Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie przestrzenne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 495--502
2
100%
AGH Journal of Mining and Geoengineering
PL W artykule odniesiono się w sposób ogólny do projektowania wlotów szybowych z wykorzystaniem programu komputerowego Robot Structural Analysis Professional, sygnalizując między innymi zagadnienia związane z przestrzennym modelowaniem rozpatrywanych konstrukcji podziemnych i oceną ich nośności, dokony[...]
EN The article refers in a general way to the process designing of shaft inlets with the use of a Robot Structural Analysis Professional computer program, signaling among others the problems associated with spatial modeling of discussed underground structures with the assessment of their safety based o[...]
3
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2010 Vol. 21 447--457
PL W pracy przedstawiono ideę i podstawy teoretyczne nowej metody modelowania terenu w oparciu o rozproszone punkty pomiarowe. Metoda wykorzystuje Interaktywne Automaty Komórkowe (IAK) jako narzędzie do sterowania procesem modelowania i wygładzania powierzchni. Pokazano wyniki modelowania wykonanego za[...]
EN The paper presents the concept and theoretical basis of a new method of terrain modeling based on scattered sampling points. The method uses the Interactive Cellular Automata (ICA) as a tool for control of the modeling process and smoothing the surface. The results of modeling a sample terrain by a [...]
4
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2010 Vol. 21 459--470
PL Wiedza o charakterze zjawisk na danym terenie stanowi podstawę prognozowania ich zmian wskutek planowanego wdrożenia decyzji przestrzennych. Jednym ze sposobów wspomagania prognozowania jest symulacja, czyli dynamiczny model danego zjawiska. Powtarzanie Symulacji przy zmieniających się parametrach j[...]
EN Knowledge of the nature of phenomena in a given area is the basis for prediction of the changes resulting from a planned implementation of spatial decisions. A way to aid the prediction is a simulation, e.g. a dynamic model of a phenomenon. Repeating the simulation with changing parameters is one of[...]
5
75%
Archives of Foundry Engineering
EN This study presents two computer programs contributing to the spatial description of the composite alloy structure. In one program the structure of an alloy suspension composite is generated (reinforced with SiC particles) on the basis of the results of metallographic measurements, while the other p[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2010 T. 19 149-154
PL Artykuł omawia wyniki badań nad metodami przestrzennych analiz zagrożeń terrorystycznych na terenie miasta Gdańska, przeprowadzonych w ramach współpracy pomiędzy Katedrą Systemów Geoinformatycznych wydziału ETI PG z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W [...]
EN The paper presents the results of research on methods of spatial analysis of terrorist threats in the city of Gdansk, carried out in cooperation with the Department of Crisis Management and Civil Protection of the Gdansk City Hall by the Gdansk University of Technology Department of Geoinformatics. [...]
7
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 5 39, 42
8
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 786--787
PL Artykuł przedstawia możliwości modelowania przestrzennego procesu toczenia stopu aluminium PA9. Do symulacji procesu skrawania zostało użyte oprogramowanie DEFORM3D. Prezentuje wszystkie etapy modelowania od przygotowania procesu do otrzymania wyników i przykładowej analizy rozkładu naprężeń i tempe[...]
EN The article presents the possibilities of 3D modeling of the aluminum alloy PA9 turning process. To simulate machining process has been used DEFORM3D software. It presents all the stages of the modeling process from preparation to receive the results, and sample analysis of the distribution of stres[...]
9
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem przestrzennego modelowania było dostarczenie szczegółowej informacji o rozkładzie parametrów petrofizycznych w kompleksie utworów miocenu. Obszar objęty analizą znajduje się w brzeżnej strefie nasunięcia karpackiego — w strefie znanych złóż gazu ziemnego — Sędziszów (Zagórzyce), Nosówka oraz G[...]
EN The purpose of spatial modeling was to provide detailed information about the distribution of petrophysical parameters in the Miocene complex. The area of study is located in the marginal zone of the Carpathian Foredeep where many deposits of natural gas such as Sędziszów (Zagórzyce), Nosówka and Gó[...]
10
75%
Journal of Polish CIMEEAC
2016 Vol. 11, no 1 103--110
EN The aim of this paper is to present the possibilities of using 3D spatial printing technology to create complex models, e.g. turbine helicopter engines, PZL-10W type, operated on the W-3 “Sokół” helicopter. We have presented the process of creating a spatial model using CAD software. It required a c[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2018 Nr 13 79--87
PL Technologie przestrzennej wizualizacji i symulacji działania urządzeń technologicznych stały się szczególnie istotne ze względu na fakt, że dają one możliwość uzyskania i analizy informacji o działaniu sprzętu przed jego zainstalowaniem. Artykuł stanowi przykład modelowania przestrzennego wielostref[...]
