Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model geometryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono proces tworzenia modelu geometrycznego, a w kolejnych etapach numerycznego, stanowiska badawczego okładzin ciernych IL-68. W modelu tym skupiono się na zespole tarciowym, zawierającym głowice, w którym montowane są próbki z okładziną cierną. Analizę procesu hamowania w ujęc[...]
EN In the nvestigations the experimental tests were conducted based on commercial brake pad materials. Several sets of brake pads were subjected to laboratory brake tests in a special test rig. This paper presents the development process of numerical model for this testing machine (called IL-68). In or[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2003 Z.11 163-178
PL W pracy przedstawiono model geometryczny i sposoby koordynacji procesów projektowania (syntezy i analizy) złożonych systemów. Opracowana konstrukcja cybernetyczna oparta jest na technologii wielopoziomowych systemów hierarchicznych. Proponowana metoda koordynacji została zilustrowana wynikami rozwią[...]
EN New geometrical model and coordination ways of design prosesses (analisys and synthesis) of complex objects have been considered in presented paper. The developed cybernetic construction is based on hierarchical multilevel systems theory. Proposed geometric construction and coordination method is ap[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 5-M 119--128
PL W artykule przedstawiono model geometryczny zazębienia przekładni pasowych zębatych. Na podstawie modelu napisano program symulujący. Wykorzystano środowisko Mathematica. Przeprowadzono symulacje współpracy zazębienia bez obciążenia i napięcia wstępnego. Symulacje przeprowadzono dla zarysu HTD i dla[...]
EN Geometric model of the toothed belt drives meshing is presented. On the basis of the model simulation program was written. Mathematica environment was used. Simulations of the meshing cooperation have been run without load and preload. Simulations were performed for the contour HTD and for compariso[...]
4
88%
Geodezja i Kartografia
PL Rok 2000, w którym pierwszy obraz o metrowej rozdzielczości dostarczony przez satelitę Ikonos z Space Imaging zelektryzował światowe rynki komercyjne i ośrodki badawcze, można uważać za początek nowej ery technik obrazów satelitarnych. Jednym z głównych kierunków badań prowadzonych w zakresie prakty[...]
EN Since 2000 when first imageries of Space Imaging of one metre resolution satellite products appeared on the World market, many institutions started using them for eartographie production such as orthophotomaps on a large scale. A choice of the mathematic sensor models of imageries for their orthorec[...]
5
75%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 8 129-136
PL Projektowanie i konstruowanie w systemach komputerowych opiera się o zasadę tworzenia modeli geometrycznych. Narzędzia i metody modelowania geometrycznego muszą być starannie wybrane a znajomość ich jest konieczna do świadomego ich stosowania. W doborze tych metod projektant musi uwzględniać dalsze [...]
EN Design and construction of computer systems based on the principle of geometric modeling. Tools and methods for geometric modeling must be carefully selected, and the knowledge they need to be conscious of their use. In choosing these methods, the designer must take into account a further design pro[...]
6
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 12 64-66
7
75%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2012 nr 1 83--98
PL Niniejszy artykuł zawiera porównanie metod optymalizacji, które wspomagają proces poszukiwania najlepszej postaci konstrukcyjnej korpusów obrabiarek. Pierwsza z przedstawionych metod pozwala na optymalny dobór parametrów geometrycznych korpusów, bazując na projekcie wstępnym. Druga z metod pozwala n[...]
EN The paper contains comparison methods optimization of machine tool bodies based on an evolutionary algorithm, which facilitates the process of identifying the best forms of geometric bodies. As a result, determining static, dynamic and thermal properties of the machine tool bodies is possible during[...]
8
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2012 Vol. 17, no. 3 1073-1084
EN The article presents a geometric model of a four axial manipulator intended for acoustic measurements in an anechoic chamber. The geometric model allows the development of a three dimensional computer model, a design of the construction of this device. The article presents the strultural solution fo[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2000 Z. 28 181-188
PL W pracy sformułowano matematyczne podstawy metody opisu struktury powierzchni cząstki ciała stałego w oparciu o analizę cech geometrycznych jej dwuwymiarowych projekcji ortogonalnych na ustaloną płaszczyznę ekranu. Podstawę proponowanej metody stanowi koncepcja opisu odchylenia kształtu cząstki od w[...]
EN Mathematical foundations of solid particle shape description method were established. Particle was assumed to be joint and compact subset of three dimensional real space. Geometrical model of projection directions space was proposed. General definition of shape parameter was introduced. Particle con[...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 9 1884--1887
PL Przedstawiono procedurę modelowania przebiegu procesu transformacji geometrycznej formy cząstki ciała stałego podlegającej destrukcyjnemu działaniu czynników zewnętrznych, z wykorzystaniem metod morfologii matematycznej. Sformułowano pojęcie geometrycznego modelu cząstki. Zdefiniowano unormowaną fun[...]
