Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1876
first rewind previous Strona / 94 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annual of Navigation
2011 No. 18 55--68
EN The paper presents the possibility of using the navigational and maneuvering simulators software, for the verification of designed elements of navigational infrastructure. The article describes how to use the Navi - Trainer PRO 5000 simulator manufactured by Transas Marine to modeling sea waters. Th[...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 11 32-37
PL Zaproponowano wykorzystania metody drganiowej do oceny stanu technicznego okrętowej linii wałów. Przedstawiono podstawowe uszkodzenia eksploatacyjne oraz przykłady ich identyfikacji przy zastosowaniu analiz sygnałów drganiowych. Przeprowadzono dyskusję nad wynikami badań, wrażliwością symptomów oraz[...]
EN There were proposed utilization vibrational method in evaluation of technical condition of shipping shaft line. Basic operating failures and examples of identification using vibrational signals analysis have been presented. Experimental results, sensitivity of symptoms and utilization of external in[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 9 26-34
PL Celem pracy jest analiza stanów naprężenia i odkształcenia, jakie powstają w strefie materiału otaczającego dno karbu w wyniku działania niesymetrycznych obciążeń cyklicznych. Rozpatrywane zagadnienie obejmuje analizę zachowania się dwuwymiarowej płyty, z poziomą szczeliną środkową, pracującej w pła[...]
EN Reliability and fatigue life estimation of structural and mechanical components exercising multiaxial loads need predictions of evolution of stress and strain fields. The solution of the problem demands high accuracy regarding stress-strain distribution especially in zones affected by stress concent[...]
4
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 6 33-38
PL Projektowanie uzbrojenia w dużej mierze opiera się na metodach analitycznych, które obecnie nie pozwalają na znaczną poprawę parametrów broni. Szczególnie istotna jest analiza dynamiki dla ruchu pocisku w lufie na stożku przejściowym i ustalenie optymalnych parametrów procesu. W pracy przedstawiono [...]
EN Design of armament, in large measure, is based on analytical methods, which at present not allowed for considerably improvement of armament parameters. Especially essential is analysis of motion dynamics of missile in the barrel on transient cone and establishment optimum parameters of the process. [...]
5
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 7-8 28-32
6
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 11 47-49
PL Przedstawiono propozycję postępowania w zadaniu identyfikacji modeli dla celów diagnostyki technicznej. Zwrócono uwagę na uzależnienie stopnia skomplikowania modelu od tego, jakiemu celowi ma on służyć. Wywody - poparte prostymi przykładami analizy pracy łożyska kulkowego - podsumowuje stwierdzenie,[...]
EN There were presented proposal of procedure in task of models identification for the technical diagnostic. The attention was given on dependence of complication level of the model depending on its appropriation and possibilities of identification. Arguments - supported by simple examples of analysis [...]
7
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 7-8 25-27
PL Przedstawiono metodę wyznaczania sił pionowych i bocznych w procesie kucia wspornika. Wykorzystano w tym celu modelowanie fizyczne i dynamometr sześcioosiowy, na którym zamontowano matrycę do kucia. Odkształcaniu poddano przedkuwki z materiału woskowego. Przedstawiono wykres ewolucji wypadkowej sił [...]
EN . A method to determine axial and lateral forces in bracket lever forging die has been presented. Physical modelling and six-axis transducer have been used in the experiments. Preforms have been made of wax material. As a result of experiments, a diagram showing evolution of lateral forces has been [...]
8
100%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN An example of structural modelling with Petri nets with refinements is discussed. A simple assembly line consisting of two machines is considered. The assembly line model is made more precise by refining each transition representing the machine, by the Petri net defining its operation. The Petri net[...]
9
100%
Fundamenta Informaticae
EN This paper investigates whether current nonmonotonic logics are suitable for formalising the defeasibility of legal reasoning. It does so by studying the role of burden of proof in legal argument, in particular how allocations of burden of proof determine the required strength of counterarguments. I[...]
