Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie cyfrowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
2000 Nr 86(583) 135-141
PL W programie EMTP przeznaczonym do obliczania stanów przejściowych w układach elektromagnetycznych, występuje model indukcyjności z histerezą magnetyczną. Trajektorie wewnętrznych pętli histerezy są w nim kształtowane na podstawie przebiegu głównej pętli histerezy modelowanej za pomocą funkcji odcink[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
PL W programie ATP, przeznaczonym do obliczania stanów przejściowych w układachelektroenergetycznych, wystepuje model indukcyjności z histerezą magnetycznąTrajektorie wewnętrznych pętli histerezy są w nim kształtowane na podstawieprzebiegu głównej pętli modelowanej za pomocą funkcji odcinków liniow[...]
3
100%
Mining Science
2013 Vol. 20 27--38
PL Przedstawiono charakterystykę przygotowywanej do ruchu turystycznego podziemnej trasy „Kopalnia Św. Jana”, uwzględniając historię jej wyrobisk, budowę geologiczną górotworu oraz etapy jej badania, zabezpieczenia i adaptacji dla potrzeb turystycznych. Ukazano metodykę wykonania przestrzennego modelu [...]
EN A general characteristics of “St. John’s Mine” tourist route (“Kopalnia Św. Jana”, Krobica, Lower Silesia) has been shown, containing the history of mining workings, geology and stages of it’s investigation, protection and adaptation for a tourist traffic. The steps of construction of it’s spatial m[...]
4
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Modelowanie urządzeń kolejowych w warunkach narażeń na przepięcia pochodzenia atmosferycznego z zastosowaniem metod numerycznych wymaga tworzenia modeli elementów składowych: sieć trakcyjna, sieć powrotna, słup, izolator, odgromnik, udar. Model sieci trakcyjnej opracowano z elementów reprezentującyc[...]
EN The simulation of the railway devices for the purpose of lightning discharge by numerical method requires identification of indicated circuit elements: contact line, rail return, tower, insulator, lightning arrester, current impulse. A model of traction system was composed from elements witch repres[...]
5
86%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono zagadnienie związane z modelowaniem cyfrowym mobilnego robota z napędem gąsienicowym. Nowoczesne oprogramowanie CAD/CAE oferuje spójny i elastyczny zestaw modułów do trójwymiarowego projektowania mechanicznego, symulacji, tworzenia narzędzi oraz wymiany informacji projektowe[...]
EN In this paper the authors present the problems of digital modeling mobile robot with crawler drive. Modern CAD/CAE software provides a comprehensive and flexible set of module for 3D mechanical design, simulation, tooling creation, and design communication that help you cost-effectively take advanta[...]
6
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 9 289-292
PL W referacie wykonano estymację wartości parametrów schematu zastępczego generatora udaru kombinowanego wykorzystując uogólniony model regresji z dopasowaniem metodą najmniejszych kwadratów. Minimalizację przeprowadzono przy zastosowaniu programu Mathematica, dla którego w pakiecie Statistics`NonLine[...]
EN The paper presents the estimation of the values for the combination wave generator scheme parameters. The minimisation made applying CP programme Mathematica for which in the packet Statisics’NonLinearFit, for this kind of analysis the applied method is Levenberg-Marquardt over Gauss-Newton algorith[...]
7
86%
Metrology and Measurement Systems
PL W artykule przedstawiono nowe podejście do problemu modelowania ścieżki wirowej Karmana. Wykorzystuje ono wnioski z obserwacji zjawiska i stanowi próbę opisania go prostymi zależnościami właściwymi dla fizyki klasycznej. Wiry powstają na powierzchni przeszkody w obszarze oderwania od strugi. Proces [...]
EN A new approach to the Karman vortex street modelling is presented. The model is based on observations of the Karman vortex street. The idea of the model is based on fundamental mechanical formulas. According to the model, vortices are created on the bluff body surface in the area of the boundary sep[...]
8
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1481--1485
PL Opracowanie ma na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania systemów CAD do rozwiązywania zagadnień z jakimi spotykają się w swojej pracy zawodowej współcześni inżynierowie. Przedstawiono, w sposób ogólny, kilka najpopularniejszych w naszym kraju programów oraz porównanie możliwości wykorzystani[...]
EN Paper aims to present the possibilities of using CAD systems to solve problems they encounter in their professional modern engineers. Shows, in general terms, few popular in our country programs and to compare the possibilities of using the example of a project of the shaft.
9
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 9 238--242
PL W pracy użyto tzw. cyfrowych filtrów funkcyjnych do modelowania linii długiej R, L, G, C oraz R, L, –G, –C, wprowadzając filtry hiperboliczne i eliptyczne. W modelu tej pierwszej linii zastosowanie znajdują filtry hiperboliczne, w modelu drugiej eliptyczne. Pojawia się też pojęcie filtru tangencjaln[...]
