Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model biznesu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
EN This aims of article is to identify common elements of business and excellence models and to answer the question to what extent toda/s business models take into account the principles of excellence. This article presents an overview of the definition of business models and their elements, proposed a[...]
2
100%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2017 nr 4 51--60
EN This study attempts to identify business models in an international enterprise that affect the processes of management in Poland and Austria. The investigations are divided into three basic parts. The first part presents the concept of business models in terms of strategic management of enterprises.[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 121 75--86
PL Celem artykułu jest zbadanie zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy cechami określającymi standardy obsługi klienta z ostatecznym wyborem świadczeniodawcy usług medycznych w zakresie stomatologii oraz opracowanie modelu biznesu dla jednostki medycznej o profilu stomatologicznym, umożliwia-jącego [...]
EN The purpose of this article is to investigate the causal relationship between the characteristics of customer service standards and the final choice of the dental services provider, and to develop a business model of a dental health services that allows the continuous analysis of customer needs and [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 99 319--330
PL Opracowanie i realizacja efektywnego modelu biznesowego jest jednym z głównych zadań właścicieli małych firm. W artykule omówiono jego istotę i strukturę. Przedstawiono wyniki badań wśród menedżerów małych firm Lubelszczyzny, celem których było poznanie uwarunkowań tworzenia modeli biznesu. Poziom i[...]
EN Development and implementation of effective business model is one of the main tasks of small enterprises owners. It's essence and structure has been discussed. The results of research among managers of small enterprises in Lublin Region, which were aimed to learn the determinants of the creation of [...]
5
100%
Logistyka
2015 nr 2 1523--1528, CD2
PL Crowdsourcing jest przykładem agregacji talentów, czerpania z ich pomysłowości przy jednoczesnej możliwości redukcji kosztów i czasu poświęcanych na wewnątrzorganizacyjną formę pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań. Jest dostępny dzięki nowych technologiom sieciowym. Oczekiwania firm i użytkowników z[...]
EN Innovations have a key meaning for the majority of companies allowing them to survive. Despite the still dominant search of innovation within the organization, after the change of views on their source which were brought up by research on the concept of open innovations it is “co-innovation” that is[...]
6
88%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2007 nr 9 18-23
PL W literaturze przedmiotu coraz częściej pojawia się pojęcie ,"model biznesu" oraz podejmowane są próby typologii i klasyfikacji modeli jako nowego narzędzia analizy biznesu. Dominują opracowania na temat modeli biznesu internetowego (e-biznesu), co jest rezultatem dynamicznego rozwoju e-gospodarki. [...]
EN The business model concept has become popular because of booming e-business and ,"new economy" and increasing complexity of business environment. Our analysis is composed of three parts. First we analyze how business models is defined and what business models are composed of. Second, we shortly char[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 18 209--225
PL Zmiany zachodzące w sektorze kolejowym oraz wyzwania stwarzane przez Unię Europejską, dotyczące wymagań prawnych w zakresie funkcjonowania i rozwoju kolei, determinują potrzeby przeprojektowania modeli biznesu firm działających w tym sektorze. Należy odnieść się do założeń konstrukcji modeli biznesu[...]
EN Changes in the rail sector and the challenges posed by the European Union in the context of new legal requirements, determine the need for redesigning business models of companies operating in this sector. There is a need to refer to business models, design principles for railway undertakings in the[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 50 99--111
PL Celem artykułu jest identyfikacja i krótka charakterystyka: głównych obszarów decyzyjnych dotyczących outsourcingu oraz wpływu modelu biznesu na decyzje menedżerskie podejmowane w obszarze outsourcingu. Opracowanie wskazuje na podstawowe aspekty, problemy i warianty decyzyjne w obszarze outsourcingu[...]
EN The goal of the paper is the identification and short characteristics of: the main outsourcing decision-making areas as well as the impact of business model on managerial decisions made in the area of outsourcing. The paper indicates the basic aspects, problems and decision variants of outsourcing d[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 1 299-307
PL W niniejszym artykule podjęta została próba przedstawienia podstawowych zagadnień związanych z modelem biznesu i jego rolą w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. W artykule omówiono istotę modelu oraz główne zasady, które są niezbędne do jego wprowadzenia, wdrożenia i utrzymania w przedsiębiorstwie.[...]
EN In this article the trial of presentation of the basic questions concerning the Model of Business andits role in the creation of the company's value was undertaken. In the article the essence of this method as well as main principles necessary to its itroduction, implementation and maintaining in th[...]
10
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2015 Vol. 82, nr 10 674--677
PL Dynamicznie zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, rozwój nowych technologii, wzrastająca intensywność konkurencji i postępująca globalizacja stawiają przedsiębiorstwa produkcyjne przed coraz trudniejszymi wymogami − zwłaszcza, że złożoność otoczenia oraz jego niestabilność p[...]
EN Rapidly changing business environment, development of new technologies, the increasing intensity of competition and increasing globalization put manufacturing companies in front of increasingly tougher requirements − especially as the complexity of the environment and its instability increase the un[...]
11
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2013 nr 4 151--169
PL Celem artykułu jest przegląd zagadnień związanych z koncepcją modelowania biznesu w perspektywie łańcucha dostaw i klastra w wybranej branży meblowej. W artykule zaprezentowano rozwój branży, prześledzono czynniki mające wpływ na zmianę modeli wybranych biznesów meblowych. Przedstawiono proces integ[...]
