Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 646
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 3 198-203
EN This papers describes briefly a new model of the Cottrell atmosphere, which is based on the theory of complex cooperative phenomena. It is recognized that motion of dislocations dragging along the Cottrell cloud of foreign interstitial atoms (FIAs) under the action of an external harmonic stress fie[...]
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN In the article two original mathematical methods of constructing a model of non-observable variables describing processes subject to examination are presented. One of these methods takes first of all into consideration in an explicit way the character of influence of particular diagnostic variables [...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 4 5402--5410, CD 2
PL Artykuł prezentuje strukturę i działanie optycznego systemu kierowania ogniem w modelu fizycznym armaty morskiej. Na początku przedstawiono warunki działania armaty morskiej posadowionej na pokładzie okrętu. Następnie opisano budowę modelu fizycznego armaty morskiej oraz algorytmy: kierowania armatą[...]
EN The paper presents the structure and operation of optical fire control system in physical model of ship gun. First, operational conditions of the gun installed on the ship are presented. Next, the physical model of the gun and algorithms are described: the algorithm for control the gun, the algorith[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 132 675--687
PL Prezentowany artykuł stanowi propozycję kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną lub osób z chorobami psychicznymi w lokalnym środowisku z uwzględnieniem aktywnej współpracy struktur samorządowych, podmiotów edukacji, [...]
EN Presented article is above all a very specific proposal of comprehensive solutions in the field of social and professional activation of people with intellectual disability, may also be for people with mental illness in the local environment, including active cooperation of the self-government (scho[...]
5
89%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono koncepcję wyznaczania kolejności montażu części i zespołów maszyn z wykorzystaniem teorii grafów. Opracowano algorytm projektowania kolejności montażu oparty na modelu matematycznym wyrobu.
EN In paper the conception of the determining the assembly sequence of parts and machine sets using the graphs theory has been presented. The algorithm of the designing the assembly sequence of parts and sets using the mathematical model of product has been showed.
6
89%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono zależności teoretyczne opisujące serwonapędy elektrohydrauliczne. Przyjęto założenia pozwalające traktować j e jako układy liniowe. W systemie Matlab-Simulink zbudowano schemat blokowy oraz model komputerowy serwonapędu. Scharakteryzowano takie podstawowe nieliniowości wystę[...]
EN In the paper linear, theoretical description of the electro-hydraulic servo drive units was made. It allowed to build their block scheme and computer models, realised in Matlab-Simulink system. Essential electro-hydraulic servo-drives non-linearities like square root flow characteristic, friction, e[...]
7
89%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 50 191-198
PL Badania zjawisk zachodzących na granicy faz elektroda rnetalowa-elektrolit prowadzi się w rozmaity sposób. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu korozji elektrochemicznej stali na modelach. Omówiono wyniki badań na modelach fizycznym i elektrycznym. Opisano wykorzystanie programu PSPICE do anal[...]
8
89%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 66 21-25
EN Small-power motors with three teeth of rotor are usually used in drives which are battery supplied. The methods used in analysis of classical electric machines can not be applied in small-power motors calculations owing to specific construction of their rotors. It is also difficult to use the field [...]
9
89%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1999 Nr 46 65-71
PL W artykule przedstawiono zagadnienie modelowania jakościowego technologiczności konstrukcji. Wykorzystano do tego celu model lingwistyczny, oparty na regułach typu ;jeżeli - to', oraz metodykę wnioskowania rozmytego.
EN In this paper, the problem of quality designing for production and economical operation is presented. The linguistic model based on the rules of the type 'If - Then' and the method of fuzzy implications were used
10
89%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z hierarchiczną budową modelu parownika kotia energetycznego oraz możliwościami redukcji modeli jego podsystemów. Zaprezentowano wyniki redukcji zlinearyzowanego modelu fragmentu rur ekranowych metodami bazującymi na zrównoważeniu układu przy użyciu tech[...]
