Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1217
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model matematyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy sformułowano model matematyczny regeneratora krótkiego pracującego przy zmiennych w czasie temperaturach czynników grzejącego i chłodzącego. Model ten przedstawiono w postaci bezwymiarowej. Podano rozwiązanie tego modelu jako sumę dwóch zagadnień. Pierwsze zagadnienie odnosi się do regenerat[...]
EN The paper presents a mathematical model of a short regenerator that works at time-varying temperatures of heating and cooling agent. The model is a non-dimensional one which is solved as a sum of two issues. The first issue is related to a short regenerator washed by fluids of constant temperatures.[...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 3(96) 175-178
EN In the paper the mathematical model of the drive system of a brushless motor with permanent magnet excitation PMSM is presented. The mathematical analysis of drive systems is a complex task. The mathematical model covers a brushless motor with permanent magnet excitation, supplied from a three-phase[...]
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 222--223
4
100%
Pneumatyka
2011 nr 2 52-55
PL W artykule pokazano model fizyczny wtryskiwacza LPG wraz z siłami działającymi na jego iglicę. Dokonano matematycznego opisu tych sił. Pokazano ilość czynników, od jakich zależy charakter pracy wtryskiwacza gazowego, oraz ich wpływ na pracę układu zasilania paliwem alternatywnym. Wyniki zestawiono w[...]
5
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 187-190
EN The paper presents preliminary analyses of possibility to build a mathematical model of the synchronous generator taking into account the parameter uncertainty. Transient states of a tested power system containing distributed sources were analysed with use of the mathematical model worked out. The p[...]
6
100%
Pneumatyka
2008 nr 2 10-13
PL W pracy przedstawiono metodykę modelowania matematycznego procesów przejściowych w rozgałęzionym układzie pneumatycznym z czterema elementami wykonawczymi. Przedstawiona metodyka może być stosowana także w przypadku innych, podobnych układów pneumatycznych.
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 351-358
PL W artykule przedstawiono model matematyczny generatora siły sinusoidalnie zmiennej, w którym wykorzystano proporcjonalny zawór przelewowy. Omówiono założenia, które przyjęto w celu jednoznacznego zastąpienia układu rzeczywistego układem równań matematycznych. Przedstawiono równania opisujące dynamik[...]
8
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 176 41-49
PL Zaproponowano metodę obłuskiwania nasion rzepaku, polegającą na wielokrotnych odbiciach nasion o elementy robocze obłuskiwacza, w wyniku czego następuje pękanie okrywy nasiennej i jednoczesne jej odłamywanie. Ten sposób obłuskiwania nasion rzepaku był możliwy, ponieważ okrywa nasienna nie jest z li[...]
EN A method of a rapeseeds dehulling process was proposed based on multiple rebounds of the beans from the working elements of the huller resulting in the cracking of the bean coating and concurrent dehulling by protruding beans. This method of the rapeseed dehulling process was possible because the b[...]
9
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 176 5-14
PL Opracowano model matematyczny opisujący związek między parametrami rozpylaczy płaskostrumieniowych a wskaźnikiem poprzecznej nierównomierności oprysku. Wyniki teoretycznych obliczeń weryfikowano na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Dokonano analizy przydatnosci opracowanego modelu do konstruo[...]
EN A method for the elaboration of a mathematical model to determine the dependence between fan nozzle parameters and the quality of spraying is described. The quality of sprying is represented by a transverse irregularity indicator. Assumptions were adopted to create computer software for theoretical [...]
10
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 176 75-93
PL Przygotowano i rozwiązano analitycznie model teoretyczny ruchu cząstki stałej w pulsującym strumieniu lepkiej cieczy w zakresie Stokesa ( dla liczb Reynoldsa w ruchu względnym Re<2,0), przy równoczesnym przepływie laminarnym całego strumienia cieczy (Re*<2100). Opracowano metodę komputerowo wspomaga[...]
EN A mathematical model of the motion of a solid particle in an oscillatory stream of a viscous liquid was set up and analutically solved for Reynolds number characterising the liquid stream Re*<2100 (laminar flow). A computer aided method based on video image processing was proposed as an experimental[...]