EN In the paper the so–called functional digital filters were used for modeling the transmission line R, L, G, C and R, L, –G, –C, by introducing hyperbolic and elliptic filters. In the first model of line hyperbolic filters were used, in the second – elliptic. The study also introduces a concept of th[...]
10
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W oparciu o dostępną literaturę oraz wyniki badań własnych przeprowadzono analizę aktualnych problemów modelowania ograniczników ZnO w ATP-EMTP. W pierwszej kolejności analiza dotyczyła modelowania charakterystyki statycznej ograniczników. Następnie poddano analizie znacznie trudniejszy problem mode[...]
EN Basing on available literature and author's research results, an analysis of up-to-date problems of modelling of ZnO arresters in ATP-EMTP was conducted. First, modelling of the arrester static characteristic was put to the analysis. Afterwards, more difficult problem of dynamic characteristic model[...]
11
86%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2014 Nr 39 71--74
PL Sieci trakcyjne i urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk) obejmując swym zasięgiem znaczne obszary kraju są narażone na oddziaływanie wyładowań atmosferycznych. Zagrożenie to może być wynikiem bezpośredniego trafienia pioruna w sieć trakcyjną czy linię potrzeb nietrakcyjnych (LPN). Może też być[...]
EN The tench of the power supply systems of the railway traffic controlling devices needs are not protected by lighting wires. Surges appearing in the case of the direct thunderbolt shock can be a range of megavolts. This is a very large threat for rtc devices and the traction. Surges induced are dange[...]
12
72%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Na tle historii ewolucji geologicznej regionu ukazano litologiczną i tektoniczną charakterystykę górotworu w rejonie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Przedstawiono sposób selekcji i analizy danych geologicznych oraz metodykę tworzenia przestrzennych modeli: budowy geologicznej. Jaskini Niedźwiedziej[...]
EN The paper shows elements of geological evolution of crystalline geological units in Kłodzko Kettle and the lithological and tectonic characteristics of rocks in Niedźwiedzia Cave's surroundings. The way of selection and analysis of geological data, and the methods of digital 3D model's construction [...]
13
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Modelem obiektów inżynierskich można nazwać uproszczoną reprezentacją obiektu w czasie i przestrzeni stworzoną do oceny ich właściwego funkcjonowania, najczęściej poprzez możliwość sprawdzenia wybranych warunków geometrycznych. Sposób zdefiniowania tego modelu w dużej mierze decyduje o wynikach ocen[...]
EN Simplified representations of objects in time and space developed for assessment of their appropriate functioning, in most cases through the possibility of verifying selected geometric conditions, can be named models of engineering objects. The method of defining such a model determines to a signifi[...]
14
72%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL We współczesnej praktyce architektonicznej koegzystują trzy tendencje wykraczające poza wąsko pojmowane kwestie warsztatowe. Część architektów nadal przypisuje rysunkowi odręcznemu wiodącą rolę na niemal wszystkich etapach edukacji zawodowej oraz procesu projektowania. Inni, bazując na wrażliwości i[...]
EN Three tendencies which go far beyond the narrowly understood technological issues seem to currently coexist in contemporary architectural practice. Some architects continue to regard hand drawing as being of primary importance at all stages of professional education as well as of the actual design p[...]
15
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule porównano przykładowe przebiegi napięć otrzymane w wyniku badań przeprowadzonych generatorem udaru kombinowanego o kształtach dla udaru napięciowego 1,2/50 µs i prądowego 8/20 µs z wynikami modelowania komputerowego sieci trakcyjnych. W tym celu zastosowano model generatora udaru kombinow[...]
EN In the report example-voltages courses that were received as result of researches passed with the combination wave generator of shapes for the voltage surge 1.2/50 µs and current surge 8/20 µs with results of the trolley wireses modelling, were compared. For this target, the model of the combination[...]
16
72%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Spowodowane eksploatacją górniczą zjawiska dynamiczne (np. utrata stateczności górotworu) wywołują drgania zarówno samego górotworu jak i budynków usytuowanych na powierzchni. Prowadzone są liczne prace, których celem jest pomiar lub prognoza ww. wstrząsów oraz będących ich skutkiem drgań. Jednym ze[...]
EN Dynamic occurrences caused by mining exploitation (e.g. the loss of rock mass stability) result in vibrations of both the rock mass and the building situated on its surface. There are many projects concentrating on measuring or predicting quakes mentioned above and vibrations caused by them. One of [...]
17
72%
Mechanics and Mechanical Engineering
2013 Vol. 17, nr 2 157--166
EN In the paper the eigenfrequencies of pristine and defective single-walled carbon nanotubes are investigated. The defects are in the form of point vacancies. The axial vibrations of structures are studied only. A special attention is focused on the effects of material and geometrical properties of na[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last