Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 281
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modal analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 nr 21 41-44
EN This paper deals with assessing an influence of mounted elements on dynamie properties of electric machinę stator. Modal analysis was used to define dynamie properties of six stators, each one coming from different manufacturing phase. Differences between the results show how do the mounted elements[...]
2
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The problem of identification of a structural damage is considered. The identification of location and/or dimensions of a damaged area or local defects and inclusions is performed using the measurements of vibration frequency and eigenvalues of real structure and the corresponding finite element mod[...]
3
100%
Archives of Transport
PL Przedmiotem badań są tu modele kolejowych wózków zwrotnych z tzw. zawieszeniem mechatronicznym. Autor przedstawia koncepcje budowy kolejowych wózków zwrotnych, w którch parametry zawieszenia sterowane są elektronicznie przez skomputeryzowaną jednostkę sterującą. Głównym celem sterowania jest ustabil[...]
EN The subject of research in this work are models of railway bogies with so-called mechatronic suspension. The author presents concepts of the railway bogies construction in which the suspension parameters are controlled electronically by a computer control unit. The main purpose of the control is to [...]
4
80%
Journal of Polish CIMAC
EN Vibrations draw ahead in every mechanical object. The significant part of machines reliability is vibration level, which could be dangerous for machine technical state. Disturbance of balance state is the reason of vibration formation in machine parts. This vibration can exist and propagate even aft[...]
5
80%
Archives of Acoustics
EN Acoustically coupled spaces have recently been drawing more and more attention in the architectural acoustics community, thus a determination of shapes and frequencies of eigenmodes in these room systems from computer-based models has become increasingly significant. In this investigation, an eigenv[...]
6
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 2 343-354
PL Praca dotyczy analizy modalnej układów mechanicznych, zbudowanych z n identycznych mas połączonych sprężynami w taki sposób, by macierz sztywności miała budowę wielopasmowej macierzy symetrycznej. Zagadnienie własne sformułowane dla tych układów charakteryzuje się wielokrotnymi wartościami własnymi,[...]
EN The paper deals with the modal analysis of mechanical systems consisting of n identical masses connected with springs in such a way that the stiffness matrix has the form of a multiband symmetric matrix. The eigenvalue problem formulated for such systems is characterised by repeated eigenvalues to w[...]
7
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 4 1003-1017
PL W pracy przedstawiono jednolity sposób modelowania konstrukcji belkowo-prętowych (kratownice). Model rozważanego systemu o parametrach rozłożonych został opracowany przy zastosowaniu metodologii grafów wiązań i metody transmitancji układów o parametrach rozłożonych (DTFM). Proponowana metoda modelow[...]
EN The paper presents a uniform, port-based approach to modelling of beam/bar systems (trusses). The port-based model of such a distributed parameter system has been defined by application of the bond graph methodology and the distributed transfer function method (DTFM). The proposed method of modellin[...]
8
80%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
EN This paper deals with modal analysis of barrels for assault rifles. The barrels are modeled as 3-D objects. Three different barrels for analysis were used. First barrel is fully cylindrical and served as comparison to another two barrels, the design of which is quite close to the real barrels for 5.[...]
9
80%
Diagnostyka
PL W artykule zamieszczono krótki opis programu Dynwir-S-70 (rozwijanego w Zakładzie Dynamiki Wirników i Łożysk Ślizgowych IMP PAN w Gdańsku) który jest programem do analizy wielopodporowych i wielomasowych wirników. Przedstawiono stosowane algorytmy oraz budowę macierzy mas i sztywności. Przedstawiono[...]
EN The article provides a brief description of the program Dynwir-S-70 (currently being developed in the Rotor Dynamics and Slide Bearings Department in the Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences in Gdansk) which is a program for analysis of multi-supported and multi-mass rotors. [...]
10
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2009 Vol. 47 nr 4 855-870
PL W artykule zaprezentowano wykorzystanie trójwymiarowych technik wizyjnych w metodach analizy modalnej. Przedstawiono opracowaną metodykę pomiarów amplitudy drgań oraz narzędzie programowe do realizacji analizy modalnej bazującej na danych wizyjnych. Opracowano dedykowane procedury i algorytmy wykorz[...]
EN In the paper, applications of the 3D vision techniques to the modal analysis method are presented. The goal of the project was to develop a methodology for vibration amplitude measurements and a software tool for modal analysis based on visual data. For this purpose, dedicated procedures and algori[...]
