Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 344
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model numeryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Nauki i Techniki
2008 nr 2 62-70
PL W pracy przedstawiono adaptację równania Pasquila do symulowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych w powietrzu atmosferycznym oraz porównano wyniki symulacji z wynikami pomiarów. Zaprezentowany model daje również możliwość prognozowania rozprzestrzeniania się stężeń zanieczyszczeń w odn[...]
EN The study presents the adaptation of Pasquil equation for simulation of dissemination gas pollution in atmospheric air and comparison results of simulation with results of measurements. The described model gives the opportunity to forecot dissemination gas pollution in atmospheric air in real weathe[...]
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono wyniki badań oddziaływania fali uderzeniowej na przeszkodę w postaci płyty testowej. Zagadnienie rozpatrywano dwojako: w sposób numeryczny oraz eksperymentalny. W celu przeprowadzenia weryfikacji wyników uzyskanych podczas symulacji wykonano stanowisko do badań eksperymentalnych. Badan[...]
EN The paper presents results of research into blast wave influence on an obstacle - test plate. Both numerical and experimental techniques were used. To verify the results numerical analysis an experiment was planned, The test involved C4 detonation with TNT equivalent of 2 kg at distances 200 mm and [...]
3
100%
Journal of Energy Science
2010 Vol. 1, nr 1 171-178
EN In this paper the two-dimensional numerical model of the Savonius vertical axis wind turbine is presented. The numerical model was built and all simulations were carried out using the ANSYS FLUENT CFD (Computational Fluid Dynamics) software. The dynamic mesh capability of the software was fully expl[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL System odwodnienia kopalni 'Bełchatów' wywołuje daleko idące zmiany w gospodarce wodnej obszaru. Określony w prognozach rozwój leja depresyjnego wywołany odwodnieniem kopalni okazał się w rzeczywistości nieco mniejszy, głównie za sprawą istotnego przyrostu zasobów odnawialnych w obszarze powstałego [...]
EN The drainage system of the Bełchatów mine disturbs seriously the water economy balance in the area. The forecasted depression sink turned out to be little smaller, mainly due to a significant increase in the renewable resources in the area of the mine's depression sink. Since the underground water l[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The paper deals with numerical model of thermal phenomena and phase transformation in solid state with tempering. To modeling the process heat transfer equation and macroscopic model of phase change based on CCT and CHT diagrams are used. The numerical solution of heat conductivity equation is intro[...]
6
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 172--181
PL Celem pracy była ocena możliwości zastosowania numerycznego modelu terenu opracowanego na podstawie zdjęć lotniczych do wyznaczenia stref zagrożenia powodziowego. Wiele prac koncentruje się na ocenie ryzyka powodziowego w zasięgu dużych rzek pomijając aspekty niepewności wyznaczania stref dla rzek m[...]
7
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania zastosowaniem alternatywnych paliw, takich jak gaz ziemny czy biogaz. Jest to związane z dynamicznym rozwojem cywilizacji, zmniejszającymi się zasobami złóż ropy naftowej, a także koniecznością przestrzegania coraz bardziej rest[...]
EN In the paper the 2-D axisimetric simplified numerical model of cylinder in piston engine is presented. The model and computations were made by use of commercial software ANSYS Workbench. In the introductory numerical model of cylinder heat sources were omitted. The geometry was simplified.
8
80%
Archiwum Spalania
PL W pracy zostały przedstawione wyniki symulacji komputerowych spalania n-heptanu w komorze o stałej objętości. Komora o kształcie sferycznym miała średnicę 100 mm. Do symulacji zostało wykorzystane oprogramowanie Fire firmy AVL. W rozpatrywanych przypadkach paliwo przed zapłonem było wymieszane z pow[...]
EN The paper presents the results of a numerical simulations of n-heptane combustion process in a constant volume vessel. Spherically shaped vessel had diameter of 100 mm. Simulations were done using AVL Fire software. In all investigated cases fuel was homogenized with air. Equivalence ratio of a flam[...]
9
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono wyniki badań układu balistycznego pocisk-kompozyt aramidowy. Badania polegały na wykonaniu testu balistycznego z użyciem 5.56 pocisku oraz symulacji numerycznej przebijania kompozytu. Dane materiałowe niezbędne do wykonania modelu uzyskane zostały z eksperymentów. Wyniki obl[...]
EN The numerical results of ballistic impact and perforation of aramid fabric are presented in this paper. The bullet used was 5,56 caliber. Both the material constants and model validation were based on experimental data.
10
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono wyniki badań kanału wewnętrznego pompy czerpakowej, ukierunkowane na uzyskanie możliwie najmniejszych strat hydraulicznych, jednocześnie przyczyniając sie do poprawy sprawności całkowitej jednostki. W pierwszej kolejności modyfikacjom podlegał węzeł połączenia kolektora i ru[...]
EN The article presents the research results of the internal chamber of the Pitot tube pump. The aim of the research was to obtain the lowest hydraulic losses, and at the same time to improve the pump's efficiency. The first step included the modification of the connection between the Collector and the[...]
11
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono numeryczne badanie zachowania się opływu wody wokół pływającego pojazdu wojskowego. Na podstawie badań literaturowych przedstawiono analityczne podejście do problemu. Do badań numerycznych wykorzystano program Fluent. Otrzymane wyniki porównano z wynikami doświadczalnymi uzyskanymi w l[...]
