Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 172
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model obliczeniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Ściany szczelne komór konwekcyjnych i paleniskowych bloków energetycznych oprócz funkcji parowników mają zadanie przenoszenie obciążeń strukturalnych i termicznych kotła. Ich sztywność ma duży wpływ na wartość przemieszczeń i stan wytężenia obiektów energetycznych. W celu skrócenia czasu modelowania[...]
EN The water walls of combustion and convection chambers are very important because of stiffness of all this objects working in power engineering. The stiffness has a big influence on theirs displacements and stress sate. If we want to cut down the time of modeling and simulations we can build an ortho[...]
2
100%
Konstrukcje Stalowe
2011 nr 6 32-36
3
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy zaprezentowano i omówiono rodzaje sieci neuronowych, obszary ich zastosowań oraz metody uczenia. Przedstawiono teorie t łania oraz ich interpretacje matematyczną i numeryczna. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości uzyskania modelu obliczeniowego i obszarów jego stosowania przez wzgląd na u[...]
EN This works presents and discussed the types of neural networks, their applications and areas of learning methods. It presents the theories interpretations of mathematical and numerical models. Particular attention was paid on the possibility of obtaining a computational model and its application are[...]
4
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy sformułowano model teoretyczny i obliczeniowy umożliwiający symulację ruchu ładunku przenoszonego za pomocą żurawia leśnego wyposażonego w dwuczłonowy układ chwytakowy. Wyprowadzono równania ruchu końca wysięgnika oraz sprzężone z nimi równania ruchu ładunku. Danymi wejściowymi modelu kinema[...]
EN The paper presents the formulation of the theoretical and calculation model which enable the simulation of the motion of the load carried by the forest crane with two-member gripping device. The equations of the couple motion of the system load - machine elements have been derived. The presented kin[...]
5
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedmiotem pracy jest zagadnienie modelowania i analizy zjawisk dynamicznych układu przenoszenia ładunku przy uwzględnieniu oporów tarcia w przegubach. Opracowano model obliczeniowy umożliwiający analizę przestrzennego ruchu układu o określonej konfiguracji pod wpływem wymuszeń kinematycznych oraz [...]
EN In this work the problem of modeling and analyzing of dynamic effects of a load carrying system with consideration of friction resistance in joints is considered. The worked out computational model enables one to analyze the spatial motion of system of the chosen configuration under influence of kin[...]
6
100%
Pneumatyka
2003 nr 6 40-41
PL W chwytaniu bezstykowym chwytak nie ma bezpośredniego kontaktu z powierzchnią obiektu chwytanego. Przepływ powietrza w szczelinie między chwytakiem a obiektem chwytanym wywołuje podciśnienie, które powoduje powstanie siły unoszenia obiektu chwytanego.
7
100%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 11 616-618
PL Zaproponowano model obliczeniowy pionowego stężenia rygla pełnościennego zgudowany z prętowych elementów skończonych, umożliwiający obliczanie sił wewnętrznych w płatwiach. Przydatność modelu wykazano wykonując obliczenia statyczne hali jednonawowej.
EN The actual behaviour of purlins differ significantly from the one exhibited by the standard model used in design practice. In the paper a model of the rafter glange bracing system has been presented which can be used to calculate internal forces in purlins. A typical one-bay structure is analysed as[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 437-446
PL W pracy przedstawiono proces identyfikacji modelu obliczeniowego ramy stalowej. W tym celu przeprowadzono badania doświadczalne konstrukcji, podczas których dokonano pomiarów odkształceń oraz przemieszczeń pod wpływem kontrolowanych obciążeń zewnętrznych. Następnie stworzono przybliżony teoretyczny [...]
EN The work presents process of the steel frame analytical model identification. There have been made empirical tests on construction. Under controlled external loading values of displacements and strains have been registered. After that approximated theoretical model has been created with use linear f[...]
9
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Problem precyzyjnego rachunku parametrów procesu zamrażania oraz poprzedzającego go schładzania jest niezwykle skomplikowany. Większość opisywanych w literaturze metod przyjmuje wiele założeń ograniczając ilość zmiennych lub dzieli proces na kilka etapów o różnej specyfice. Wiele metod rachunku czas[...]
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 8 443-446
PL Przedstawiono modele obliczeniowe węzłów według Eurokodu 3. Zaproponowano modele węzła ujednoliconego do stosowania w analizie stanu granicznego nośności i użytkowania.
