Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model przestrzenny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2002 Z. 22 211-228
PL Praca jest prezentacją sposobu identyfikacji obiektów materialnych dyskretnymi zbiorami parametrów wykorzystywanych do wypełnienia przestrzeni nieograniczonej. Istotą koncepcji jest uzyskiwanie modeli przydatnych do rozwiązywania zagadnień mechaniki ośrodków sprężystych z uwzględnieniem efektów mas.[...]
EN The way of identification of the material space by using physical and algebraical parameters has been presented in the paper. The forecasting of the possible processes of formulating models which are treated as a system of mathematical equations is the essence of the work. The idea of the numerical [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 18 269-266
PL W pracy dokonano analizy celowości oraz efektywności prowadzenia obliczeń typowych konstrukcji płytowych w schematach trójwymiarowych. Porównano zbieżność rozwiązań dla analogicznych przypadków analizy dwu i trójwymiarowej ustalając wymaganą gęstość siatki węzłów. Na zaprezentowanych przykładach udo[...]
EN In the paper efectivity of finite element analysis of elastic plates using simple solid elements has been presented. For the some cases of the static analysis in two and three dimensional schems, method converence has been compared to obtaine required mesh density. As has been shown, three dimension[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 31 207-214
PL W pracy wykorzystano MES do analizy stanu naprężenia na powierzchni połączenia skurczowego wieńca zębatego i koła. Przygotowano przestrzenny parametryczny model koła zębatego o konstrukcji spawanej. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych wykonanych w systemie COSMOS/M.W
EN The paper presents the application of FEM in stresses state analysis on the interference surface of thermocompression bonding the toothed rim and wheel. Three-dimensional , parametric model of toothed wheel with welded construction was prepared. The results of numerical solution in system COSMOS/M w[...]
4
100%
Polski Przegląd Kartograficzny
PL Celem artykułu jest przedstawienie metody modeli przestrzennych choremes, jej ewolucji i możliwości wykorzystania w badaniach organizacji przestrzeni, prowadzonych w skali globalnej, krajowej i lokalnej. Wykorzystanie tej metody omówiono na przykładach z literatury i własnych opracowań. Odnoszą się [...]
EN The aim of the article is to present choremes spatial organisation models method, its evolution and usage possibilities. The term un choreme, a French neologism, was used by a French geographer Roger Brunet for the first time in 1980. The method enables phenomena and processes presentation using sim[...]
5
75%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2012 nr 15(2) 319-330
EN A method for structural analysis of lattice transmission towers considered to be spatial trusses is proposed. It consists in automatic elimination of mechanical instability from the structure. The instability result from the existence of the so-called out-of-plane nodes in a structure model. The met[...]
6
75%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
PL W zaprezentowanym artykule opisano zasadę działania mieszkania treningowego jako jednego z ważniejszych elementów w procesie wychodzenia z bezdomności, a w rzeczywistości najmniej rozpowszechnionego w świadomości instytucji działających na rzecz osób bezdomnych. Mieszkania treningowe spełniają ogrom[...]
EN Homelessness is a huge problem all over the world. Every civilization, including those which are called the most advanced have problems with homelessness. Before we would be proud of our techno-logical, educational and cultural achievements, we need to solve the problem concerning excluded members o[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 9 173-183
PL W artykule przedstawiono estymator parametrów strukturalnych przestrzennego modelu ekonometrycznego. Sformułowano własności zaproponowanego estymatora. W szczególności podano warunki, przy których, ma on rozkład normalny. Własność ta pozwoliła na konstrukcję przedziałów ufności parametrów struktural[...]
EN In this paper structural parameters estimator of the spatial econometric model was presented. The estimator properties were established and the conditions when the estimator has normal distribution were shown. The properties made it possible to construct the confidence interval of the structural par[...]
8
75%
Przegląd Geologiczny
EN The Inowrocław salt dome can be considered one of the model structures in the Polish Lowlands. Salt structures formed as the result of halotectonic and halokinetic action. The Permian salt was squeezed upwards from deep geological levels due to the overburden load, using fractured zon es and faults.[...]
9
75%
Archiwum Odlewnictwa
2005 R. 5, nr 17 459--464
PL W pracy jest przedstawiony przestrzenny model pozwalający na analizę odkształceń w elementach przenośnika taśmowego do masy formierskiej. Umożliwia on analizę drgań własnych układu złożonego z taśmy, bębna napędowego, bębna napinającego i krążników.
EN In the work two discrete model of belt conveyor are presented. First one (multibody model) allows steady state and transient analysis of the conveyor planar motion. Second model (FEM) is used in the free vibration analysis.
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 148-152
PL Układy tłokowo-korbowe są jednym z najważniejszych elementów każdego silnika spalinowego w pojazdach samochodowych. W artykule przedstawiono model funkcjonalny wraz z ogólnym opisem budowy poszczególnych jego elementów. Dla lepszego zobrazowania części układu tłokowo-korbowego zostały wykonane model[...]
EN System of Piston-Connecting rod is one of the most important elements of any combustion engine in cars. The article presents a functional model together with a general description of the construction of its individual elements. For a better illustration of the piston - connecting rod were made using[...]
11
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL W artykule przedstawiono model przestrzenny satelity złożonego z dowolnej liczby podatnych ramion. Układ taki jest przykładem otwartego łańcucha kinematycznego o strukturze drzewa. Do dyskretyzacji członów podatnych zastosowano modyfikację metody sztywnych elementów skończonych. Równania ruchu wypro[...]