EN Math. morphol. methods were used for modeling the process for transformation of geometrical form of solid particle subjected to the destructive action by external factors. The fundamentals of geometric particle model were formulated. The normalized skeleton function as well as the normalized erosion[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2017 z. 108 61--64
EN In this paper, the transformation parameters of the microscopic method to the parameters of macroscopic methods is presented. As simulated model assumed an open-cell of metal foam. The Kelvin’s tetrakaidecahedon topology model was used. The result of this work was the creation of a chart describing [...]
12
75%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 10 32-35
PL W pracy omówiono technologię odtworzenia zarysu powierzchni kształtowej na frezarce sterowanej numerycznie. Model geometryczny powierzchni został wygenerowany w systemie Mastercam na podstawie wyników pomiarów współrzędnościowych wykonanych na frezarce sterowanej numerycznie wyposażonej w głowicę po[...]
EN There is described reproduction technology of shaping surface profife using CNC milling machine. Geometrical model of the surldce was generated using Mastercam system. Some coordinate measurements were carned out using CNC milling machine with JPC 11 Renishaw measurement head.
13
75%
Autex Research Journal
2004 Vol. 4, no. 4 181--185
EN Geometrical models constructed using WiseTex software are used to describe the abrasion resistance of flax/cotton two-layered fabrics. Good agreement with experimental observations is found.
14
63%
Mechanik
PL Przedstawiono proces projektowo-konstrukcyjny dysków wirujących z dużymi prędkościami. Do analiz wykorzystano, opisane w literaturze, modele obliczeniowe tarczy o równej wytrzymałości oraz tarczy z otworem, o ustalonej grubości. Kolejny etap obejmował wykonanie modeli geometrycznych dysków. Zaprezen[...]
EN Presents the design and construction process of high speed rotating discs. For the analysis the authors used, described in literature, computational models of a uniform-strength disc and a disc of a constant thickness with a nole. Then geometrical models of discs have been designed. The authors show[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Klasyczne kratownice powierzchniowe z założenia są budowane tak, aby ich węzły należały do zadanych powierzchni. W pracy podjęto próbę sformułowania geometrycznych reguł kształtowania kratownic przy zniesieniu obowiązku umieszczania węzłów kratownicy w zastępowanej przez nią powierzchni. Wskazano po[...]
EN All truss joints of classic surface trusses usually belong to surfaces approximated by those trusses. However, the so-called quasi-surface trusses, omitting this requirement, can be made as well. The article describes the rules applied for surface approximation, the method of designing and linking o[...]
16
63%
Mechanik
2007 R. 80, nr 10 852-852
PL Omówiono wybrane aspekty budowy modeli geometrycznych 3D jednego przęsła mostu nożycowego złożonego z dwóch torów jezdnych. Przedstawione modele geometryczne konstrukcji zostaną zastosowane w symulacjach komputerowych pracy mostu nożycowego. Zaprezentowano geometryczne modele powłokowe i bryłowe poj[...]
EN Some selected aspects of the 3D models of a single span of the scissors type bridge consisting of two rail tracks are discussed. Geometric shell models and solid models of a single span of the BLG bridge intended for support of research on kinematic and on discrete MES models are presented.
17
63%
Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2004 suppl. 1 197-205
PL Ze względu na dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie wyeliminowania ołowiu z przemysłu elektronicznego zachodzi potrzeba poszukiwań alternatywnych lutowi do standardowego dziś lutowia SnPb. Nowe lutowia muszą być poddane wielu badaniom, m.in. zmęczeniowym badaniom wytrzymałościowym. Za pomocą zapreze[...]
EN Due to the EU directive concerning lead elimination from the electronic industry, there is a demand for new solders, alternative to the standard SnPb solder paste. New solders must be subjected to various tests, including fatigue resistance tests, before they can be put to use. The paper presents [...]
18
63%
Autex Research Journal
EN An attempt has been made to optimise the engineering attributes of a plain weave fabric according to certain requirements. A simplified algorithm was used to solve fabric geometrical model equations, and relationships were obtained between useful fabric parameters such as thread spacing and crimp, f[...]
19
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 1 (109) 17--25
PL Geometrię efektόw punktowych przyjęto jako kryterium klasyfikacji przędz. Inny czynnik wspierający tę klasyfikację to naprężenie komponentόw przędz fantazyjnych występujące podczas procesu skręcania tych komponentόw. W konsekwencji, można zaklasyfikować przędzę nopkową jako przędzę fantazyjną z efek[...]
EN Apart from the simplest division into continuous and point effects, the classification of fancy yarns does not exist. There is also no published complex guide concerning technological aspects of the production of fancy yarns. The elaboration of such guides could be time consuming and probably they w[...]
20
63%
Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono rezultaty teoretyczno-empirycznej analizy przydatności wybranych modeli geometrycznych do opisu kształtu korzenia palowego buraka cukrowego, wyznaczanych w oparciu o dostępne wymiary korzenia: średnicę i jego długość oraz wysokość główki. Analizowano cztery modele w postaci: wy[...]
EN This work presents theoretical and empirical analysis of the usefulness of the selected geometrical models, for the purpose of determination of the sugar beet root shape, based on the available root parameters: diameter, length and the bulb root height. Analysis covered four models in the form of: a[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last