EN The technologies spatial visualization and simulation of the operation of technological equipment have become particularly relevant due to the fact that they provide an opportunity to obtain and analyze information about the operation of equipment before its installation. The article provides an exa[...]
12
63%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL W pracy omówiono możliwości tworzenia semantycznych opisów wybranych struktur medycznych z wykorzystaniem grafowych formalizmów strukturalnej analizy obrazów. W szczególności zaprezentowano sposób wykorzystania technik inteligencji obliczeniowej do tworzenia syntaktycznych opisów znaczeniowych przes[...]
EN The paper presents the new opportunity for making semantic descriptions of medical structures with the use of graph-based linguistic formalisms. Discussed in detail are methods of computational intelligence to the development of a syntactic semantic description of spatial visualisations of the heart[...]
13
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17b 535--548
PL W artykule przedstawiono rezultaty modelowania rozkładu przestrzennego nasilenia procesów erozji (i depozycji) materiału glebowego w obszarze północnej części bezpośredniej zlewni Zbiornika Dobczyckiego, otrzymane z wykorzystaniem modeli RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) (Renard i in., 19[...]
EN The paper presents results of spatial modelling of soil erosion and deposition in the north part of the Dobczyce Reservoir direct watershed. The Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) and Unite Stream Power-based Erosion/Deposition (USPED) model were applied. The influence of Digital Terrain M[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono możliwości numerycznego modelowania współpracy rurociągów z podłożem gruntowym, poddanych działaniu pionowych, równomiernie rozłożonych obciążeń. Podano ogólne zasady przestrzennego modelowania układu rura – grunt typu 3D, z uwzględnieniem czynników uniemożliwiających stoso[...]
EN This paper investigates the behavior of concrete buried pipe under vertical loads using the Finite Elelement Method (FEM). The pipe-soil 3D model under different field condition and different backfill materials was analysed. For performing the numerical analysis a Z_Soil 2011 model was used. The res[...]
15
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
2016 Nr 4 (245) 116--133
PL Artykuł prezentuje proste, deterministyczne narzędzie do oceny założeń polityki transportowej. Do obliczeń wymagane jest wprowadzenie kompletnego grafu reprezentującego badaną sieć transportową. Proponowana metoda wykorzystuje wskaźnik dziennej dostępności transportowej zdefiniowany przez Komisję Eu[...]
EN The paper presents a simple, deterministic tool for an evaluation of transportation infrastructure policy. It requires the input of a complete graph representing examined transport network. The proposed method uses European Commission daily accessibility indicator and the Floyd-Warshall shortest pat[...]
16
63%
Przegląd Geologiczny
2014 Vol. 62, nr 12 848-–851
EN The aimof this studywas to predict reservoir parameters distribution in Miocene deposits. The area of interest is located in the Carpathian Foredeep, where many deposits of natural gas such as Sędziszów (Zagórzyce), Nosówka and Góra Ropczycka are known. The results of the analysis verified existing [...]
17
63%
Roczniki Geomatyki
2012 T. 10, z. 4 49--64
PL Jednym z zasadniczych celów stosowania systemów informacji geograficznej jest wspieranie procesu rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych. Modelowanie przestrzenne może być narzędziem dostarczającym takiego wsparcia również w analizach z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym dotyczą[...]
EN One of the main objectives of geographical information systems is to support the process of decision making. Spatial modeling can be a useful tool to provide such support also for the analyses of general security, including preventing illegal border crossing (immigration and smuggling). The paper pr[...]
18
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 4 179--190
EN This paper focuses on research within the project TE02000029 Competence Centre for Effective and Ecological Mining of Mineral Resources, granted by The Technology Agency of the Czech Republic, and, more specifically, on the research within its work package WP4 - Spatial modelling of mineral deposits[...]
CS Článek popisuje část řešení projektu TE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR) financovaného Technologickou agenturou ČR, přesněji výsledky řešení Work Package WP4 - Prostorové modelování ložisek nerostných surovin. Hlavním cílem WP4 je digitální modelo[...]
19
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 4 191--199
EN This paper focuses on research within the project TE02000029 Competence Centre for Effective and Ecological Mining of Mineral Resources, granted by The Technology Agency of the Czech Republic, and, more specifically, on the research within its work package WP4 - Spatial modelling of mineral deposits[...]
CS Článek popisuje část řešení projektu TE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR) financovaného Technologickou agenturou ČR, přesněji výsledky řešení Work Package WP4 - Prostorové modelování ložisek nerostných surovin. Hlavním cílem WP4 je digitální modelo[...]
20
63%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2013 no. 1 83--95
EN The paper presents the evaluation of soil water erosion risk of the Mściwojów water reservoir drainage basin. In the present study, modelling with the use of GIS (Geographical Information Systems) and RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) erosion models were exploited. Values of topographic f[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last