EN The paper presents a spatial model of the satellite antenna with an arbitrary number of flexible arms. Such a system is an example of an open kinematic chain with a tree-like structure. The modification of the rigid finite element method is used to discretise flexible links. The equations of motion [...]
12
63%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 7, nr 38 263-270
PL Artykuł zawiera analizę porównawczą odpowiedzi dynamicznej dwóch typów modeli numerycznych budynków (o różnej liczbie kondygnacji): przestrzennego oraz tarczowego z uwzględnieniem podatności podłoża. Przedstawiony został taki sposób tworzenia zastępczego modelu 2D wybranej ściany, aby odpowiedzi ze [...]
EN Procedure of replacing the 3D model by equivalent 2D one is realised the separation of one wall from the spatial model and creating its plane model. It can be accepted, only when results of statical and dynamical problems for both models are close. Direct separation of the wall from 3D model does n[...]
13
63%
Modelowanie Inżynierskie
2008 T. 5, nr 36 229-234
PL W artykule opisano sposób tworzenia modelu kręgosłupa człowieka zdrowego oraz modelu kręgosłupa ze skoliozą, sformuowanego na podstawie wcześniej opracowanej geometrii kręgów i żeber. Podstawą do opracowania geometrii było napisanie autorskiego programu komputerowego Bio3DModel, który, bazując na wc[...]
EN In this article described universal method for modeling of chosen part of human spine with thorax on the basis of pictures obtained from tomography and pictures of particular body cross-section. This article include also description of model of human spine with scoliosis. In this article described a[...]
14
63%
Przegląd Geologiczny
PL Sekwencję 11 geologicznych map ścięcia na poziomach od 0 do 200 m p.p.m., w sekcjach co 20 m, wykorzystano do prezentacji budowy kompleksu kenozoicznego. Mapy te ilustrują wzajemne relacje przestrzenne między utworami mezozoiku a osadami trzeciorzędu i czwartorzędu w obrębie analizowanych elementów [...]
EN 11 geologic maps ofcutting on levels from 0 to 200 m. b.s.L, in 20 m interval, were used for presentation of Cainozoic complex internal structure. Decribed maps present spatial relations between Mesozoic, Tertiary and Quaternary deposits in construction of analysed units and local tectonic elements.[...]
15
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Przeprowadzono badania odporności wybranych modeli warstwowych i przestrzennych na przebicie przeciwpancernymi pociskami kalibru 7,62 mm, 12 7 mm i 14,5 mm. Otrzymane wyniki porównano z wynikami badań odporności na przebicie pancerzy standardowych RHA ze stali pancernej 2P oraz z wynikami poprzednic[...]
EN Resistance of the selected laminar and spatial models to full perforation with armour-piercing bullets of 7,62 mm, 12,7 mm and 14,5 mm calibre were researched. Received results are compared with the researche results of the perforation resistance of standard armours RHA from the 2P armour steel and [...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 153-156
PL Programy pozwalające na modelowanie 3D dzięki swoim zaletom są coraz częściej stosowane w realiach przemysłowych, w tym w szeroko pojętym przemyśle samochodowym. Jednym z takich programów jest komputerowy system wspomagania projektowania Solid Works, którego możliwości zostały przedstawione na przyk[...]
EN Programs to 3D modeling through its advantages are being increasingly used in industrial realities, including the automotive industry. One such software is a computer-aided design system Solid Works, whose possibilities have been presented on the example of a 3D model clutch. The principles of opera[...]
17
63%
Maszyny Górnicze
2014 R. 32, nr 1 22--28
PL W artykule przedstawiono proces projektowania wciągników łańcuchowych z napędem pneumatycznym i hydraulicznym opracowanych w ramach projektu celowego nr ROW III-238/2013 realizowanego przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. oraz ITG KOMAG. Głównym celem projektu było opracowanie innowacyjnyc[...]
EN Designing the chain hoists with pneumatic and hydraulic drive, developed within the targeted project No. ROW-III-238/2013 realized by OMAG Machine and Equipment Plant and KOMAG Institute of Mining Technology, is presented. Development of innovative solutions of chain hoists was the main project obje[...]
18
63%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2014 nr 6 33--35
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 4 132--137
PL W niniejszej pracy przedstawiono przestrzenny model destrukcyjnych procesów dla systemów wspomagania decyzji opartych na GIS w czasie rzeczywistym. Dynamicznie rozmyta topologia przybliżona reprezentuje strukturę geo-eko-techno-gennego systemu, który zawiera wiele interakcji procesów, które ewoluują[...]
EN This work presents a spatial model of destructive processes for the real-time GIS-based decision support systems. A dynamic fuzzy rough soft topology represents a structure of a geoecotechnogenic system that contains a multitude of interacting processes, which evolve in space and time. In disaster c[...]
20
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 5 (70) 83--89
PL W artykule przedstawiony został model geometryczny trój- i pięciowarstwowej dzianiny dystansowej 3D ujmujący jej cechy budowy w przestrzennym układzie „xyz”. Wprowadzono nowe pojęcia ażuru przestrzennego i reliefu przestrzennego. W definicji powyższych dzianin określono, iż ażurem przestrzennym są s[...]
EN This article presents a geometrical model of three – and five–layer 3D distance knitted fabric which characterises the structural features of the fabric in a spatial Cartesian xyz system. New notions (technical terms) of ‘spatial a – jours’ and ‘spatial reliefs’ are introduced. Spatial a – jours are[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last