Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modele probabilistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2019 T. 24, nr 3 197--203
PL Celem artykułu jest przedstawienie modeli probabilistycznych, które następnie zostały wykorzystane do analizy niezawodności maszyn produkcyjnych w branży piekarniczej. Autor prowadził badania w okresie 2016.01.02-2018.12.31 dotyczące opomiarowania niezawodności systemu produkcyjnego tradycyjnego, ba[...]
EN The aim of the article is to present probabilistic models, which were then used to analyze the reliability of production machines in the baking industry. The author conducted research in the period from January 2, 2016 to December 31, 2018 regarding the measurement of reliability of a traditional pr[...]
2
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2019 No. 98 31--40
PL W artykule zaprezentowano model sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia zasilającej gospodarstwa domowe na terenach wiejskich. Model zakłada możliwości przyłączania źródeł fotowoltaicznych w wybranych punktach zasilania odbiorców, zmieniając tym samym istniejącą sieć w sieć aktywną, a przyłączonych k[...]
EN The article presents the model of low-voltage distribution network supplying households in rural areas. The model assumes the possibility of connecting photovoltaic sources at selected consumer supply points, thus changing the existing network into an active network, and connecting consumers into pr[...]
3
75%
Journal of KONBiN
PL W artykule przedstawiono modele oceny destrukcji elementów konstrukcji statków powietrznych dla różnych przypadków zmiany stanu zdatności. Rozpatrzono przypadki: - gdy parametr diagnostyczny sygnalizujący stan zdatności przekroczy wartość graniczą, - gdy nastąpi uszkodzenie nagłe na skutek impulsu p[...]
EN In this paper there has been presented destruction estimation models of construction elements of aircraft in different cases of the state of readiness. The following cases have been examined:- when a diagnostic parameter indicating the state of readiness exceeds critical point- when unexpected failu[...]
4
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1998 z. 105 105-117
PL Modele probabilistyczne zjawisk i wielkości charakteryzujących procesy rzeczywiste są coraz powszechniej wykorzystywane w elektroenergetyce. W pracy przedstawiono zasadnicze problemy identyfikacji modeli probabilistycznych, gdy typ rozkładu analizowanej wielkości nie jest znany a priori (w pracy za [...]
EN Probability models of phenomena and quantities characterising real processes are more and more commonly used in electrical power engineering. This paper presents main problems of the identification of probability models in electrical power engineering - when the type of distribution of a studied qua[...]
5
75%
Geodesy and Cartography
2017 Vol. 66, no. 1 117--135
EN MP estimation is a method which concerns estimating of the location parameters when the probabilistic models of observations differ from the normal distributions in the kurtosis or asymmetry. The system of Pearson’s distributions is the probabilistic basis for the method. So far, such a method was a[...]
6
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2018 Vol. 66, nr 6 811--820
EN We present a probabilistic model with discrete latent variables that control the computation time in deep learning models such as ResNets and LSTMs. A prior on the latent variables expresses the preference for faster computation. The amount of computation for an input is determined via amortized max[...]
7
75%
Logistyka
PL Syntetyczne wskaźniki pełnią istotne funkcje w badaniu i rozwiązywaniu problemów zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach: strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Jednakże, aby właściwie ocenić bezpieczeństwo, efektywność, jakość I niezawodność w zrównoważonym rozwoju transportu, konieczne je[...]
EN Composite indicators play a significant role in the research and problem solving in the domain of sustainable development at all levels: strategic, tactical and operational. However, the proper assessment of safety, effectiveness, quality and reliability of the composite indicators of sustainable de[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Przedstawiono wybrane modele probabilistyczne stosowane do opisu położenia statków na akwenach ograniczonych. Omówiono szczegółowo dwa modele oparte na splocie rozkładów jednostajnego i normalnego. Modele te mogą znaleźć zastosowanie do oceny prawdopodobieństwa awarii oraz ryzyka manewrowania statkó[...]
EN This article presents selected probabilistic models used for the description of ship's position in restricted areas. Two models based on a joint of normal and uniform distributions have been discussed in detail. These models can be applied for the estimation of accident probability and manoeuvring r[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 4 128-131
PL W referacie przedstawiono wyniki badań, w których dokonano oceny parametrów oraz rozkładów wielkości niezawodnościowych charakteryzujących główne punkty zasilające (GPZ) 110/15 kV. Przedstawiono również wartości parametrów niezawodnościowych, które w sposób kompleksowy charakteryzują niezawodność gł[...]
EN Results of experiments, where parameter evaluation and reliability quantities distribution representing main supplying points 110/115 kV has been performed, are presented in the paper. Values of reliability parameters which completely characterize the reliability of main supplying points have been a[...]
10
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 2-B 273--281
PL Na bazie tradycyjnych metod normowania technicznego czasu pracy w artykule przedstawiono wykorzystanie probabilistycznych modeli procesów budowlanych w zagadnieniu szacowania czasu realizacji wybranych procesów budowlanych.
EN On the basis of traditional methods for the technical normalization of working time, this present paper presents the use of probabilistic models of working processes for use when estimating the execution time for selected building processes.
11
63%
Mechanik
2017 R. 90, nr 7 568--570
PL Opisano wyznaczanie losowych dystrybuant długości pęknięcia zmęczeniowego za pomocą metody Monte Carlo oraz modelu Bogdanowa–Kozina. Dane wejściowe potrzebne do wyznaczenia dystrybuant zostały uzyskane z wykorzystaniem symulacji wzrostu pęknięcia zmęczeniowego z użyciem modelu Parisa–Erdogana.
EN Described is the determination of random distributions of the fatigue crack length by the Monte Carlo method and the Bogdanov–Kozin model. Input data needed to determine the distributor were obtained by simulation of fatigue crack growth using the Paris–Erdogan model.
12
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 125 35--51
PL W artykule przedstawiono istotę modelowania procesów przemysłowych na przykładzie procesu wydobywczego. Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia i opracowane modele wykorzystywane w analizie procesu wydobywczego. Zaprezentowano również nowe możliwości analizy procesów w przedsiębiorstwach przemysło[...]
EN The article presents the essence of industrial processes modeling on the example of mining process. Present experiences and developed models used in the analysis of the mining process have been presented. New possibilities of process analysis, based on event logs from information systems in industri[...]
13
63%
Advances in Computer Science Research
2018 Nr 14 177--192
Bardzo często algorytmy uczenia maszynowego nie są przystosowane do korzystania ze zmiennych ciągłych. Z tego powodu dyskretyzacja danych jest istotną częścią wstępnego przetwarzania. W artykule przedstawiono wyniki prac nad problemem dyskretyzacji danych w uczeniu modeli probabilistycznych. Cztery [...]
EN Very often statistical method or machine learning algorithms can handle discrete attributes only. And that is why discretization of numerical data is an important part of the pre–processing. This paper presents the results of the problem of data discretization in learning quantitative part of probab[...]
14
51%
Archives of Mining Sciences
2015 Vol. 60, no. 4 905--919
PL Modelowanie procesów flotacji nie jest zagadnieniem prostym, głównie z uwagi na skomplikowany charakter samego procesu, czyli znaczną liczbę zmiennych które, w mniejszym lub w większym stopniu, mają wpływ na końcowy wynik procesu separacji cząstek materiału wykorzystującego różnice w ich właściwości[...]
EN Flotation process modelling is not a simple task, mostly because of the process complexity, i.e. the presence of a large number of variables that (to a lesser or a greater extent) affect the final outcome of the mineral particles separation based on the differences in their surface properties. The a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last