Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 127
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model 3D
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2010 Vol. 21 43--52
PL Automatyczna rekonstrukcja trójwymiarowych modeli budynków jest od kilku lat jednym z ważniejszych tematów badawczych na świecie. Obecnie zauważalny jest duży popyt na rekonstruowanie modeli miast 3D, a ich prezentacja i wizualizacja, jest nie tylko przydatna do przeprowadzania fachowych analiz prze[...]
EN The automatic reconstruction of three-dimensional models of buildings has been for several years a major research project. Models of buildings are increasingly used for economic reasons in spatial planning. Among the global methods of detection, useful is the active measurement system ALS. However, [...]
2
94%
Geologia Sudetica
2014 Vol. 42 97--97
3
94%
Mechanik
2005 R. 78, nr 11 956--957
PL Przedstawiono złożoną geometrię MCAD obrotowej suszarni materiałów sypkich wykonaną w celu przygotowania danych wejściowych do analiz MES układu. Jest to efekt współpracy Zakładu Mechaniki Ogólnej Wojskowej Akademii Technicznej, Koła Naukowego Solid Edge Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy z [...]
4
94%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2019 no. 4 243--250
EN A number of software products that provide the possibility of 3D modelling are analysed. As a result of the analysis, the advantages and disadvantages of each of those were identified and the optimum product for research implementation was selected. Also, a 3D model of the large-scale topographical [...]
5
84%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Artykuł przedstawia zagadnienia związane z wykonywaniem szczegółowych modeli numerycznych 3D stosowanych w ocenie zasobów złóż geotermalnych. Przedstawione są wymagania odnośnie danych wsadowych oraz opisane kolejne kroki w procesie tworzenia modelu. Artykuł zawiera skrócony opis kodu TOUGH2, jedneg[...]
EN The article presents issues related to creating 3D numerical models used in the evaluation of geothermal resources. Included are requirements for data input and described are steps in the process of model creation. The article contains a summary description of TOUGH2 code - one of the most popular s[...]
6
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 323-325
PL Artykuł przedstawia metodę korekty pomiaru termowizyjnego. Zaproponowana metoda opiera się na wykorzystaniu trójwymiarowego modelu diagnozowanego obiektu i rzutowania nie niego termogramu metodą ray tracing, a pozwala na korektę pomiaru temperatury w obszarze dużych kątów obserwacji powierzchni obie[...]
EN The article presents a correction of thermograph measurement based on 3D model of object. Ray tracing method to obtain information about object geometry was used. Influence of angle between lens direction and surface normal on measurement values made by thermovision camera was described. Physical eq[...]
7
84%
Mechanik
2019 R. 92, nr 1 49--51
PL Import danych z mikrotomografu komputerowego można wykonać za pomocą darmowego narzędzia, jakim jest program FIJI. Pozwala on na zapisanie obrazu otrzymanego z mikrotomografu w formie bezstratnej *.raw do formatu *.stl po uprzedniej konwersji siatki trójkątów. W programie GMSH model geometryczny umo[...]
EN Data import from a computer microtomograph can be performed using a free tool, ie the FIJI program. The possibilities of this program allow you to save the image obtained from the microtomograph in a lossless (*.raw) format to *.stl format. In the GMSH program, the geometric model allows you to gene[...]
8
83%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2013 z. 69 105--106
EN This article describes a modern three-dimensional graphic visualisation method (online method) which is included in the innovative ProForma program, 3D model
9
71%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 123--128
EN The article contains an explanation of the perpetual movement concept and description of practical solution which is based on the idea of motion that continues indefinitely without any external source of energy. There was also described, how NX 7.5 program was used in order to prepare 3D models of s[...]
10
71%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 9--14
EN The aim of the project was to create a 3D model based on a real gear which has been damaged. The model could be availed to further process of reconstruction. The program used in the project was Solid Edge and its Gear Module.
11
71%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 14 1--4
PL W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metod filtracji obrazów cyfrowych w celu podwyższenia rozdzielczości modelu 3D uzyskanego na podstawie naziemnych zdjęć cyfrowych. Zastosowanie metod cyfrowych filtracji jest przydatne w budowie cyfrowego modelu 3D w aplikacjach bliskiego zasięgu, szcze[...]
12
71%
Acta Mechanica et Automatica
PL Podwozia lotnicze ze względu na złożoność konstrukcji, zmienność warunków pracy, różnorodność zjawisk towarzyszących ich eksploatacji i jednocześnie występowanie ekstremalnych obciążeń, badane są najczęściej na modelach uproszczonych. W pracy zaproponowano model odkształcalny 3D kompletnego układu p[...]
