Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie procesu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule przedstawiono ilustrację wybranych faz i wyników modelowania procesu użytkowania śmigłowca na przykładzie eksploatacji przekładni śmigłowca. Głównym celem jest uzyskanie oceny trwałości i niezawodności przekładni. Wstępny etap obejmuje określenie modelu lotu śmigłowca. Parametry wejściowe[...]
EN In the article, the illustration of chosen phases is presented, together with the results of modeling of the process of usage of the helicopter, using the case of the operation of the helicopter transmission as an example. The main aim is to obtain an estimate of the durability and reliability of th[...]
2
88%
Rynek Energii
2001 nr 2 11-16
PL Sterowanie procesami technologicznymi pozwala monitorować zużycie energii dostarczanej w rżnych postaciach do elementów wykonawczych linii technologicznych. Przejmowanie danych na potrzeby zarządzania produkcją, a przede wszystkim energią w danym procesie, wymaga przetworzenia informacji, które najw[...]
EN Technological parameters and kind of product impact the volume of energy consumed in the given process.The corelation between real volume of demanded and consumed energy in a manufacturing line is investigated to meet the EMS policy. Some chosen parameters, describing the considered process in accor[...]
3
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 465--472
PL Przedstawiono metodykę oraz narzędzia wspomagające proces badania i projektowania ciężkich gabarytowych odlewów, na przykładzie odlewanej metalurgicznej kadzi rozlewniczej o masie Q=18t. Zastosowanie kamery termowizyjnej pozwoliło precyzyjnie określić dynamiczną mapę rozkładu temperatury całego cykl[...]
EN The methods and tools aiding the process of designing and testing of the heavy castings of large overall dimensions, basing on the example of a cast metallurgical ladle of the total weight Q=18t, were described. The use of thermovision camera enabled making a very exact map of the dynamic temperatur[...]
4
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 120-121
PL Przedstawiono fenomenologię dezintegrowania komórek mikroorganizmów rozrywanych w cyrkulującym wypełnieniu młyna. Opracowano oparty na niej matematyczny model procesu. Wykazano możliwości jego wykorzystania do liniowego oraz nieliniowego opisu przebiegu procesu. Wyszczególniono możliwe do ujęcia w o[...]
EN The phenomena of disintegration of microorganism cells broken up in ]iquid circutating in a bead mili arę presented. A mathematica] modę) was deve)oped on basis of these phenomena and prospects of its appli-cation in the linear and non-linear description of process stages were demonstrated. Factors [...]
5
75%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 1 163-172
PL Przedstawiono taki model kawitacyjnego niszczenia ciał stałych, który uwzględnia zarówno losowość procesu, jak i jego wielostopniowość. Model ma charakter kinetyczny i jest oparty na zasadzie zachowania energii, wyrażonej poprzez równania opisujące szybkość jej akumulacji i uwalniania. Korzystając z[...]
EN Cavitation and particle impact erosion model was presented. Both randomness and multistageness of the process were regarded in it. It was a kinetic type model based on the energy conservation law. Mathematical formulation included equations of energy accumulation and relaxation. Using empirically se[...]
6
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 23-24
PL W pracy podjęto próbę opracowania uproszczonego analitycznego modelu opisującego enzymatyczny rozkład preparatów o szerokiej dystrybucji masy cząsteczkowej. Założono rozkład masy cząsteczkowej w skrobi, aktywność i specyfikę działania enzymu. Otrzymano model będący funkcją dwóch zmiennych. Wyniki ot[...]
EN An analytic model of enzymatic hydrolysis of substrate with wide distribution of molecular mass was developed. Distribution of molecular mass and enzyme activity were assumed. The analytic model based on two values was developed. The simulation results were compared with the experiments.
7
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 32-33
PL W pracy podjęto próbę opracowania modelu reaktora membranowego do enzymatycznej hydrolizy preparatów skrobiowych. Wykorzystano iteracyjny model hydrolizy biopolimerów. W modelowaniu separacji na module ultrafiltracyjnym uwzględniono rozkład wielkości porów membrany. Uzyskane rozkłady produktów hydro[...]
EN A model of membrane reactor for starch preparation hydrolysis by enzymes based on the iteration procedure is developed. The modeling of separation in the ultrafiltration module took into account the membrane pores size distribution. Obtained simulation results were compared with the experimental res[...]
8
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 38 31--36
PL W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania tzw. kombinowanej metody elementów brzegowych do obliczeń procesu stygnięcia odlewu o geometrii walcowej. Wykorzystano algorytm dla zadania płaskiego i równania energii ze składnikiem źródłowym. Rozważano procesy bez przemian fazowych (np. obróbka ciepln[...]
EN The problem of application of the BEM using discretization in time in numerical computations of cooling processes proceeding in domain of cylindrical casting is discussed. The energy equation for 2D problem with additional component called the artificial source function is considered. In the paper o[...]
9
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 12 1320-1323
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 253-255
PL Artykuł przedstawia modelowanie procesu spalania pyłu węglowego dla pojedynczego palnika tangencjalnego na rzecz sterowania predykcyjnego MPC. Możliwości zastosowania takiego algorytmu w procesie o charakterze nieliniowym oraz wielowymiarowym oraz prostota nakładania ograniczeń na parametry procesu [...]
