Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1032
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie numeryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2011 nr 4 10-15
PL Stan techniczny obudowy szybów górniczych w podstawowym stopniu warunkuje bezpieczne i efektywne ekonomicznie prowadzenie działalności wydobywczej kopalni oraz bezpieczeństwo powierzchni terenu i obiektów budowlanych zlokalizowanych w otoczeniu szybu. W artykule przedstawiono analizę stanu naprężeni[...]
EN Technical condition of mine shafts' lining fundamentally influences the safe and cost-effective conductance of mining operations in the mines and the safety of the mine's surface as well as construction structures located in the vicinity of the shaft. This paper presents an analysis of stress and st[...]
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Artykuł przedstawia proces dynamicznego oddziaływania pomiędzy siatką obezwładniającą, a modelowym obiektem charakteryzującym się stosunkowo małymi wymiarami geometrycznymi i małą masą. Przy użyciu zaawansowanych metod numerycznych z zakresu mechaniki i analizy wytrzymałościowej wyznaczone zostały n[...]
EN Presented paper shows the modelling process of collaboration between net and chosen rigid flying object with relatively small geometric dimensions and low weight. Consequently, dynamic simulations were performed using the explicit LS-Dyna code with central difference scheme with modified time integr[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W poniższym referacie zajęto się problematyką numerycznego modelowania eksploatacji systemem filarowo-komorowym z ugięciem stropu. Dla wybranej sytuacji górniczo-geologicznej przeprowadzono szereg symulacji stanu naprężenia, przemieszczenia i wytężenia w otoczeniu filarów i komór. Obliczenia wykonan[...]
EN This paper deals with the numerical modeling of room and pillar mining. Several numerical calculations were performed to estimate stress field in the vicinity of rooms and pillars. In first case Finite Difference Method (code FLAC) was used for to simulate plain strain conditions. In second case Fin[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie zaproponowano sposób modelowania numerycznego propagacji fal sprężystych w warstwowym ośrodku izotropowym. Propozycja jest uogólnieniem metody symulacji przedstawionej w [1]. Wykazano, że omawiane modelowanie ogranicza efekt "mesh-dependent".
EN A manner of numerical modelling of elastic wave propagation in the isotropic layered medium is proposed in this paper. The proposition is a generalization of the method that was presented in [1]. The main element of this method is the proposition of a spatial discrete structure and deformation model[...]
5
100%
Journal of Technical Physics
EN This paper presents the importance of effective expressions for the vector magnetic properties in arbitrary direction. These properties measured by two-dimensional magnetic measurement apparatus are nonlinear with regard to the magnitude of B and the inclination angle0[B]. Accordingly, our numerical[...]
6
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 11 1-11
7
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 207-217
PL Artykuł dotyczy omówienia możliwości, jakie daje analiza strukturalna, oparta na symulacji liczbowej w dziedzinie badań konstrukcji dziedzictwa architektury. Analiza strukturalna może być bardzo przydatna, jeśli łączy się ją z badaniami empirycznymi, historycznymi i monitoringiem, aby opracować wnio[...]
EN The paper presents a discussion on the possibilities offered by structural analysis, based on numerical simulation, to the study if structures of architectural heritage. Structural analysis can significantly contribute, when used in combination with inspection, historical research and monitoring, to[...]
8
80%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2008 nr 4 59-70
PL W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego obudowy kotwiowo-cięgnowej (OK-C), przy wykorzystaniu programu MRS FLAC. W celu ujęcia zmiennych właściwości górotworu przygotowano trzy zestawy parametrów charakteryzujących warstwy skalne w modelu, a także przeanalizowano oddziaływanie zmien[...]
EN The article presents the results of numerical modelling of bolt-truss support (OK-C) using the MRS FLAC programme. In order to express the changeable rock mass properties, three sets of parameters characterising the rock layers in the model were prepared, as well as the impact of changeable dynamic [...]
9
80%
Geoinformatica Polonica
2006 T. 8 23-36
PL W artykule przedstawiono sposób numerycznego modelowania elektromagnetycznego (georadarowego) pola falowego przy pomocy metody różnic skończonych w wersji FDTD (Finite Difference Time Domain Method). Obecnie stosuje się kilka metod modelowania pola georadarowego, a najpopularniejszą z nich jest meto[...]
EN In the paper the method of numerical modelling of electromagnetic (georadar) wave field is described. The only method discussed is the FDTD (Finite Difference Time Domain Method), because among the different methods using numerical modelling of georadar (GPR) wave field this one is the most popular.[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Poddano analizie wpływ nieszczelności w obrębie parownika kotła na przepływ czynnika w sekcjach i rozkłady parametrów fizycznych charakteryzujących stan i ruch czynnika oraz wartość temperatur metalu rur. Analizowano wartości tych parametrów przy różnej lokalizacji nieszczelności i wielkości wypływu[...]
EN A leakage effect in the boiler proper was analysed on the medium's fluxes in sedions and temperature distributions of the pipes metal. The maximal medium's flux with leakage was determined as the one nat caussing the secondary defects connected with the lack of cooling.