EN Results gained from the simulation have proved how effective the 3D numerical model is and how many problems can be solved in the course of only one numerical run, e.g. the geometric and material non-linearities, the question of contact between mating components, investigation into kinematics of the[...]
13
71%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 138-138
PL Przedstawiono modelowanie i tworzenie animacji testera T-11 wykorzystywanego do badań tribologicznych w programie Solid Edge vl9 wspomagającym komputerowe projektowanie. Zaprezentowano także badania rozkładu naprężeń w węzłach tribologicznych przy wykorzystaniu MES.
EN The paper contains the modeling and animation of T-11 Tester used for tribological researches in Solid Edge vl9 - computer aided design system. It also presents stress analysis of tribological couple using FEM.
14
71%
Archives of Foundry Engineering
EN A mathematical 3D model is presented, fully describing the impulse compaction process of moulding sands. The model is based on the models of the impulse head dynamics as well as of the deformation and compaction processes of moulding sand. The deformation and compaction processes were modelled on th[...]
15
71%
Mechanik
2009 R. 82, nr 2 136-137
PL Inżynieria odwrotna jest najczęściej stosowana wtedy, gdy zachodzi potrzeba stworzenia modelu komputerowego obiektu fizycznego i zwykle sprowadza się do digitalizacji jego powierzchni zewnętrznej. Istnieje wiele metod umożliwiających realizację tego typu zadań, jednak każda z nich ma swoje ogranicze[...]
EN Reverse engineering (RE) is the process of capturing geometry of existing physical objects in order to create their computer models. There are different methods used to capture geometric data, but sometimes the characteristics of an object rule out some of them. The paper presents a short descriptio[...]
16
71%
Przegląd Geologiczny
EN The paper presents use of 3D technology in geotechnical conditions assessment for underground investment in Warsaw. Research were done after a failure during ground works. Difficulties in engineering works were caused by complex ground conditions on site and tall buildings in surroundings. The paper[...]
17
71%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2009 Vol. 20 237--246
PL Ostatnie kilka lat wskazuje na rosnące zainteresowanie budowaniem trójwymiarowych modeli miast. Źródłem danych do tworzenia modeli 3D budynków mogą być stereogramy zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych o dużej rozdzielczości oraz dane pochodzące ze skaningu laserowego. W publikacji przedstawiono p[...]
EN In recent years there has been growing interest in constructing 3D models of towns. The sources of data for the generation of 3D models can be stereograms of aerial photos, high resolution satellite images and data obtained from laser scanning. This paper presents an example of the application of pa[...]
18
71%
Mechanik
PL Modelem bazowym wykorzystanym pracy było ramie robota edukacyjnego do samodzielnego montażu STV-KSR10 firmy Velleman. W programie typu CAD zamodelowano urządzenie w przestrzeni trójwymiarowej i wygenerowano jego animacje. Badania numeryczne w programie typu CAE zostały przeprowadzone przy wykorzysta[...]
EN The base model of this study was educational robot arm STV-KSR10 for selfassembly, produced by Velleman. In CAD programme modelled device in three dimensional space and generated its animation. Numerical studies were performed in CAE by using MES as a calculation method for different materials. The [...]
19
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 524--527
PL W artykule omówiono główne tendencje rozwoju programów do geometrycznego projektowania dróg, m.in. zastosowanie programowania obiektowego, tworzenie modelu 3D uwzględniającego standardy BIM oraz szeroką automatyzację typowych prac (np. stosowanie Civil Cells).
EN The paper presents the main trends in the development of road design software, inter alia, using object-oriented programming, creating 3D models according to BIM standards and automation of typical works (for example using Civil Cells).
20
71%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL W artykule przedstawiono metodykę konstrukcji przestrzennych modeli petrofizyczno-facjalnych dla obiektów złożowych, wykorzystującą dane geofizyczne (sejsmika, geofizyka otworowa), wyniki pomiarów laboratoryjnych oraz makroskopowej i mikroskopowej obserwacji rdzeni wiertniczych. Przedstawiono kolejn[...]
EN The paper presents methodology of construction of 3D petrophysical properties and facies models taking into account seismic data, well logs, core data as well as results of sedimentological macroscopic and microscopic description of cores. Consecutive stages of 3D reservoir model's construction, inc[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last