EN Analytic models of flexible joints acc. to Eurocode 3 are presented. The unified joint models applied in bearing limit state and usability limit state analysis of structures are proposed.
11
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Wartość gamma [Rd] występująca we wzorze definiującym tę wartość jest ustalana zwykle zgodnie z wyczuciem inżynierskim autora wzoru obliczeniowego nośności konstrukcji R (f). Proponuje się zdyscyplinować sposób ustalania tej wartości poprzez wymaganie, aby zalecany do stosowania wzór obliczeniowy na[...]
EN Value gamma [Rd] appearing in formula used to be mostly established arbitraly, by engineering feeling of the researcher. It is suggested to discipline the approach by requirement, that the design formula R (f) with fk (characteristic value of material strength, 5% fractile of statistical distributio[...]
12
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule zwrócono uwagę na znaczenie stosowania weryfikacji doświadczalnej modelu obliczeniowego na podstawie badań eksperymentalnych konstrukcji nośnych. Przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem pomiarów eksperymentalnych oraz sposób obróbki sygnałów pomiarowych przy identyfikacji obciąż[...]
EN The importance of using of experimental investigation in verification of computational model of frame construction is shown in the article. Problems connected with experimental measurements and preparing measurement signals for identifications of loads received during typical work of this constructi[...]
13
88%
Pneumatyka
2010 nr 1 46-49
EN In the paper an attempt of a frequency analysis of a vibratory device model, performed by means of a new computational module implemented in the latest Autodesk lnventor Professional 2010 program version, has been presented. The results of an analytical solution and laboratory research of vibration [...]
14
88%
Archives of Civil Engineering
PL W zagadnieniu związanym z racjonalnym użytkowaniem energii cieplnej w budynkach jednym z istotnych problemów jest konstruowanie odpowiednich modeli obliczeniowych bilansujących zużycie tej energii w skali roku. Modele te powinny uwzględniać, między innymi, odpowiednio przetworzone i zinterpretowane [...]
EN Rational use of energy in buildings requires, among the other things, the construction of suitable mathematical models allowing calculation of energy consumption within the period of a year. The models should take into account properly transformed and interpreted local meteorological data including [...]
15
88%
Świat Szkła
2017 R. 22, nr 1 12--17
16
88%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2015 Nr 19 89--101
PL W referacie przedstawiono wzmocnienie płytowego stropu nad przejściem podziemnym o złożonym układzie komunikacyjnym spowodowane wymaganym podniesieniem klasy obciążenia konstrukcji. Wstępne oględziny konstrukcji ujawniły jej uszkodzenia. Przyjęto hipotezę, że są one wynikiem założeń dotyczących sche[...]
EN Underpasses at crossroads in cities have usually complex layout. They are often covered with slab girders that are supported by walls and columns. Analysis of such systems based on simplified 2D computational models may result in wrong assessment of internal forces. The paper presents a method of re[...]
17
88%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
2005 Vol. 4, Nr 1 109-115
PL W pracy opisano model matematyczny napędu przewijarki włókienniczej. Na podstawie modelu matematycznego napędu zbudowano model obliczeniowy, który poddano badaniom symulacyjnym za pomocą pakietu programu Matlab - Simulink1. Wyniki badań symulacyjnych zamieszczono w postaci wybranych przebiegów napię[...]
EN The model of mathematical drive of textile winding frame is described in the paper. Model was tested by means of Matlab-Simulink trademark computer package. Selected results from the simulation tests are presented in the form of curves of the supply voltage, currents, torąue, and rotational speeds o[...]
18
88%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
EN In the article, the conception of standby diesel unit with permanent magnet generator was presented. Design issues and possibilities of power unit were discussed. Three computational models of permanent magnet synchronous generator were shown. A schedule of the magnetic induction field was expressed[...]
19
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 3 36-38
20
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule zaprezentowano modele obliczeniowe stosowane w analizie różnych konstrukcji budowlanych oraz w analizie układu budowla-podłoże gruntowe. Przedstawiono ich podstawowe schematy i założenia oraz możliwości uwzględnienia zmian w czasie parametrów geometrycznych, materiałowych i warunków brzeg[...]
EN The paper presents the calculation models used in the analysis of various building structures and soil-structure interaction. The basic schemes, principles and possibilities, which take into consideration the changing in time geometric parameters, material and boundary conditions are described.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last