11
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Każdy system energetyczny zawiera pewną liczbę urządzeń połączonych szeregowo lub równolegle, stosownie do właściwości otrzymywanego produktu i uwzględniających pożądany odzysk energii wtórnej. Praca urządzeń zgodna z wejściowymi i wyjściowymi parametrami stanu pozwala na dobre funkcjonowanie rozważ[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2002 z. 181 153-164
PL Przedstawiono nowe podejście do optymalizacji pracy wieloprzebiegowych przetworników A/C (PAC) formujących estymaty wejściowego sygnału za pomocą rozszerzonych algorytmów obserwacji i estymacji. Algorytmy tej grupy zapewniają maksymalnie skuteczne tłumienie szumu kwantowania i innych szumów analogow[...]
EN A new approach to optimisation of multi-pass A/D converters (MADC) with digital calculation of input signal estimates is presented. Estimates are calculated using extended algorithms ensuring extremely efficient suppression of the quantisation noise, as well as other noises of analogue elements of M[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2002 z. 181 55-64
PL W pracy przedstawiono analizę matematyczną rzeczywistej, trójosiowej głowicy pomiarowej. Na podstawie zależności trygonometrycznych wyznaczono równanie przetwarzania, w którym uwzględniono wzajemne położenie rzeczywistych detektorów pomiarowych. Przeprowadzono analizę błędu składowego głowicy oraz p[...]
EN The mathematical analysis of the non-ideal three-axis measuring head is presented in the paper. The block diagram and the algorithm concept for the measurement of the transducer with three-axis measuring head are shown. The component error caused by the non-perpendicular detectors of the head is ana[...]
14
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 5-15
PL Przedstawiono założenia modelu matematycznego części parowej układu gazowo-parowego typu Combined Cycle. Na podstawie wyników obliczeń sporządzono charakterystki ilustrujące wpływ wyboru podstawowych parametrów na osiągi (sprawność części parowej, sprawność kotła odzysknicowego, moc na zaciskach gen[...]
EN The genaral assumptions of the mathematical model of the steam part of a combined cycle installation are presented. Basing on calculation results, characteristics were prepared, illustrating the influence of the basic parameters selection on the plant performance (steam part efficiency, heat recover[...]
15
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2000 z. 19 78-85
PL W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę zagadnienia, użyty do analizy probabilistyczny model matematyczny oraz zamieszczono przykładowe wyniki.
16
100%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
17
100%
Pneumatyka
2005 nr 2 56---59
18
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 8 312-316
PL W artykule przedstawiono opis matematyczny procesu skraplania zachodzącego w skraplaczu chłodzonym konwekcyjnie w małym urządzeniu chłodniczym pracującym z zeotropowym roztworem binarnym węglowodorów nasyconych propan - n butan. Wskazano kryteria, na podstawie których dokonano wyboru struktury przep[...]
EN Mathematical model of condensation process on air cooled condenser operating in small refrigeration device operating with zeotrapic blend of saturated hydrocarbons: propane and n-butane has been presented in the paper. Criteria of change of two-phase flow pattern as well as model assumptions have be[...]
19
80%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W pracy przedstawiono zmodyfikowaną metodę generowania dobowych danych meteorologicznych (promieniowania całkowitego, temperatury maksymalnej i minimalnej oraz opadów) skonstruowaną na bazie znanego modelu WGEN. W modelu uwzględniono sezonowe korelacje pomiędzy zmiennymi bloku energetyczno- cieplneg[...]
EN A modified WGENK generator of meteorological data based on well known WGEN model is presented in this paper. The model generates daily data of solar radiation, maximum and minimum temperature, and total precipitation. New trends in data generating like parameterization of serial correlation, transit[...]
20
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono model matematyczny dwutwornikowego silnika indukcyjnego klatkowego, zbudowanego z dwóch trójfazowych uzwojeń tworników i wspólnego uzwojenia klatkowego wirnika. Podano przyjęte założenia upraszczające i sformułowano ogólne równania modelu matematycznego silnika wyrażone we współrzędnyc[...]
EN In the paper the mathematical model of double-armatured squirrel-cage induction motor is presented. The motor is constructed from two separated three-phase armature windings and the common squirrel-cage rotor winding. The simplifying assumptions are described and the general matrix form of different[...]
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last