połączeniu wnioskowania Mamdaniego i wnioskowania logicznego. Zaproponowane rozwiązanie zilustrowano wynikami symulacji.
EN In this paper we present a new method to fuzzy modelling. The Mamdani type reasoning is combined with the logical approach. The results will be illustrated on typical benchmarks.
9
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 6 555-558
PL Wydaje się, że pomimo wzrostu udziału nowych rodzajów źródeł energii, przez następne dekady spalanie różnego rodzaju paliw pozostanie głównym źródłem energii. Niestety, pozostanie ono również największym źródłem zanieczyszczenia atmosfery. Efektywne i czyste spalanie paliw uzyskanych ze zgazowania b[...]
EN It seems that in spite of growing share of other types of energy sources, burning various types of fuels will remain the main source of energy during the next decades. Unfortunately, it also remains the greatest source of atmospheric pollution. On 23 January 2008 the European Commission put forward [...]
10
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono proces samoorganizacyjnego modelowania rozmytego z wykorzystaniem metod klasteryzacyjnych. Wykonano szereg modeli rozmytych typu Mamdaniego sygnału pulsacji w doju maszynowym krów i porównano ich jakość przeprowadzając analizę błędów. W procesie konstrukcji modeli stosowano alg[...]
EN The study presents the process of a self-organizing fuzzy modelling by data clustering method. The Mamdani type models of pulsation signal in a cow machine milking cluster were made and error analysis was carried out. Different clustering algorithms like: K-means, fuzzy C-means, Self-Organizing Maps[...]
11
75%
Instal
2013 nr 9 71--74
PL W atykule omówiono czynniki wpływające na dokładność wbudowania przewodów podziemnych dla poszczególnych grup technologii bezwykopowej budowy. Przedstawiono dokładność wbudowania jako zmienne lingwistyczne dla opracowywanego modelu matematycznego, optymalnego doboru technologii bezwykopowej budowy p[...]
EN The factors that influence the accuracy of trenchless pipe laying have been presented. The accuracy as the linguistic variable in the the mathematical model of trenchless pipe laying technologies optimum choice with the use of fuzzy logic has been discussed. The linguistic space, the attachment func[...]
12
75%
Napędy i Sterowanie
2012 R. 14, nr 3 112-118
PL W artykule zaproponowano sterowanie wykorzystujące adaptacyjny algorytm wstecznego całkowania wraz z nieciągłym, rozmytym modelowaniem siły oporu ruchu. Omówiono sposób pozyskania danych uczących i strojenia modelu rozmytego oraz przeprowadzono badania eksperymentalne mające na celu pokazanie skutec[...]
EN This paper presents the application of fuzzy, discontinuous model of disturbance force in adaptive backstepping algorithm. The methodology of collecting learning data and tuning algorithm for fuzzy model was described. Practical experiments show benefits of using proposed method for position control[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaproponowano wykorzystanie nieciągłego, rozmytego modelu sił oporu wraz z adaptacyjnym algorytmem wstecznego całkowania. Omówiono sposób pozyskania danych uczących i strojenia modelu oraz przeprowadzono badania eksperymentalne mające na celu pokazanie skuteczności zaproponowanego rozwiąz[...]
EN This paper describes the application of discontinuous, fuzzy model of disturbance force in adaptive backstepping algorithm. Practical experiments show benefits of using proposed method for position control in linear motor drive with variable ballast.
14
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł koncentruje się na problemie odpornej detekcji uszkodzeń z wykorzystaniem modeli rozmyto-neuronowych. Głównym celem pracy jest pokazanie w jaki sposób można wykorzystać metody estymacji parametrów przy ograniczonych wartościach błędów do określenia niepewności modelu rozmyto-neuronowego. Pok[...]
EN The paper focuses on the problem of robust fault detection using fuzzy-neural model based strategics. The main objective of the work is to show how to employ bounding error approach to determine the uncertainty of the fuzzy-neural model and utilize this knowledge for robust fault detection. The pape[...]
15
75%
Studia z Automatyki i Informatyki
2002 T. 27 99-122
PL W pracy proponuje się metody modelowania charakterystyk obiektów nieliniowych w oparciu o rozmytą reprezentację wiedzy. Przedstawiono analizę struktur, mechanizmy doboru parametrów rozmytych modeli i algorytmy optymalizacji własności rozmytego modelu w układzie neuro-rozmytym. Podano również przykła[...]
EN Modelling methods of responses of nonlinear systems with use of the fuzzy knowledge representation are proposed in this paper. Analysis of structures, fuzzy model parameters tuning methods, and neuro-fuzzy optimization algorithms for fuzzy models are presented. It has been also presented an example [...]
16
75%
Metody Informatyki Stosowanej
2009 nr 3 (20) 169-178
PL Badania przeprowadzone przez autorów dotyczące zagadnienia, jaki jest optymalny zestaw elementów modelu rozmytego doprowadziły do wniosku, że jest to taki zestaw, który powoduje, że model rozmyty wytwarza pomiędzy punktami wiedzy eksperckiej oszczędną powierzchnie wielomianową określoną wzorami (9),[...]
EN In expert fuzzy models various membership functions, various operators for AND and OR operations, for implication in single rules and aggregation of activated conclusions of single rules in one resultant conclusion, and various defuzzification methods can be chosen by a modeler. Is there, in the uni[...]
17
75%
Management
PL Zastosowanie modelowania i wnioskowania rozmytego do budowy narzędzia wspomagania oceny efektów wdrożenia ERP APS w przedsiębiorstwie. W pracy przedstawiona została koncepcja wykorzystania modelowania i wnioskowania rozmytego do budowy narzędzia wspomagania oceny efektów planowanego w przedsiębiorst[...]
EN In the paper is presented the conception of application of fuzzy modeling and inference to building the tool of support of the effects evaluation of planned in a company implementation undertaking of ERP AP5 system. Proposed approach uses retrospective data from the earlier implementation of the giv[...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 3 208-211
PL W artykule zaprezentowano nową metodę predykcji rozkładu przestrzennego odbiorców energii elektrycznej, która stanowi jeden z elementów procesu długoterminowego prognozowania przestrzennego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. W tym celu wykorzystano ideę rozmytego automatu komórkowego. Prz[...]
EN The paper deals with a novel approach to a prediction of spatial distribution of electric energy consumers. This is one of the components of a long-term electric spatial load forecasting (SLF). The first part of the paper presents briefly an idea and research overview of SLF. Next, the authors descr[...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy skupiono się na problemie odpornej detekcji uszkodzeń z wykorzystaniem modeli neuro-rozmytych. Głównym celem pracy było pokazanie w jaki sposób można wykorzystać metodę estymacji parametrów przy ograniczonych wartościach błędów do określenia niepewności modelu neuro-rozmytego a następnie wyk[...]
EN The paper focuses on the problem of robust fault detection using neuro-fuzzy models. The main objective of the work is to show how to employ bounded error approach to determine the uncertainty of the neuro-fuzzy model and next utilize this knowledge for robust fault detection. Proposed methods were [...]
20
75%
Management
PL W artykule zostały zaprezentowane wybrane elementy tzw. modelowania rozmytego, które mogą być przydatne w badaniach ekonometrycznych, w warunkach niepełnej informacji na temat zmiennych i procesów. Przedstawione modele rozmyte dotyczą pojedynczych zmiennych skalarnych i wektorów, funkcji o wartościa[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last