Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 228
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model symulacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Współcześnie wzrasta znaczenie pracy zespołowej i grupowej w przedsięwzięciach modelowania symulacyjnego. Równocześnie istnieje potrzeba budowania narzędzi ułatwiających współpracę i komunikację pomiędzy użytkownikami modeli symulacyjnych (zleceniodawców) a projektantami tych modeli. Doświadczenia w[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Zwrócono uwagę na nie dość, jak dotąd, docenianą problematykę modelowania w warunkach zmian strukturalnych. W celu wzbogacenia technik modelowania systemów gospodarczych dokonano przeglądu różnych podejść proponowanych lub stosowanych w dziedzinie ekonometrii w tym obszarze. W ekonometrii bowiem od [...]
3
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2005 R. 34, z. 94 203--212
PL W artykule przedstawiono metodę tworzenia i badania modelu symulacyjnego działka lotniczego NR-30, które jest montowane na samolocie Su-22. Wyniki, które można uzyskać z badań modelu symulacyjnego działka stanowią bardzo istotną informację o skutkach zmian wartości parametrów diagnostycznych tego dz[...]
EN Method of create and study simulation model of aircraft’s cannon NR-30 has been presented in this paper. The method makes possible gain of kinematics and dynamics parameters with value changes of diagnostic parameters. This type of data makes possible perform estimation of SAA durability according t[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2011 Nr 142 (22) 98-108
PL W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane ze zjawiskiem opad-odpływ. Jako dodatkowe czynniki wpływające na wyniki symulacji zostały wskazane: prędkość i kierunek przemieszczania się opadu w stosunku do zlewni. Wyniki uzyskane dla zlewni rzeczywistych porównano z rezultatami symulacji w z[...]
EN In the article have been presented issues related to the phenomenon of rainfall-runoff. As additional factors affecting the results of the simulation were identified: the speed and direction of movement of precipitation in the ratio of the catchment. The results obtained for the actual catchment are[...]
5
80%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 173--176
PL W artykule, na przykładzie wybranej kopalni, przedstawiono sposób postępowania dla opracowania deterministycznych i probabilistycznych prognoz rentowności produkcji węgla kamiennego w perspektywie do 2020 roku. Uzyskane prognozy mogą stanowić podstawę oceny możliwości rozwojowych kopalni.
EN In the article, on the basis of a selected mine, the way of conduct with respect to the development of deterministic and probabilistic forecasts of hard coal production profitability in the time horizon till 2020 was presented. The obtained forecasts may constitute the basis for evaluating the poten[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Artykuł opisuje projekt w procesie produkcyjnym i wyniki w zakładzie BOSCH Polska Układy Hamulcowe w Twardogórze oraz w zakładzie GKN Automotive Polska w Oleśnicy. Celem projektu w BOSCH Polska Układy Hamulcowe w Twardogórze było określenie, dla potrzeb projektowanego nowego layoutu, natężenia przep[...]
EN Article describes the project in the production process and results in an establishment BOSCH braking systems in Poland and in the establishment Twardogórze GKN Automotive Poland in Rudolf. Objective of the project in BOSCH Poland braking systems on Twardogórze was to determine for the proposed new [...]
7
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2011 nr 3 24-26
8
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 3/75 39-43
PL Referat opisuje wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do adaptacji parametrycznego modelu symulacyjnego, który zmienia się w trakcie symulacji. Metody te zostały wykorzystane dla celów ciągłej aproksymacji funkcji. Przedstawiono zastosowanie adaptacji parametrycznego modelu symulacyjnego silnik[...]
EN This paper describes the use of artificial intelligence methods for the adaptation of simulation model parameter, which varies during the course of simulation. These methods have been used for continuous function approximation. Application is demonstrated on adaptation of the induction motor simulat[...]
9
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 11 44-47
10
80%
Journal of Applied Computer Science
EN The principle of functioning of certain type of analog non-linear converters is explained. A simulation model for the converter is described in terms of signal flow diagrams. This permits to simulate the converter and check its dynamic properties, without simulating what happens inside the operation[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy poruszano istotne kwestie dotyczące prowadzenia badań na obiekcie rzeczywistym w celu uzyskania i przeanalizowania danych wejściowych potrzebnych do budowy modelu symulacyjnego banku. Omówiono typowe problemy, które pojawiły się podczas gromadzenia danych na a następnie przedstawiono proces [...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 199-210
PL W celu poznania właściwości wybranych do analizy układów wykorzystano symulację komputerową. Dla stworzenia modelu symulacyjnego, postawiono założenia. opracowano model fizyczny, a następnie opisano go równaniami z dziedziny mechaniki płynów i mechaniki ciała sztywnego. Uzyskane równania po odpowied[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Poszukując źródeł postaw badawczych przyjmowanych przy ocenie modeli symulacyjnych, dokonano przeglądu historycznych i współczesnych stanowisk metodologicznych. Skonfrontowano je z poglądami i wskazówkami dotyczącymi walidacji reprezentowanymi przez przedstawicieli symulacji cyfrowej, dynamiki syste[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 75-84
PL Jednym z kluczowych problemów związanych z przygotowaniem procesu budowlanego jest określenie kosztu bezpośredniego realizacji zadania. W artykule autor przedstawił próbę rozwiązania tego problemu za pomocą modelu symulacyjnego.
EN One from the main problems with preparation of construction process is qualification of a cost realization assignment. In this paper the author describe method of solution this problem by using simulation model.
15
80%
Pneumatyka
2006 nr 4 32-35
EN The preliminary results of the experimental veritication of the mathematical model of the pneumatic brake (treadie) valve are presented.The model was presented in the two previous articles. In this article the specialized test stand is described. It is equipped with a special mechanism allowing us t[...]
16
80%
Pneumatyka
2006 nr 3 38-41
PL W opracowaniu przedstawiono schemat konstrukcyjny badanego zespołu wrzecionowego, opracowany jego model fizyczny, opis matematyczny modelu oraz model symulacyjny. Weryfikację opisu teoretycznego przeprowadzono poprzez porównanie teoretycznych i doświadczalnych charakterystyk amplitudowo-pręd-kościow[...]
EN The present paper contains a treatment of the existing design solution. The physical and mathematical model of this solution are presented. There is also simulation model developed for this design. Results of theoretical deliberations were confirmed in the experience way.
17
80%
Logistics and Transport
EN The paper presents a simulation model of a stacker crane used as a means of internal transport in storage systems. A dynamical model of a stacker crane has been developed in the discrete event driven simulation environment. Results of numerical experiments and time characteristics are presented for [...]
18
80%
Problemy Rozwoju Budownictwa
19
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 63--70
PL W artykule przedstawiono opracowany w środowisku Maxwell model symulacyjny sześciobiegunowego silnika synchronicznego o magnesach umieszczonych cięciwowo w pakiecie wirnika. Ze względu na symetrię rozpatrywanej struktury model opracowano dla jednej podziałki biegunowej maszyny. Model symulacyjny prz[...]
EN In the paper the field model of the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor with tangential magnets has been presented. Elaborated model has been developed using professional FEM package Maxwell. The model was elaborated for one pole pitch of the machine due to the symmetry of the s[...]
20
80%
Journal of Applied Computer Science
EN The paper discusses the key stages of the simulation modelling process in Emergency Medical Services Systems (EMS). It starts with the presentation of the input data analysis issue. The basic assumptions for modelling the crucial input EMS parameters, such as location factors, arrival patterns, on-s[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last