Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modele numeryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono rezultaty analizy obciążenia krawędzi bieżni jednorzędowego łożyska wieńcowego. Analiza ta dotyczyła wpływu zmiany kąta działania łożyska oraz współczynnika przylegania kulki do bieżni na rozkład naprężeń kontaktowych w strefie styku kulki z bieżnią. W celu zbadania rozkładu nacisków n[...]
EN In this paper the results of analysis of raceway edge load in single-row slewing bearing has been presented. This analysis concerned the influence of changing the angle of operation of the bearing and the ball to raceway adjoin coefficient on the contact stresses distribution in the contact zone wit[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2003 z. 45 55-66
PL Zjawisko kawitacji jest opisywane przy użyciu różnych modeli numerycznych, takich jak dyskretny model parowo-cieczowy czy model wydzielonego gazu i kawitacji. Określany na ich podstawie przebieg zjawiska oraz obliczone wartości ciśnienia wykazują różnice w porównaniu z wynikami badań doświadczalnych[...]
EN The cavitation is described by numerous numerical models, such as the discrete vapour-cavity models (DVCM) and discrete gas-cavity models (DGCM). However, the results of the simulation obtained very often differed from the experimental results e.g. given by Tijsseling, as well as the theoretical ana[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
PL Przedmiotem dyskusji jest analiza i ocena wiarygodności symulacji komputerowej zagadnień wymiany ciepła obejmujmujących przewodzenie, konwekcję i przemianę fazową ciecz-ciało stałe. W takich rozważaniach poszukuje się odpowiedzi na pytania czy model matematyczny, zawierający konieczne uproszczenia, [...]
EN The paper focuses on some aspects of the validation of numerical predictions in complex fluid flow and heat transfer phenomena during solidification driven by conduction and natural convection. This credibility analysis consists of two processes. The verification of accuracy of calculations, which i[...]
4
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1999 nr 6 271-277
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Geotechniki
EN Sanitation of old waste dumps and polluted areas, which are a threat to the natural environment, is a relatively young discipline, whose importance is still increasing due to progressive environmental degradation. Constructed and operated without an appropriate design, old dumps frequently endange[...]
6
100%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 725--732
PL Przedmiotem pracy są modele numeryczne dwóch zespołów budynków zdefiniowane w języku programowania Formian oraz opisy dwóch projektów koncepcyjnych przygotowanych na międzynarodowy konkurs architektoniczny eVolo2015, dla potrzeb których modele te opracowano. Projektowane budynki są posadowione na sy[...]
EN The subject of the paper refers to numeric models of two complexes of buildings defined in programming language Formian and to descriptions of two conceptual designs prepared for the international architectonic competition eVolo2015, for needs of which these models have been worked out. The designed[...]
7
100%
Informatyka w Technologii Materiałów
2005 T. 5, Nr 3 103-118
PL Przedstawiony w pracy sposób dochodzenia do globalnej oceny skłonności do pękania na gorąco odlewów może być traktowany jako ogólna metodyka, którą można zastosować dla odlewów o dowolnym kształcie. Metodyka ta jest pracochłonna, a symulacja numeryczna, której celem jest ocena stopnia zagrożenia pęk[...]
EN The paper deals with methodology of determination stresses in a solidifying semi-solid medium. Finite Element Method is used for numerical solution of the problem. The kinetics of the solidification on the level of grain in the micro structure is taken into account to change the geometry of the fini[...]
8
88%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1998 z. 104 3-216
PL W pracy poddano ocenie możliwość zastosowania w analizie systemów elektroenergetycznych techniki tworzenia algorytmów i programów, zwanej podejściem obiektowym. Podejście obiektowe (inna nazwa paradygmat obiektowy, termin ang. object oriented analysis, design and programming) pojawiło się w USA na p[...]
EN In the book a possibility of the application of an object oriented approach (OOA) to power system analysis is discussed and presented. An (OOA) computer paradigm - consistining of object oriented analysis, design and programming was developed in the USA at the beginning of this decade. The reason fo[...]
9
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 25-33
PL Przedstawiono opis modelu numerycznego oraz przygotowanej aplikacji do wyznaczania osiągów układu energetycznego typu Brayton-Brayton jako sprzężonej instalacji turbiny gazowej spalinowej oraz powietrznej (rys.1.2.). Opracowany model typu bilansowego został wykorzystany do wyznaczenia zestawu charak[...]
EN This study demonstrates issues related to the construction and analysis of numerical model of the gas turbine Brayton - Brayton cycle. The study contains: basic information about the gas turbine systems, algorithms and equations used to create the model and the results of the numerical model calcula[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule zaprezentowano obiektowo zorientowaną technikę obliczeń równoległych w zastosowaniu do procesu walcowania slabów ze strefą półciekłą. Ze względu na ograniczoną moc komputerów będących do dyspozycji technologów obliczenia wymagające dużej precyzji mogą być niemożliwe lub czas obliczeń staj[...]