10
100%
Applied Computer Science
EN The use of the modelling and simulation method in improving production systems is presented. In the analysed example, two stages were distinguished: creation of the simulation model and optimization. The second stage is illustrated by the practical examples of the use of different optimization metho[...]
11
100%
Fundamenta Informaticae
EN This paper presents an algorithm for automatically constructing sophisticated user/process profiles from traces of their behavior. A profile is encoded by means of a Hierarchical Hidden Markov Model (HHMM), which is a well formalized tool suitable to model complex patterns in long temporal or spatia[...]
12
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Modelling is considered to be an inherent part of design process of mechatronic devices and systems, in particular when solving problems of dynamics and accuracy of actuators and sensors. Mathematical software packages such as Matlab/Simulink are commonly used for this purpose. Engineers and designe[...]
13
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2012 Vol. 50 nr 4 1097-1108
PL Zadaniem podjętym w artykule jest identyfikacja stanu naprężeń w jednorodnym, izotropowym dysku osłabionymmimośrodowo umiejscowionymwycięciem kołowym, obciążonym wzdłuż brzegu wewnętrznym naciskiem. Stosując metodę zmiennej zespolonej, w pracy sformułowano matematyczny model układu, który pozwolił n[...]
EN The task of this paper is identification of stresses in a homogeneous isotropic disc weakened with an eccentric circular hole which is loaded by pressure in the internal contour of the hole. By application of a complex variable method, the mathematical model that allows complete analytical solution [...]
14
80%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2013 nr 16(3) 234--247
EN The conditions of the screening process in a fixed string sieve designed by the author have been formulated. The string sieve was designed for separating seeds of 5 cereal species (wheat, rye, barley, oats and triticale). The width of the separating groove was set at 1 mm at the beginning of the scr[...]
15
80%
Journal of Polish CIMAC
EN This paper presents a modelling of accumulation and dissipation energy in simple drive system. The simple drive system is presented by laboratory stand designed for calculate fatigue life of material for bending and rotation tests pieces. The laboratory stand was prepared to diagnosis of fatigue lif[...]
16
80%
Control and Cybernetics
EN We discuss numerical methods to solve the Cauchy problem for hyperbolic equations, paying attention to equations which describe physical phenomena in fluid dynamics. We concentrate on Godunov-type methods which adopt Riemann solvers. These methods constitute a formidable task due to complexity of hy[...]
17
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2012 Vol. 50 nr 4 953-966
PL Żurawie montowane na statkach i platformach należą do grupy najczęściej wykorzystywanych urządzeń związanych z techniką morską. W procesie projektowania struktury i doboru mechanizmów napędowych tych maszyn szczególną uwagę poświęca się znaczącym ruchom unoszenia spowodowanym falowaniem morza. Ponie[...]
EN Offshore pedestal cranes are devices installed on offshore platforms or vessels. A characteristic feature of any floating object is the significant movement caused by sea waving. These movements cause that the offshore cranes are exposed to dynamic loads reasonably higher than structures of similar [...]
18
80%
Archives of Electrical Engineering
EN Some physical concepts important for a hysteresis model (effective field, anhysteretic magnetization) are discussed on the example of Jiles-Atherton model. The Jiles-Atherton model reveals some drawbacks, which make this model more difficult to be applied in electrical engineering. In particular, it[...]
19
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN This article presents our own model researches, relating to the down milling process of Aluminium alloy (Al6061) and Titanium alloy (Ti6Al4V), with a tool made of sintered carbides. These investigations pay the special attention to the impact of the tool rigidity on the process of chip formation. Th[...]
20
80%
Journal of KONES
EN The paper presents results of investigation on the method of determination of significant properties in the case of virtual computational objects like FEM models. Typical approach is very time-consuming and involves the sequence of meshing and high performance computing. The method proposed in the p[...]
first rewind previous Strona / 94 next fast forward last