11
89%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 242 163-169
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad wielopoziomowym falownikiem prądu. Koncepcja sterowania proponowanego układu falownika przebadana przy zastosowaniu metod symulacyjnych została zaimplementowana w rzeczywistym układzie modelowym. Zademonstrowane wyniki badań symulacyjnych i ich weryfikacja eksp[...]
EN A new results of study on concept of multilevel current converters is presented in the paper. The control algorithms for proposed circuit have been tested using simulation and experimental methods. The results of the experimental tests confirm simulation tests and proof that idea of galvanic output [...]
12
88%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2002 nr 1 18-22
13
88%
Polish Maritime Research
2004 nr 4 3-7
EN The most important problem of operation of all technical objects (devices) is the problem of rational (optimum) decision control of the process of technical state changes of the objects. Such control can be realized when a model of the process of technical stale chanŹges is applied. In view of this,[...]
14
75%
Instal
2013 nr 12 91--96
PL Do rozwiązywania zadań praktycznych, formułowanych w trakcie projektowania i eksploatacji sieci wodociągowych wykorzystywane są cztery rodzaje systemów informatycznych: systemy informacji przestrzennej (GIS), systemy bilingowe (CIS), systemy monitoringu (SCADA) oraz komputerowe modele hydrauliczne u[...]
EN There are four types of computer system which are used in water distribution system management: Geographical Information System (GIS), Customer Information System (CIS), Supervisor, Control and Data Acquisition System (SCADA) and computer hydraulic model of water distribution system. The subject of [...]
15
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 3 240-243
PL W pracy przedstawiono opis zdalnie sterowanego modelu samochodu ciężarowego, który przystosowano do badań dynamiki ruchu. Konstrukcja pojazdu odzwierciedla wszystkie ważniejsze zespoły układu przeniesienia napędu, zawieszeń i układu kierowniczego. Dzięki odpowiedniej budowie można ustalać położenie [...]
EN A remote controlled model of a car is described in the paper. The model can be used to preliminary simulating investigations of the car movement. The vehicle model simulates all the most important components of the transmission, suspension and steering system. Owing to a suitable structure it is pos[...]
16
75%
Diagnostyka
PL W artykule został opisany model szczeliny w szynie kolejowej, dla magnetycznych systemów wykrywania pęknięć, bazujących na interpretacji materiałów magnetycznych z pętlami prądowymi. Przedstawione zostały obliczone rozkłady pola wzdłuż szyny z pęknięciami.
EN This article describes the model of the crack in the railway rail, for the magnetic crack detection system, based on interpretation of the magnetized material as a set of loops with current. Calculated field distributions along the rail with crack are shown.
17
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN The paper considers the stability problem of linear time-invariant continuous-time systems of fractional order, standard and positive, described by the state space model. Review of previous results is given and some new methods for stability checking are presented. Considerations are illustrated by [...]
18
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN At the end of the 19th century Liouville and Riemann introduced the notion of a fractional-order derivative, and in the latter half of the 20th century the concept of the so-called Grünewald-Letnikov fractional-order discrete difference has been put forward. In the paper a predictive controller fo[...]
19
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono nowy model do określania oporu toczenia koła powodowanego ugięciem opony podczas ruchu na glebie. Obliczeń oporu toczenia dokonano na podstawie wyników badań polowych i laboratoryjnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że obliczone wartości oporu toczenia opon wynikającego z i[...]
EN In this work the new model for the determination of the wheel resistance force results from the tyre vertical deformation in the soil, is presented. This part of the tyre resistance force was calculated from this new model on the basis of the field and labour investigation results. From the comparat[...]
20
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono nowy model do wyznaczania oporu toczenia opon opracowany przez autora. Model jest oparty na uproszczonej metodzie wyznaczania przestrzennego kształtu powierzchni kontaktu opony z podłożem i uwzględnia odkształcenia opon. Przeprowadzona weryfikacja empiryczna modelu wykazała duż[...]
EN In this work the new model for the determination of the wheel resistance force elaborated by author, is presented. This model contains the simplified method for the determination of the parameters of the spatial contact area the tyre with the soil and takes wheel deformations. The empirical verifica[...]
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last