EN The purpose of this article is to review issues related to the concept of the business model in the long supply chain and cluster within the furniture industry. The article presents the development of the industry, tracing the factors that impact the changes of models in selected furniture businesse[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2018 Nr 77 49--63
PL Celem artykułu jest wyjaśnienie problemu kluczowych parametrów wpływających w zasadniczy sposób na wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. Autorzy podejmują próbę zrozumienia parametrów na podstawie analizy literatury w 9 kluczowych obszarach modelu biznesowego z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozwo[...]
EN The purpose of the article is to explain the problem of key parameters that have a fundamental impact on the growth and development of the company. The authors attempt to understand parameters based on literature analysis in nine key areas of the business model, taking into account the individual st[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2010 z. 53 23-34
PL Dynamika otoczenia oraz postępujące procesy konsolidacji i globalizacji wywołują konieczność korygowania, a często głębokiej przebudowy modelu biznesowego. W artykule skoncentrowano się na analizowaniu zmian modeli biznesowych, jakie dokonały się przez restrukturyzację opartą na konsolidacji. Przeds[...]
EN Environment dynamics, progressing globalization and consolidation processes procure the need to alter, or even altogether reassemble the company business model. The paper focuses on analysing changes of the business models that took place through the restructuring based on consolidation. Characteris[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 78 51--67
PL Wsparcie umożliwiające rozwój sektora ekonomii społecznej w UE jest związane z pomocą dla grup społecznie wykluczonych i walką z bezrobociem. Specyfika podmiotów ekonomii społecznej w stosunku do przedsiębiorstw konkurencyjnej gospodarki wynika z komplementarności celów ekonomicznych i społecznych, [...]
EN Support enabling development of social economy sector in EU is related to assistance for socially excluded groups and combating unemployment. Specificity of social economy entities in relation to companies of competitive economy results from complementarity of economic and social goals which fact af[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 99 213--232
PL Tworzenie wartości jest warunkiem osiągania przewagi konkuren-cyjnej i rozwoju przedsiębiorstwa. Zdolność do jej tworzenia jest związana ze stosowanym przez przedsiębiorstwo modelem biznesu. Ponadto coraz częściej o wzroście wartości dla klienta i interesariuszy decyduje absorpcja różnego rodzaju in[...]
EN Creating value is a precondition of gaining competitive edge and company development. Ability to create value is related to business model applied by a company. Absorption of various kinds of innovations decide about growth of value for a client and stakeholders to even greater degree. The paper pre[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 103 171--180
PL Dynamika zmian na rynku TSL sprawia, że usługodawcy logistyczni świadomi są niedoskonałości realizowanych modeli biznesowych. Raz przyjęty model biznesu nie gwarantuje sukcesu w długim okresie czasu. W rezultacie dla usługodawców logistycznych oznacza to ciągłe pogłębianie wiedzy na temat realizowan[...]
EN Dynamics of changes on the market are causing TSL, that logistic contractors are conscious imperfections of business models carried out. Once the accepted model of the business doesn't guarantee the success in the long term. As a result for logistic contractors this constant deepening the knowledge [...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 59--74
PL Rozwój sektora ekonomii społecznej jest jednym z elementów polityki społeczno-gospodarczej UE. Organizacje ekonomii społecznej stanowią specyficzną formę przedsiębiorczości i działalności gospodarczej. Realizują zarówno cele społeczne, jak i ekonomiczne. Przedmiotem badań jest modelowanie biznesowe [...]
EN Development of social economy sector is one of the EU social and economic policy elements.Social economy organizations are specific form of entrepreneurship and economy activity.They implement social and economic goals.Subject of the study is business modelling covering conceptsof contemporary compa[...]
18
75%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Technological changes have gained strategic importance in the thinking and actions of many market players, penetrating at the same time into all links of the value chain and the ways of their connections, which changed the range of competition and the way in which the needs of buyers are met. With t[...]
19
75%
Logistyka
2018 nr 6 25--29
PL Artykuł przedstawia zagadnienia szeroko rozumianego modelu logistyki biznesu w aspekcie opcji jego tworzenia i przeprojektowania. Analizy poprowadzono poprzez identyfikację struktur jednolitych topologicznie i struktur klasterowych w odniesieniu do typowania form modelu biznesu. Prezentowane treści [...]
EN The article presents the issues of broadly defined business logistic’s model in the aspect of its creating and redesigning options. The analyses have been carried out through identification of topologically uniform structures and claster in respect of spacial planning typing business model. The pres[...]
20
63%
Problemy Jakości
2014 R. 46, nr 4 26--30
PL W artykule przedstawiono problematykę projektowania systemów zarządzania oraz modeli biznesu w aspekcie koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstw. Przedstawiono atrybuty systemu zarządzania oraz modeli biznesu. Opisano miejsce systemu zarządzania w koncepcji modelu biznesu i wzajemne relacje m[...]
EN The article presents the problem of designing management systems and business models. The attributes of the management system and business models were presented. Important are mutual relationship between the two issues. Was presented problems in design management systems based on value (Value based [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last