EN The article presents numerical investigation into water flow around amphibious military vehicle. Basing on literature some analytical methods are discussed. Computational simulations were conducted using Fluent software. Experimental tests were carried using 1:5 scale model. Good agreement between e[...]
12
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedmiotem pracy są badania dynamiki wybranej obrotowej platformy nadwozia do przewozu naczep samochodów typu TIR metodą brył sztywnych. W tym celu zbudowano numeryczny model omawianej platformy, wykonano dynamiczne analizy 3D oraz przeprowadzono podstawowe próby jazdy po torze prostym oraz po łuku[...]
EN The main aim of presented paper confirms an effective testing of dynamics of railway wagon for trailer bodies of TIR vehicles transporting using multi-body methods. For this purpose the numerical model of mentioned wagon was developed. Subsequently, 3D dynamic numerical simulations of railway crossi[...]
13
80%
Mechanik
2010 R. 83, nr 3 212-214
PL Opisano problem skanowania skanerami laserowymi różnego typu obiektów. Omówiono metody obróbki uzyskanych w wyniku skanowania zbiorów punktów, a następnie przekształcenia tych zbiorów do formatu akceptowalnego przez systemy CAD i sformułowano wnioski.
EN Problems occurring in practical use of laser scanners on different objects are described. Also discussed are the methods used to process the sets of points obtained in result of the scanning operation with consequent conversion of these sets into the CAD acceptable formats completed with conclusions[...]
14
80%
Mechanik
PL Przedstawiono analizę numeryczną procesu hamowania na przykładzie samochodowego hamulca tarczowego. Opisano techniki wykorzystane przy budowie modelu MES hamulca. Szczególną uwagę poświęcono zjawiskom sprzężonym (cieplno-mechanicznym) występującym w procesie hamowania. Zaprezentowano przykładowe wyn[...]
EN The paper presents numerical analysis of a braking process of a disk brake. Various FE techniques used in model generation process are described. Special attention was put on coupling of thermal and mechanical phenomena, taking place during brake process. Sample results are shown, together with indi[...]
15
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Przedstawiono wyniki obliczeń trójwymiarowego modelu filtracji wody w obszarze zbiornika osadów Żelazny Most. Budowa numerycznego modelu przepływu z wykorzystaniem metody elementów skończonych była poprzedzona zebraniem dostępnych danych geologicznych i hydrogeologicznych podłoża, na którym posadowi[...]
EN The paper presents the results of calculation of 3D model of water filtration within the area of the Żelazny Most facility. Construction of numerical model of flow using finite elements method was preceded by gathering all available geological and hydrogeological data concerning the base, on which t[...]
16
80%
Archiwum Spalania
PL W pracy omówiono i porównano podstawowe modele matematyczne wykorzystywane w symulacjach procesów cieplno-przepływowych zachodzące w palenisku kotłowym. Przedstawiono sposób modelowania numerycznego oparty na rozwiązaniu cząstkowych równań różniczkowych mechaniki płynów, wielowymiarowych (dwu- lub t[...]
17
80%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono numeryczny model służący do wyznaczania nośności żelbetowych słupów uzwojonych. Model ten wykorzystuje metodę różnic skończonych oraz zależność między naprężeniami a odkształceniami dla betonu uzwojonego i nieuzwojonego według propozycji Mugurumy i in. Porównanie teoretycznych [...]
EN The paper presents a numerical model for determining load-bearing capacity of R-C columns of circular cross-section. The presented model uses the finite difference method and adopts stress-strain relationship for confined concrete by Muguruma et al. The comparison of theoretical values of ultimate l[...]
18
80%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
1998 T. 17, z. 4 599-607
PL Artykuł prezentuje symulację procesu zużycia zmęczeniowego lin stalowych zrealizowaną jako model numeryczny na komputerze PC w środowisku programu Matlab. Model ten umożliwia wygenerowanie funkcji według której przebiega proces zużywania się liny stalowej. Model wykorzystuje hipotezę o kumulowaniu z[...]
EN The paper presents the model which allows for definition of the rope "wear out" curve, or the relation between rope life and the degree of its wear, as dependent on the initial conditions of the rope. The model utilises the relations between stress distribution in ropę wires and the rate of increase[...]
19
80%
Archives of Civil Engineering
PL Opracowano numeryczny model nieustalonej wymiany ciepła w ogrzewanym budynku. Obejmuje on procesy zachodzące w przegrodach jedno i wielowarstwowych, dodatkowe zakłócenia wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje cieplne w budynkach oraz układy regulacji wewnętrznej w pomieszczeniach. Na skutek dużej bezwł[...]
EN Numerical model of transient heat exchange in heated buildings is presented in the paper. It contains the processes occurring in single- and multilayer partitions, additional internal and external, heating installations in buildings and internal control systems in rooms. Due to large thermal inertia[...]
20
80%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 5 198-203
PL Przedstawiono sposób wyznaczania stref zagrożenia powodziowego przy zastosowaniu numerycznego modelu terenu. Określono źródła danych do budowy lego modelu z podaniem ich parametrów dokładnościowych. Przedstawiono technologię tworzenia modelu terenu z uwzględnieniem przekrojów dolinowych rzeki oraz z[...]
EN The paper presents a method for delimitation o( flood danger zones by applying the numerical model of the area. There have been defined the sources of data utilized in creation of that model and parameters describing their accuracy. There has been also presented the technology of creation of the mod[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last