11
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedmiotem badań jest regularny laminat krzyżowy o konfiguracji [(0/90)F]16. Osnowę laminatu stanowi żywica winyloestrowa VE 11-M. Laminat wzmocniony jest tkaniną aramidową o splocie prostym o parametrach: Style 328, włókna Kevlar® 49 T 968, gramatura 230 g/m2, osnowa/wątek 158/158 tex, 7/7 pasm/cm[...]
EN The article presents some experimental studies on a regular cross-ply laminate of the [(0/90)F]4S configuration. Each layer is VE 11-M vinylester resin reinforced with plain weave carbon fabric of parameters: Style 430, Carbon 6K, substance 300 g/m2, warp/weft 400/400 tex, 3.7/3.7 yarn/cm. Numerical[...]
12
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Ocena pojazdów pod względem bezpieczeństwa pieszych jest bardzo istotna, ponieważ są oni jednymi z najbardziej narażonych na śmiertelne obrażenia użytkownikami dróg. Obecnie istotną rolę w rozwoju bezpieczeństwa pełnią symulacje komputerowe. Ważnym aspektem symulacji numerycznych jest dobór modelu n[...]
EN Pedestrians are one of the most endangered road users. The research on their safety are still a relatively new matter. Currently, there is no solution that can provide the sufficient pedestrian protection. One of the testing methods for vulnerable road users safety are the computer simulations. They[...]
13
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Rozwój technologii komputerowych przyczynił się do rozwojów metod numerycznych niezbędnych przy projektowaniu nowych obiektów, ale również i przy sprawdzaniu obiektów istniejących. Jedną z metod, która w ostatnich latach znacząco rozpowszechniła się jest metoda elementów skończonych. Wielkość modeli[...]
EN Development of computer technologies contributed to the expansion of numerical methods, which are necessary not only in designing new objects, but also in verifying objects currently existing. One of those methods, which has significantly developed in recent years is Finite Element Method. The only [...]
14
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono innowacyjną metodę stanowiącą perspektywiczne i uniwersalne narzędzie do oceny toksyczności mieszanin gazowych. Metoda testowania in-vitro próbek gazowych wymaga jeszcze wciąż optymalizacji, szczególnie w doborze parametrów przepływu gazu przez próbnik (bezpiecznych dla lini[...]
EN The authors of the paper presents innovative method - prospective and universal tool for investigation of gaseous mixture toxicity. The method of in-vitro toxicity tests of gaseous samples (in automotive applications) has been still developed especially on field of sampling physical parameters (save[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Modelowanie numeryczne ludzkiej kości biodrowej jest złożonym procesem, w którym należy wziąć pod uwagę wiele ważnych czynników. Jednym z nich są własności materiału. Obliczenia numeryczne wymagają wprowadzenia parametrów materiałowych, które zależą od wieku, zdrowia, płci, środowiska oraz wielu[...]
EN Numerical modeling of the human pelvic bone is a complex process in which many important factors are taken into account. One of them concerns material properties. Numerical calculations require the characteristics of the material properties and the material parameters from the beginning. The mat[...]
16
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
FR La formulation par éléments finis et l'analyse de l'homogénéisation sont décrites. La méthode numérique est basée sur l'idée du point de vue macroscopique que le sol renforcé peut etre traité comme un matériau multicouche homogénéisé, mais anisotrope en raison de l'orientation privilégiée des inclus[...]
17
80%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 6 569--572
PL W artykule zaprezentowano niekonwencjonalną metodę optymalizacji warunków formowania ostatniej generacji wysokotemperaturowych taśm nadprzewodzących. W celu określenia optymalnych warunków formowania zastosowano program ADINA. Wykonane obliczenia numeryczne oparto na metodzie elementów skończonych. [...]
EN The paper presents an unconventional method of optimization the conditions for formation of the latest generation of high-temperature, superconducting tapes. In order to determine optimal conditions for formation process, the ADINA, was used. The performed numerical calculations based on the finite [...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 151-156
EN The approach to numerical modeling of parameterization for two-coherent area conformably to account of the stress-deformed state for elastic shells is presented.
19
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2010 z. 230 39-48
PL W artykule opisano modelowanie za pomocą Metody Elementów Skończonych procesu zgrzewania oporowego punktowego cienkich blach stalowych. Omówiono sposób przygotowania modelu, przeprowadzenie obliczeń oraz dyskusję wyników. Wyniki symulacji przedstawiono w postaci rozkładów temperatury w obszarze zgrz[...]
EN Modelling of spot welding process by finite element method was described in the article. The model preparation scheme, numerical simulations as well as the discussion of the results have been demonstrated. The results of numerical simulation of the thermal field have been presented. The influenced o[...]
20
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2009 z. 226 91-96
PL Artykuł przedstawia przykład modelowania numerycznego prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza, wykonanego ze stali gatunku C45 w warunkach kształtowania na zimno. Symulację tego procesu wykonano metodą elementów skończonych (MES) przy użyciu aplikacji DEFORM-3D. W obliczeniach przyjęto pełny mod[...]
EN In this paper the example of rotary forging a part type disc made of steel C45 formed in cold forming condition is presented. Numerical calculation were made with the application of Deform-3D software based on finite element method (FEM). The couplet three-dimension model of rotary forging taking in[...]
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last