Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model konstytutywny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zasadniczym celem pracy jest przedstawienie różnych modeli konstruktywnych opisujących zależności pomiędzy naprężeniem uplastyczniającym a odkształceniem uwzględniające stan wewnętrzny materiału jako główny parametr. Niektóre modele są tak złożone, że ich praktyczne zastosowanie jest bardzo trudne a[...]
EN The main aim of the paper is to give a review of different constitutive models with the internal state of the material as a base parameter for the computation of the changes in the flow stress-strain relationship. Some models are so complicated that on the basis of, the nowadays knowledge of phenome[...]
2
88%
Informatyka w Technologii Materiałów
2002 T. 2, Nr 4 138-152
PL Zasadniczym celem pracy było przedstawienie modelu konstytutywnego wykorzystującego metodę zmiennych wewnętrznych do opisu naprężenia uplastyczniającego. Opisano podstawy matematyczne trzech wersji tego modelu: i) uwzględniającą funkcję prawdopodobieństwa rozkładu gęstości dyslokacji, ii) rozróżniaj[...]
EN The objective of the work was to study the importance of accounting for the history of the deformation in modeling of flow stress in hot metal forming processes. Two flow stress models were considered. The first was conventional closed form equation, which describes the flow stress as a function of [...]
3
88%
Informatyka w Technologii Materiałów
2004 T. 4, Nr 4 154-163
PL W pracy przedstawiono model opisujący naprężenie uplastyczniające i kinetykę przemian fazowych w stalach węglowo-manganowych odkształcanych w zakresie dwufazowym oraz model opisujący proces wydzieleń węglikoazotków niobu w stali z dodatkiem niobu. Współczynniki modeli reologicznych i przemian fazowy[...]
EN Development of new processes of plastic deformation of alloys and increasing possibilities of already existing ones is very often considered independently in two main categories: to obtain the required shape and quality of surface, or to obtain mechanical properties. Increasing expectations of recip[...]
4
88%
Modelowanie Inżynierskie
2007 T. 2, nr 33 167-174
PL Tematyka pracy poświęcona jest omówieniu metody estymacji parametrów materiałowych wybranego lepkoplastycznego modelu konstytutywnego. Pomimo faktu, że obiektem modelowania są struktury, zbudowane z luźnego materiału sypkiego, otoczonego zamkniętą plastomerową osnową, w której wytwarzane jest podciś[...]
EN Procedure of material constants values estimation, taking into consideration results of rheological tests, without the necessity of carrying out more complex experiments, will be the topic of the paper.
5
75%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 6, nr 37 105-110
PL W pracy podano różniczkowy opisu związków konstytutywnych materiału SMA z lockingiem na podstawie zaproponowanego, oryginalnego schematu Teologicznego. Wykorzystano relacje konstytutywne idealnego stopu SMA sformułowane we wcześniejszych pracach autorów, modyfikując schemat reologiczny poprzez dodan[...]
EN The objective of the paper was to present the matheniatical description of constitutive properties of the SMA material with complete martensitic transformation. The rheological model possessing elastic, plastic, pseudoelastic and locking elements was proposed. The key problem being discussed herein [...]
6
75%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono model sprężysto-lepkoplastyczny, który jest w stanie realistycznie symulować odpowiedź gruntu zarówno na złożone ścieżki obciążenia, jak i na prędkość, przy jakiej są one realizowane. Omawiany model jest rozwinięciem teorii stanu krytycznego. Rozbudowane zostało równanie powier[...]
EN In paper the elasto-viscoplastic model was proposed. It is capable to realistically simulate the answer to both complex load paths and velocity, which are realised. Discussed model is a generalisation of critical state theory. It developed the bounding surface equation, the hardening rule and the de[...]
7
75%
Logistyka
2014 nr 3 1893--1902
PL W pracy analizowany jest test skrępowanego skurczu następującego w wyniku obniżania temperatury. Badanie to pozwala na określenie odporności na pękanie niskotemperaturowe mieszanek mineralnoasfaltowych, stąd jego prawidłowa interpretacja w świetle ostatnich problemów z nawierzchniami drogowymi w Pol[...]
EN In the paper we analyze the Thermal Stress Restrained Specimen Test in which the shrinkage proceeds due to temperature reduction . This test allows to determine the low-temperature cracking resistance of asphalt mixes, hence its correct interpretation in the light of the recent problems with road pa[...]
8
75%
Archives of Civil Engineering
PL Proponuje się elasto-plastyczny model konstytutywny, oparty na Jednolitej Teorii Wytrzymałości (JST), który może być stosowany nie tylko do stali o jednakowej wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie, lecz również do stali o różnej wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie. Nieliniowy element skończo[...]
EN The elastoplastic constitutive model of the constructional steel is put forward, which is based on the Unified Strength Theory (UST) and can be used not only for steel with equal tensile-compression strength, but also for ones with different high tensile-compression strength. The material nonlineari[...]
9
63%
Archives of Civil Engineering
EN The goal of this work is to compare different constitutive models in the nonlinear static characteristic analysis of asphalt concrete core dams. The Duncan E- mi model, Duncan E-B model and double-yield-surface model are three major constitutive models in the nonlinear static prediction of earth-roc[...]
10
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Ewolucja instrumentów naukowych wykorzystujących zjawisko nadprzewodnictwa wywołuje wzrastajace zainteresowanie rozwijaniem i opisem matematycznym materiałów zdolnych do pracy w ekstremalnie niskich temperaturach. Materiały i stopy o strukturze R SC są często stosowane w temperaturach kriogenicznych[...]