11
80%
Journal of KONES
EN The aim of the study presented in the paper was to examine the impact of changes related to aircraft modernization, the dynamic properties of an aircraft on the basis of five cases studied experimentally. Which changes in the dynamics of an aircraft structure occurred as a result of modernization ca[...]
12
80%
Journal of KONES
EN In today's world, innovationality is synonymous with modernity, development, good governance and strategic thinking. The country 's economy and whole of society should be innovative. The research and development process and the results of the work would be reviewed from the commercialization perspec[...]
13
80%
Journal of KONES
EN The knowledge of the dynamic stat and structure of the system allows desercribing its behaviour, and allows creating prognosis models of the system behaviour in the function of dynamic evolution time, based on the model of the technical state symptoms growth. Most often, however, there are no known [...]
14
80%
Archives of Acoustics
EN Two violins were investigated. The only intentionally introduced difference between them was the type of varnish. One of the instruments was covered with a spirit varnish, the other was oil varnished. Experimental modal analysis was done for unvarnished/varnished violins and a questionnaire inquiry [...]
15
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 3 70-72
PL Potrzeba wyznaczania aktualnego stanu technicznego obiektów jest związana z podejmowaniem decyzji dotyczących dalszego sposobu ich eksploatacji oraz niezbędnych napraw obiektu technicznego. Rozwój nowoczesnych metod komputerowych oraz automatyzacja procesów technicznych w zakresie sprzętu pomiaroweg[...]
EN Necessity of technical state estimation of an object is connected with the decision making dealing with further exploitation and indispensable repairs of the object. Recent development of automation and computer science with respect to measurement equipment and software creates new possibilities for[...]
16
80%
Diagnostyka
PL W pracy przedstawiono propozycję metodyki kompleksowej oceny drgań obiektów mechanicznych opartą na wynikach wielokanałowej rejestracji przebiegów czasowych parametrów drgań w czasie pracy ustalonej dla wymuszeń eksploatacyjnych. Analiza wyników badań prowadzi do określenia przestrzennego i częstotl[...]
EN The paper deals with comprehensive assessment of vibration condition of mechanical systems basing on multi-channel measurement during stationary operation. In the result of the proposed analysis the spatial and spectral distribution of vibration amplitude is determined as well as vibration modes cor[...]
17
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiano wyniki obliczeń numerycznych oraz analiz doświadczalnych przeprowadzonych dla stojanów generatorów dużej mocy. Przeprowadzone obliczenia umożliwiły wyznaczenie wartości częstotliwości drgań własnych czół uzwojeń. Wyniki obliczeń numerycznych w dużym stopniu korelują się z da[...]
EN In the article numerical calculation and experimental results of natural frequencies for end-winding of synchronous of generator stator are presented. The numerical model was draw up using the finite element methods. This calculations allow for designing the end-winding out of work scope in the reso[...]
18
80%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 213-220
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dynamiki modelu laboratoryjnego żurawia samojezdnego, Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym obejmującym: platformę obrotowo zamocowaną na ramowej konstrukcji zastępującej podwozie, wysięgnik teleskopowy oraz siłownik zmiany wysięgu. Wyzna[...]
EN In the work results of experimental testing of dynamic laboratory model of the truck crane is presented. The testing were realized on the stand consist of: platform rotationally fixed on frame construction which replaced chassis, telescopic boom and hydraulic cylinder. Five selected frequencies and [...]
19
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 2 102-104
PL Przeprowadzono badania stanowiskowe mające na celu wyznaczenie częstości własnych złożonych obiektów technicznych metodami analizy modalnej na przykładzie przekładni zębatej DMG - 1 A, a uprzednio w oprogramowaniu LMS Test.Lab utworzono geometryczny model rzeczywistego obiektu. Zasymulowano cztery s[...]
EN Bench testing was performed to determine the own frequency of complex technical objects by modal analysis methods on the example of gear DMG - 1A and previously using a geometric model of real object created in LMS Test.Lab software. Four states of gearbox were simulated: 1 - as fit, 2 - with misali[...]
20
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 1 105-128
PL Identyfikacja modeli modalnych śmigłowców na podstawie wyników badań w locie. W pracy przedstawiono nową metodykę identyfikacji modeli modalnych na podstawie mierzonych w czasie eksploatacji sygnałów odpowiedzi na działające wymuszenia.Metodyka opiera się na estymacji punktowych i wzajemnych funkcji[...]
EN The paper presents a new methodology of modal model identification based on in-operation system response measurements. This methodology consists in estimation of cross- and auto-correlation of acceleration acquired at all measuring points. The method was applied to helicopter modal model identificat[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last