Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 698
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie matematyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono analityczny model wymiany ciepła w krzyżowo-prądowych lamelowych wymiennikach ciepła szeroko stosowanych w klimatyzacji oraz przemyśle samochodowym. Wyprowadzono wzory na rozkład temperatury cieczy wewnątrz rury oraz temperatury powietrza w dwubiegowym wymienniku ciepła o dwóch rzędach[...]
EN An analytical mathematical model of two-row plate-fin exchangers is presented. The temperature distributions on the fluid and air sides can easily be calculated using the developed model. The comparison of calculated results with experimental data for the automotive radiator shows that the mathemati[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2001 nr 125 13-19
PL W artykule przedstawiono matematyczny model transportu stabilnych i pasywnych zanieczyszczeń w przepływie wody gruntowej, uwzględniając procesy adwekcji i adsorpcji. W oparciu o wcześniejsze badania laboratoryjne stężeń zanieczyszczeń na modelu fizycznym oraz wykorzystując rozwiązanie numeryczne pre[...]
EN The article presents mathematical modelling of transporting both stable and passive contaminations in ground water flow taking into consideration processes of advection and adsorption. On the grounds of the earlier laboratory investigations related to contamination on the physical model and using nu[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2003 z. 129 15-28
PL W dzisiejszych czasach coraz szersze zastosowanie w przemyśle, automatyce, urządzeniach nawigacyjnych zaczynają odgrywać silniki elektryczne o ruchu złożonym. Kolejną możliwością zastosowania tego silnika może być przemysł motoryzacyjny. Jednym z przedstawicieli silników o ruchu złożonym jest silnik[...]
EN Today, motion electric motors are more and more popular in industry, automation and navigation devices. One of these kinds of motors is the motor with a spherical rolling rotor. The motor could be applied in vehicles, for example as a gear changing manipulator. The construction of such a motor was o[...]
4
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 2 231-238
PL Określono wpływ temperatury, ciśnienia i składu substratów na równowagowe stopnie przemiany w procesie reformingu metanolu. Rozpatrywano układ reakcji: CH3OH + H2O <=>3H2 + CO2, CO2+H2 <=> CO + H2O. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci wykresów. Umożliwiają one określenie parametrów pracy konwert[...]
EN The effects of the initial feed composition, temperature and pressure and input methanol/steam ratio on the equilibrium conversion were examined for the methanol steam reforming. The two reaction system was analyzed: CH3OH + H2O ->3H2 + CO2, CO2+H2 ->CO + H2O. The results were presented in form of p[...]
5
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 2 309-319
PL Przedstawiono wyniki badań hydrofilowych perwaporacyjnych membran ceramicznych (PERVATECH BV) stosowanych do usuwania wody z mieszaniny izopropanolwoda. Membrana taka składa się z selektywnej warstwy krzemionkowej osadzonej na nanofiltracyjnej warstwie korundowej (tzw. [gamma]-alumina), umieszczonej[...]
EN The results of isopropanol dehydration on hydrophilic pervaporation ceramic membranes (PERVATECH BV) are presented. Ceramic membranes consist of several layers: silica dense layer deposited on four [gamma]-alumina layers with consecutively diminishing pore size. Membrane selectivity and permeate flu[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono zasady oraz wyniki modelowania matematycznego procesu rozruchu urządzeń potrzeb własnych bloku elektroenergetycznego dużej mocy z elektrowni wodnej. Uzyskane rezultaty symulacji rozruchu porównano z przebiegiem rozruchu przeprowadzonego na obiekcie rzeczywistym.
7
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 2 263-274
PL Wyprowadzono model matematyczny procesu wypalania nośnika katalizatora w piecu tunelowym. Stwierdzono dobrą zgodność jakościową i ilościową modelu z obiektem. Zaprojektowany model matematyczny może służyć do wszechstronnej symulacji i optymalnego sterowania pracą pieca.
EN A mathematical model was developed concerning the process of the firing of catalyst support in a tunnel kiln. A satisfactory agreement was found between the model and the object analysed. The model derived may serve as a basis for extensive simulations and optimum control of the kiln.
8
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 4/63 59-63
9
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 92 37--46
PL W pracy przedstawiono aspekty związane z modelowaniem elektrochemicznych magazynów energii elektrycznej na przykładzie akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Omówiono zasobniki energii najczęściej stosowane obecnie w technice i zestawiono ich podstawowe parametry techniczne. Zaprezentowano szczegółowy mod[...]
EN The paper presents the aspects of electrical modelling of electrochemical energy storages on the example of lead–acid batteries. Energy storages most commonly used today in the technology was discussed and their basic technical parameters was summarized. Detailed mathematical model of the lead–acid [...]
10
100%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiono wyniki badań technologii urabiania w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych obejmujące główne grupy surowcowe. Na podstawie pomiarów cykli realizacyjnych przeprowadzono identyfikację istotnych cech determinujących technologie urabiania złóż. Przeprowadzono analizę określającą dla po[...]