EN The article describes modelling of pulverized coal combustion with a single tangential burner for Model Predictive Control. Such algorithm supports nonlinear and multidimensional process description and easy constraints adding, which stands the advantage of predictive control. Actual information abo[...]
11
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 17-18
PL W niniejszej pracy podjęto problem modelowania procesu oksyetylenowa-nia estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych na tlenkowym, glinowo-magnezowym katalizatorze heterogenicznym. Proces realizowano w reaktorze półperiodycznym, ze stopniowym dozowaniem tlenku etylenu. Ze względu na jego złożonoś[...]
EN Modelling of fatty acids methyl esters oxyethylation process on heterogeneous aluminum and magnesium oxide catalyst is discussed in the paper. The process was carried out in a semi-batch reactor with successive dosing of ethylene oxide. Because of its complexity resulting from a three-phase system a[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 56 353-361
PL W artykule przedstawiono wstępną koncepcję modelowania procesów biznesowych w obiektach o strukturze sieciowej. W szczególności zostały opisane istotne cechy struktur sieciowych, cele modelowania oraz czynniki determinujące zachowanie się obiektów sieciowych.
EN In the article a preliminary draft of modeling business processes in network objects was presented. In particular substantial features of network structures and factors determining network objects behavior was described.
13
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedmiotem badań było modelowanie procesów nasycania dyfuzyjnego stali niskowęglowych w złożu fluidalnym za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Nieliniowy charakter zmian parametrów procesu nawęglania oraz brak algorytmów matematycznych opisujących wpływ parametrów procesu na finalne właściwości n[...]
EN The subject of investigation was neural network modeling of diffusional saturation of steel In fluidized bed. The reason of difficulty of carbonizing process modeling are: non linear changes of parameters of this process and lack of mathematical algorithms complex describing this process. Using of n[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2008 Nr 8 101-111
EN In this paper we give a short overview about the advanced modelling of silo discharging processes. At first we draw the theoretical principles of the discharging process, we define the elements and their relations. Second part of the paper contains the mathematical description of the discharging pro[...]
15
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Komputerowy system wspomagania technologii wielkopiecowej wdrożony w 2005 roku nie uwzględniał możliwości dodawania do dmuchu pyłu węglowego jako paliwa zastępczego. Po uruchomieniu w ArcelorMittal instalacji aplikującej pył węglowy do pieca, wystąpiła konieczność przekonstruowania systemu. Prace wd[...]
EN Computer aided system of blast furnace technology was put into practice in 2005 and didn't take into account PCI technology. After starting up the PCI installation in ArcelorMittal it was necessary to transform the existing system. AGH group under the guidance of Prof A. ŁEDZKI completed the impleme[...]
16
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: This paper presents neural network model used for designing the assumed curve of hardness after carbonizing car drive cross in fluidized bed. This process is very complicated and difficult as multi-parameters changes are non linear and car drive cross structure is non homogeneous [1-2]. Thi[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2000 z. 2 5-17
PL Artykuł omawia podejście procesowe w przedstawieniu działalności przedsiębiorstwa oraz jego znaczenie dla efektywnego wdrażania systemów klasy MRPU/ERP. Odpowiednia dekompozycja zamodelowanych procesów gospodarczych do poziomu funkcji bądź standardowych procesów powinna być podstawowym elementem pro[...]
EN The paper discusses a process approach in presenting business activities and its significance in successful implementation of MRP^II/ERP systems in relation to manufacturing organizations. Appropriate decomposition of modelled business processes into standard ones should be an essential step in the [...]
18
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN Nonlinear dynamic processes with time-varying time delays can often be encountered in industry. Time-delay estimation for nonlinear dynamic systems with time-varying time delays is an important issue for system identification. In order to estimate the dynamics of a process, a dynamic neural network [...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2004 Nr 1 251-261
PL Obróbka elektroerozyjna charakteryzuje się tym, że ruch elektrody w stronę materiału obrabianego odbywa się z zachowaniem szczeliny międzyelektrodowej wypełnionej cieczą dielektryczną, a wyładowania następują w wyniku przebicia dielektryka. Nie występuje metaliczny styk elektrod. Istniejąjednak obró[...]
EN Electro discharge method of machining is based on the rule that the electrode motion against work piece occurs with protecting the interelectrode gap filled with dielectric liquid and discharges arc caused by dielectric punch through. There is no metallic contact of electrodes. There are also other [...]
20
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2009 T. 4 113-118
PL Praca dotyczy procesu suszenia materiałów ceramicznych przy zmiennych, ale odpowiednio sterowanych, parametrach czynnika suszącego. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dla procesu suszenia konwekcyjnego prowadzonego zarówno przy zmiennej temperaturze jak i zmiennej wilgotności powietrza. Zapr[...]
EN This paper concerns both experimental and theoretical examination of drying processes of ceramic like materials in constant and controlled variable drying conditions for comparison. The drying kinetics is determined experimentally and numerically for constant and variable temperature and for stable [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last