EN The paper presents an application of parallel object-oriented programming technique in modeling of rolling of steel plates with semi-solid zone. Due to limitations of available computer resources, a very accurate computation can sometimes be impossible or the time performance can be a barrier for pr[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 31 51-54
EN Outcomes of crash tests are very important factor which decide about well done validation of numerical models. Process of models creation of human body with detailed structure of cervical and lumbar spine in a situation corresponding to real road accidents are presented in this paper. Results of exp[...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule przedstawiono próbę uwzględnienia zmiany wartości sztywności gruntów lodowcowych podczas realizacji obiektów budowlanych na etapie powstawania wykopu fundamentowego do modelowania numerycznego. Metody niestandardowe (modelownie numeryczne) wymuszają rozbudowę sieci monitoringu i zastosowa[...]
EN This paper presents attempts to consider changes in stiffness of glacial soils during deep excavation execution, in numerical modeling. Non standard approach (numerical modeling) forces to take advantage of modern soil investigation methods and net monitoring of displacements.
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2008 Z. 32 173-187
PL Wpracy zaprezentowano modele stosowane w analizie numerycznej konstrukcji i elementów wykonanych z materiałów kruchych. Uwagę skoncentrowano na modelach zakładających kontynualną budowę materiału ośrodka. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych modeli.
EN The work reviews constitutive models used in numerical analysis of brittle materials. Special attention is restricted to models based on the continuum theory. The paper is comprehensive survey of literature and mechanical modelling theories.
14
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W pracy przedstawiono wyniki numerycznej analizy rozwiązań konstrukcyjnych posadowienia budynku X. Obliczenia przeprowadzono, wykorzystując parametry materiałowe zweryfikowane za pomocą analizy wstecz opartej na wynikach obserwacji dotychczasowych osiadań budowli oraz nowoczesnych badań gruntu. Prze[...]
EN This paper presents the results of numerical analysis of the constructional solutions of building X foundations. The calculations were performed using material parameters verified by "back analysis" depending on the observations of the construction's movements and recent soil investigation. The pape[...]
15
75%
Journal of KONES
PL Praca zajmuje się problematyką emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pochodzenia samochodowego w obszarach zurbanizowanych. Szczególną uwagę zwrócono na dyspersję zanieczyszczeń wywołanych emisją w fazie zimnego rozruchu i nagrzewania się silników. Każdy pojazd potraktowano jako ruchome, pu[...]
EN The aim of the paper is to compare results obtained by experiments and numerical analysis for vehicle exhaust pollutant emissions and concentrations in urban area. Special attention was plaid to problems of vehicle pollutant emission and dispersion caused by cold start. For description of emission s[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 371-378
PL W artykule przedstawiono zjawisko zespolenia występujące w dźwigarach zespolonych przy zastosowaniu łączników sworzniowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz pokazano wpływ stopnia sztywności zespolenia na wybrane wielkości statyczne oraz przemieszczenia dźwigara. Przedstawiono parametry określa[...]
EN The paper concerns partial interaction in steel-concrete composite beams with flexible shear studs. Analysis regarding influence of various levels of partial interaction between steel beam and concrete slab on internal forces, strength and displacements of beam are presented. Parameters characteriz[...]
17
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu radiacyjnej wymiany ciepła z zastosowaniem różnych modeli do wyznaczenia warunków brzegowych dla procesu ciągłego odlewania stali w obszarze strefy pierwotnego chłodzenia. Analizie poddano wlewek płaski o wymiarach 1280×220 mm. W obliczeniach wyk[...]
EN The paper presents the results of research concerning the influence of radiative heat transfer on the strand and mould interface. The four models for determining the heat transfer boundary conditions within the primary cooling zone for the continuous casting process of steel have been presented. A c[...]
18
75%
Przegląd Geologiczny
EN The study area of about 1,000 km2 include northern part of Cashubian Lake District. The objective of the task was to recognition of groundwater circulation system and renawable resources. Detailed system of groundwater circulation was exemplified for Reda drainage basin. This work present[...]
19
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2015 Nr 5 (122) 12--13
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dla 3 modeli (typów) akceleratorów szynowych. Wymiary szyn i elementu ruchomego zostały w poszczególnych modelach zachowane. W obliczeniach wykorzystano metodę elementów skończonych. Dla wybranego typu akceleratora wykonano model polowo-obwodowy [...]
EN The numerical calculation results for 3 models (types) ofrailgun accelerators have been presented in the paper. The dimensions of rails i and bullet for each model have been assumed to be the same. The finite element method has been used in the calculations. For a chosen accelerator type the field-c[...]
20
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2014 nr 4 45--48
PL Celem artykułu jest przedstawienie różnych sposobów modelowania portów struktur takich jak linie paskowe albo anteny. Przedstawiono też praktyczną realizację opisywanych modeli, wykonaną przy użyciu pakietu COMSOL. Przeanalizowano mocne i słabe strony każdej z pięciu wersji, biorąc pod uwagę czynnik[...]
EN The aim of the article is to describe different ways to model ports of structures like striplines or antennas. It also shows a practical realization of the models described, prepared with the use of COMSOL suite. Both, strong and weak points have been analyzed for each of the five versions, focusing[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last