EN Results of the research on getting technology in rock raw materials opencast mines, including main groups of raw materials, are presented. Basing on the realisation cycle measurements identification of the essential characteristics, determining the deposit mining technology, is carried out. The anal[...]
11
100%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL W pracy opisano modele matematyczne procedur logistycznych. Rozważono następujące procedury: kontrola stanu, naprawa, zadanie transportowe, sterowanie zapasami. W pracy sformułowano wnioski.
EN Mathematical models of logistic procedures were described in the work. The following procedures were considered: the state control, repair, transport tasks, reserved control. Conclusions were formulated in the work.
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Do praktycznej realizacji skutecznej aparatury diagnostycznej w systemach monitorowania stanu napędów elektrycznych, niezbędne jest dokładne poznanie symptomów pojawiających się uszkodzeń, które występują w sygnałach zmiennych stanu badanej maszyny. Znalezienie odpowiednich powiązań pomiędzy tymi sy[...]
EN In order to simulate a broken rotor bars, a special mathematical motor model should be used. A n view of literature reveals that many various models of induction motor with broken rotors bars is presented, but they usually are very sophisticated. This paper presents a novel, simplified 2-phase model[...]
13
80%
Polityka Energetyczna
2010 T. 13, z. 2 435-448
PL W artykule poruszono wybrane problemy ekonomiczne modelowania systemów paliwowo-energetycznych. Omówiono kryteria optymalizacji dla modeli wykorzystujących metodę programowania matematycznego dla warunków rynków regulowanych i konkurencji doskonałej. Jako przykłady funkcji celu tych modeli analizowa[...]
EN The subjects of the paper are selected economic problems of fuel and energy systems modelling. Objective functions of the mathematical programming models for the regulated as well as perfect competition structures were discussed. These are minimization of energy supplies costs and maximization of ne[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W najczęściej spotykanych urządzeniach elektronicznych płytki modułowe wraz z przymocowanymi do nich przyrządami półprzewodnikowymi i obudową zewnętrzną urządzenia tworzą regularne kanały prostopadłościenne tzw. kanały modułowe. Podczas pracy urządzenia elektronicznego w przyrządach półprzewodnikowy[...]
EN In general the elements of electronic equipment, i.e. module plates together with semiconductor devices and external chassis create regular rectangular ducts, so called module ducts. During the operation of the electronics equipment the heat is generated in the semiconductor devices. The heat is tra[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono niektóre problemy modelowania matematycznego procesów spalania w kotłach pyłowych. Scharakteryzowano modele matematyczne ważniejszych procesów występujących w paleniskach kotłowych: aerodynamika przepływu, przekazywanie ciepła, spalanie pyłu węglowego i generacja zanieczyszczeń[...]
EN In the paper some problems of mathematical modeling of the combustion processes in puverized-coal fired boilers were presented. The mathematical models of the most important processes in the combustion chambers: aerodynamics, heat transfer, combustion of pulverized coal and pollutant generation were[...]
16
80%
Control and Cybernetics
EN The paper addresses the problem of real-time emission control in a given set of air pollution sources. The approach applied utilizes the optimal control technique for distributed parameter systems. A set of pointwise emission sources with a predefined location and emission characteristics is conside[...]
17
80%
Control and Cybernetics
EN In the real estate sector, especially in construction or purchasing of commercial buildings, adequate evaluation of market development and property management is of paramount importance. In this paper, application of mathematical modelling to evaluating the efficiency and risk of investment projects[...]
18
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 4 421-436
PL W artykule przedstawiono założenia modelu turbosprężarki z pulsacyjnym zasilaniem turbiny. Zaproponowano opis analityczny charakterystyk turbosprężarki za pomocą wielomianów wyższych stopni uzyskanych z wykorzystaniem metod regresji wielowymiarowej. Uwzględniono wpływ pulsacji ciśnienia gazów na spr[...]
EN This paper presents assumptions for a turbocharger model with pulse supply of a turbine. Analytical description of turbocharger characteristics has been proposed by means of polynomials of higher grades obtained with use of multiple regression. Impact of pulsation of pressure of gases on efficiency [...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
20
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2013 nr 80 5--12
PL Na podstawie danych doświadczalnych dotyczących zmian właściwości fizykochemicznych badanych laminatów poliamidowo-polietylenowych pod wpływem komponentów twarogów skonstruowano model matematyczny. Model matematyczny opisywał zmiany stabilności parametrów fizykochemicznych materiałów opakowaniowych [...]
EN The influence of curd cheese components on physicochemical properties changes of polyamide/ polyethylene laminates was a ground for constructing mathematical model. Mathematical model described stability changes of physicochemical parameters of packaging materials after the contact with curd cheese [...]
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last