EN Evolution of scientific instruments based on the principle of superconductivity generates ever increasing interest in development and mathematical description of materials suitable for extremely low temperatures. Fcc metals and alloys are frequently used in cryogenic applications, nearly down to the[...]
11
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Konwencjonalnym spoiwem betonu jest Cement Portlandzki Zwykły (CPZ). Produkcja cementu jest procesem pochłaniającym dużo energii i wiąże się z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie alternatywnego, nisko-emisyjnego spoiwa do betonu w celu ograniczenia wpływu środowi[...]
EN The conventional binding agent in concrete is Ordinary Portland cement (OPC). However, cement production is highly energy-intensive and involved in CO₂ emission to the atmosphere. Therefore, it is important to search for alternative low-emission binder for concrete in order to reduce the environment[...]
12
63%
Archives of Mining Sciences
PL Wraz ze wzrostem głębokości i rozmiarów wyrobisk podziemnych, zasięg strefy zniszczenia wokół obiektów podziemnych rośnie, co stanowi poważny problem związany z projektowaniem działań wydobywczych i bezpieczeństwem. Główne przyczyny nieodwracalnych odkształceń to płyniecie plastyczne i proces niszcz[...]
EN With increase in depth and size of underground openings, the extent of damage zone around these structures grows and becomes major safety and design issues. The dominant causes of irreversible deformations are plastic flow and damage process. Most of the existing elastic-plastic models employed in t[...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Przyrostowo nieliniowe konstytutywne prawo interpolacyjne Darve'a należy do grupy związków hypoplastycznych. W niniejszym artykule przedstawiono ideę sformułowania i symulacje numeryczne ściskania piasków w aparacie trójosiowego ściskania. Pokazano zdolności modelu do opisu zmian objętościowych grun[...]
EN Incrementally nonlinear constitutive law proposed by Darve falls into a category of hypoplastic relationships for soils. The paper presents the idea of the law and numerical simulations of triaxial compression of sand. The capability of the model for description of volume variations of soils at vari[...]
14
63%
Archives of Mining Sciences
PL Badania laboratoryjne prowadzone w celu doboru i identyfikacji parametrów modelu konstytutywnego dla skał mają nieco inny charakter od tych, prowadzonych w celach poznawczych. W tego typu doświadczeniach z góry zakłada się, że zachowanie ośrodka skalnego odpowiada pewnemu fizycznemu modelowi, a wyni[...]
EN The conditions and interpretation of the results of laboratory tests on samples of a sandstone and a dolomite from the "Rudna"copper ore mine are presented in this paper. The tests were carried out under the conditions of axisymmetric state of stress induced in rock samples using a triaxial testing [...]
15
63%
Archives of Mechanics
EN To simulate curing phenomena, for example for the purpose of optimising the manufacturing processes or to calculate the stress distribution in adhesive seams, constitutive models representing the thermomechanically-coupled behaviour of adhesives are required. During the curing reaction, the adhesive[...]
16
63%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczących lepko-plastycznych właściwości komercyjnie czystego stopu tytanu oraz stopu Ti6Al4V. Analiza została przeprowadzona dla szerokiego zakresu szybkości odkształcania od 2 × 10⁻⁴s⁻¹ to 2 × 10³s⁻¹ z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej oraz pręta Ho[...]
EN The paper presents results of tests concerning visco-plastic properties of commercially pure titanium and Ti6Al4V titanium alloy. The analyses were carried out at wide range of strain rates from 2 × 10⁻⁴s⁻¹ to 2 × 10³s⁻¹ using servo-hydraulic testing machine and Hopkinson bar at quasi-static and dyn[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 6 54--55
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania modeli numerycznych w analizach wytężenia konstrukcji murowych eksploatowanych na terenach szkód górniczych. Zaprezentowano wybrane wyniki obliczeń uzyskane przy wykorzystaniu modeli sprężysto-plastycznych w przypadku konstrukcji budynku i podłoża gr[...]
EN The paper presents the possibilities of using numerical models in the analysis of the existing masonry structures effort in the areas of mining damage. Selected results of the numerical calculations obtained by using elastic-plastic models for the building structure and the subsoil were presented.
18
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Several constitutive models have been proposed for description of mechanical behaviour of soft tissues containing collagen fibres. The model with aligned fibres is modified in this paper to take the dispersion of fibre orientations into account through angular integration and it is compared with the[...]
19
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2016 Vol. 36, no. 3 491--498
EN In the paper a constitutive law formulation for bovine cortical bone tissue is presented. The formulation is based on experimental studies performed on bovine cortical bone samples. Bone tissue is regarded as a non-linear viscoelastic material. The constitutive law is derived from the postulated str[...]
20
63%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono sformutowanie relacji konstytutywnych materiału nawierzchni asfaltowej. Przyjęto sprężysto-lepko-plastyczny model materiału, wrażliwy zarówno na intensywność obciążenia jak i na jego prędkość, który umożliwia symulację zjawiska pełzania z wykorzystaniem MES. Zastosowano podejście fenom[...]
EN The primary objective of this work is to formulate constitutive relations of asphalt mixture, suited for FE creep simulation of pavement structure. ABAQUS/Standard software is used for this purpose. An elasto-visco-plastic model is employed to represent the time- and the stress-dependent behaviour o[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last